کس دادنم به فرهاد

  سلام !اسم من نازنینه صورتم خوبه و تعریف از خود نباشه یه دختر همه چی تمامم و 24 سالمه .داستانی که میخوام براتون بگم مربوط میشه به اوایل تابستان سال 90 بود. تو اتاقم نشسته بودم که گوشیم زنگ خورد دیدم مینا دوستمه ! بعد از سلام و احوال پرسی بی مقدمه بهم گفت:نازنین امروز میخوایم با یکتا بریم یه جایی تو هم میای؟ گفتم کجا ؟گفت نمیدونم چه جوری بگم بهت ...یکم مننو منن کرد و گفت یه اکیپن که با هر دفعه رفتن پیششون 200 .300)کمتر نمیدن اگه بیای پشیمون نمیشی.منم هنوز نگرفته بودم داره چی میگه> تا یکم بهم توضیح داد تا برام حرفش جا افتاد . منم که تا قبل از اون از این کارا نکرده بودم اگرم سکس داشتم فقط با دوست پسرم بوده خلاصه دلو زدم به دریا و گفتم میام .گفت تا نیم ساعت دیگه میایم دنبالت .مینا و یکتا دو تا خواهر بودن که من از سال دوم دبیرستان باهاشون دوست بودم ولی تا اون لحظه نمیدونستم اینکارن > .به فکر رفتنو نرفتن بودم که پیشه خودم گفتم رفتنش که ضرر نداره خلاصه پا شدم رفتم یه دوش گرفتم و به خودم رسیدم که زنگه ایفون زده شد دیدم مینا دم دره جواب دادم گفتم چند لحظه وایسا الان میام .هنوز لباسی که قرار بود بپوشمو انتخاب نکرده بودم رفتم سره کمدم یکم نگاه کردم چیزی که میخواستمو دیدم یه تاپ جین داشتم که اصلا دکمه و زیپ نداشت جلوش باز بود وفقط با بند بهم وصل میشد یه شلوارک جینم داشتم که با تاپم ست بود خلاصه اونم برداشتمو گذاشتم تو کیفم لباسامو پوشیدمو رفتم پایین .نشستم تو ماشین که بچها شروع کردن به تعریف کردن از جایی که قرار بود بریم بهم گفتن که رسیدیم با همشون رو بوسی کنم و خشک بر خورد نکنم منم قبول کردم . رفتیم یه سفره خونه نشستیم منتطره بقییه بچها تا اومدن 8 نفر شدیم ورفتیم نزدیکایه کردان (کرج)بود .بلاخره بعد 45 دقیقه رسیدیم کارگرشون در پارکینگ باز کرد ماشینو بردیم تو پارکینگ و به سمت ویلا در حال حرکت بودیم در حین راه رفتن یه نگاه به کل باغ انداختم که خیلی بزرگ بود دوره باغو درختای بلند پر کرده بود وسط باغ یه استخر بود کمی جلو ترش ساختمان قرار داشت کاملا معلوم بود که خیلی مایه دارن خلاصه رفتیم تو بچها راهو بلد بودن منم پشت سرشون راه میرفتم تا رسیدیم طبقه اول یکی از اونا درو باز کرد و رفتیم تو توی خود ویلا خیلی شیک بود با دیزاینی فوق الاده .خلاصه رفتیم سمت اتاقها که لباسامونو عوض کنیم همه که اماده شدیم اومدیم بیرون و نشستیم رو صندلیهایی که رو به اوپن اشپزخونه بود . همه دورهم بودیم که مینا شروع کرد به معرفی کردن همدیگه . اسم یکی از اونا فرید بود که حدوده 32 سالش میشد که من از اول ازش خیلی خوشم اومده بود چون از بقییه سنش کمتر بود دوتا برادر دیگه هم داشت به اسمایه فرزاد وفریدون که سن اونا بیشتر بود ویلا هم برایه اونا بود 5 _6 نفر دیگه هم بودن که از دوستاشون بودن.فرید اومد که برامون مشروب بریزه که در حال ریختن رو به مینا کرد و گفت: خووووووووووب مینا خانوم این دوستتونو (اشاره به من)چرا زودتر معرفی نکردید؟مینا هم با خنده جوابشو داد مشروبامونو خوردیم من اون روز 8_9 پیک خوردم اخه همیشه با 3 پیک پر مست میشم ولی اون روز جوگیر شدم بیشتر خورم دیگه تو فضا بودم که مینا همرو بلند کرد تا برقصن همه وسط بودیم که فرید اومدو با من رقصید 1 ساعتی همینجوری گذشت که مینا اومد گفت که فرید میخواد با تو بره تو اتاق دست منو گرفت برد تو اتاق گفت همینجا بمون تا بیاد منم نشستم لبه ی تخت .حشرییم شده بودم .هروقت مشروب میخورم حشری تر از همیشه میشم .چشام و بسته بودم که صدای بسته شدن درو شنیدم برگشتم دیدم فرید ه اومد جلو وخوابید رو تخت دست منم کشید و منم خوابوند پیشش یکم نگاهم کرد به هم خیره شده بودیم هر دومون میدونستیم برا چی اونجاییم پس بدون معطلی پاشد لباساشو در اورد و اومد سمته من اول تاپمو در اورد زیرش سوتیین تنم نبود شروع کرد به خوردن سینه هام وقتی زبونشو رویه نوک سینم حس کردم نفسه عمیقی کشیدم و شل شل شدم خیلی حال میداد تمامه سینم تو دهنش بود و با زبونش نوک سینمو قلقلک میداد دیگه اهو اوهم بلند شده بود رفت پایین ترو شلوارکمو شرتمو باهم در اورد و مثه وحشیا افتاد رو کسم و با ولع میخورد من دیگه حرکاتم دست خودم نبود مدام داد میزدم بخوووووور......ااااه ...فریییییییییییید......کسموبخور اونم میگفت دوست داری؟ دارم میخورم کستوووو خیلی اون موقعیتو دوست داشتم ..که بلندم کردو به حالت 69قرارم داد منم کیرشو گرفتم تو دستم و کردم تو دهنم کیرش نه زیاد بزرگ بود نه کوچیک یه چیزه کاملا معمولی کیرش تو دهنم بودو براش ساک میزدم خیلی مرد تمیزی بود کیرشم بویه ادکلن میداد برا همین بدم نمیومد و براش خیلی راحت ساک میزدم اونم از اونور داشت کسم و میخورد یکم به همین حالت بودیم که بلندم کرد و کیرشو گذاشت دم کسم یکم مالوند به کسم که خیس خیس بشه بعد محکم کرد تو کسم یه داد بلند از زور شهوت کشیدم اولش یه ذره دردم اومد ولی بعدش خیلی حال میداد یه بالشت گذاشته بود زیر کمرم لبه ی تخت بودم و فرید وایساده بود جلوم برا همین کاملا مسلط بود روم خیلی تند تلمبه میزد و با یه دستشم سینه هامو میمالوند تند تند نفس میکشیدم و تو هر نفس همزمان میگفتم فرییییییییییییییییییییید.....تند تر بکن اااااااااه ههههههههه بکن بکن اره بکننننننننن اونم تندتر میکردو میگفت چه کسی دارییی میبینی داری کس مییدییی ااااااااااااااااااه ااااااااه جوون چه کسی داری همینجوری میگفت و نلمبه میزد خوشم میومد تو سکس خیلی وحشی بود موهامو گرفت تو دستشو به صورت داگ استایل قرارم داد گفت میخوام از کون بکنمت من از کون خیلی نداده بودم ولی اون روز نتونستم نه بگم رفت کرم اورد و زد دم سوراخ کونم منم دستامو گذاشتم دو ور کونم وتا میشد باز کردم اونم کیرشو گذاشت دم سوراخم و کم کم کرد تو درد داشت ولی حال میداد تند تند تلمبه میزد و ااااااه میکشید منم که دیگه تو فضا بودم کیرش تا ته تو کونم بود یه بار میکرد تو کونم یه بار میکر تو کسم منم با دستم شروع کردم چوچولم و مالیدن فرید همینجوری داشت میکرد که یه دفعه کیرشو در اورد و منو نشوند وکرد تو دهنم موهامو چنگ زد و خودش سرمو عقب جلو میکرد منم چوچولمو میمالیدم گهگداریم یه سیلی به گوشم میزد اووووووووووووف که چه حالی میداد دو باره خوابوندتم رو تخت خودشو اومد جلوم نشست پاهامو گذاشت رو شونه هاش کیرشو کرد تو کسم و شروع کرد به کردن کسم دیگه تو حال خودم نبودم من 2 بار ارضا شده بودم تند تند میکرد که یکدفه کیرشو کشید بیرون و تمام ابشو ریخت رو سینه هام و اومد کنارم دراز کشید و گفت خیلی خوش سکسی ازت خوشم اومد منم لبخند زدم .رفت دستمال اورد و منو تمیز کرد خودشم رفت تو حمامی که تو اتاق بود بدنشو شست منم لباسام و تنم کردم اومد جلو یه لب ازم گرفت گفت شمارتو بهم بده منم دادم و 2تایی رفتییم بیرون بچها یه سری در حال رقص بودن و یه سری هم با کسایه دیگه تو اتاق وقتی همه اومدن بیرون رفتیم حاضر شدیم که بریم همه تو اتاق بودیم که فریدون اومد و نفری 300 بهمون داد ماهم تشکر کردیم و از در اومدیم بیرون و رفتیم سمت خونه مینا ازم پرسید چه طور بود؟ منم گفتم که عالییییییی بود من از فرید خیلی خوشم اومد مینا هم گفت هر وقت زنگ زدن میگم تو هم بیای منم گفتم باشه و بهشم گفتم که شماره ی فرید و گرفتم !منو رسوندن خونه و رفتن اون شب گذشت بعد چند وقت فرید بهم زنگ زد و گفت من تو ویلا تنهام میتونی بیای؟ که منم از خدا خواسته رفتم از اون موقه به بعد من با فرید رابطم بیشتر شده و از لحاظه مالی کاملا ساپرتم میکنه . بوس بوس به بچه هایه شهوانی


  نوشته: سحر

 • 12

 • 0
 • نظرات:
  •   Feri-yakuza
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • Jaleß ßud


  •   kazemi1349
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • بالاخره اون که تو رو گاییده فرهاد بود یا فرید؟ در هر حال استعداد کوس دادن رو داشتیا شیطون!!!


  •   sepideh58
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • فريد يا فرهاد مسئله اين است!!!


  •   farhudlove
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • داستان ات بد نبود .خوب باید یک زن با یک مرد رابطه داشته باشه.اما اگه همه کیر ها رفتن تو یک کوس میگن جنده و اگه همه کوس ها برای یک کیر بودن میگن زن باز.حالا که شما دو نفر از هم لذت میبرید چرا صیغه ات نکنه .اینجوری برای شما دو تا بهتر است.متاسفانه امروز کسی به شرعی بودن یا غیر شرعی بودن رابطه اهمیت نمیده .


  •   sarah.asal
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • یک کلمه میتونم بهت بگم اونم اینه که واسه ات خیلی متاسف شدم از اینکه واسه 300 تومن رفتی و خودت رو در اختیار یک مرد گذاشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و اومدی با افتخار تعریف میکنی قبلنا به آدمای مثل تو میگفتن فاحشه اسم جدیدش رو نمیدونم دختر جان.
   اگر میگفتی با دوست پسرت رابطه داشتی هیچ حرفی نمیزدم ولی اینکه گفتی بابت سکس پول گرفتی حالم ازت بهم خورد


  •   Shayanhidden
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • شرفتو در برابر پول هیچ میکنی کاش میشد به بعضیا فهموند کیر وکس ارزش داره ارزشش خیلی بیش تر از پوله


  •   مجی کانال
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • داستانت با حال بود ولی الان خیلی کمتر از اینا میگیرن قیمتی که گذاشتی خیلی بالا عزیزم دلار رفته بالا توهم گرونش کردی :D :D :D :D :D :D :D :D


  •   sooooofiii
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • man ba sex ba dus pesar ya kasi ke az tahe del ashegheshi moshkeli nadaram vali ba jende baziiiii..... bebakhshid ke ino migham vali bedun ye jendeye tamam ayari!!! dastanet eftezah bud!


  •   yas-n1
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • amsale to bazaro ashofte mikonan.


  •   mohammad11
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • malome film kheyli ziyad mibini jendam jendehaye khareji


  •   سیگار دو نفره
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • اینکه ادم در ازای کسی که میده پول بگیره هیچ مشکلی نداره.دحترای عزیز,اینو اقایون الکی گنده ش کردن که مفتی بکنن و پول ما رو ندن.چطور در ازای هر کاری که واسه هرکی انجام میدیم اگه پول بگیریم ایراد نداره؟ پس پول کس دادنم باید بگیریم.هیچم ایراد نداره


  •   سیگار دو نفره
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • مرد تنهای شب, یه شلوارم بخوای بخری توی رنج قیمتا میگردی و اونی که به جیبت میخوره میخری.کس هم همینطوره دیگه


  •   omidvaomid
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • خانم سیگار دو نفره عزیزشما کس میدین ماها هم کیر میدیم.دو طرف هم اذت میبرن.چرا پول کیر دادن ماها رو نمیدین؟


  •   shahin shomal
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • باحال بود .. من که هم باور میکنم هم با داستانت حال کردم .. . نه واسه اینکه دختر داستان نوشت اینو نمیگم .. کلأ طرز صحبت عامیانه رو دوس دارم .. . بازم بنویس ... . .


  •   shahin shomal
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • آها راستی حواسم نبود ..300/000 تا .. خداییش زیاده واسه یه شب ..
   نرخ و بالا میبری توقع بقیه میره بالا .. مثل دلار میمونه .. نون به نرخ روز خور


  •  
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • عبدول بلانسبت دارند خرت میکنند..هاهاهاها
   تو که زرنگ بودی!!یه موقع گول نخوری؟...
   با تیکه آخر حرف رامین موافق بودم...اینکه اگه دنبال سکس هستید دیگه تریپ لاو ...بذارید کنار،تا اون دختره بیچاره ضربه نخوره..
   من خودم یا صیغه میکنم،یا پول میدم!!هیچ وقت هم تریپ عشق و کنج خونه نشستن تا ساعت 5صبح پیامک بازی کردن رو ندارم..خلاص..


   اما میدونید مشکل چیه؟!!!!!!!!....اینکه من تاحالا بیشتر از 40تومن به دختر ندادم!(حتما بگید جنده دوزاری بود)..اصلا شما راست میگید،فقط واسه یه صیغه 1 ساعته 120تومن دادم،که بعدش 3بار مفتی کردمش!!....


   بعد 300تومن؟..عمرا !!...اونا واسه مایه داراست..چه خبره؟...
   عبدول همون صابون رو بخری بهتره..


  •   kosdast
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • jalab bood :D


  •   Fati_soski
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • فاحشه را خدا فاحشه خلق نکرد،آنانکه در شهر نان قسمت میکنند، او را لنگ نان گذاشتند،تا هر زمان که لنگ آغوشی ماندند...
   او را به نانی بخرند...........


  •   tanha 24
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • مرد تنهای شب دوست گلم قیمت صابون هم رفته بالا بهتر اینه که گردنش رو بزنیم که نخوایم پول خرج این ذلیل مرده بکنیم.
   زجلق مرد رابود راستی/زکس کژی زایدوکاستی


  •   Ibid
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • مفسد اقتصادی!


  •   پیرفرزانه
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • عجب داستانی بود...تمام سایت رو بعداز بیرون زدن حشر خواننده ها با توهماتت اب برد...خلاصه داستان :من یه جنده هستم/فقط رویم نمیشود بگم جنده هستم/رفتم کرج کس دادم امدم...تمام...
   کله کیری جقی...امدی فیلم پورونو تعریف میکنی...تف تو مخ خالی جقیت...


  •   SaHRa jo0n
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • حالا هی بیایم اینجا ادای آدم روشنفکرارو در بیاریم که چی؟؟
   میدونی حتی دوست پسر دوس دخترا هم دیگه اینجوری شدن سکس در مقابل پول
   یکی رسما پولشو میگیره یکی هم یجور دیگه با خریدن لباس و کیف و کفشو ...
   خودمونو گول نزنیم بهتره...


  •   Ferishahrap
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • ادمین کیر تمام اعضای انجمن لوتی تو کونت. چه خبره بابا .
   فک کنم اینجا مرکز تجمع جنده هاست .


   اخه کونده , بیستا داستان گذاشته , نصفشون اگه کیرشون پایین 30سانت باشه افت داره براشون به جز آقای جلقوز 28 سانتی.


   نصف دیگشونم یا مثه این نویسنده خوبمون جندن از نوع با شخصیتش , یا از بس ندادن کسشون زنگ زده و اکسید شده.


   میزان بارش در بعضی مناطق قاره آمریکا به بیش از 3 متر میرسه.!!!!!!


   آب 10 سال این مناطق تو کونت .


  •   nazanin2015
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • هوا بس ناجوانمردانه ....
   بیخی بقیش !!!
   ادم خیلی باید کثافت باشه که بخواد به دوست پسرش به خاطر ۳۰۰ تومان خیانت کنه
   همین اراجیفو شما اشغالا میاین مینویسین به عنوان داستان چند تا دختر میخونن و رو ذهنشو تاثیر میذاره و خودشونو بدبخت میکنن
   حالم از هر چی دختره بهم میخوره چون اینقدر زود همه چیزو یادشون میره
   دلم خیلی پره خیلی وقته کامنت نذاشتم همه بچه ها رفتن همه دوستایی که اینجا داشتم
   دخترا همشون لنگه همن تا یکی بهتر و پیدا میکنن نفر قبلی واسشون مهم نیست ولی اینا همه به کنار اشکت جایی در میاد که بفهمی دوست دخترت که سه سال باهاش بودی و فکر میکردی همه زندگییته به خاطر پول بره با یه بچه ۱۷ ساله کر و لال دوست بشه!!
   جالبه نه؟
   جالبترش اینه که باهاش سکس کنه و بزاره پسره ازش فیلم بگیره!
   تازه جالبترینش اینه که پسره یهو به حرف میاد و حرف میزنه ودختره همش دروغ بوده
   جالبناکترینش اینه که دختر میاد خایه مالیتو میکنه و تو هم قبول میکنی چون دوسش داری
   اررررره یک پسر اینجوری و یک دختر اونجوری ‏
   من بخشیدمش ولی مطمئنا خدا نمیبخشش میترسم دو روز دیگه کامنت بزارم جالب شد که رفت با یکی دیگه!!
   والا ....
   سامی شهوتی


  •   Naghiiii
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کرج اومدی یه سر بیا فردیس،حالا نفری 300 که نه نفری 200 بازم نه ولی نفری 5 تومن که دیگه میدیم.دو نفریم میشه 10 تومن،خوبه دیگه.!!
   لیاقت شماها بیشتر از این نیست.
   آی نقی....!!!!
   از چی بگم برات....!!!!


  •   Kim sin
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • Khob ham gaide


  •   john coffee
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کس دادن به فرهاد یا فرید خنگولات خانوم؟؟؟؟؟؟
   تا اون موقع نمیدونستی دوستات اینکاره ان؟؟؟خودت که اصلا اینکاره نبودی با کس باز و حال دادن مثل جنده ها که بعد از سکس از عقب و جلو کیرو تو دهنشونم میکنن اونم کیر کرم دار.تو اصلا اینکاره نبودی و نیستی
   تو رو خدا مظلوم نماییشو...
   من با دادنت مشکل ندارم اما با معصوم و مظلوم نماییت مشکل دارم.با همه کسایی که اینکارو میکنن مشکل دارم


  •   yasaman2024
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • خیلی زیبا نوشته بودی کاش از این دوستا یکیم گیر ما بیاد


  •   Alexxx 2000
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • با این قیمت کاذب ریدی به سایت باور کن نصف دخترا هوس دادن کردن کل پسرا ناامید از کردن


  •   lakas.z
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • بابا انصاف داشته باشید کوسی که موبرش خارجیه صابون خارجی ژل بدن خارجی شرتش هم خارجی و... ، بعد با بالا رفتن دلار مگه میشه نرخش بالانره.
   ولی خانم نویسنده تو یک پسرک عاشق فیلمای اینجوری که سناریو یکیشون رو کپی کردی. و جلقی بیش نیستی شاید بقیه شک داشته باشن ولی خودت خوب میدونی حرف من راسته. پس دیگه تخیل نزن میزنی حداقل سناریو یک فیلم نباشه. تخیل خالی بهتره


  •   پری کرمانی
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • واقعا


  •   پری کرمانی
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • واقعا


  •   ezelaf
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • چی بگم.بد نبود حداقل حقیقت بود.دوست داشتی بری بدی پول بگیری.حرفی توش نیست.الان خیلی ها همین کارو میکنن برا پول یه مایه دار پیدا میکنن که بخوان فقط تامیین باشن و به یه سری ارزوهایی که دارن با پول برسن.


  •   arsham_s
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • باریکلا
   واقعا
   یکی تو کست میکرد
   یکی تو کونت
   چند وقت تو عفونت به سر مبردی خانومی؟
   مردیم اینقد کسشعر خوندیم
   خاطرات یک جلقووووووووووووووووووو
   واسه مخ بچه های شهوانی
   بسته دیگه شورشو دراوردین


  •   arsham_s
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • باریکلا
   واقعا
   یکی تو کست میکرد
   یکی تو کونت
   چند وقت تو عفونت به سر مبردی خانومی؟
   مردیم اینقد کسشعر خوندیم
   خاطرات یک جلقووووووووووووووووووو
   واسه مخ بچه های شهوانی
   بسته دیگه شورشو دراوردین
   اخر نفهمیدیم فرهاد بود یا فرید


  •   arsham_s
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • باریکلا
   واقعا
   یکی تو کست میکرد
   یکی تو کونت
   چند وقت تو عفونت به سر مبردی خانومی؟
   مردیم اینقد کسشعر خوندیم
   خاطرات یک جلقووووووووووووووووووو
   واسه مخ بچه های شهوانی
   بسته دیگه شورشو دراوردین
   اخر نفهمیدیم فرهاد بود یا فرید


  •   rezausefi
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • پس فرهاد کوووووووو؟؟؟؟ نکنه که فرهاد اسم نگهبان ویلا بوده؟؟؟؟؟؟
   میخواستی بنویسی فرید نوشتی فرهاد؟


  •   arashr40
  • 3 سال،11 ماه
   • None

  • ok


  •   strange from sea
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • ناموسا یه ساعته دنباله اسمه فرهاد میگردم


  •   حسام آنالیست
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • کص میخ مجلوووووق روانی جنده


  •   mmohsen61
  • 5 روز،12 ساعت
   • 0

  • بالاخره با فرید سکس داشتی یا فرهاد


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو