اسپنک، لذت بی پایان (۱)

1400/10/25

با وسواس خاصی دوباره خودمو جلوی اینه دیدم همه چی عالی بود با صدای تک زنگ گوشیم نگاهم سمت ساعت رفت درسا سر ساعت اومده بود سریع مانتو و شالمو پوشیدم کفشامم پام کردم رفتم پایین با استرس سواره موتورش شدم به سمت خونشون راه افتاد. زبونم قفل کرده بود نمیتونستم حرف بزنم که یهو صداشو شنیدم : توله بلد نیستی سلام کنی؟ رفتیم خونه خودم یادت میدم.
استرسم دو برابر شد چرا بهش اعتماد کردم؟ اگه پردمو بزنه چی؟ اما دیر شده بود برای این فکرا. از استرس زیاد پاهام میلرزید متوجه لرزش باهام شد یکی از دستاشو گداشت رو پام گفت : چته دختر کاریت ندارم که…!
بالاخره رسیدم دم خونشون درو باز کرد رفتیم داخل نگاهم کرد اومد شالمو در آورد یهو کوبید تو گوشم گفت زانو بزن. سریع زانو زدم از موهام گرفت بردتم سمت آشپزخونه منم چهار دست و پا باهاش میرفتم بعد موهامو ول کرد گفت لخت شو خولستم بلند شم که زد تو صورتم گفت اجازه ندادم بلند شی نشسته لخت شو مانتو و شلوارمو در اوردم اولین بار بود یه پسر بدنمو میدید. تکیه داده بود به اپن سیگار روشن کرد و گداشت گوشه لبش با علامت بهم فهموند شرت و سوتینمو هو دربیارم کاملا لخت شدم اومد سمت سرمو گرفتم بالا نگاهش کردم دستشو کشید رو موهام و گفت توله خوشگل خودمی دیوث. قند تو دلم آب شد با ذوق نگاهش کردم که دستشو کرد تو جیب شلوارش و رفت سمت کشوی اپن سیگارشو تو جاسیگاری خاموش کرد و شکو رو باز کرد دو تا گیره فلزی با یه طناب برداشت بهم گفت برو تو اتاق چهتر دست و پا رفتم تو اتاق بعد چند دقیقه با وسایل اومد و به کاسه اب دستش بود ابمو گداشت زمین گفت بخور مثل گربه شروع به خوردن اب کردم بعد که تموم شد دستامو برد پشت و بست و گیره هلرو به نوک سینم زد یه آه اروم گفتم که محکم کوبید تو صورتم گفت خوشت اومده توله و دوباره کوبید خیس شدن کصمو حس میکردم بلندم کرد پرتم کرد رو تخت گفت به شکم بخواب خوابیدم صدای کمربند میومد بعدش حرکت کمربند رو روی کونم حس کردم خودمو منقبض کردم گفت بعد عر ضربه میشماری فهمیدی گفتم چشم ارباب یهو محکم کوبید خیلی درد و لذت داشت یک…دو…سه…آه چهار خیسی شدیدی لای کصم حس میکردم پنج…شش…هفت…هشت… ضربه نه و ده رو خیلی محکم زد جوری که نفسم رفت قرمز شدن کونمو حس میکردم بلندم کرد پرتم کرد روی زمین شلوارشو در اورد کیرش خیلی بلند نبود خیلی هم کلفت نبود معمولی بود اما برای سوراخ کیر ندیده من بزرگ بود نشست پیشم صورتمو ناز کرد لباشو گداشت رو لبام شروع به خوردن کرد من که بلد نبودم فقط مک میزدم وسط لب بازی گیره هارو میکشید درد داشت اما لذتش بیشتر بود یهو محکم کشید که ناخواسته لبشو از درد گاز گرفتم ازم فاصله گرفت گفت توله سگ ادمت میکنم دمر پرتم کرد روی زمین بعد چند دقیقه سردی جسمی رو روی سوراخ کونم حس کردم گفت الان جرت میدم توله و یهو جسم رو کرد تو کونم صدای جیغم بلند شد که پاشو کرد تو دهنم و داد زد چته جنده چرا جیغ میزنی میخوای همه بفهمن داری جر میخورییییی؟ تازه فهمیدم که اون جسم پلاگ هستش نامرد خشک کرده بود توم از زور دردو لذت اشکام دراومده بود پلاگو کشید بیرون و دوباره کرد توم پاشو از دهنم دراورد و گفت رو کونت بشین زمین و بیا ساک بزن برام.
منتظر نگاهش کردم که فهمید کارش کارم گفت بگو چته جوجه جنده گفتم ارباب میشه دستمو باز کنین گفت اره بیا باز کنم چهار دست و پا رفتم سمتش دستامو باز کرد و نشست رو تخت. جلوش زانو زدم و با لدت زل زدم به کیرش اووووممم سرشو بوس کردم و یه لیس به سرتاسرش زدم و کردمش دهنم زیاد بلد نبودم و دندون میزدم یهو دستشو گذاشت پشت سرم و هول داد جلو کیرشو تا ته کرد تو حلقم واقعا سخت بود تند تند شروع کرد تلمبه زدن اب دهنم از تخماش اویزون شده بود داشتم خفه میشدم که ولم کرد و خمش شد سمتم سرشو کرد تو گودی گردنم که تموم تنم مورمور شد گفت دلم میخاد سوراخ کونتو پاره کنم اما اول باید ارضا شی جوجه جنده و پرتم کرد روی تخت لای پاهامو باز کرد و سرشو برد لای پاهام کسمو از وسط باز کرد و بهش زل زد بعد نگاه من کرد و شرتشو برداشت و کشید لایه کسم و خشکش کرد یهو لیس محکمی زد که ناله ام بلند شد نگاهم کرد و گفت دستاتو تکون نده گفتم چشم ارباب دویاره سرشو کرد لای پام و شروع به خوردن کسم کرد ناله هام دست خودم نبود گاز محکمی از چوچولم گرفت که ناخداگاه با دستم سرشو هول دادم یه سیلی محکم رو کسم زد و گفت جنده دستاتو تکون نده و یه سیلی محکم تر زد
-آههههه ارباب ببخشید نزن شروع کرد به مک زدن چوچولم حس کردم کسم سنگین شده و الان میترکه فهمید نزدیک ارضا شدنم پلاگو از کونم دراورد دوباره کرد تو کونم محکم مک میزد به کسم جیغ بلندی زدم و ارضا شدم اما اون دست بردار نبود هنوز داشت مک میزد –ارباب بسه لطف دارم اذیت میشه
-آهههههههههه ارباب بسه ارضا شدم
-آییی خواهش میکنم _آخ درد داره دیگه اشکم دراومده بود که ولم کرد با لذت زل زده بود یه اشکام اومد رو سینم نشست و کیرشو گرفت جلو دهنم سریع دهنمو باز کردم و کیرشو تا ته کرد تو دهنم و دماغمو گرفت میخاست خفم کنه…!

ادامه دارد

نوشته: sara9519


👍 2
👎 1
9301 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

853492
2022-01-15 01:36:36 +0330 +0330

این قسمت : کی…ون سرخ شده از شدت جغمالی 😭 نزن حاجی ، رحم کن به خودت و ما ملت حقی حشری . و رحمته الله و برکات

1 ❤️

853589
2022-01-15 18:58:18 +0330 +0330

منم اسلیومو اسپنک کردم خوب بود

1 ❤️

853621
2022-01-16 02:35:45 +0330 +0330

کیر تو تخیلت کونی

0 ❤️

853787
2022-01-16 21:57:11 +0330 +0330

بجای جق زدن برو املا بنویس جقی تا بتونی درست تایپ کنی کونی جقی

0 ❤️