کون دادن من به داداشم

  1391/11/16

  این داستان که می نویسم واقعت دارد و من خیلی وقته که می خوام بنویسم اما فرصت نمیکردم یا اینکه حوصلم نمیشد. بگذریم من رامین الان 34 سالم هست به سکس با همجنس علاقه دارم و در عین حال جنس مخالف هم برام جذابیت های خودش داره من توی عمرم کلا با دو نفر سکس کردم که شروعشش با داداشم بود وقتی خیلی جوان بودم اون موقع فک کنم من 21 سالم بود و داداشم 19 سال من همیشه از اینکه کیر پسرا را زیر شلوار ورزشی تو مدرسه میدیدم خوشم میومد و دوست داشتم میشد کیرشونو ی دیدم و دست میگرفتم من و داداشم توی یک اتاق می خوابیدیم
  وقتی لباس عوض می کرد بارها دیده بودم که کیرش گنده تر و بزرگتر از من است و تو خیال خودم با کیرش حال میکردم و جلق می زدم تا اینکه بعضی شبها می دیدم نصف شب داره با کیرش ور میره یا اینکه گاهی پاهاش به پای من میماله منم اوائل خیلی جدی گرفتم و واقعا هم فک نمیکردم اون قصدی داشته باشه تا اینکه این پا مالدنش به من بیشتر تکرار میشد یک شب دیدم خیلی تکون میخوره وپاهاش مثلا میخوره به پاهام یا بدنم منم سعی کردم محتاطانه بدون اینکه خیلی تابلو باشه کمی پاهام به پاهاش نزدیک کنم اون هی سعی میکرد پاهاش به جاهای نرم پاهام بزنه منم راحت میزاشتم اینکارو بکنه بعد از یک ربع که اینکار کرد و دید که منم در مقابل مالیدن پاهاش سعی میکنم پاهام به وسط پاهاش بمالم خیلی راحت تر خودش کمی به من نزدیک تر کرد و پاهاش گذاشت لای پام و منم هی بهش بیشتر اجازه می دادم که بتونه با لای پام بازی کنه از طرفی منم کمی پاهام را نزدیک تر کردم و خلاصه این داستان فک کنم سی تا چهل دقیقه ادامه داشت تا اینکه اون دیگه با خیال راحت پاهاش میکرد لای پام روی کونم منم وقتی اینکار میکرد کیرم حسابی راست شده بود و داشتم باهاش بازی می کردم بهم گفت بیام ؟چیزی نگفتم اونم بعد از یک مکث کوتاه اومد بغلم خوابید من به پهلو و پشت به اون خوابیده بودم اون کامل منو بغل کرد و کیرشو از زیر شلوار میمالید به کونم منم حسابی لذت می بردم بعد اون همونجوری که تو بغلش بودم دستش گذاشت رو کیرم و تا دید راست باهاش بازی میکرد از طرفی هی خودش میمالید به کونم منم سعی میکرم کونم با کیرش که داغیش و گندیش از زیر پیژامه اش معلوم بودتنظیم کونم و حال کنم بعد اون دستم گرفت و به روی کیرش گذاشت البته چون من پشتم به اون بود کامل دستم روی کیرش قرار نمی گرفت و هنوز خجالت میکشیدمو از سویی حسابی حالی به حالی میشدم بخاطر همین سعی کردم طوری برگردم که بتونم کیرشو کامل بگیرم با اینکه 3 سال از من کوچیکتر بود و کیرش هم خوابیده بود و بزرگیش داغیش را کامل حس میکردم دلو زدم به دریا دستمو کردم تو شورتش و کیرشو گرفتم خیلی باحال و خوب بود نرم داغ و بزرگ بیشترین چیزی که تحریکم میکرد گنده بودنش بود و نرمی کیرش وقتی شل بود بعد اونم شلوارمو کشید پایین اشاره کرد منم مال اون کشیدم پایین و بعدش هم دیگه کامل لخت شدیم کیرش کم کم راست میشد و تازه من برای اولین کیر واقعی و بزرگی را لمس میکردم و میدیدم و خیلی حس لذت بخشی داشت بعد گذاشت لای پام و دیگه منمخجالتم ریختهبود حسابی با کیرش ور میرفتم اوننم حسابی راست کرده بود با همه جای بدنم ور می رفت و اخ و اوف میکرد همش میخواست من به کیرش ور برم نگاه کنم و می گفت با کیرم حال کن ککلفتیش حالشو ببر منم راحت هر کاری میگفت انجام میدام مثلا میگفت بمال میالیدم یا اینکه از پهلو میخوابوندم میزاشت لای پام راحت انجام میدادم بعد بلند شد اومد نشست رو سینه و با کیرش میمالید سینه ام زیر بغلم که نرم بود اومد بالتر و کیرش میمالید رو لپهام منم بد جور مست لذت بدوم بعد داغی و نرمی سر کیرشو رو لبهام حس کردم هی با سر کیرش با لبهام بازی میکرد منم بقیه کیرش میمالیدم بعد چند سر کیرش اینقد نرم ناز بزرگ و داغ بود تحریک شدم ببوسم و اینکارو کردم اون بیشتر خوشش اومد و می گفت جون حال کن بعد باز بوسیدم و یک بار که خواستم ببوسم با یک حرکت کیرشو تو دهان کرد خودم هم نفهیدم چیجوری به این راحتی قبول کردم بعد دستاش رو صورتم بود و اروم آروم تو دهانم تکون داد اولش خیلی خوب نبود چون سعی کرده بود کل کیرش بزاره تو و تون هم نمیخورد بعد که دید اذیتم کمی کیرشو عقب برد و منم راحت تر شدم بعد گفت بخور سعی میکرد تو دهانم جلوعقب کنه ولی چون من تازه کار بودم وقتی تلمبه میزد گاهی سر کیرش به دندونام میگرفت کمی مکث میکرد باز ادامه میداد می گفت لبهات بمال دور کیرم خلاصه اون شب اولین سکس من و دادشم اتفاق افتاد و اون سه بار ابشو اومد بار اول ریخت دهانم که من سرم کشیدم رو لب و صورتم ریخت بعد با دستمال تمیز کردم بعدش لای پام و بار بعدی هم تو دستم که داشتم براش میمالیدم شب بسیار خوبی بود و کلا حسابی منو خیس کرد هم آب خودم هم آب اونطوری که تشکم انگار آب ریخته باشن روش مجبور شدم برش گردونم از اون روش بندازم بتونم بخوابم و شبهای بعد دیگه من خودم لباسم در میآوردم از پهلو کونم به اون میکرد و با پاهام به پاهاش میمالیدم وکیرش و اونم میومد سکس میکردیم خلاصه اون موقع ما فقط در همین حد سکس میکردیم و لذت هم می بردیم سه یا 4 سال دیگه هرشب یا گاهی هفتهای دو سه بار من براش ساک میدم لاپایی میدادم با کیرش بازی میکردم و اونم حسابی حالشو میبرد تا آبشو میآوردم و در طول این مدت فقط اون در حد در مالی با کونم ور میرفت بعد اون تو سن 22-3 سالگی زن گرفت و دیگه سکس نداشتیم و کلا دیگه از وقتی اون زن گرفت دیگه برنامه سکسش با من هم طع شد هر چند من همچنان تمایل به ساک زدن لاپایی دادن و بازی کردن با کیرش داشتم 4 سال از زن گرفتنش گذشت و منم کمک کم این موضوع را فراموش کرده بودم ولی تمایلات گی سکس را از طریق سکس چت دنبال میکردم و اونم فقط در حد چت بود.
  سال 86 بود که برای مسافرت خانوادگی با خانواده و چند تا فامیل به یکی از شهرستانها رفتیم در اون شهرستان یکی از بستگان میزبان ما بود و بعلت شلوغ بودن وتداد زیاد افراد و محدودیت جا قرار شد مردها جدا بخوابند و زن ها هم جدا شب اول حضورمان در اونجا من بدون هیچ انگیزه یا برنامهذهنی قبلی کنار داداشم خوابیدم نصف شب تصادفی وقتی پهلو به پهلو میشدم دستم به پای و کیر داداشم خورد در یک لحظه تمام خاطرات سکس های 4 سال گذشته و لذت هایی که برده بودم من را حشری کرد تحریک شدم دستم همونجا عمدا گذاشتم داداشم خواب بود ولی من داغی بزرگی کیرش راحت از روی لباسش حس میکردم و کیرم نیمه راست شده بود چند دقیقه ای بدون اینکه دستمو تکون بدم گذاشتم رو کیرش باشه بد دید کیرشو تکون خورد فهمیدم بیدار شده خودم را خواب زدم در عین حال دستم طوری روی کیرش بود که تابلو نباشه مثلا با توجه به اینکه زن گرفته اگه چراغ سبز نشون نداد منم ضایع نشم دیدم کیرش را تکون داد زیر دستم منم به روی خودم نیاوردم دیدم باز کیرش زید دستم تابو داره تکون میده انگار ضربان داشت بعد یک تکونی خورد طوری کهکل کیرش با فشار بیشتری کف دستم بودم و باز شروع کرد به تکون دادن کیرش منم کمی مثلا تکون خورد بتونم بیشتر کیرشو حس کنم تا تکون خوردم اون کیرش محکم به دستم چسبوند و همیدم که اونم چراغ سبز داد منم آروم دستم جابجا کردم اونم بیشتر اومد جلو و منم کم کم کیرشو مالیدم اونم دستشو آورد رو دستم و با حرکت دستش دستمو رو کیرش میمالید دیگه باز کم کم یخ برقراری ارتباط سکسی ریخت و من راحت کیرشو تو دستم میگرفتم کیرش گنده تر و کلفت تر شده بود بخاطر همین من باز مشتاق دیدن لمس کردن و خوردنش بودم دستمو گرفت کرد تو شرتش و اوفففففففففف یه کیر داغ نرم و خیلی گنده را تو دستام لمس میکردم وتمام بدنم مور مور میشد و لذت خاصی به من دست میداد معطل نکردم لباش دادم پایین و خودم هم بروال قدیما از پهلو خوابیدم طوری که کیرش بزه لای پام اوففففففففففف که چه لذتی داشت وقتی گذاشت لای پام اونم بعد از 4 سال که تشنه ی کیر بودم و جرات هم نداشتم با کسی دیگه سکسس کنم بعد اونم با کیرم بازی کرد اولین کاری که کرد سعی کرد با دستش اندازهی کیرم بگیره بعد دستم کرفت اشاره کرد که طول کیرشو اندازه بگیرم باورم نمیشد من با اینکه دستم کامل بازز کرده بودم دارازیش بیشتر بود و کلفتیش هم طوری بود که دستم بسته نمیشد دور کیرش بعد اشاره کرد که برم زیر پتو ساک ببزنم منم از خدا خواسته رفتم و کیرشو خوردم دیگه تو ساک زدن هم چون قبلا 4 سال براش زده بودم حرفه ای شده بودم یه بیست دفیقه کیرشو خوردم نصف کیرش از دهان بیرون بود و اون میخواست بکنه تو نمیشد بعد گفت بمالش منم مالیدم اشاره کرد مثل قدیما بچرخ به پهلو منم تسلیم بودم کونم جلو کیرش گذاشتم اونم کیرش که خیس بود میزاشت لای کونم و پام با دست دیگش هم سینه هام و گاهی هم کیرموم میمالید بعد دید سوراخم با تفش خیس کرد و داره با سوراخم بازی میکنه خیلی حشری بودم بیشتر دوست داشتم کلفتی داغی و بزرگی کیرشو که معلوم حسابی قوی شده لای پام بیشتر حس کنم ولی اون هی سر کیرش تف میزد با سوراخم میمالید بعد گفت کونم بییشتر بدم سمتش دستش هم گذاشت لای پام یکم برد بال و سرکیرش رو سوراخم بازی میکرد یهو فشار دار نصف سر کیرش رفت تو خیلی دردم اومد تا اومدم بجنمم باز فشار داد کامل حس میکردم یه چیز داغ نرم و خیس داخل وجودم شد هم خوب بود هم خیلی وحشتناک درد داشتم خودم جلو کسشدم کیرش در اومد و باز درد گرفت اونم دید دردم اومده شروع کرد با کیرم بازی کردن و دستمو گرفت از پشت گذاشت روکیرش گفت با کیرم بازی کن چند دقیقه گذشت درد نداشتم دیگه و از بازی کردن با کیرش و اونم که کیرم میمالید حسابی لذت میردم که گفت بخورش باز خوردم خیلی خوب بود سر کیرش خیس و بود آب شور و خوشمزهای زده بود بیرون خوردم و هی کیرشو میمالدم همزمان بعد چند دقیه رگ زیر کیرشو فشار میداد باز همین اب خوشمزه میومد میخورد کیرش خیلی سفت شده بود با گفت بچرخم به پهلو گذاشت لای پام حابی با دهلانم خیس بود راحت لیز می خورد اونم همزمام داشت باز سوراخم تف میزد بعد به من گفت تف کن کف دستت بمال سر کیرم منم دو سه بار هرچی دهانم آب داشت تف کردم ومالیدم سرکیرش حس خوبی داشتم وقتی سر کیرش زیر دستم لیز میخور بعد اون کیرش گذاشت رو سوراخم و باز آروم آروم بازی کرد ستش هم دور کمرم بود ودستش دیگش گه گاهی با کیرم بازی میکرد بعد وقتی کیرموم میمالید یهو سر کیرشو فشار داد رفت تو دردم اومد ولی کمتر باز فشار داد سرش کامل تو کونم حس می کردم بیشتر فشار داد باز درد وحشتناکی تمام وجودم کرفت خواستم مثل دفعه ی قبل برم جلو کیرش بیاد بیرون دیدم اونم نامردی نکرده و از قبل پیش بینی کرده دستش کامل دور کمرم حلق کرده بود اصلا یک ملیمتر همنتونستم تکون بخورم باز شروع کرد با کیرم که حالا دیگه کاملا شل و خوابده بود بازی کردن جند دقیقه بدون یچ حذرکتی بکنه منو محکم گرفته بود و با کیرم بازی میکرد کم کم باز دردم رفت و کیرم هم داشت راست میشد و حس لذت بهم دست میداد که آرم شروع به تکون دادن کیرش کرد هر چی سعی میکرد بیشتر بره تو نمیرفت نصف کیرش داخل بود و بقییه هم من دستم گرفته بودم نتونه بیشتر بکنه تو کونم بعد چند بار جلو عقب کرد کیرشو در آورد باز تف زد به مم گفت تف بریز کف دست بمال سوراخت منم همین کار کردم این دفعه بدون بازی کردن با کیرم کیرش جا کرد ولی باز نصفه رفت دیگه تو همین حالت آروم تلمبه میزد تازه داشتم با کیرم ور میرفتم تا بیدار بشه که حس کردم کیرش خیلی نرم شده تو کونم خودم محکم به سمت کیرش فشار داد چند دقیقه باز تلمبه زد و بعد بی حرکت کیرش تو کونم موند بعد دیگه دیدم کیرش شل شد و از کونم تکون خوردم اومد بیرون کل آبش تو کونم ریخته بود و خیس خیس بودم. اون شب دوبار دیگه در تایم های مختلف منو کرد و منم دست آخر جلق زدم تا آبم اومد دیگه چند شبی که اونجا بودیم سکس میکرد و منم طعم کون دادن هرچند شبهای و روزهای بعد کونم حسابی سوزش داشت چشیدم دیگه بعد از اون داستان هر وقت شرایطش بود سکس میکردیم یا میومد خونه ی ما اس ام اس میداد وقتی زنش نبود میرفتم منو میکرد آخرین بار فرودرین سال نود بود که براش ساک زدم به گفته ی خودش تو این چند سال 30 بار منو کرده الان چند وقتی هست دیگه با اینکه کف کیرش هستم دوس ندارم سکس کنه باهام چون احساس کردم داره آتو و نقطه ضعف میگیره از طرفی منم ازدواج کردم و زنم میگفت کیرشو دیده خیلی بزرگه و تعجب کرده بود آخه مال من 12سانته مال اون 17-6 اول میگفت تصادفی دیده وقتی دید من قبول نمی کنم برام تعرف کرد چند بار رفته دستمالیش کرده لختش کرده سینه هاشو مالیده و آبشو ریخته رو پاهاش منم بخاطر این مسائل که میخواسته با زنم سکس کنه دیگه علیرغم علاقه ام به سکس با کیرش سکس نکردم البته به زنم گفته بوده که من و شوهرت (یعنی من زیاد سکس کردیم)و گفته بوده کیر کلفت خواستی بیا خودم میکنمت و به من هم تو اس ام اس یه مدتی گیر داده بود که هیچ اشکالی نداره من زنت بکنم زنت طعم کیر کلفت را میچشه و یه موقع عقده کیر کلفت نخواهد داشت و اینکه منم غریبه نیستم و بهتره از غریبه ها هستم این بود داستان کون دادن من به داداشم از اینکه من خیلی خیال پردازی بلد نیستم معذرت می خوام ولی دوست داشتم تجربه واقعی سکس کردنم را در حد متعارف با جزییات برای دوستان علاقه مند به این نوع سکس بیان کرده باشم من همزمان که داداشم منو میکرد با یه پسر 23 ساله توی چت آشنا شدم 2-3 سال هم ساکر اون بودم و ده باری هم اون منو کرد ولی خیلی بهتر از داداشم منو میکرد و بسیار پر آب بود . الان مدتیه سکس نداشتم و بد جور هوس خوردن کیر کلفت و بزرگ کردم.


  نوشته: رامین

 • 7

 • 0
 • نظرات:
  •   bendaz dar ro
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • تو کون تو باید لوله بکن پسر ه جلقی


  •   mostoufi
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • یعنی شرمم میاد دو خطش رو بخونم حرومزاده.


  •   taymer
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • حدودا هفتاد درصدش رو خوندم از بس غلط املایی داشت نتونستم تا آخر بخونم همیشه که میخواین داستان بنویسید یک بار از رو بخونید برای بار هزارم


  •  
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • اه ديگه گي با نزديكان كم داشتيم كه باروخ اينم جور شد اقا پكيج كامله


   اخ اگه من اونجا بودم همين سيگارمو تو چشت خاموش مي كردم ايضا داداشت تا معني برادري رو درك كنين


  •   sourena blackhat
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • کیر 25 سانتیم تو حلقت کس کش بی ناموس


  •   hamed wilson
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • داستانتو نخوندم چون از اسمش معلومه چرنده،فوشم نميدم چون ارزشي نداره


  •   شيخ متفکر
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • خيلي ذلت و بدبختيه که داداش کوچيکه آدمو بگاد. اگه تو ميکرديش باز خيلي بهتر بود. گي هستم ولي اين داستان جزو سکس با محارم به حساب مياد. در نتيجه...


  •   trakhtur
  • 5 سال،4 ماه
   • 1

  • پدر سگ الان دارم ميرم 90 نگاه كنم بعد از تمام شدن ميام ننو سيكرم
   بيشرف كوپىاوغلى
   گوت گده


  •   Hossein.gey
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • دو خط اول رو خوندم
   نزدیک بود بالا بیارم
   نمیگم گی بد هستش چون خودم گیم!!
   ولی کیرم تو حلقت لاشی
   آخه آدم با داداشش سکس ميکنه
   پس
   نتیجه میشه این که تو آدم نیستی
   کاش چراغ خاموش شده بود!!!


  •   sharare1365
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • X( گی نمی خونم و طبق معمول این چرندیاتت رو نخوندم.اومدم نظرات رو خوندم دیدم دوستان خوب از خجالتت در اومدن.تو عمرم بدبختی مثل تو ندیدم و خدا کنه نبینم.بقول یکی از ائمه:اگه هر مسلمانی از شنیدم این داستان بمیره،نباید ملامتش کرد؟ واقعا من موندم چکار کنم؟ به کی اعتماد کنم و باهاش ازدواج کنم؟ هان؟؟؟؟؟؟بقول ایرج میرزا:
   اروپایی بدان گردم فرازی
   نداند راه و رسم بچه بازی
   چو باشد ملک ایران محشر خر
   خر نر می سپوزد بر خر نر
   .........
   حیف خر که من باید رو تو بذارم،مگه مجبوری بیای رزومه درخشانت رو اینجا بنویسی تا فحش بخوری؟نیست که بیوگرافی هلن کلر و مادر ترزا رو داری،بایدم بیای اینجا عرعر کنی...مردک بی آبرو


  •   sharare1365
  • 5 سال،4 ماه
   • 1

  • ببخشید از بس عصبی شدم که گردن فرازی رو گردم فرازی نوشتم.هرچند شماها همتون درکتون بالاست،دور از جون این نویسنده ی معلوم الحال


  •   sharare1365
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • ببخشید از بس عصبی شدم که گردن فرازی رو گردم فرازی نوشتم.هرچند شماها همتون درکتون بالاست،دور از جون این نویسنده ی معلوم الحال....


  •   gay_parham
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • manam mitonam bokonamet age khasti taze az dadashet o on pesare behtar mikonam


  •   قیزل آلما
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • فقط میتونم بگم متأسفم برات بزغاله


  •   ash_66021
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • bazam mese hamishe!
   faghat pavaraghie bache ha ro khoondam!


  •   ava2h
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • نمیدونم چی بگم از اونجایی که من آدم آینده نگر و عاقبت اندیشی هستم مطمئن باش یا تو یا برادرت از این رابطه هایی که باهم داشتین به وقتش یه پتک درست میکنید وتو سر هم میزنید اصلا خوب نیست


  •   tison57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • آخه کونکش خیالپردازی هم حدی داره . کیر ده تا مغنی آمریکایی تو کونت ...


  •   tison57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • آخه کونکش خیالپردازی هم حدی داره . کیر ده تا مغنی آمریکایی تو کونت ...


  •   tison57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • آخه کونکش خیالپردازی هم حدی داره . کیر ده تا مغنی آمریکایی تو کونت ...


  •   افسانه۲۰
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • خاک برسربیشعورتون کنم خانوادگی بویی ازادمیت نبردین


  •   tison57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • آخه کونکش خیالپردازی هم حدی داره . کیر ده تا مغنی آمریکایی تو کونت ...


  •   arezoo3
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • میشه لطف کنی یه کون هم به من بدی ممنون میشم


  •   Imi parse
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • آب سگ جلق زده تو حلقت . آشغال بیخودی


  •   homan20
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • ای تو حلقت کنم من بیشعور تو پسری؟؟؟؟؟دروغگوی کثافت میخوای جوونای مردمو منحرف کنی؟؟؟؟؟؟؟عوضیییییییییییی


  •   homan20
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • کثاقت بی شعور دروغگوی کثیف میخوای جوونای مردمو منحرف کنییییییییییییییییییی آشغال


  •   ramin-b57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • از تمام افرادی که مودبانه و مثل آدم نظر دادن ممنونم؛از تمام افراد عوضی و کثافتی هم که آنچه در شان خودشان و تمام خانواده شون بوده و نوشتن ممنونم که که صادقانه در مورد خودشان و مادرشان خواهرشان و تمام بستگانشان نوشته اند که چیزی دوست دارند.
   جای این سئوال نیز باقی می ماند که اگه سکس بد هست شما گه میخورین میان توی این سایت و داستان سکس و گی میخونین پس الکی ژست آدم های پاک و منزه نگیرید کثافت تر و رذل تر از شماها نظر دهنده هایی که فحش نوشتین و زر مفت زده اید در دنیا نیست ایرانی های پست و رذل برید واسه مامان و خواهرتون دختر خاله تون یا جلق بزنید عوضی های کثافت


  •   ramin-b57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • از تمام افرادی که مودبانه و مثل آدم نظر دادن ممنونم؛از تمام افراد عوضی و کثافتی هم که آنچه در شان خودشان و تمام خانواده شون بوده و نوشتن ممنونم که که صادقانه در مورد خودشان و مادرشان خواهرشان و تمام بستگانشان نوشته اند که چیزی دوست دارند.
   جای این سئوال نیز باقی می ماند که اگه سکس بد هست شما گه میخورین میان توی این سایت و داستان سکس و گی میخونین پس الکی ژست آدم های پاک و منزه نگیرید کثافت تر و رذل تر از شماها نظر دهنده هایی که فحش نوشتین و زر مفت زده اید در دنیا نیست ایرانی های پست و رذل برید واسه مامان و خواهرتون دختر خاله تون یا جلق بزنید عوضی های کثافت


  •   ramin-b57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • از تمام افرادی که مودبانه و مثل آدم نظر دادن ممنونم؛از تمام افراد عوضی و کثافتی هم که آنچه در شان خودشان و تمام خانواده شون بوده و نوشتن ممنونم که که صادقانه در مورد خودشان و مادرشان خواهرشان و تمام بستگانشان نوشته اند که چیزی دوست دارند.
   جای این سئوال نیز باقی می ماند که اگه سکس بد هست شما گه میخورین میان توی این سایت و داستان سکس و گی میخونین پس الکی ژست آدم های پاک و منزه نگیرید کثافت تر و رذل تر از شماها نظر دهنده هایی که فحش نوشتین و زر مفت زده اید در دنیا نیست ایرانی های پست و رذل برید واسه مامان و خواهرتون دختر خاله تون یا جلق بزنید عوضی های کثافت


  •   ramin-b57
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • از تمام افرادی که مودبانه و مثل آدم نظر دادن ممنونم؛از تمام افراد عوضی و کثافتی هم که آنچه در شان خودشان و تمام خانواده شون بوده و نوشتن ممنونم که که صادقانه در مورد خودشان و مادرشان خواهرشان و تمام بستگانشان نوشته اند که چیزی دوست دارند.

   جای این سئوال نیز باقی می ماند که اگه سکس بد هست شما گه میخورین میان توی این سایت و داستان سکس و گی میخونین پس الکی ژست آدم های پاک و منزه نگیرید کثافت تر و رذل تر از شماها نظر دهنده هایی که فحش نوشتین و زر مفت زده اید در دنیا نیست ایرانی های پست و رذل برید واسه مامان و خواهرتون دختر خاله تون یا جلق بزنید عوضی های کثافت


  •   ramin-b57
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • از تمام افرادی که مودبانه و مثل آدم نظر دادن ممنونم؛از تمام افراد عوضی و کثافتی هم که آنچه در شان خودشان و تمام خانواده شون بوده و نوشتن ممنونم که که صادقانه در مورد خودشان و مادرشان خواهرشان و تمام بستگانشان نوشته اند که چیزی دوست دارند.
   جای این سئوال نیز باقی می ماند که اگه سکس بد هست شما گه میخورین میان توی این سایت و داستان سکس و گی میخونین پس الکی ژست آدم های پاک و منزه نگیرید کثافت تر و رذل تر از شماها نظر دهنده هایی که فحش نوشتین و زر مفت زده اید در دنیا نیست ایرانی های پست و رذل برید واسه مامان و خواهرتون دختر خاله تون یا جلق بزنید عوضی های کثافت


  •   ramin-b57
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • از تمام افرادی که مودبانه و مثل آدم نظر دادن ممنونم؛از تمام افراد عوضی و کثافتی هم که آنچه در شان خودشان و تمام خانواده شون بوده و نوشتن ممنونم که که صادقانه در مورد خودشان و مادرشان خواهرشان و تمام بستگانشان نوشته اند که چه چیزی دوست دارند.
   جای این سئوال نیز باقی می ماند که اگه سکس بد هست شما گه میخورین میان توی این سایت و داستان سکس و گی میخونین پس الکی ژست آدم های پاک و منزه نگیرید کثافت تر و رذل تر از شماها نظر دهنده هایی که فحش نوشتین و زر مفت زده اید در دنیا نیست ایرانی های پست و رذل برید واسه مامان و خواهرتون دختر خاله تون یا جلق بزنید عوضی های کثافت


  •   کیرم خوشکله ؟
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • خسته شدم از بس داستان مزخرف خوندم. بابا سکس هم باید همراه با محبت و برای رفع نیاز باشه / مگه حیوونیم که دم به ساعت تا همدیگه رو دیدیم سوار هم بشیم یا بش افتخار کنیم . تازه حیووونها هم کارشون حساب کتاب داره ...


  •   elhammoradi
  • 3 سال،4 ماه
   • None

  • ..............


  •   shervin_koontopol
  • 2 سال،7 ماه
   • None

  • خوشبحالت چه حالی کردی کاش یکی بود یه حالی به کون من میداد


  •   همجنسگرا از تهران
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • واقعاً باعث تأسفه که بعضیا فقط بلندن توهین کنن.
   من داداش ندارم ولی اگه داشتم حتماً هر روز بهش می‌دادم.


  •   داداش کاییکو
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کونی خان تو که خودت کونی هستی چرا رفتی زن گرفتی و بدبختش کردی؟ نگفتی که فردا این زن مرد میخواد نه یه کونی؟ کیرم تو نورون های پوسیده ی مغزت بی غیرت


  •   Javad_Barati
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • دوستانی که نظرمودوس ندارن میتونن اهمیت ندن و نخونن اما بیشرف و بی ناموسه هرکی که فحش بده:
   بیایید برای درمان همجنس گرایی مون پرهیز کنیم از:


   بیشتر پنیرهای موجود در بازار که از شیر گاوهای تغذیه شده با هورمون رشد تهیه می شوند.
   مصرف هر جور نوشابه که سبب افسردگی و بعد کاهش میل جنسی مرد می شه.
   قهوه زیاد هم برعکس مقدار کمش، افسردگی میاره.
   برخلاف شایعات علما و مجتهدین بی سواد، وجود انگل در روده ها شدیداً میل به خود ارضایی به دنبال داره که باید با مصرف سرکه قبل از صبحونه به هر قیمتی درمان بشه.
   غذاهای کنسرو شده بدترین غذاها برای مردان هستن و به بدن مردان هورمون زنانه استروژن تزریق می کنن.
   مصرف سویای زیاد و شیر سویا سبب افزایش هورمون زنانه و رفتار زنانه در مرد میشه.
   افزایش رفاه ظاهری جامعه، کم تحرکی و ذخیره چربی پنهان تو بدن را به دنبال داره و مرد رو همجنس باز میکنه.
   دوری از تابش مستقیم آفتاب در مردها افسردگی و در نتیجه چاقی و کم میل به زنها رو در پی داره.
   نعناع و شیرین بیان اصلا نخورین خواهشاً.
   ویتامین دی بدن همه ایرانی ها کاملا کم شده. از قرص های ارزان مکمل این ویتامین استفاده کنیم.
   روغن های مایع فراوان تو بازار هیچ اثری تو کاهش چربی بدن ندارند و فقط نرم کننده روده ها و دافع مواد مغذی بدن هستن.
   به جای روغن های مایع و نان های آرد سفید که بزرگترین خیانتو به تغذیه مردم کردن از روغن دنبه که هم ارزان بوده و از نان های آرد تیره یا جو استفاده کنیم.
   متأسفانه چه بخوایم و چه نخوایم سبک زندگی فعلی مردها رو به زندگی مجردی و همجنس بازی گرایش خواهد داد. بیایید تغییر را از خودمون شرو کنیم. خیلی سخته!!! اما هرکی کمر همت داره به جای کمر زدن به همجنس خودش بیاد و تغییر کنه. خدا یار همه مان باشد.


  •   strange from sea
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • از آدما سوءاستفاده گر متنفرم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو