کون دادن من و خواهرم به احسان

  1390/9/21

  سلام من آرش هستم و بیست و هفت سالمه
  d.jpg
  این خاطره همجنس بازی هست هر کس دوست نداره نخونه
  قضیه بر میگرده به 2 سال پیش که تازه اومده بودیم کرج. سه چهار ماه گذشت و کون نداده بودم، داشتم دیوونه میشدم. تو شیراز هر روز میدادم بعضی روزا به شش هفت نفر میدادم. ولی نمیخواستم تو محله جدید مثل محله قبلیمون تابلو بشم. سنم هم بالا رفته بود و نمیخواستم همه بفهمن من کونی هستم، تو شیراز همه پسرای محله میکردنم اینقدر تابلو شده بودم که یکی از زنای محل به مادرم گفته بود، خواهرم هم فهمیده بود. بگذریم که روزگارمو سیاه کردن ولی بازم کون میدادم. برگردیم به کرج. حشرم زده بود بالا نمیدونستم چیکار کنم تو یاهو تو رومای گی میرفتم ولی میترسیدم قرار بزارم مامور باشه. به پسرا وب کون میدادم آبشونو میووردم ولی بازم حشرم بالا بود کیر میخواستم. زده بود به مخم. یه روز زدم بیرون که بیام تهران اول خواستم با مترو برم بعد یاد پسری افتادم که تو خط کرج تهران کار میکرد خیلی خوشتیپ بود چند بار باهاش رفته بودم تا تهران و برگشته بودم. گفتم بزار برم شاید باشش. رفتم دیدم هستش دلو زدم به دریا رفتم سمتش گفتم بریم دربست. ماشینش خالی بود گفت سوار شو. ضربانم رفته بود بالا نمیدونستم چجوری بهش بگم ولی گفتم هرجور شده باید امروز یه حالی بکنم. چند دقیقه که گذشت کرایه رو بهش دادم که اگه چیزی گفتم فکر نکنه نمیخوام بهش کرایه بدم. بعد از ده دقیقه اینقد ضربانم رفته بود بالا که اگه سرو صدای ماشین نبود فکر کنم اونم صداشو میشنید. بهش گفتم اسمت چیه گفت احسان. گفتم احسان میخوای آبتو بیارم؟ گفت چی؟ گفتم واست جق بزنم؟ برگشت مات نگام کرد گفت برام جق بزنی؟ گفتم آره بزنم؟ باز شکه نگام کرد بعد چند ثانیه گفت تو ماشین؟ من دیگه چیزی نگفتم دستمو گذاشتم رو شلوارش رو کیرش.
  c.jpg
  شروع کردم به مالیدن اول اصلا حسش نمیکردم بعد کم کم حسش کردم زیر دستم داشت بزرگ میشد. گفت دیگه چیکارا میکنی؟ گفتم هر کاری بخوای گفت میدی؟ گفتم آره زیپشو کشید پایین کیرشو اورد بیرون وای بعد چهار ماه کیر میدیدم انگار دنیا رو بهم داده بودن گرفتمش تو دستم گرماش همه بدنمو گرفت. کیرش سفید بود بزرگیش خوب بود ولی ازون کلفت تر هم خورده بودم. شق شده بود دستمو خیس کردمو شروع کردم به جق زدن ولی خیلی آروم. نمیخواستم زود آبشو بیارم. گفتم برم پایین ساک بزنم؟ گفت نمیشه بابا خطرناکه. منتظر بودم یه جا ماشین دورمون نباشه لااقل مزشو بچشم یه آن رفتم پایین تا ته کردمش تو دهنم یه آه کشید گفت تا ته نه کس کش الان آبم میاد. تخماشو بوسیدمو لیس زدم سر کیرشو بوسیدم تازه داشتم حال میکردم از پشت پیرهنمو گرفت کشید بالا گفت اینجوری نمیشه بریم یه جا حال کنیم؟ گفتم نمیخوای کار کنی؟ گفت کیر مهمتره، گفتم کجا گفت تهران منم از خدا خواسته گفتم باشه بعد زیپشو بست و گاز ماشینو گرفت. تو راه همش سئوال میپرسید: چجوری کونی شدی، تا حالا چند بار دادی؟ به کیا دادی؟ خونوادت میدونن؟ گفتم آره خواهر و مادرم میدونن. گفت خواهرتو یکی دوبار باهات دیدم قیافتن میشناسمش. شروع کرد گرفتن آمار آیناز (خواهرم). منم بعضی وقتا کیرشو از رو شلوار میمالیدم. گفت خواهرت دوست پسر داره گفتم آره گفت رابطشون در چه حده؟ گفتم یکی دوتا نیستن گفت پس اهل حاله؟ گفتم نمیدونم گفت ازش معلومه اهل حاله. گفتم هنوز منو نکردی تیز کردی واسه خواهرم؟ گفت غیرت هم داری؟ گفتم نه ولی فعلا راجع بهش حرف نزنیم. گفت باشه خواستم یه چیزی بگم وقت بگذره. خلاصه رفت سمت ولی عصر تو یکی از کوچه ها رفت داخل چند تا فرعی پیچید کنار یه آپارتمان پارک کرد. فکر میکردم خونه خودشونه تا اینکه زنگ آیفون رو زد. گفتم خونه کیه؟ گفت دوستمه مجردی زندگی میکنه تنهاست اول ناراحت شدم ولی تو دلم گفتم دوتا کیر بهتر از یه کیره. آیفون تصویری بود بدون اینکه چیزی بگه در رو باز کرد گفت تو راه بهش اس ام اس دادم میدونه. رفتیم بالا در رو باز کرد پسره تا منو دید به احسان گفت سره کارمون گذاشتی؟ احسان گفت نه چرا؟ پسره روشو کرد به من گفت ببخشید آقا این کس خل بهم اس ام اس داده که دارم میام یه کون بلند کردم. من سرمو انداختم پایین، احسان گفت گفتم کون نگفتم دختر که. پسره دوباره نگا من کرد مونده بود چی بگه گفت بفرمایید تو رفتیم داخل هی داشت با احسان پچ پچ میکرد من نشستم رو مبل احسان با یه لحن دستوری بهم گفت لخت شو بلند شدم پیرهن و شلوارمو شروع کردم به در اوردن اونا هم اومدن از حرف زدن احسان فهمیدم اسم اون یکی رضاست. احسان هم شروع کرد به لخت شدن. من لخت لخت شده بودم کیرم شق شده بود رضا نشسته بود رو مبل لخت نمیشد. داشت بدن و کون منو ورانداز میکرد هنوز تو شک بود. رضا لم داد رو مبل به کیرش اشاره کرد دهنم آب افتاده بود رفتم بین پاهاش رو زانو نشستم کیرشو کردم تو دهنم شروع کردم به ساک زدن. وای وقتی کیرشو کردم تو دهنم انگار تو فضا بودم. چهار ماه منتظر این روز بودم. دستمو میکشیدم رو بدنش سینه هاش روناش تخماشو مک میزدم کیرشو تا ته میکردم تو حلقم که باز موهامو کشید گفت یواش بخور کونی واسه سوراختم بزار. تا اینو گفت یادم افتاد باید خودمو تمیز کنم بلند شدم گفتم باید برم دستشویی رضا به سمت در دستشویی اشاره کرد گفت اونجاست احسان گفت همون اول میرفتی الکی شقش کردی برو زود بیا رفتم خودمو تمیز کردم اومدم بیرون دیدم رضا هم داره لخت میشه باز رفتم سراغ کیر احسان. خوابیده بود. خیلی حال میده کیر خوابیده رو بکنی تو دهن. من خیلی دوست دارم. باز شروع کردم به ساک زدن کیرش. گوشه چشم رضا رو نگا میکردم منتظر بودم ببینم کیرش چقدره. شورتشو در آورد کیرش کلفت بود خوب بود شق هم شده بود. همینجور که کیر احسان رو میخوردم اومد نشست جفت احسان رو مبل انگار روش نمیشد باهام حرف بزنه کیرشو گرفتم تو دستم کیر احسان رو میخوردم کیر رضا رو هم با دست میمالیدم. یدفعه احسان گفت خوب خیسش کن میخوام باهاش مادرتو بگام. دوتاشون منتظر عکس العمل من بودن که عصبانی میشم یا نه. من همونجوری به ساک زدنم ادامه دادم احسان که چراغ سبز منو دیده بود باز گفت یواش بخور خواهرکسده. بعد رفتم سراغ کیر رضا سرشو بوسیدم مالیدمش به چشام و دور لبم بعد کردمش تو دهنم شروع کردم به ساک زدن. اصلا تو حال خودم نبودم احسان هم داشت کونمو میمالید. رضا داشت حال میکرد تخماشو میکردم تو دهنم مک میزدم داد میزد یواش. سر کیرشو محکم مک میزدم. داشت دیوونه میشد. احسان بلند شد رفت پشت سرم کمرمو کشید که حالت سگی بشم تو فضا بودم. داشتم کیر رضا رو میخوردم احسان هم میخواست از پشت کیرشو بکنه تو کونم.. لای کونمو باز کرد گفت ووو این که اوتوبانه مادرجنده، تخمامم میره توش.
  b.jpg
  یه تف انداخت رو سوراخم کیرشو گذاشت رو سوراخ آروم فرو کرد تو. خیلی راحت رفت داخل. وای چه حالی داد وقتی کیرشو میکرد تو. گرمای کیرشو تو تمام بدنم حس میکردم. ناخداگاه کیر رضا رو تا ته کردم تو حلقم و همونجوری چند ثانیه نگه داشتم احسان شروع کرد به تلمبه زدن از همون اولش تند تند تلمبه میزد داشتم میمردم از لذت. صدای تلپ تلوپ خوردن بدنش به کونم بیشتر حشریم میکرد. احساس کردم رضا داره آبش میاد دیگه ساک نزدم واسش فقط تخماشو میلیسیدم و مک میزدم. داشتم از کون دادن لذت میبردم احسان دوباره شروع کرد به فحش دادن. گفت خواهرتم همین قدر گشاده؟ داشتم تخمای رضا رو مک میزدم احسان موهامو کشید گفت با توام خواهر کسده میگم خواهرتم مثل تو کون میده؟ گفتم آره گفت مادرت چی؟ گفتم اونم آره انگار بیشتر تحریک شده بود تند تر تلمبه میزد گفت مادرتو میگام همتونو میکنم کونی مادر جنده. گفت داره میاد کجات بریزم تخم حروم؟ خودم برگشتم کیرشو کردم تو دهنم سرخ و بزرگتر شده بود تند تند ساک زدم نفساش تند شده بود یه آه بلند کشید آبشو تو دهنم حس کردم همونجوری کیرشو تو دهنم عقب جلو کردم دهنم پر آب شد قورتش دادم اینقدر ساک زدم تا قطره آخر آبش تو دهنم خالی شد بعد سر کیشو مک زدم تا همه آبشو خورده باشم. احسان رفت ولو شد رو مبل رضا اومد کیرشو کرد تو دهنم یکم واسش ساک زدم و خیسش کردم رفت پشت سرم کیرشو تا ته کرد تو کونم کیرش کلفت تر از کیر احسان بود ولی من گشاد تر از اون بودم که اذیت بشم. گفت بخواب خوابیدم اونم خوابید روم رضا گفت احسان بالشت میخوام احسان گفت حال ندارم خودت بیار یکم تلمبه زد بعد گفت برگرد برگشتم پاهامو برد بالا کیرشو کرد تو کونم شروع کرد به کردن. خیلی حال میداد که وقتی منو میکرد داشتم میدیدمش و عقب جلو شدن بدنشو میدیدم. چند دقیقه تلمبه زد یه دفعه تو کونم گرم شد آبشو ریخته بود تو کونم. بعد کیرشو در آورد و گرفت جلو صورتم کردمش تو دهن آبکیرای اطرافشو خوردمو خوب کیرشو تمیز کردم و اونم ولو شد رو مبل منم یه دستمال برداشتم در کونمو تمیز کردم ولی هنوز کلی از آبش تو کونم بود. احسان بهش گفت کس کش میخواستم باز بکنمش چرا ریختی تو کونش؟ من گفتم الان میرم تمیز میکنم رفتم دستشویی تمیز کردم خدا خدا میکردم احسان پشیمون نشده باشه اومدم بیرون رفتم سراغش باز نشستم بین پاهاش کیرش خوابیده بود. اول کیر و تخماشو خوب لیس زدم کیرش شروع کرد به بزرگ شدن بعد کردمش تو دهنم شروع کردم به خوردن. نرم بود و خوشمزه. کیرش تو دهنم سفت و بزرگ میشد خوب ساک زدم تا کامل شق شد گفت بشین روش نشستم رو کیرش کیرش تا ته رفت تو کونم دستامو گذاشتم رو پایه های مبل و شروع کردم به بالا و پایین شدن پشتم بهش بود اونم کونمو گرفته بود تو دستاشو به بالا و پایین شدنم کمک میکرد. حالت سختی بود واسه من . بهش گفتم یه جور دیگه اینجوری سخته، همونجوری بلند شد دوباره حالت سگی شروع کرد به کردنم. کیر رضا دوباره شق شده بود. همونجوری که به احسان کون میدادم به رضا گفتم بیا قربون اون کیر خوشکلت بشم بیا بکنش تو حلقم. اونم پاشد اومد سرمو گرفت کیرشو کرد تو دهنم منم باز داشتم دونفره گاییده میشدم و لذت میبردم. بعد از چند دقیقه جاشونو عوض کردن و باز گاییدنم. بعد برعکسم کردن جوری که روم به سقف بود رضا پاهامو داد بالا کرد تو کونم و تلمبه میزد احسان هم اومد بالا سرم کیرشو میزد به لپام و میمالید به چشام بعد کرد تو دهنم هی تو حلقم تلمبه میزد داشتم خفه میشدم ولی خیلی حال میداد. یه دفعه احسان کیرشو در اورد یکم اومد عقبتر همه آبشو ریخت رو صورت و سینه هام، یکمشم رفت لای موهام. بعد یه دقیقه رضا هم دوباره آبشو تو کونم خالی کرد. تا حالا اینقدر از کون دادن لذت نبرده بودم. بیشترش یه خاطر این بود که چهار ماه کون نداده بودم و به آدمای جدید و غریبه کون دادم. همه بدنم شده بود عرق و آب کیر. باید میرفتم حمام. بلند شدم گفتم میرم دوش بگیرم رضا حموم رو با دستش نشون داد منم رفتم خودمو تمیز کردم از زیر آب اومدم کنار دراز کشیدم کف حمام شروع کردم به جق زدن احسان رو صدا کردم اومد گفت چیه گفتم فقط وایسا اینجا میخوام با بدنت آبمو بیارم. کیرش خواب خواب بود ولی همون هم حشریم میکرد. اومد وایساد بالا سرم بهش گفتم میشاشی روم؟ (قبلا اینکار رو کرده بودم ولی اونا به زور شاشیده بودن روم) گفت خیلی تخم حرومی کیرشو تنظیم کرد شروع کرد به شاشیدن رو سینه هام شاشش سفید بود آخه شاش زرد خیلی بد بو و بد مزه اس اصلا نمیشه خورد بوش هم تا خیلی میمونه رو بدن. گفتم صبر کن نشستم تکیه دادم به دیوار حمام دهنمو باز کردم و باز جق میزدم. خودش فهمید اومد جلو کیرشو گرفت روبرو دهنم شروع کرد به شاشیدن تو دهنم. دهنم گرم شد یکم از شاشش میخوردم یکمشم میریختم بیرون که میریخت رو سینه ها و شکمم. تا دیگه شاشش تموم شد گفتم تورو خدا کیرتو بذار تو دهنم فهمیده بود حالم خیلی خرابه کیرشو کرد تو دهنم محکم مکش میزدمو جق میزدم تا آبم اومد انگار تو آسمونا بودم خیلی لذت داشت. گفت کیرم شاشی شد کونی (آخه قبلش شاشیده بود تو دهنم) ولی من تو عالم خودم بودم.
  بعدش دوباره دوش گرفتم. وقتی برگشتم احسان گیر داده بود که شماره خواهرمو بهش بدم منم بعد از کلی نه گفتن شماره آیناز رو بهش دادم. شماره خودش رو هم گرفتم. بعد از اون ماهی یکی دوبار به رضا و احسان کون میدادم حتی بعضی وقتا شب میموندم خونشون. من دوست داشتم بیشتر بهشون کون بدم ولی اونا بیشتر دور دخترا بودن به خاطر همین خیلی واسه من وقت نداشتن. با این وجود خودشون میگفتن هیچ زن و دختری مثل من بهشون حال نداده. یه شب که خونه رضاینا بودیم احسان گفت ساکت میخوام زنگ بزنم به دوست دخترم. زنگ زد گذاشت رو آیفون دختره جواب داد دیدم صدای آینازه احسان بلندش کرده بود. احسان شروع کرد به لاس زدن پشت تلفن تلفنش که تموم شد به آیناز گفت پنجشنبه ظهر منتظرتم بعدشم قطع کرد. باورم نمیشد مخ آیناز رو زده بود بهش گفتم قرار هم گذاشتین؟ احسان و رضا نگا همدیگه کردن و زدن زیر خنده رضا گفت کس خل تا الان 2بار اوردش خونه گفتم واقعا؟ احسان گفت صد رحمت به تو، آیناز سوراخ کونش تف هم نمیخواد . گفتم کردیش؟؟؟ گفت آره خواهر کسده رضا گفت قراره بده منم بکنمش گفتم دروغ میگی نکردیش احسان گفت دروغم چیه خودت که دیدی بهش زنگ زدم. باور نکردم ولی جمعه بهم زنگ زد گفت بیا کارت دارم رفتم خونه رضاینا میدونستم پنجشنبه با آیناز قرار داشت. گفتم چه خبر؟ موبایلشو در اورد گفت بیا ببین از سکسش با آیناز فیلم گرفته بود ولی صورت هیچکدوم توش پیدا نبود ولی عمدا از لباسای آیناز هم یلم گرفته بود که بهم ثابت کنه واقعا آینازه. داشت آیناز رو از کون میکرد واقعا هم گشاد بود اصلا عین خیالش نبود گفت حالا چی میگی؟ اینقدر حشری شدم که با اینگه حس سکس نداشت سه بار مجبورش کردم کونم بزاره وقتی منو میکرد به این فکر میکردم که این کیر دیروز تو کون آیناز بوده. اینم خاطره من راجع به احسان که منو خواهرمو با هم میکرد.


  نوشته:‌ آرش

 • 14

 • 2
 • نظرات:
  •   bachey1000
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • aval


  •   hot_boy_3xi
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • ajab!!!!!!!!!!!!!


  •   no pm sanaz
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • اول ذاستانت به من توصیه کردی نخونم! اما از روی کنجکاوی چند سطر رو خوندم
   ودیدم تمام فحشهایی را که امروز توی کامنتها بهت میدن خودت پیش بینی کردی و به خودت دادی
   فکر کنم تنها داستانیست که ما توی فحش دادن به نویسندش کم میاریم
   چون
   اگه بهت بگیم کیرتوی کونت(که براش میمیری وله له میزنی)
   اگه بگیم خواهرت رو گائیدن(که افتخار میکنی و میگی کاش منم باهاش بودم)
   اگه بگیم مادرت رو گائیدن ( میگی آخ کاش اون موقع من و خواهرم هم بودیم یه سکس خانوادگی داشتیم)
   ......
   برای اولین بار کم آوردم


  •   shahin shomal
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • hala kari nadarim vali khub tarif kardiaa ,, fek konam vaghei bud ,, harki yejur haal mikone dgee ,, :D


  •   hediye
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • ای وای عکسشو گذاشت تو سایت افاقه نکرد خوارش کونش خیلی شدیده! الان دوستان اصرار کنن شماره مامانتم میدیا! بلا !


  •   takavarjoon
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • کلا حالم بهم خورد


  •   jabbar sing
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • دمت گرم . من عاشقتم.
   داستانتم قشنگ بود مخصوصا با عکسات خیلی حال کردم.
   دوست دارم باهات یه سکس توپ بکنم البته فقط با خودت با خواهرت کاری ندارم.
   واسم پیام خصوصی بذار. دوست دارم


  •   jabbar sing
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • ارش جون من 29 سالمه از کرج. دوست داشتی واسم پیام خصوصی بزار
   تا بیام ببینمت. ماشین. مکان... هرچی بخوای هست.


  •   zanboorezerang
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • :? :? :? :? :? :? :? :? کونی تر از تو فکر کنم تو کرجنیست لاشی


  •   ma_jmaj
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • aliye manm mikhamet inam idim:
   majid_behtarin_hamzabooon


  •   tanha_70
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • شاشید?! توام خوردی?!!!!!!!!!!
   اه,نوش جونت!!! ایییییییی:-S


  •   tanha_70
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • شاشید?! توام خوردی?!!!!!!!!
   اه! ایییییی! نوش جونت! گوارای وجودت!!!:-S


  •   tanha_70
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • شاشید?! توام خوردی?!!!!!!!!
   اه! ایییییی! نوش جونت! گوارای وجودت!!!:-S


  •   prsare62e
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • یه وقتایی تو زندگی آدم هست که میری تو فکر،لبات آویزون میشن . به یه نقطه خیره میشی واسه چند دقیقه !
   بعد به خودت میای و میبینی نفست سنگین شده و به شدت کم بود اکسیژن داری!
   یه نفس عمیق میکشی جوری که بازدمت رو تو لپات جمع کنی و لبات رو مثل سوت زدن غنچه ای کنی و نفست رو طولانی و ممتد میدی بیرون:
   هوفففففففففف!
   تازه میفهمی قلبت داره تند میزنه و ای..پرده اشکی هم جلو چشمات هست!
   یه احساسی دارم.نمیدونم!
   مثل اینکه آدم یه بچه معصوم که اومده گدایی رو با یه سیلی بزنه طوری که پرت بشه رو زمین!
   یا له شدن یه بچه گربه رو زیر چرخای یه ماشین ببینه یا بدن تصادفی یه جوون رو تو اتاقک له شده و پر از خون یه پراید که با یه تریلی شاخ به شاخ شده!
   چی بگم؟!!!
   من... با خوندن داستانت...روحمو کشتم!!!
   :<


  •   los angeles
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • khonevadegi kon budan :))shash ham khurdan dare taze tozih mide ke che rangish khobe che rangish boo kamtar mide che rangish mandegari bishtari dare :))migi atroo odkolon dare masraft mikone


  •   fivb
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • سلام آرش جون
   من حامد هستم
   خوبی عزیزم
   تلتو میل میکنی واسم بحرفیم با هم عزیزم
   بعد خودتو و آیناز جون رو تلی حالی اساسی میکنیم
   ok
   منتظرم عزیزم اگه خواستی بگو حتما میلت رو بنویس .
   واست میل بزنم منتظزم ها فدات شم
   آرش جون منتظر میلتم عزیزم


  •   aminss
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • هم داستانت قشنگ بود هم عکسهای که گذاشته بودی باحالترش کرده بود. ولی اگه عکس کونه خودتو خواهرتو باهم میذاشتی باحالترهم میشد.
   قربونت برم عزیزم


  •   beh90
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • اخه چاقال این داستان رو نوشتی که چی مثلا میخوای بگی من متفاوتم مامان بابت چی به اونا هم یه نقشی میدادی البته بعید میدنم داشته باشی


  •   hamedak11
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • اصلا قفل کردم داستانتو خوندم چی بگم که سزاوارت باشه چیزی نیست اصلا تو ادم نیستی هستی فکر نکنم بابا تو دیگه کی هستی چه حیوونای هستو ما خبر نداریم


  •   EhsanKian
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • آخه تو با چه انگیزه ای این داستان سراسر خوار و خفت بارو اینجا نوشتی :''(
   الان زمین و زمان به بی غیرتی و عمق قباحت کردارت لعن و نفرین می فرستن بی همه چیز


  •   aydin99
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • سلام آرش جان چرا دیگه نه ایمیل جواب میدی نه آف؟
   اگه ما اونجوری برخورد کردیم فقط به خاطر این بود که گفتی سکس خشن دوست داری. ببخشید اگه بچه ها زیاده روی کردن
   تورو خدا جواب بده
   اگه گروهی دوست نداری دیگه بقیه رو نمیارم
   میدونم این پیغام رو میخونی


  •   reza_koloft3333
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • کونی مادرت هم میده؟


  •   reza_koloft3333
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • کونی مادرت هم میده؟


  •   abtinjoon
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • اینکه داستان نبود من بهش میگم( چندش نامه) . ولی یه خوبی که داشت این بود که نیاز به فحش دادن نداشت چون قبلش احسان زحمت شو کشیده بود و بنظرم فحش های احسان تنها قسمت جذاب و کمدی این چندش نامه بود من یکی از خنده افتادم کف اتاق.برای اثبات واقعی بودن این نوشته اصلا نیاز عکس نبود از رو محتوا معلوم بود واقعیه و طرف ازدم سوراخ سولاخه .ولی شجاعت نویسنده در بیان تصویر یک ادم بی بنیه حقیر سخیف بی هویت بی احساس و .. اما واقعی از خود قابل تقدیر بود


  •   poya1183
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • بابا ایول


  •   abtinjoon
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • راسی منو ببخش چون هر کاری کردم نتونستم جلو خودمو بگیرم پس برگشتم تا چند تا فحش آبدار نثارت کنم ولی مطمئنم از شنیدنش خوشحال نمیشی. معصوم ,دست نخورده , بی کون , سالم , کون مسدود , کیر ندیده, کون پلمپ . چند تا دعای خیر هم برات دارم الهی موهات مثه دندونات سفید بشه ولی کیر نبینی . نابود شه هر کیری قبل اینکه بر تو کونت . الهی دهنت خشک شه نتونتی تا آخر عمر ساک بزنی الهی در کونتو تا ابد مهر و موم کنند. آخیش چقد فحش دادن به این یکی سخته آخه چی بهت بگم برو گم شو سـالم پـاک


  •   hosseintoranj
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • merci


  •   aria711
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • منم با شرت خواهر و مادرم کون میدم
   کی منو میکنه؟


  •   ashe_30cm@yahoo.com
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • خوبه. من هم میخوام بکنم چیکار بایدبکنم عزیز.30 سالمه از تبریز با کیر کلفت و دوستار سکس وحشیانه.کون تو هم بدک نیست.


  •   best fucker
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • نمیخواستم بخونم اما از روی کنجکاوی خوندم.
   واقعا که بی غیرتی حالم از پسرای کونده ای مثل تو بهم میخوره. برو بمیر که ابروی هرچی پسره بردی.
   کون خواهرتم من گشاد کردم جنده.


  •   ashkan513
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر میخوام


  •   aria_555
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • قربون شرت مامانت بشم
   چقد سوراخت گشاده چقد کون دادی؟
   داستان خوبی بود بهش میومد واقعی باشه
   کون خوبی هم داری فقط گشاده
   امیدوارم لااقل کون مادرت تنگ باشه که بشه یه حالی بکنیم


  •   aria_555
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • قربون شرت مامانت بشم
   چقد سوراخت گشاده چقد کون دادی؟
   داستان خوبی بود بهش میومد واقعی باشه
   کون خوبی هم داری فقط گشاده
   امیدوارم لااقل کون مادرت تنگ باشه که بشه یه حالی بکنیم


  •   aria_555
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • منم کونی و بی غیرتم
   پیغام واست گذاشتم


  •   aria_555
  • 5 سال،1 ماه
   • 1

  • کی میخواد خواهر منو بکنه؟


  •   aria_555
  • 5 سال،1 ماه
   • 1

  • کیر کی بره تو کس مادرم؟


  •   دیو مقدس
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • شرمم ميشه براى داستانت كامنت بذارم
   .............


  •   Arash7995
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • جوووووووووووووووون چه کونی


  •   Arash7995
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • منم کونی و بی غیرتم
   عاشق داستانت شدم مادر کونییییی
   میای خواهر عوضی؟
   5.jpg
   14.jpg
   20140616_021007.jpg


  •   shayan 27
  • 3 سال،1 ماه
   • None

  • کی خواهر مادرمو جرررر میده کیییر میخاییم


  •   Johnny.s
  • 2 سال،10 ماه
   • None

  • اه اه اه... bad
   چه گشاده.خدایی اتوبانه sorry2


  •   hmjns
  • 2 سال
   • 0

  • منم یه پسرخاله دارم که هم منو هم خواهرمو کرده
   البته منو جلو خواهرم نکرده
   کردن خواهرمم یواشکی دیدم
   یه بار بهم گفت هیچ ک.نی مثل کون خواهرت نیست.
   یه چیز دیگه است
   راستم میگفت


  •   gog2000
  • 2 سال
   • 0

  • کیرم تو کیرت یه کون دادن دیگه این همه فلسفه نداره ده ساعته داری میدی


  •   سوراخدوست
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • اولا خدا قوت بگم به اون سوراخ کون که خیلی زحمت کشیدی تا انقدر گشادش کردی دمت گرم بعد اگه لطف کنی تا نرفتم دستشویی بیا تا برینم تو دهنت تا ان تازه بخوری حال کنی به کون و صورتت هم بمال برای خواهرتم تازه و داغ تو کیسه میزارم ببر بدو که ان تازه وداغ ....


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو