ادامه ضربدری با شاهین و سمیرا

1399/08/17

سلام من امیر هستم ۲۹ سالمه و همسرم ندا ۲۸ سالشه. ندا هیکل تراشیده با سینه های قشنگش همیشه میتونه یه شریک سکسی عالی باشه. من تو قسمت قبل اولین تجربه سکسی و گروهی مون رو براتون تعریف کردم البته فقط اسامی رو تغییر دادم ولی این داستانها کاملا واقعی و اتفاق افتادن. بریم سر ادامه داستان .

بعد از اون مسافرت، دیگه چهارتایی کامل با هم راحت بودیم و یه کانال تو تلگرام زده بودیم و توش جوکای سکسی و فیلم و … میفرستادیم .بعد از اینکه از شمال اومدیم شاهین زنگ زد و برای تولد سمیرا دعوت کرد فردا شب بریم خونشون و گفت میخوام برای سمیرا سنگ تموم بزارم.منم به ندا گفتم گه بره براش یه کادو خوب بخره و برای فردا شب اماده باشه که بریم خونشون.خودمم چون میدونستم که داستان چی میشه زنگ زدم به دوستم که قرص تاخیری خوب برام بگیره و خلاصه فردا عصر شده رفتیم با ندا دوش گرفتیم و داشتیم اماده میشدیم که ندا گفت امشب منو یادت نره و لبخندی زدو من که دیدم اینجوری سریع بغلش کردم و شروع کردم لباشو خوردنو بهش گفتم تو عشق اول و اخر خودمی اینا همش فانتزی و سکسه و هیچ عشقی نه به سمیرا دارم نه به هیچ زن دیگه ای .اونم حولمو زد کنارو کیرمو گرفت و نشست برام ساک زدن منم که حشری شده بودم بلندش کردم بردمش رو تختو اونجوری که اون عاشقشه شروع کردم به کردنش.به پهلو خابوندمش و یه پاش زیرم بود یه پاشم تو بغل من و تو کسش تلمبه میزدم و سینشو می مالیدم اونم که رو ابرا بود با اه و ناله منو همراهی می کرد و به بازوی من چنگ میزد ، یه بیست دقیقه کردمش که گفتم دارم میام و گفت درش بیار و منو خوابوند چون میدونست دوست دارم موقعی که ابم میاد تخمامو بخوره شروع کرد به خوردن تخمامو و مالیدن کیرم تا ابم اومد بعدش اومد تو بغلم و چند دقیقه ای تو بغلم از هم لب می گرفتیم و نوازشش می کردم دوباره بهش گفتم که خیالش راحت بشه که اگه دلش نخواد بدونه که دیگه با شاهین و سمیرا برنامه نمیذاریم که اونم گفت نه عشقم فقط قول بده که سر حرفت بمونی و اینا فقط سکس باشه و عشقی توش نباشه.منم گفتم اخه دیونه من عشقی دارم که خودش شاه کسی برای خودش و فقط برای تکمیل تجربه و لذت بیشتر برای هردو اینکارارو می کنیم یه لب طولانی ازش گرفتمو پاشدیم حاضر بشیم .منم رفتم دوباره خودمو شستم و اومدم و ندا داشت ارایش می کرد و خلاصه حاضر شدیم رفتیم.حدود ساعت ۸ رسیدیم خونشون.زنگ زدیم و رفتیم داخل.شاهین و سمیرا اومدن جلوی درب ورودی و باهم دست دادیم و روبوسی و تبریک تولد به سمیرا و رفتیم داخل. سمیرا طبق معمول شروع کرد به شوخی و انگول کردن منو ندا و اروم نمی نشست .ندا هم با خنده بهش گفت بی تابی نکن امشب امیرم دربست برای توئه و همگی زدیم زیر خنده. من سریع به بهانه دستشویی رفتم تو سرویس بهداشتی و دوتا قرص تاخیری که همراهم بود رو خوردمو رفتم پیش بچه ها .بعد پاشدن پذیرایی و شاهینم دو شات ویسکی ریخت و ماهم به سلامتی سمیرا رفتیم بالا و خلاصه یکی دوساعتی با شوخی و خنده و خوردن کیک و فینگر فودایی که سمیرا درست کرده بود گذشت ساعت حدود ۱۱ شد که ندا کادوی سمیرا رو از تو کیفش دراورد و داد به سمیرا اونم اومد که تشکر کنه یه لب ابدار از ندا گرفت یه لب گاز دارم از من و شاهینم کادوشو داد بهش سمیرا پرید تو بغلشو یه لبم از اون گرفت و ماهم گفتیم باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود و با هم دست میزدم و سمیرا مشغول باز کردن کادو ها شد و اول کادوی شاهینو باز کرد یه زنجیر با اویز طلا بود خیلی خوشگل بود دوباره سمیرا پرید بغلشو لباشو حسابی خورد بعد کادوی ندارو باز کرد و یه عطر هوگو بود که ندا رو بوسید و ازش تشکر کرد و اومد لبای منم بوسید و تشکر کرد، خیلی خوشش اومده بود. بعد ندا به من گفت بیا تو اتاق کارت دارم. منم رفتم گفت لباساتو در بیار و گفتم برای چی گفتم میخوام کادوی اصلی رو بدیم به سمیرا ، منم از خدا خواسته لخت شدم اونم شروع کرد کیر منو خوردن و مالیدن تا بلند بشه و بعد که بلند شد یه رومان صورتی از کیفش دراورد و پاپیون کرد دور کیر من بعد سمیرا رو صدا کرد .سمیرا هم اومد تو اتاق و شاهینم پشت سرش ، منم که لخت نشسته بودم رو تخت ندا جلوم ایستاده بود سریع رفت کنارو گفت اینم از کادوی امیر جان .که سمیرا یه جیغ کوچولو کشیدو پرید بغل منو و شروع کردن لبای منو و خوردن و منو خوابوند و افتاد به جون کیر منو حالا نخور کی بخور.شاهینو ندا هم لباسشو دراوردنو و خودشم یکم جابجا کرد که دامن کوتاهش از پاش دربیاد. یه شورت و سوتین صورتی سکسی تنش بود که همرنگ روبان دور کیر من بود. ندا به شاهین گفت نمی خوای لخت بشی مثلا تولد زنته ها. شاهینم که کلی شوکه شده بود با خنده گفت اخه شوکه شدم سورپرایز باحالی بود. من به ندا گفتم خودت لخت نمیشی گفت امشب نه .امشب عروس خانم فقط سمیرا جونه.بکنیدش کس و کونشو تا جیگرش حال بیاد و سمیرا یه جیغ بلند کشید و گفت اخ جون ممنونم و بهش گفت مرسی عشقم. ایشالا جبران کنم برات.ندا هم با شیطنت گفت حتما اینکارو بکن و زد زیر خنده .شاهینم لخت شد و اومد کنار من خوابید و سمیرا هم کیر منو شاهین و نوبتی ساک میزد ولی برای منو بیشتر . بعد من پاشدم سمیرا رو به حالت داگی درست کردم و در حالی که کیر شاهین تو دهنش بود و ساک میزد از پشت گذاشتم تو کسشو دوتا لپای کونشو گرفتم دو دستم شروع کردم به تلمبه زدن و اونم با ناله برای شاهین ساک میزد .
در همون حال یه چشمک ریز به ندا زدم اونم در حالیکه داشت لبشو گاز می گرفت کف دستشو بوس کرد فوت کرد برای منو یه چشمکم برام زد . من در حالیکه تلمبه میزم به کف دست میزدم در کون سمیرا اونم یه جیغ کوچولو میزد و با ناله تخمای شاهینو می خورد . بعد چند دقیقه من خوابیدم رو تخت و سمیرا و کشیدم رویم و اونو نشوندم رو کیرم و در حالیکه لباشو میخوردم سینه هاشم میمالیدم . شاهینم نشست بین پاهاش من و پشت سمیرا مشغول مالیدن تخمای منو کس سمیرا شد . شاهین به سمیرا گفت میخوام از کون بکنم که اونم با ناله گفت هر کاری دلتون میخواد امشب بکنید ببینم چیکاره اید. شاهینم سر کیرشو تنظیم کرد رو سوراخ کون سمیرا سر کیرشو کرد تو که سمیرا از درد لبای منو گاز گرفت و افتاد کامل تو بغل من و شاهین یواش یواش کامل همه کیرشو فرو کرد تو که سمیرا یه جیغ دیگه کشید و شروع کرد به ناله همراه جیغ و فحش به شاهین . اونم خودشو و با ریتم من تنظیم کرد و دوتا تو کس و کونش تلمبه میزدیم و سمیرا هم با ناله و جیغ لبای منو میخورد و دستاش لای موهای من بود .چند دقیقه ای کردیم که شاهین گفت من دارم میام و همه ابشو خالی کرد رو کمر سمیرا. بعدش منم سمیرا رو بلند کردم خوابونم رو تخت و دوتا پاهشو اوردم بالا با دستام نگهشون داشتمو چسبوندم به هم و دوباره کردم تو کسش شروع کردم به تلمه زدن .سمیرا هم سینه هاشو میمالیدو قربون منو کیرم میرفت.یه ده دقیقه ای کردم که اب از دور و بر کسش راه افتاده بود که گفتم خسته شدم قرصای تاخیری کار خودشو کرده بود .دوباره من خوابیدم این دفعه سمیرا پشتشو کرد به من نشست رو کیرم و شروع کرد به تلمبه زدن و شاهینم پاشد ایستاد جلوش تا براش ساک بزنه اونم همزمان رو کیر من بالا پایین میشد و برای شاهین ساک میزد . حدود یک ساعت از شروع سکس گذشته بود من با بدن عرق کرد داشتم کم کم ارضا میشدم که به سمیرا گفتم ابم داره میاد که ندا پاشد اومد گفت اینجاش دیگه برای خودمه قربون شوهرم برم من. بعد دوتایی با سمیرا شروع به خوردن کیرم کردن تا ابم اومد اونا هم همشو خوردن. از چشمای ندا شهوتو میشد دید .دلم نیومد ارضاش نکنم .خلاصه اونو کشیدم بغل خودم و سینه هاشو در اوردم شروع کردم به خوردن شهاینم که از ساک زدن سمیرا دوباره کیرش راس شده بود اومد سمت ندا و شلوارشو باز کرد و دراورد شورتشم در اورد .سمیرا تا کس ناز و سفید ندا رو دید یه بوس از کسش گرفتو کیر شاهینو با خوردن کامل خیس کرد بعد تنطیمش کرد تو کس ندا و شروع کرد به تلمبه زدن ندا هم تو بغل من داشت لبای منو می خورد و منم سینشو میمالیدم اونم با ناله چشمامشو بسته بود بدن منو چنگ میزد.سمیرا هم دوباره رفت سمت کیر منو شروع کرد به ساک زدن چند دقیقه خورد تا کامل راست شد .من بلند شدم ندا رو خوابوندم و سمیرا پاهاشو باز کرد منم کردم تو کسشو شروع کردم به تلمبه زدن.شهاینم پاشد نشست کنار ندا و کیرشو برد سمت دهنش اونم کیر شاهینو گرفت و شروع کرد براش ساک زدن. سمیرا هم اومد سمت لبای منو منم با خوردن لباش محکمتر تو کس ندا تلمبه میزدم .بعد شاهین اومد جای منو من خوابیدم بغل ندا شاهین کرد تو کس ندا و تلمبه میزد ، سمیرا هم ام مد دوباره نشست رو کیر من و اونم شروع کرد بالا پایین کردن خودشو تلمبه زدن. بعد چند دقیقه شاهین کیرشو در اورد و همشو ریخت رو شکمو سینه های ندا و منم چند دقیقه بعد ابم داشت میومد که به سمیرا گفتم دارم میام اونم از رو کیرم پاشد و نشست با ماساژ تخمام و کیرم همه ابمو خالی کرد.سمیرا افتاد تو بغل من شاهینم کنار ندا دراز کشیدو هیچکس حال حرف زدن نداشت همه بیحال افتاده بودیم و همونجوری خوابمون برد تا صبح.
صبح همگی با هم رفتیم حموم و بعد صبحانه ازشون خداحافطی کردیم اومدیم.تو راه به ندا گفتم چیشد اخرش اومدی تو کار که گفت اینقدر سمیرا ناله کرد که طاقت نیاوردم . همونجا تو ماشین دستاشو گرفتم و بوسشون کردم و از تشکر کردم که اجازه داد فانتزیای سکسیمونو بهش واقعیت بدیم و از زندگیمون در کنار هم بیشتر لذت ببریم.
تو قسمت بعد اتفاقای جدیدی افتاد که براتون تعریف می کنم.مرسی از اینکه داستان منو خوندید.

نوشته: امیر


👍 29
👎 9
118201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

775822
2020-11-07 00:18:40 +0330 +0330

مرتیکه تو محله شما دو تا دو تا قرص میخورن؟

7 ❤️

775839
2020-11-07 00:52:37 +0330 +0330

چه بکن بکنی بوده از ایرانیا بعیده اینقدر خوش سکس باشند ولی در کل خوب بود

3 ❤️

775858
2020-11-07 02:25:29 +0330 +0330

بیشتر شبیه لیگ دسته یک بود هی این جا اون اون جا این آخرم نفهمیدم چه سکسی کردن🤔🤔


775860
2020-11-07 02:41:35 +0330 +0330

شما که وقت میذاری و مینویسی لااقل یه چیزی بنویس بشه خوندش
جالب نبود…

5 ❤️

775890
2020-11-07 07:56:13 +0330 +0330

فقط پاپیون صورتی که بسته بودی دورِ تناسلیت 😂
یه قیچی ام‌ میدادی میبرید برات خب
هم تو از جق راحت میشدی
هم ما از کص شعرای یه مجلوق ذهنی خلاص میگشتیم!

7 ❤️

775913
2020-11-07 11:08:01 +0330 +0330

بی غیرت لاشی

1 ❤️

775915
2020-11-07 11:30:20 +0330 +0330

زوجی بود دنبال نفرسوم جوون و خوشگل از کرج تهران پیم بده واقعی فقطmehran202076تل

0 ❤️

775925
2020-11-07 12:23:31 +0330 +0330

محض خدا یک دور سناریو رو مرور بعد داستان رو بنویس.
آخه مرد حساب، شاهین آبشو خالی کرده رو کمر سمیرا، بعد سمیرا کیری که چند دقیقه تو کونش بوده رو خورد؟
والله کس از خیابون بیاری برات این کارو نمی کنه.

2 ❤️

775932
2020-11-07 13:40:06 +0330 +0330

بد نبود

0 ❤️

775939
2020-11-07 15:09:38 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️

776041
2020-11-08 07:27:51 +0330 +0330

اینقدر اسم توی داستانت بکار بردی نمیشه بگی ضربدری یا سکس انجام دادی فقط اسم بازی میکردید

1 ❤️

776057
2020-11-08 09:37:39 +0330 +0330

دفعه بعد خواستی داستان بنویسی
رمان بخون
روبان ببند ب کیرت!!

2 ❤️

776113
2020-11-08 20:54:17 +0330 +0330

من تازه عضو شدم و این اولین نظریه که میخوام بدم
اولا دیگه ادامه نده
چون اصلا مجذوب نبود و به دروغهای تو حس چندش مگرفتم
دوما اگر دروغ میخوای بنویسی یه طوری بنویس که به حقیقت نزدیک باشه .
سوما ادمی که راست میگه دلیلی نداره قسم و ایه بخوره . و چون تو اسرار به راست گویی داری ، نشون میدی که دروغ میگی .
چهارما فکر میکنی خواننده نوشته های تو احمقند .

3 ❤️

777030
2020-11-15 23:59:52 +0330 +0330

زوج های محترم جهت انجام بهترین سکس 3نفره اعلام آمادگی مینمایم 37 تهران 179 سانت 88 کیلو. 19*3.5 داری سکس قوی و طولانی مدت حدودا 50 دقیقه توانایی تلمبه زدن در تمامی حالت ها رو دارم جا هم دارم، دوستانی که مایل هستند حمایت مالی بشوند هم توانایی حمایت مالی خوبی دارم هرچه سن زوج ها کمتر باشه حمایت مالی بالاتر خواهد رفت… تلگرام @mhdparsa

1 ❤️

787237
2021-01-19 07:17:36 +0330 +0330

خیلی باحال بود😋😋😋

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها