آقا مربی کس و کونمو جر داد

  سلام به همه بچه های حشری داستاناتونو خوندم دلم خواست منم داستانمو واستون بنویسم ازاولین کیر زندگیم...
  نه دروغدارم نه چاخان همش حقیقته.داستان اشنایی ما برمیگرده به سال 89 که کنکوری بودم.من یه دختر 17 ساله باقد 160 و وزن 53 با موهای لخت لخت مشکی.فیتنس کار میکنم و واسه خوشگل موندن پوستم سولار و حموم افتابم سر جاش.اون موقع با دوستام کل اتو زدن داشتیم.یک بار که از مدرسه میومدم سر همون کل کل یه اتو زدیم اساسی.اسمش حسین بود 26سالش بود مربی بدن سازی ااااااااخ یه هیکل رو فرم جیگر چشمای سبز واییییییی بدن برنزه که نگاه چاک سینش کردم کسم خیس شد خلاصه مخشو زدیم باهم رفیق شدیم.من تااون موقع سکس ندشتم و خیلی حشری بودم اون منوبرد تو این دنیا قشنگ.. .


  چند هفته از دوستیمون میگذشت ماه رمضون شد نمیشد بریم بیرون بگردیم چیزی بخوریم.پشنهاد داد بریم خونش.منم قبول کردم.از یه روز قبل خودمو جر دادم تا دافی بشم واسش.رفتم اپلاسیون کل تنمو صافو صوف کردم واسش...یه ارایش لایت سکسی و کلی عطرو ادکلن وشورت سوتین سفید که به پوست برنزم بخوره. قرار بود ارصبح پیش هم باشیم تاشب.میدونستم اون منو نکنه من بااون تیپ وهیکلی که داشت میکردمش چون هر وقت باهاش بیرون میرفتم برمیگشتم شورتم خیس خیس ..کسم لیز لیز اومد دنبالم.اونم کلی بخودش حال داده بود.وااااااااااای جون مییخواستم کل تنشو میک بزنم .تا چند دقه دیگه به ارزو میرسیدم.رفتیم تو خونه.مانتو شالمو دراوردم با تاپ شلوار جین نشستم.اونم اومد بغلم نشست دستشو انداخت دور کمرم.وااااای چقدر دستاش داغ بود گفت تو عشق منی میدونستی.منم منتظر یه حرف بودم خودمو ولو کردم تو بغلش سرمو گذاشتم رو سینش.ضربان قلبش اونقدر تند بود که فهمیدم اونم اره.با دستش موهامو نوازش میکرد خیلی اروم قربو صدقم میرفت نگارم تو نفس منی عشق منی مال منی یواش یواش دستش اومد سممت پایینتر منم از عمد سرمو تکون دادم که موهام بریزه جلو رو سینم اونم ازخدا خواسته بیخیال موهام شد سینمو بانوک انگشتات نوازش میکرد.تا اون موقع سرم پایین بود فقط حواسم به کیرش بود که لحظه لحظه بیشتر داشت گنده میشد.سرمو بالااوردم که نگاه چشماش کنم نمیدونم چی تو نگاهم دید که بایه هول درازم کرد خودش اومد روم.بالاخره شروع شد.. چنگ کرد تو موهام بوسه هاش شروع شد پیشونی دماغ لب گوش گونه تند تند پشت سرهم تاگردنمو غرق بوسهای داغش کرد چشاش قرمز شده بود ورنگ صورتش تیره یه نگاه بهم کرد شروع کرد لب گرفت وحشی شده بود لبمو میک میزد زبونشو میکرد تو دهنم هی لب میگرفت زبونمو گاز میگرفت اولش گرخیده بوم اما داشتم کیف میکردم دستو برد سمت سینهام گفت جووووون جوجوی منی تو فدای اون سینه نازت سکسی من. سینهامو ازرو تاب میمالوندش گردنمو میک میزد تابمو تا زیر سینم کشیده بود بالا دستشو برد زیر سوتینم سینمو تو چنگش گرفت چنان محکم فشار داد جیغم دراومد گفت خانومم تازه اولشه تو دلم گفتم نگار هم دهنت سرویس هم کونت پاره.تابمو از تنم در اورد بند سوتینو باز کرد بازبون اروم از لای سینم لیس زد رفت سراغ نوک سینهام که زده بود بیرون بازبون قلقلکم میزد داشت دیونم میکرد اما چون اولین بارم بود خجالت میکشیدم ناله کنم فقط لبامو گاز میگرفتم نگاش میکردم متوجه قضیه شد اومد روم یه بوس از لبم گرفت گفت پیشی من خجالت نکش تو عشقمی بریم تو اتا ق خواب؟باسرتایید کردم بغلم کرد بردم تو اتاق گذاشتم رو تخت بغلم خوابید دستشو برد سمت شکمم برد رفت سمت دکمه شلوارم..اووووخ تو دلم چه اشوبی بود کسم مث قلب نبض داشت و میزد شلوارمو ازز پام کند وپاشد تیشرت شلوار خودشم دراورد یه نگاه سرتاپا بهش انداختم.چه بدن توپی داشت همش عضله ومحکم .تا نگاهم رسید به شرتش از قیافه کیرش سیخ شدش زیر شرت هم خندم گرفته بود هم ترسیدم خیلی بزرگ بود خندمو دید گفت بخند خوشگله.خم شد روم یه سینمو کردتو دهنش یه سینمم میمالوند د یگه نالم در اومد واااااااااااای حسینم جووووون عشمقم میخوامت ا وحشی ترشده میکای محکم میزد کل سینمو میکرد تو دهنش گاز میگرفت رواااااااااانیتم حسینم دستشو برد زیر شرتم کسم خیس خیس بودتا دستش رفت اون لا بیخیال سینهام شد گفت جووووووون اون زیر چه خبره کوچولو؟؟؟ با یه حرکت شرتمو جر داد خجالت کشیدم پاهامو جم کردم کس خل شده بودم نه به اون حشرم نه به این خجالت...... یه گاز از رونم گرفت جیقم تاسرکوچه رفت اما کارساز بود پاهام از همباز شد .پاهامو داد بالا سرشو برد لای پام داشت نگاه کسم میکرد نفساش میخورد رو کسم گفت ای شیطون چی کار کردی با خودت چه کس خوشگلی با انگشت فاکش از پایین تا بالاکسمو دست کشید انگشتشو کرد تو دهنش گفت جووووووووووونم کوچولو چه کس خوشمزه ای زبون داغشو کرد لای کسم ریز ریز تکونش میداد فقط لیس لیس لیس چوچولمو میک زد میمالوند اروم شده بود خیلی ملایم رفتار میکرد تو ابرا بودم با دستم سرشو فشار میدم رو کسم دیگه منم رو باز شد حسینم بخخوووووور عشقم جووووووونم بخور واااااااااااااای جوووووووووووون داشتم ارضا میشدم اونم حرکات زبون انگشتشو تند تر کرد واااااااااااای وووووووواییییییییی اااااااااه تو جیگرمنیییییی به ارگاسم رسیدم پاهام جمع شد اومد رو گفت عزیز دلم ارضاشدی عشقم ابت اومد من::اره حسین دوباره بادست شروع کرد به مالوند کسم.گفت نگارم تو مال منی.من:اره.اون :کس و کونتم مال منه؟من :همش مال تو...یهو عین جن زدها پاشو رفت بیرون اتاق برگشت شرتشو دراورده بود گفت عروسکم رفتم اسپری زدم واست.واااااااااااااااااااااای باورم نمیشد کیرش خیلی بزرگ بود وسیاه انگار کیرشم دمبل زده بود یلی بود واسه خودش...... اومد دم تخت گفت پاشو یه حالی بهم بده جوجو خودش دستمو گرفت گذاشت رو کیرش کمی براش مالوندم گفت بخورش منم مث چیزی که تو فیلما دیدم اول سرشو با زبونم لیس زدم عضلات بدنش جم شد چنگ کرد تو موهام منم کل کیرشو واسش لیس زدم تخماشو میمالوندم کم کم کیرشو کردم تو دهنم چشاشو بسته بود موهامو میکشید یاد گازاش افتادم یه گاز از سرکیرش گرفتم چشاش وا شد.پرتم کرد رو تخت گفت منو گاز میگری جرت میدم.شهوتم خوابیده بود رفت سراغ کسم میک میزد گاز میگرفت منم فقط جیغ میزدم گریم دراومد بیخیال سکس شده بودم وحشی بد گاز میگرفت وقتی دید هقهق میکنم پاهامو داد بالا کیرشو گذاشت لای کسم اومد رو گفت ببخشید خوشگل من تو خیلی نازی دارم دیونه میشم ساکت بودم چوچولهام درد میکرد گوشمو میخورد یواش یواش تلمبه میزد لای کسم دوباره داغ کردم لای پام لیز شده بود کیرش اسونتر میومد میرفت گفت نگار بکنمت گفتم عشقم دخترم گفت مگه نگفتی کست مال منه هیچ نگفتم از خدام بود کسمو باکیرش پرکنه اما از اخرش میترسیدم خودش گفت بعدا کستم میکنم.تلنبه هاشو تند کرد من اخخخخخخخخخ .وااااایی.ججوووووووووونم حسینم عشقم جوووووووونم کل کمرشو چنگ مزدم پوستش میومد زیر ناخنم همه رو کندم اونم خیلی وحشی تر شده بود چون پاهامو خیلی جم کرده بودم پردمو نزنه لبشو کرد تو دهنم کسم خیلی خیس شده بود دوباره ارضا شدم از روم بلند شد بیحال بیحال بودم گفت نگار قنبل کن برگشتم انگشتشو بااب کسم خیس کرد کرد تو کونم تند تند یکی انگشت شد دوتا شد سه تا شد 4تا خیلی درد میکرد اما نا نق زدن نداشتم حال بهم داده بود باید حال میکرد اومد سرکیرشو بکنه توکونم نمیرفت پاشد رفت روغن اورد کل کونمو روغنی کرد کمی واسش ساک زدم کیرش خیس شده قنبل کردم یه زبون به سوراخ کونم زد بوسش کرد گفت پاره اییییی.سرکیرشو گذاشت دم سوراخم کمرمو گرفت فرستادش تو باچه فشاری.وااااای مامان جونم جر خوردم انگار کل اعصابم رفته بود تو کونم از درددوباره گریم گرفته یواش یواش کل کیرشو تا دسته فرستادتو فقط تخماش مونده بود اگه جابود اونا میفرستاد تو...موهامو از پشت گردنم گرفت شروع کرد عقبه جلو کردن نه اروم باشدت تمام.کل وجودم میلرزید کیرشو تا ته میکرد توکونم حس میکردم الان از دهنم میزنه بیرون چند دقه ای عقب جلو کرد اونم مث من داد میزدم جنده کوووووچولو من.سکسسسسسسسی من اووووووووووووه چه کوووووووون تنگیییییی داری تاحالا کجا بودییییییییی اوووووووووف میخوااااااااامت منم هم درد داشتم هم لذت سر شده بودم حرفاش واسم قشنگ بود خودم عقب جلو میکردم ااااااااوخخخخ واااااااای جوووووووووون بکن کییییر کلفتمممممم بکن عشقممممممم محکم تلنبه میزد سینهام تو چنگش گرفته بود باتموم وجود کونمو میگایید یهو کیرشو اورد بیرون گفت برگرد پاهاتو باز کن اومد روم شروع کرد لب گرفتن کیرشو گذاشت لای چوجولام چند تا تلنبه زد اااااااااااااااااااااااهههههههه بلند کشید محکم بغلم کرد ابشوریخت لای کسم.چند دقه روم دراز کشید بعد رفت دستمال اورد کسمو پاک کرد سرمو گذاشتم رو بازواش چند قربون صدقم میرفت نازم میکرد تا خوابیدیم حسین پردمم زد خواستید بگید تا داستانشو بنویسم.شاد باشید


  نوشته: نگار

 • 10

 • 0
 • نظرات:
  •   off_boy
  • 5 سال
   • None

  • از همون شروع داستان نشون دادی عقده ای هستی.برو به سولار و حموم آفتابت برس.توهمی ...


  •  
  • 5 سال
   • None

  • حاجی حق با تووو میباشد .این پیسری دختر نما نه دوختری پیسر نما را از کون باید گایش نیمود که درسی عیبرتی برای سایرین باشد biggrin


  •   JAMSHID_SE7EN
  • 5 سال
   • None

  • کیر خری بود ننویس لاشی
   صبر کن بینم اتویی که زدی نترسیدی مثل فیلم فاصله ها ببرن پردتو بزنن ؟
   اگه یارو ناتو از کار درمیومد و فقط به کونت بسنده نمیکرد تکلیف چی بود؟
   هیچی چی میخواستی باشه انوقت کیر خر بابای بابا بزرگت زنده میشد و همچین کونت میزاشت که فرق بین ماشین و کس قناری رو تشخیص ندی


   ننویس بچه مجلوق عن تو عن
   انقده پسرونه نوشتی که هر بی سوادیم میفهمه
   کیر تیمور لنگ بره به اعماق کونت
   گوزی که تو شیکم مرده جا مونده مستقیم تو مجاریه تنفسیت
   صفدر کچل برینه رو سرت ننویس
   ننویس دیووووووووووووووووووووووووث.


  •   diyannaaa
  • 5 سال
   • None

  • ((باقد 160 و وزن 53))»»» به نظرت این قد و وزن تعریفی داره که تعریف میکنی؟ همچین قد رو با اعتماد به نفس اعلام میکنین که ادم خندش میگیره!!!


   ((نگاه چشماش کنم))»»به چشماش نگاه کنم!! ((چنگ کرد تو موهام))»» چنگ انداخت تو موهام!!!
   عجب لهجه ی مسخره ای داری خانم برنزه!!! با لهجه داستان ننویس
   در کل من بدم نیومد، بد نبود، لهجه رو دقت کن، ادامه بده


  •   بچه پایین شهر
  • 5 سال
   • None

  • وای اگر این حرومزاده های ملجوق منش کیری صفت عنزاده گیر من بیفتن ...
   همشون اولش می نویسن که برای اولین بار بود که سکس میکردم بعدش یهو جوری کیرهای ۴۰ سانتی رو تا ته می کنن تو حلقومشون که ننه ی الکسیز تگزاس هم نمیتونه بعدش هم همچین راحت برای اولین بار کیره میره تا فی خالدون کوسشون که انگار چوب کبریت میره تو کون اسب آبی ...
   د عاخه کیر تمام کارکنان زحمت کش و شریف اداره آب و فاضلاب استان فارس تو کون کپک زده ی بخیه زارت بره
   ای نوار بهداشتی خونی هر چی جنده تو شیراز و حومه بره ته حلقت
   تو به چه حقی اومدی اینجا این چرندیات رو نوشتی ؟!


  •   C-13
  • 5 سال
   • None

  • خوب بگو بیام خدمتتون


  •   palang mast
  • 5 سال
   • None

  • داستانتو نخوندم..از همین نظرات دوستان فهمیدم که داستانت کسشعریه و بسیاربسیار عقده ای تشریف دارید..
   کیرم تو کونت با این داستانت


  •   mahdi-x
  • 5 سال
   • None

  • چرت و پرت و مسخره, همون اول فهمیدم توهمی و عقده ی هستی داستانت رو نخوندم


  •   SweetBahare
  • 5 سال
   • None

  • به موتوربرق وصلت کردن مگه؟


  •   khaste az zendegi
  • 5 سال
   • None

  • داستان اشنایی ما برمیگرده به سال 89 که کنکوری بودم.من یه دختر 17 ساله باقد 160 و وزن 53 با موهای لخت لخت مشکی.
   قصد توهین ندارما اما هرکی این داستانو(که همش زاییده تخیلات ی پسر جقی هستش) رو تا ته بخونه خیلی سادست
   آخه کس کشه مادر جنده کدوم خری تو 17 سالگی پشت کنکور ئه که تو دومیش باشی؟
   مگه ببر بنگال کونت گذاشته که داستان کیریت رو میدی به خورد مردم جاکش؟
   الان داری میخندی ملتو گذاشتی سر کار الدنگ؟
   به نیت 4 خطی که خوندم، اف-4 هنگام سوختگیری رو هوا با شلنگش بره تو کونت


  •   aبo
  • 5 سال
   • None

  • ا بمیر


  •   armin2222f
  • 5 سال
   • None

  • Negar jon khodeto narahat nakon hamin oskolla ke kos sher migan inja 100 bar badastanet jagh mizanan


  •   Shahin.nohead
  • 5 سال
   • None

  • (نه دروغدارم نه چاخان همش حقیقته) کیرم تو نسلت کیرم تو حلقت کیرم تو کونت کیرم تو سورااخ کیرت کیرم تو دهنت...چی بگم کیرم تموم شد....ای خداااااااا خب پسر جقیه الدنگ یه دروغ بده حقیقت داشته باشه...کدوم کس کشی تو 17 سالگی پشت کنکوری میشه؟ برو درساتو بخون بچه گوزو...حتی اگه خر پدر شوهر عمه اقدس خانوم هم بخواد بخونه از نگارش تخمیت میفهمه پسری کونت گذاشتن میخواسی عقدتو سر دخترا خالی کنی...به قول جمشید ننویس دیوووووووووووووث


  •   حماسه ساز ملبورن
  • 5 سال
   • None

  • نه آخه من موندم یه آدم چقد میتونه انمغز و کیری مقام باشه که همون اول کار تابلو شه از اون پسراییه که انقد جق زده مخش گائیده شده اومده شهوانی خالی ببنده.....پای چپ بهداد سلیمی تا زانو تو کونت بره خوشت میاد؟....زنگ بزنم از اینچئون بیاد سراغت؟آره؟


  •   --AVATAR--
  • 5 سال
   • None

  • من اصن نخوندم چون همون اول کاری معلوم بود پسری ای خاک برسرت اصن کیر مارمولک تو کونت
   کیر مدیر عامل شرکت سامسونگ گلکسی اس 5
   و مدیر عامل شرکت ایفون5 هم زمان 2تایی تو کونت beee


  •   arian53
  • 5 سال
   • None

  • khobe


  •   پسر عشقی
  • 5 سال
   • None

  • دیوث


  •   NEDA3802
  • 5 سال
   • None

  • arooom baaaaaaaaaashhh sekte mikoni yhooooaaa
   arzesh nadareeeeeeee
   az ma goftan
   bikhial


  •   Enrique Iglesias 2
  • 5 سال
   • None

  • از هم اسمش معلوم بود چرته . خاک چی چرندیاتی سر هم میکنن فکر کردن بچه دبستانی گول میزنن :|


  •   blackwolf55
  • 5 سال
   • None

  • ارمین تو که میگی با داستان جق میزنیم اخه کو نی تو وبابات هم مگه با چند کلمه داستان حشری میشین جق میزنین که ما بزنیم بچه کو ن مثلن فکر کردی از داستانش حمایت کردی طرف دختره با اینکارت بهت پا میده شفته کس


  •   chepsex
  • 5 سال
   • None

  • خیلیییییی کیرییییییییی بود ان کنم دهنت


  •   45123497
  • 5 سال
   • None

  • چه عرض کنم-اینی که شما نوشتی به نظر نمیاد اولین بارت بوده داده باشی-نظر خودمو می گم.مادرزاد جنده بودی!!!فقط خودت خبر نداشتی.


  •   Saeed0028
  • 5 سال
   • None

  • آخه عقده ایه مادر به خطا مجبوری یه سری توهم و به مردم تحویل بدی؟؟؟
   کونی بیا خودم دارو و ندارتو به باد میدم تا آخرین بارت باشه که اینطوری کس شعر مینویسی.
   کیر رستم تو اعماق وجودت


  •   MOGHTADA1
  • 5 سال
   • None

  • باسلام وادب خدمته دوستان
   کیرم توکونت حتی نخوندمش چون ارزش نداشت
   برو کونی جنده کمتر لاف بیا


  •   fayfa
  • 5 سال
   • None

  • قشنگ بود اما معلوم بود که پسري :-)


  •   shamimnaaz
  • 5 سال
   • None

  • tarze neveshtanet fahmidam pesari


  •   A.H.R
  • 5 سال
   • None

  • کاملا تخمی تخیلی


  •   جاكش آفريقايي
  • 5 سال
   • None

  • اينكه پسري يا دخترو نميدونم ولي از همون خط اول داد ميزد كه اينا همش توهمات توئه كه به رشته تحريردرش آوردي


  •   farzad500
  • 5 سال
   • None

  • اي كيرم توپردازش گر اينتل سلرونت!!!كونده اسكل گيراواردي؟؟؟ اون كونده فايفام نوشته قشنننننگ بود؟؟؟باباپيرم كردين تو اين سايتتتتتتتتتتت گاوميش چرا تاييدش كردي؟؟؟معلوم نيست جوجويه يا پيشي؟؟؟ dash1
   اخه كونده تو چي سرت ميشه داستان چيه؟؟؟نظرم ميدي؟؟؟؟ bad dash1 توتا ادم پيدا نميشن برينن تو كليك چپ اون كونده كه نظرنده ه ه ه ه ..... dash1 dash1 wacko


  •   shagolam.pelastiiki
  • 5 سال
   • None

  • Slm barobaxe golo golab armin koni ta vaghti to hasti niyazi be jagh zadan nadarim kos lise lisak fek kardi alan hava khash boland shodi miyad vasat mirine koskesh obneyi


  •   shagolam.pelastiiki
  • 5 سال
   • None

  • Dastanet bad nabod ghoveye takhayolet ghaviye be khoda inghad k tamarkozeto ro in kosshera gozashti ro har kare dg bezari movaghtari in ghadam fosh nesaret nemishe chosok


  •   چکنم
  • 5 سال
   • None

  • به اندازه کافی فوش خوردی
   لی اینم داشته باش
   کی صدام تو کونت.
   ودی قشنگ بود بازم بنویس.


  •   Hot-Hot Boy
  • 5 سال
   • None

  • blum3 salam man mixam emtehanet konam


  •   hami-Bokon
  • 5 سال
   • None

  • برو جلقو جان ای داستان رو یاخواهرت برات تعریف کرده،ویا دچار توهمات تخماتیک شده ای!


  •   sexy-man-sexy
  • 5 سال
   • None

  • یک کلام کیرم توداستانت


  •   komal
  • 5 سال
   • None

  • اهل فحش و افترا نیستم ولی ضایع بود پسری و داری دروغ میگی


  •   arbab26
  • 5 سال
   • None

  • خیلی چاله میدونی نوشتی کونی پسر


  •   بختيار
  • 5 سال
   • None

  • بسيارعالي بود
   مرسي
   حتما ادامه بده


  •   Ali3350
  • 5 سال
   • None

  • سلام میتونم شما رو بکنم. از بندرعباسم 26سالمه. شما کجایی هستین


  •   ko0osliis
  • 4 سال،10 ماه
   • None

  • من دوس دارم داستان سکسامو بیام اینجا بنویسم براتون . اما خب به دلایلی که یکیش فحش دوستانه نمی نویسم آخه داستانی ندیدم که زیرش فحش نذاشته باشن . اما بعضیا رو می بینم که میان اینجا یه چیزایی مینویسن که آمیتا باچان به کس عمش خندیده همچین فیلمی بازی کرده باشه . خودتون رعایت کنین خب . خواب دیدی کس دادی دیگه نیا اینجا خوابت رو ننویس


  •   ranande kos
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • کس نگو


  •   چوچوطلا
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • و امااااااا یک جلقوی دیگر.......... برنزه ای یا رنگ کپک نون؟


  •   داریوشم
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • همونطور که بچه ها گفتن منطق داستانت میلنگید,اما باز همین تخمی تخیلیا رو ترجیح میدم به یه سری سکسای عجیب و غریب مثل محارم که مدامم داره بیشتر میشه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو