آخرین گی با اولین بُکنم تو خونه ی بختش

  1398/5/14

  سلام این اولین داستان منه ، آخرین دادنم به اولین بکنمه ، کسی که اولین بار کونم گذاشت و پرده ی کونم رو زد و صفرم رو باز کرد و منو جنده ی خودش کرد و اولین کسی که واسه اش ساک زدم ، شهریور ۹۷ بود حسابی هوس یه کیر کلفت کرده بود و داشتم تو شهوانی چرخ میزدم و خودم رو میمالوندم که دیدم تو تلگرامم پیام اومد وقتی پیامش رو دیدم ذوق کردم ، چون داشت عروسی میکرد و منم از ازدواجش هم خوش حال بودم و هم ناراحت ، یه خونه نزدیکای ما اجاره کرده بود یه چندتا کوچه فاصله داشتیم ، پیام داده بود بیا کمکم خونه رو مرتب کنیم ولی ته دلم امیدوارم اتفاقی که میخوام بیوفته ، نمیدونم چطوری حاضر شدم و رفتم وقتی رسیدم در زدم و رفتم تو یه لبخند شیطنت آمیزی رو لبش بود ، یکم کمکش کردم ، نشست روی زمین خاکی و یه چایی ریخت و یه سیگار روشن کرد منم نشستم کنارش یکم از تو شهوانی براش عکس سکسی نشون دادم و یکم عکس گی نشونش دادم ، رفتم تو اون یکی اتاق که وسایل رو جمع کنم و کف اتاق رو تی بکشم که اومد از پشت بهم چسبید و گردنم رو بوسید و لیسید ، گفت خیلی وقته کونت نذاشتم ، چند وقت میشه؟؟؟ گفتم یه سه ماهی میشه ، الهی قربون کیر کلفتت برم خیلی دلم واسه اش تنگ شده ، دیگه بهم مهلت نداد برم گردوند شروع کرد به لب گرفتن با تمام حرص و ولع لبم رو میخورد و زبانش رو تو دهنم میکرد ، منم چشمام رو بسته بودم و داشتم لذت میبردم که دوباره به اون کیر کلفت و رویایی رسیدم ، داشت سینه هام رو می مالید و گردنم رو لیس میزد ، یه لحظه ازش جدا شدم و با شیطنت گفتم آخه تو متاهل شدی !!! گفت هیچ کونی گون تو نمیشه ، امروز میخوام جرش بدم ، میخوام مثل یه زن بکنمت و آبم رو بریزم توت تا حامله بشی میدونست که با این حرفا عشق میکنم و این حرفا حس زنونه ام رو ارضا میکنه ، فوری لباسام رو در آورد و خودش هم لخت شد ، ای جان اون کیر کلفتش به بزرگترین حالاش رسیده بود ، گفت بخور خانومم ببین چقدر برای سوراخ تنگت بی تابه ، گفتم چشم شوهرم ، کاش دختر بودم من زنت می شدم و هر شب زیر این کیر کلفتت میخوابیدم و زیرت مثل یه زن جنده دست و پا میزدم و ازت حامله میشدم ، گفت جوووووووووووووووون زن جنده ی من بخور لامصب مردم ، وقتی گرفتمش تو دوستم و اون گرماش رو حس کردم به آرزوم رسیدم و گذاشتمش تو دهنم آخش رفت هوا . گفت هیچ کس مثل تو اینطوری خوب کیرم رو نمیخوره زن جنده ی من ، حسابی کیرش رو ساک زدم ، سرم رو گرفته بود و تو حلقم تلمبه میزد ، داشتم بالا می آوردم ، نفس کم آورده بودم ، اونم همین رو میخواست ، کیرش رو از ذهنم کشید بیرون و گفت تخمام رو بخور ، منم بدون‌ معطلی تخماش رو خوردم و لیسیدم ، چه تخمای درشت و خوش مزه ای بود که هیچ کیر و خایه و تخمی مثل اون ندیدم ، وقتی حسابی واسه اش خوردم یه چک آروم بهم زد و گفت برگرد عشقم برگرد خانومم میخوام اون سوراخ تنگت رو جر بدم میخوام امشب پرده ات رو بزنم ، کونم رو سمتش کردم و از کتفم بوس کرد و اومد پایین و دو طرف لپ کونم رو بوسید و وقتی زبانش رو گذاشت رو سوراخم جونم داشت از بدنم میومد بیرون ، وقتی زبون داغش رو روی سوراخم حس کردم به اوج رسیدم و فقط میخواستم واسه ام بخوره ، مثل یه دختر که کسش رو می لیسید از سوراخم تا خایه ام لیس میزد و میگفت میخوام امشب جرت بدم ، میخوام زنت کنم ، دیگه طاقتم تموم شد گفتم بسه بکن توش مردم از حشر ، کیرش رو دوباره کردم تو دهنم تا خوب خیس بشه و به بغل خوابیدم خوب میدونست از انگشت شدن بدم میاد و فقط دوست دارم با کیر اونم به بغل باز بشم یه تف غلیظ به کیرش زد و گفت آماده ای ؟؟؟ گفتم آره شوهرم بکن توش مردم ، کیرش رو گذاشت رو سوراخم و یواش یواش فشار داد و با یه دستش از زیر خایه ام رو می مالید و با یه دست سینه ام رو و گردنم رو گاز می گرفت ، کیرش سوراخم رو فشار میداد و ولی با عشق همه اش رو تو خودم جا دادم و شروع کرد به تلمبه زدن و همه اش حرفای سکسی میزد ک میگفت تو جنده ی کی ای ؟؟؟ تو زن کی ؟؟؟ کی داره کونت رو میکنه ؟؟؟ منم داشتم آه و ناله میکردم و میگفت تو ، شوهرم ، عشقم ، اولین بکنم بعد کیرش رو از سوراخم کشید بیرون و گفت به شکم‌بخواب ، کارم رو خوب بلد بودم ، به بغل خوابیدم و با دوتا دستمام دو طرف کونم رو براش باز کردم و اونم به تف به سوراخم زد و یه تف به کیرش و کیرش رو داد تو کونم اون قدر تلمبه زد که آبم‌زیرش اومد وقتی کونم داشت نبض‌میزد قربون صدقه ی خودم و سوراخ تنگم میرفت بعد از چند دقیقه اونم آبش اومد و همه اش رو خالی کرد تو کونم ، گفتم آییییییییییییی سوختم ، گفت جوووووووووون مگه نگفتی حامله ات کنم ؟؟؟ گفتم آره عشقم‌میخوام ازت حامله بشم ، اینقدر وایسادم تا کیرش کوچیک شد و از کونم اومد بیرون ، یکم کنار هم دراز کشیدیم و لبام‌رو خورد و سینه هام رو خورد و ناز کرد و رفت دستشویی، منم خواستم برم دستشویی که دستم رو گرفت و گفت کجا ؟؟؟ کارت دارم هنوز ، گفتم بذار‌کونم رو بشور و بیام گفت‌نمیخوام ، میخوام وقتی آبم‌توت هست دوباره بکنمت ، منم گفتم جووووووووووون چی از این بهتر و شروع کردم به ساک زدن که کیرش باز بلند و گفت برگرد و داگی وایسا ، داگی وایسادم کیرش رو یه جا کرد توم که داد زدم یه چک سکسی زد روی کونم و گفت جوووووووووووووون زن جنده ی من ، دوباره برم گردوند و پاهام رو داد بالا و کرد داخل و گفت حال میکنی مثل یه زن دارم کس پسرونه ات رو میکنم ؟؟؟ گفتم آره عشقم چرا ازدواج کردی ؟؟؟ من همیشه بهت کون میدادم ، کاش دختر بودم و پرده ام رو میزدی همونطوری که پلمپ کونم رو باز کردی ، کاش دختر بودم و جنده ات میشدم ، از حرفام داشت به اوج می رسید که خوابید روم ازم لب می گرفت و گردنم رو میخورد و به شدت تلمبه میزد ، دوباره ارضا شدم و آبم روی سینه ها و شکمم پاشید ، اونم بعد از چندتا تلمبه زدن کیرش رو از کونم کشید بیرون و آبش رو روی صورت و لبا و ذهنم ریخت و گفت کاش دختر بودی تا تو رو میگرفتم و هر شب می گایدمت ، دیگه پاشیدیم جمع و جور کردیم و منم رفتم دستشویی خودم رو مرتب کردم و برگشتم خونه ، چند روز بعد از این ماجرا عروسی کرد و رفت خونه ی بختش که قبل از اون دوباره کون من رو توش افتتاح کرده بود و پرده ی کونم رو توش زده بود ، الان یه ساله دیگه نشده اون کیرش رو تو کونم حس‌کنم ، خیلی دوست دارم یه بار هم جلوی زنش بهش کون بدم و جنده بازی در بیارم ، ولی هر وقت منو میبینه میگه هیچ کونی ، کون تو نمیشه منم کلی کیف میکنم ، ببخشید طولانی شد ، این اولین داستانه منه که تو شهوانی میذارم ، اگه کم و کاستی ای بود ، ببخشید


  نوشته: ؟

 • 17

 • 11
 • نظرات:
  •   Sahar.hamburg
  • 4 ماه،1 هفته
   • 7

  • حالم از گی بهم میخوره وقتی اینهمه دختره چرا گی


  •   Ares.1
  • 4 ماه،1 هفته
   • 9

  • گی؟!
   طرف زن گرفته ، بعد بهش میگی گی؟!
   چرا نمیفهمی؟! کونی بودن با گی بودن فرق داره
   هر سوراخی رو کردن ، گی بودن حساب نمیشه
   محض تفریح پسر رو کردن ، گی حساب نمیشه
   شعور داشته باش ، لفظ گی رو خراب نکن
   خوشم نمیاد از گی ، اما باز هم به حسشون اگه واقعی باشه احترام میذارم


  •   lovely_grl
  • 4 ماه،1 هفته
   • 10

  • ی جا گفتی کیرشو از ذهنت درآورد..دقیقا همونجا نقطه عطف داستاته ، شاید ی غلط املایی بود ولی تاخواسته به ی ذهن کیری اشاره داشت ک این خزئبلاتو رو صفحه استفراغ کرده


  •   illidan1
  • 4 ماه،1 هفته
   • 2

  • کیر اولین تا اخرین بچه های شهوانی تو اول تا اخرت دیگه ننویس


  •   shrm
  • 4 ماه،1 هفته
   • 6

  • کصکش پدر با ادم سکس کردی؟
   با یه دستش خایه هاتو میمالید با یه دستشم گردنو سینتو گاز میگرفت!!!!دستش دندون داره؟؟؟!!!!
   هر سفارتی بری اینو بگی درجا بهت اقامت میدن جون در خطره
   شانس اوردی ۲تا دستش دندون نداشت وگرنه خایه هات پرپر میشد
   در پایان ادمین خواهرتو گاییدم اگه تو داستانارو نخونده اپ کنی


  •   farhadkhaan
  • 4 ماه،1 هفته
   • 2

  • دراکولاها هم دستشون دندون نداره چجوری با دست گردن و سینه تو گاز میگرفت مطمئنم آلتی توی ذهنت هست همونجوری که خودت گفتی و در نهایت این خیانت محسوب میشه


  •   aminrezvani
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب بود ولی دیگه خواهشن سوتی ندید وسط نوشتن


  •   Hamid397
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • نوش جون جفتتون
   چه گى بود چه نه مهم اينه كه جفتتون لذت بردين


  •   samsepg
  • 4 ماه،1 هفته
   • 2

  • سکس، هر نوعش، با هرکس (غریبه یا دوست)، با هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه. مخصوصاً وقتی با یه مرد یا زن دیگه توی رابطه هستید و از همه مهم تر اگه متأهلین.


   سکس بدون کاندوم و ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   royaei
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب نبود ؛
   متاسفم ؛ ...
   موفق باشی


  •   سکس_69
  • 4 ماه،1 هفته
   • 1

  • ی دختر کونی هستی و مجدانه دنبال ی کیر کلفت میگردی که ارضات کنه اما میترسی از عاقبتش واسه همین داستان سرایی میکنی


  •   سکس_69
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • ی دختر کونی هستی و مجدانه دنبال ی کیر کلفت میگردی که ارضات کنه اما میترسی از عاقبتش واسه همین داستان سرایی میکنی


  •   .درویش.
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • راس گفته طرف مثل تو کونی نداریم تو این مملکن مرتیکه کونی کون ناشور


  •   m...h...a...
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • مگه آزمون استخدامیه؟این کون کیه؟کون مال کیه؟کص کش ریدی با داستانت..در ضمن تو گی نیسی تو اوبی هسی کص کش..بعد سوال دیگه چجوری کیرشو از تو ذهنت کشید بیرون؟کونده غلط املایی داری نگارشت خوب نیست.کاندومم که نداری..چی بگم..دیسلایک خوردی


  •   وب.گرد
  • 4 ماه،1 هفته
   • 1

  • کونت پرده داشت؟ دوس داشتی حاملت کنه؟
   یا ننویس یا با هویت خودت بنویس خانم کوچولو.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو