احسان و سکس با زن همسایه

  سلام من احسان هستم 27 سالمه از 20 سالگی بدنسازی کار میکردم و هیکل خوبی داشتم . خدمتتون عرض کنه که ما حدود دو سال پیش تو یه اپارتمانی زندگی میکردیم که طبقه بالاییمون یه زوج بودن بدون بچه که اسم زنه هانیه حدود 30 ساله بود و شوهرش رضا حدود 38 ، من حقیقتا تا اون موقع زن شوهردار نکرده بودم و خودم از اینکار متنفر بودم و سکس اول و اخرم بود با زن شوهردار بریم سر اصل داستان این هانیه خانوم گاهی اوقات میومد پیش مادر ما و صحبت میکردن و گاهی اوقات سبزی چیزی پاک میکردن و خلاصه بین صحبت با مادرم متوجه شده بود که من تو یه شرکت کامپیوتری کار میکنم رشته اصلیمم کامپیوتر بوده و خلاصه سردرمیارم این یکی دوبار به ننه ما گفته بود که اگه میشه کامپیوتر مارو درست کنه و اگه میشه یادم بده یکم . خلاصه ننه ماهم شکاک و مشکوک زیاد خوشش نمیومد و اکثرا دایورت میکرد و به من نمیگفت تا اینکه یه روز وسط هفته خونه بودم و سرکار نرفته بودم که هانیه اومد به در خونه از ننم ظرفی چیزی بگیره که تا از لای در دید من خونم به مادرم گفت اگه اقا احسان الان هستن و کاری نداره بیاد این کامپیوترو درست کنه . دیگه ننه ماهم موند لای منگنه و نتونست بپیچونتش و گفت باشه الان میایم . خلاصه اون رفت بالا و ماهم بعد پنج دقیقه رفتیم بالا . ننم هم اومد که مبادا چیزی بینمون پیش بیاد خخخ . اها اینو یادم رفت بگم هانیه خانوم یه زن سفید سفید قدش حدودا 170 بود فک کنم با یه اندام واقعا سکسی خدایی گاهی اوقات یه تیپایی میزد و میرفت بیرون که من کف میکردم اما هیچ وقت به فکر کردنش نبودم چون میدونستم زن شوهردار از هر نظر بگاییه و تخمیه . اقا خلاصه ما رفتیم بالا دیدم یه چادر رنگی نازک انداخته سرش و یکمم ارایش کرده بود واقعا چون پوستش سفید بود با رژ لب قرمز خیلی سکسی میشد خلاصه ننم و هانیه نشستن تو حال تعریف کردن و من نشستم پشت میز کامپیوتر توی اتاق و کامپیوتر رو روشن کردم و دیدم ویندوزش پریده خلاصه صداش کردم گفتم هانیه خانوم سی دی ویندوز دارید تو خونه از توی حال پذیرایی گفت که نمیدونم سردرنمیارم اما یه تعداد سی دی هست میخوای بیارم ببین تو اونا هست یا نه خلاصه اومد تو اتاق خواب کشو سی دی هاشون سمت چپ من بود اینم از سمت راستم اومد و سریع دستشو که دراز کرد سی دی برداره یکم سینشو مالید به بازومو یه چند ثانیه ای لفتش داد و خلاصه سی دی اورد و ما رفتیم تو کار درست کردن کامپیوتر تو این مدت شربتی میوه ای چیزی میاورد هی باز خودشو میمالید منم که دیگه انقد حشری شده بودم واقعا دلم میخواست بکنمش تو این حوالی بودم که چجوری میشه کرد و با خودم هی میگفتم این شوهرداره بکنمش یا نکنمش که یهو دیدم گوشی ننم زنگ خورد ، خالم اینا بودن پشت در ساختمون بودن خالم گفت خونه نیستید ننم گفت چرا هستیم بیاید بالا . اقا خلاصه ننم اومد اتاق خواب یه سری به ما زد و گفت تموم نسد گفتم نه وسطاشه مونده تموم شه میام ننه ماهم زیاد دلش نبود مارو تنها بذاره ولی مجبور شد که بره پیش خالم اینا . اقا من موندم و هانیه . خلاصه ابن دیگه اومد نشست کنار ما گفت کی تموم میشه منم گفتم چیزی نمونده الاناست که تموم بشه کارش میخواستم امتحانش کنم ببینم دوس داره من وایسم پیشش یا نه .
  که اونم هیچ جوابی نداده منم خیلی خجالتی بودمو خلاصه هیچ حرکتی نمیکردم تا اینکه خودش دست به کار شد و یه ذره شربت ته لیوانم مونده بود این اومد به بهونه جمع و جور کردن سی دی ها یهو زد به لیوان ریخت رو شلوار ما . شلوار منم رنگ روشن بود اونم شربت البالو . خلاصه جاش موند و با یه حالت خاصی گفت وای ببخشید شلوارت کثیف شد و سریع دوید یه پارجه یکم خیس کرد و اورد گفت پاکش کنیم جاش نمونده . شربته هم ریخته بود تقریبا پایین تر از کیرم روی رون پام اقا پارچه رو اورد منم استرس نمیدونستم چه کنم پا شدم که خودم دستمالو ازش بگیرم که یهو گفت تو نمیتونی صبر کن خودم پاکش میکنم منم دیگه هیچی نگفتم اقا جلو ما زانو زد چادر از سرش افتاد منم از بالا داشتم بهش نگاه میکردم کاملا سینه هاش معلوم بود فک کنم سینه هاش 80 بود و سفید و نوک صورتی از بالا که نکاه میکردم واقعا داشتم میمردم . گوشام قرمز شده بود داغ کرده بودم اصن یه وضعی خلاصه داشت پاک میکرد که یه نگاه به کیرم انداختم دیدم داره سیخ میشه و منم نمیتونم کنترلش کنم . تو دلم گفتم هرچه باداباد اقا این سیخ شده کیر منم تقریبا حدود 20 سانتی میشه یکمم کلفته کیر خوبی دارم خدایی دیدم دیگه کامل سیخ شد و معلوم شد یه نگاه به هانیه انداختم دیدم داره یواشکی کیرمو نگاه میکنه اونم حسابی شهوتی شده بود خلاصه سرشو اورد بالا نگاهمون بهم قفل شد دیدم چشاش پر از شهوته اونم فهمید من داغ داغم دستشو یهو گذاشت رو کیرم تو همون حالت یکم کیرمو مالید از رو شلوار کیر منم داشت شلوارمو پاره میکرد . که یهو ننم زنگ زد به گوشیم گفت کجایی تموم نشد . بهش گفتم چرا تموم شد و من الان بیرونم رفتم پیش یکی از دوستام و خدافظی کردم و سریع هانیه دوید کفشامو از جلو در اورد تو که ننم نفهم و تلوزیون رو روشن کرد صدا نره .
  خلاصه دیگه هیچ حرفی نزدیم فقط ارتباط چشمی بود بلندش کردم و رفتیم رو مبل . از همون اول دست گذاشت رو کیرم و میمالید انقد سکسی و حشری بود که کیرم حتی از زیر شلوارم داشت میترکید با یه مالیدن ساده منم حسابی داغ کرده بودم که گفتم بریم رو تخت تا دخلتو بیارم اونم با ناز گفت خودت منو بلند کن ببر . اقا بلندش کردیم بردیم رو تخت و اندایختمش رو تخت و لخت شدم و شرتم موند تو پام تا خواستم لختش کنم نذاشت گفت به این راحتیا نمیذارم بکنی منو انداخت رو تخت و کل بدنمو لیسید منم بدنم ورزشکاری و عضله و سفت و بی مو. خوردنی . اصن طرف داشت انگار بستنی لیس میزد منم حشری شدم بودم واقعا داشتم میمردم اومد سراغ کیرم درست حسابی نمیخورد که هی یه لیس میزد هی مکث میکرد و لفتش میداد کن زبون میزد و فقط منو وحشی تر میکرد بلند شد لخت شد نشست رو صورتم کس و کونشو میمیالید به صورتم منم ته ریش داشتم واقعا داشت حال میکرد کل صورتم شده بود اب کسش منم انقد حشری بودم عین چی لیس کیزدم براش و سینشو میمالیدم واقعا لذت بخش بود کل وزنش رو صورتم بود داشتم دیگه خفه میشدم که پاشدم انداختمش زیر و خواستم بکنمش باز نذاشت گفت حالا حالا ها کار دارم باهات اقا باز همون کار کرد کم کم کیرمو میخورد و گاز میگرفت و خودشو میمالید و اخر کل کیرمو کرد دهنش و حسابی ساک زد و تند تند خورد نمیدونم بیست سانت کیرو با او ضخامت چجوری تا ته حلقش میبرد داخل اقا انقد با ما ور رفت بعد از حدود نیم ساعت هی میخواست ابم بیاد این هی گاز میگرفت سرکیرمو که نیاد گفت بازم بدنمو باید بلیسی تا بهت بدم منم گفتم باشه پاشدم سینشو یکم خوردمو نافشو لیس زدمو گردنشو لیس زدم و داخل رونشو بازم نمیذاشت بکنمش تمام هدفش این بود که منو به اون اوج وحشی گری برسونه من خودم تا حالا اون حالت خودمو ندیده بودم اقا منو نمیگی وحشی و عصبی شدم جوری که بلندش کردم و انداختمش رو تخت گفتم بسه دیگه دیوونم کردی یه ساعت داری از زیرش در میری و هیچی نگفت فقط داشت نیش خند میزد خلاصه نگو خودش اصن هدفش این بوده انگار منو از خودم بهتر میشناخته نشستم رو شکمش کیرمو گرفتم جلو صورتش به زور تا ته کردمش تو دهنش تا خیسش کنه کس خودشم که دریا شده بود از بس حشر بود منم کیر کلفتمو گذاشتم در سوراخش اصلا بهش رحم نکردم با یه ضربه همون اول تا خایه جا کردم تو کسش
  انچنان جیغی زد که گفتم الانه که ننم بیاد بالا یه لحظه مکث کردم تو کسش موند و بازم تو حالت وحشی بودم دوباره همونو تکرار کرده دروردمش اروم کیرمو از کسش دوباره سرشو گذاشتم کم کم فشار دادم فک کرد میخوام اروم بکنم که باز با یه ضربه تا ته کردم توش ولی این دفعه دیگه صبر نکردم همونو ادامه دادم تلمبه های محکم و خشن هر بار کل کیرمو تا ته میکردم تو کسش انقد کسش تنگ و داغ بود که کیرم داشت میسوخت میگفت کیر شوهرم 10 سانته انقد نازک و کوچیکه اقا منم هی محکم تر میکردش جوری که تخت انقد صدا میداد گفتم الانه که بشکنه اونم فقط اه و ناله میکرد و رو سینم چنگ مینداخت منم از چنگ اون وحشی تر میشدم و همونجوری که داشتم میکردمش یهو دیدم پاهاشو دور کمرم قفل کرد و منو محکم بغل کرد و چسبید بهم و لرزید و یه اه کوتاه کشید فهمیدم ارضا شده اروم اروم کیرمو کشیدم بیرون و چند دقیقه ای گذاشتم استراحت کنه در حد پنج دقیقه اما هنوز اب من نیومده بود جوری کسش گایده شده بود که قرمز قرمز شده بود دیگه حال نداشت پاشه گفتم حالا وقت انتقامه به من نمیدادی ها منم وحشی شده بودم دیگه رحم حالیم نبود کیرمو باز کردم دهنش خیس شد و یکم مالیدم به کس نازش و لیز شد و برگردوندمش به پشت لای کون گندشو باز کردمو یه تف انداختم رو سوراخ کونشو کیرمو گذاشتم در سوراخش کلی التماس کرد گفت کونم تنگه تا حالا ندادم . منم گفتم منو وحشی کردی باید انتقام بگیرم ازت اقا منو نمیگی بالشت و دادم بهش گفتم گاز بگیر یه ذره سر کیرمو با سوراخ کونش بازی دادم یه بالشت گذاشتم زیر کونش که بیاد بالا یه بالشتم در دهنش که گاز بگیره با دستای خودش کونشو برام باز کرد و فکر کرد میخوام اروم اروم بکنم که منم تنظیم کردم قشنگ کیرمم سیخ سیخ یهو فشار دارم این دفعه دستمو گذاشتم در دهنش صداش نره . منم به سبک زوری و هارد کونشو گاییدم انقد تنگ بود اصلا نمیرفت تو منم بیشتر فشار میدادم و هی تف مینداختم تا لیز شه بعد از چند دقیقه فشار و عقب جلو دیدم بعله کیرم تا ته تو کونشه و یکمم از کونش خون اومده بود و کاملا پاره شده بود دیگه انقد درد کشیده بود نا نداشت حرف بزنه منم فقط تلمبه میزدم از اینکه هانیه زیرم گایده شده لذت میبردم اونم دیگه درد نداشت و داشت لذت میبرد کم کم که دیدم داره ابم میاد خودم دوس داشتم خالی کنم تو کونش که نذاشت یهو پاشد و کیرمو گذاشت دهنش و بکم ساک زد و ابم پاچید تو دهنش کل ابمو میک زد و قورت داد . واقعا بی حال شده بئدم بعد از نیم ساعت پاشدم لباس پوشیدم و یواشکی از ساختمون رفتم بیرون تو کاشینم گرفتم خوابیدم . ولی شب که برگشتم خونه خیلی عذاب وجدان داشتم . دیگه اصلا سمت زنه نرفتم و توبه کردم . زنه چند باری تو اسانسور منو دیدو گفت بازم باهم باشیم منم بهش گفتم عذاب وجدان دارم نمیتونم که دیگه خودشم مثل اینکه با حرفای من پشیمون شده بود . این بود داستان من


  نوشته: احسان

 • 6

 • 23
 • نظرات:
  •   Jadogar_Sefid
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • کاری ندارم که داستان ساختگی بود ، کاری هم ندارم که از کونش خون اومد و تو همچنان تلمبه میزدی و اونم لابد نگات میکرده ، کاری هم ندارم به اینکه به قول خودت خون اومد و پاره شد ولی بازم بهت گفت تو اسانسور گفت بیا باهم باشیم :| خلاصه کاری ندارم به هیچی اما طبیعی تر بنویس :D


  •   P.parsa.P
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • اطفاقا منم تو همون ساختمون همسایه پایینیتون بودم و مامان مجلوقتم بهت دروغ گفت خالت اینا پشت در نبودن من بهش زنگ زدم بعدشم که بماندددد...
   اوسکله یه وری دگه چی ؟
   بدنساز و خوش هیکل جذاب و خوش قیافه مهندس کامپیوتر کیر کلفته ۲۰ سانتی تازه ماشینم داره!
   از اونور زنه ام سفید و سکسی با ممه های هشتاد و فوق هشری!
   داداشششششش خاموش کن اون کامپیوتر بی صحابو هرکی که تو کامپیوتر سوپر ببینه مهندس کامپیوتر نیست که!!!
   اون هسته خرماتم تو آینه بغل دوچرخت دیدی ۲۰ سانت افتاده؟بزن بشکون اون آینرو...
   از بدن جذابتم هیچی نمیگم قضاوتش باشه با خودت...


  •   Siara
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • چرا مخاطبو گاگول فرض میکنید؟اون چیزی که از سکستون تعریف کردی قشنگ یکی دوساعت بود بعد مادر شکاک شما نیومد سر بزنه باز؟؟


  •   king.artoor
  • 1 هفته،2 روز
   • 2

  • خخخخخ بابا داستانش راست بود مگه ندید 4تا فاکتور طلایی برای سکس که عبارتند از بدن سازی_شربت_کیر بیست سانتی و متخصص کامپیوتر بودنو همشونو این یکی دیگه باهم داشت.اولین خلقتی هستی ک میبینم همه این موارد تو داستانت رعایت شده بود
   دیس پنجم تو ذهن تخمیت باشه اینقد با یاد زن همسایتون جق نزن بابا داری ب گا میریا


  •   shahx-1
  • 1 هفته،2 روز
   • 5

  • و اما اصل ماجرا: اکبر اقای سیبیل سیاه بعد از داستانی که جناب شادو براش نوشت مجبور به ترک خانه و کاشانه شد و با نام مستعار اپارتمان جدیدی اجاره کرد. اما از اونجا که ذات ادما عوض نمیشه احسان کون تپل پسر همسایه طبقه پایین بدجوری چشمشو میگیره سعی میکنه از طریق ننش وارد بشه یعنی اول ننه رو بعله بعد ازش بخواد پسرتم برام بیار!! اما ننه چون خودش خیلی دردش اومده بود به شدت مراقب بود اکبر اقا پسرشو نبره بالا تا اینکه یکروز اکبر اقا صداشو نازک میکنه زنگ میزنه پایین میگه احسان جونم میای کامپیوترمو درست کنی؟ احسان میگه شما که غریبه نیستین من حتی بلد نیستم لامپ سقفو روشن کنم!! اکبر اقا میگه قاقا لیلی هم داریما!! اگر الان بیای یه بیست سانتیشو بهت میدم مال خود خودت!! (biggrin)


   دو ساعت بعد!!


   احسان کوچولو در حالی که نخ کاشین!!! پلاستیکیشو تو دستاش میفشرد و زار زار گریه میکرد تصمیم گرفت دیگه از این به بعد حرف بزرگتراشو گوش کنه!!....... پایان (biggrin)


  •   mahmoshi
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • چرا کسشر میگی من کیرم ۱۶سانت کلفته واقعیه وقتی باشگا میرفتم شده بود ۱۴یا۱۳ سانت باشگا ترک کردم لاقر شدم شده همون۱۶ خوبی باشکا کمر سفت کردن وگرنه کیرتو کلفتر میکنه ولی دراز نمیکنه ک هیچ درازیشم میگیره چرا کس میگین نمیگم دروغه داستانت کار ب راست دروغش ندارم ولی چرا میخاین همه جا بگین کیرتون اندازه یک انتر ناشه اه


  •   امیرحافظ۵۸
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • توکه راست میگی ک..ننه آدم دروغگو .جقی بدبخت


  •   BadBoy1982
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • کار به کس شعرات ندارم دوستان از خجالتت در میان فقط دهن سرویس من میخوام یه چیز بگم نیم ساعت کیرت خورد اونجورم از کس کردی هنوز ابت نیومد و رفتی با اون تخیلات تخمیت سراغ کون اون بیچاره ......کیرم تو دهنت که دروغ هم بلد نیستی بگی


  •   hhhhm@
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • حوصل ندارم بگم که هدفت از این داستان شهوتی کردن خوانندگان.ولی با اوضاع واحوال خودت و اون کیر ۲۰ سانتی که گفتی داری.و هیکل سکسی هانیه و اون که دم گوشت بود .بنظرت خوانندگان شهوانی چی هستند که تو نفس ات را زیر پا گذاشتی و دیگه پیشنهادش قبول نکردی.بابا خدا شفاه بده. ۲۰سانتی.هههه


  •   hhhhm@
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • سارا خانوم شما بهش بگید.از این هانیه چطوری گذاشت.حالا دوستان سارا خانوم هفته ایند یکی از خاطراتشو مینویس واقعی واقعی همتون حال کنید.


  •   n_f_404
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • کسخل عقده ای:/
   یجاهاییش فک کردم دارم ادبیات میخونم یجاشم فک کردم فیلم اکشنه
   آخه کیری کیر کلفت بیست سانتی رو یهو به زور کردی تو کونش خون اومد خونی شد صد درصد کثیفم شد بعد دادی دهنش؟
   چی فرض کردی مارو؟


  •   abolfazl236
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • نشست روت کس و کونشو میمالید به صورتت تو هم سینه هاشو میمالیدی . مگه مجید دلبندمی.
   چاقال کم جق بزن. خون اومده بودو تلنبه میزدی بابا خیلی وحشی بودی تو برا کدوم جنگلی...


  •   omidoh
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • همیشه پای یک کامپیوتر در میان است کسشعر محض بود


  •   Mrt72
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • از این سایت شهوانی نتیجه میگیریم که هر زن ایرانی که کامپیوتر داشته باشه و کامپیوترش خراب بشه باید گاییده بشه D:


  •   Annabanana
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • باز هم شربت حماسه آفرید...


   اولن که مادرت خوب میشناستت و میدونه چه آدم کثافتی هستی. از همون اول از همه بیشتر از شخصیت مادرت توی کصتانت خوشم اومد. از همه ش واقعیتر بود.
   کیرت ۲۰ سانته. آره حتماً.
   شما (تو ذهن جقیت) زن شوهردار نکردی. جنده کردی. والا جنده م اینقد پا نیست تو سکس که این زنیکه بوده‌‌.


   بعدشم اینی که تعریف کردی ترکیب پورن بود و شربت. دقیقاً پورن اینو دیده بودم که طرف میره خونه ی یکی کامپیوترشو درست کنه و اینا. ولی اونجا شراب میریزه رو شلوارش؛ برای تو شربت البابوش. مرسی که بومی سازی کردیش. حس کردم پورنِ صدا و سیمایی میبینم. هر چند که چرت بود خیلی


  •   Gankr koy
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • خاک تو سرت،
   میدونی برای چی؟
   برای اینکه تو داستان هر چی خاکی تر باشی داستانت بهتره
   آره دیگه مهندس کا کیرمو کیرم بیست سانته وکلفته ،اینا تو داستان کمکی نمیکنه،
   مگه نشنیدی تعریف از خر حماقته ،؟بوزینه


  •   YeMardeDAGH
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • بیل گیتس و تیمش بیان تو این سایت شاخ در میارن
   اونا جر میخورن ویندوز و برنامه بنویسن برا کامپیوتر
   اینجا ملت میرن ی سی دی ویندوز از سومری عباس آقا میخرن میرن باهاش کل زنهای محل را میکنن و میان.
   و البته امان از شربت در داستانهای سکسی
   یعنی همه سکسا تو تابستون بوده ک شربت میچسبه؟
   یعنی سرانه سکس در زمستان صفره؟


  •   Jani_htf
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • تا اونجایی خوندم که تو کامپیوتر بلدی این سوژه قدیمی شده درضمن بدنسازی هم همین طور من توصیه میکنم شما به کلاس های سعید طوسی مراجعه کنید


  •   سانسا
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • احسان و منگل فرض کردن کاربران شهوانی


  •   Mjavad24
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • مردم چه راحت میدن


  •   kamranbj
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • بابا آرنولد
   بابا وحشی سکسی
   تو خودت از کمر بچه های شهوانی
   پسرم به بقیه پدراتم سلام بده
   کیری بیا منم بکنمت تا از زیر ناخونات خون بیاد


  •   Alouche
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • این سبک هارد نیس سبک وحشیانس احمق جان حیوون از تو بهتر بود هرچند معلومه داستانت تخیلی بود ولی بازم از اونای من تو تخیلت


  •   CHARLES_DICKHEADS
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • به کامپیوتر ک رسید مشخص شد داری کصشر تلاوت میکنی . نمیدونم چ جریانیه ک تو هر داستان کصشر دروغ باید یه کامپیوتر خراب باشه عجب (dash)


  •   hotboy14101983
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • بازم سناریوی کامپیوتر ... فانتزی خوبی نبود کونکش


  •   ناصر39
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • شربت داشت آخ جون - این نوشته ارزش خوندن نداره - طرف نمی خواد زن شوهر دار بکنه اما می کنه - ضمنا کیرش هم 20 سانته - اگه دوست داشتید بخوانید


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • بچه کوونی جقی


  •   Reza.koloft1313
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • ای اهل ایمان


   آیا به قدرت جق ایمان نمی آورید؟


  •   gl_8689
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • تا اونجایی خوندم که اسم از شربت اومد،خخخخ
   واقعا اگه این شربت نبود رابطه های سکسی شکل نمی گرفت،انگاره شربت ضامن انفجار آلت تناسلیه
   جمع کن دکون دستگاهتو


  •   amirhoseinkoni
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • خدایی این داستان هارو میخونم میفهمم چقدر بی عرضه هستم. ططرف با شربت و کامپیوتر و ماساژ مخ میزنه ما....


  •   doctorkhajet
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • آلتم تو آلت مادر بدکارت که بدن توپپپپپی داری، نخونده دیسلایکککک


  •   SASI.BEN
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • آخه انتوان جقوفسکی یه جور مینوشتی حداقل باور کنیم


  •   shamoolak
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • ریدم تو هیکلت بس جق زدی مخت گوزیده


  •   Kir-lang
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • پاراگراف اول را خوندم ديگر نخوندم!
   چون امروزه سوژه تمام جقي ها منشع ميگيره از تعمير كامپيوتر و يا تدريس آن.
   با اين خيال بافي ها تون دارم اين نظر ميرسم كه ٥٠ ٪؜ مجرد هاي ايران تخصص تو كامپيوتر دارن و ٨٠٪؜ زنان متاهل ايران هم بخاطر كامپوتر جنده شدند.
   نميخواهم بهت فهش بدم چون دوستان كم نذاشتن


  •   DAENERYS
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • داستانت خیلی کیلیشه ای وکیری بود تااون جا خوندم که به ننه جنده ترازخودت چندبارمیگه به پسرت بگو بیاد کامپیوترمارودرست کنه


  •   DAENERYS
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • دوستان کاری ندارم هرچی داستانش کیری بود ولی انصافا باکامنت هاتون ریدم ازخنده


  •   hesammosbat27
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • گووووووووه بخور (dash)


  •   epm97
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • (dash)


  •   Arashdarbdar
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • آقا من هم کارم کامپیوتر بوده هم ماهواره اما یه بارم نتونستم کاری کنم نمیدونم بعضیا چطوری انقدر راحت کس میکنن شاید ایراد از من باشه اساتید محترم کمک کنید لطفا


  •   ChitiBoy
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • یعنی رابرت دنیرو و راجر مور همچین گوهی نمیخوره که تو میخوری. اسپیلبرگ اندیشه‌های تو رو داشت الان ریده شده بود به تمام جوایزی که گرفته.
   یعنی خام بر سر مته کلت کنم چورمنگ


  •   Asdollakhan
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • کص ننه دوروگو


  •   Amir.st77
  • 1 هفته
   • 0

  • ولی مامانه هم مشکوک بودا ک شک نکرده بود چرا دیر کرده????????


  •   XXXA-A-AXXX
  • 1 هفته
   • 0

  • باز رفتیم تو فساد شهوانی
   مهندسان کامپیوتر
   زن همسایه
   سبزی پاک کردن
   آپارتمان
   سیکس پک
   ادعای کیرخری


  •   plankton-kosh
  • 1 هفته
   • 0

  • آقا من ریدوم تو اون مغز جقیت... چی می‌زنید اینجوری فضایی میشید.... فقط عذاب وجدانت میمونه که تو اونم ریدوم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو