الی، عاشق آب کیر میشود (۲)

  ...قسمت قبل


  خانوم دستا و قلادمو باز کرد و منو سمت اتاق گریم برد. چون اجازه نمیدادن که ارضا شیم، هنوز توی کسم احساس قلقکم میکردم، هنوز هم توی سرم تصویرهای فیلم ها میچرخید. دهنم طعم اب کیر میداد ولی بازم دلم میخواست. خانوم لباس جدیدی تنم کرد که مشکی بود. یه بند دور گردنم یه دور پیچیده میشد و بعد بصورت ضربدری تا کسم میومد و به پارچه شورت وصل میشد. تنگ بود و بیشتر تحریکم میکرد. وقتی خانوم به بدنم اسپره خوشبو کننده میزد ازش پرسیدم که مهمونا چند نفرن؟ خانوم با بی تفاوتی گفت نمیدونم فکر کنم دو سه نفرن...
  به اتاق پژمان رسیدیم و کمی استرس و هیجان داشتم. خانوم در اتاق رو زد و گفت قربان؟ الی رو اوردم. صدای پژمان اومد که گفت بیارش تو.
  توی اتاق سه تا مرد نشسته بودن، یکی شون میانسال بود و دو تای دیگه جوون بودن. دو تا دختر لخت کف زمین کنارپاهاشون نشسته بودن. وقتی وارد شدم همه شون بهم خیره شدن و شهوت از چشاشون میبارید. پژمان بازومو گرفت و منو برد جلو. رو کرد به مرد میانسال و گفت: دکتر جان! میخوام یکی از بهترین برده های موسسه رو بهت معرفی کنم. الی یکی از بهترین ساکرهاییه که اینجا داشتم. دکتر با مهربونی نگام کرد و اشاره کرد جلوی پاش بشینم. یکمی بدنمو ورانداز کرد. دستهاشو رو سینه های بیرون اومدم کشید. یکمی کسمو فشار داد. گفت الی؟ خیلی کس خوبی هستی و خوشحال باش که کیرمو راست کردی. منم لبخند زدم بهش. گفت خب ...
  خیلی برای کیرش گرسنه بودم. انگار روحیم عوض شده بود. دوس داشتم حرفهاش تموم شه و زودتر بتونم ساک زدنو شروع کنم. داشت درباره فیلماش توضیح میداد و میگفت که من تخصصم ساختن پورنهای کثیفه و پژمان بهم گفته که تو توی خوردن اب کیر تبحر داری. بیشتر از طرز ساک زدنت، طرز خوردن اب کیر برام مهمه. اشاره کرد که به مرد جوان تری که اون طرف نشسته بود تا بیاد جلو که اسمش مایک بود. مایک یکم با لبا و پستونام ور رفت و همین باعث شد تا داغ تر شم. کیرشو دراورد و نزیک دهنم کرد. چه کیر خوش تراشی بود. نمیدونم چرا تمام حیام از بین رفته بود. مثل یه جنده با حرص و ولع کیر مایک رو ساک میزدم. هرچی بیشتر کیرش تو دهنم میرفت بیشتر دلم میخواست. صورت مایک قرمز شده بود و کیرش تو دهنم هی بزرگ تر میشد. صدای دکتر میومد به گوشم که افرین دختر خوب. بهت تبریک میگم. یه لحظه دکتر رو دیدم که کیرش و دراورده و داره می ماله. کیر مایک به حلقم میخورد و احساس خفگی میکردم. هی جلو وعقب میکرد و خشن تر شده بود. همون لحظه دو تا دست رو روی کمرم احساس کردم و دیدم بند لباسم باز شد و لباسم افتاده پایین و کامل لخت شدم. چندتا اسپنک محکم هم در کونم خورد. نمیتونستم برگردم ببینم کیه و برام مهم هم نبود. چون از مالیدن بدنم لذت میبردم. دکتر هم کیرشو اورد جلو دهنم و جاشو با مایک عوض کرد. کیرش از مایک کوچیک تر بود. نرمی شو با دهنم حس میکردم. کیر دکتر دهنمو نوازش میداد و حکم استراحت رو داشت. تو دهنم بزرگ و بزرگتر میشد. یهو موهام کشیده شد و یه مرد دیگه کیرشو توی دهنم فرو کرد. متوجه شدم که پنج شیش تا مرد با کیرهای بزرگ و سیخ شده دورم کردن و داره ازم فیلمبرداری میشه. عوضی موهامو محکم کشید و سیلی زد به صورتم و بهم گفت تو چشام نگاه کن جنده! انتظار این کارو نداشتم! اما عجیب بود که از سیلیش لذت بردم. بهش نگاه کردم. یه مرد هیکلی و کچل با چشمهای سبز بود. به چشماش نگاه میکردم و براش ساک میزدم. هی کیرشو بیرون میکشید و سیلی میزد و میپرسید دوس داری جنده؟ منم با بغض جواب میدادم بله اقا. فورا یه مرد دیگه اومد جلو گفت و بدش من جنده رو. و شروع کردن تلمبه زدن دهنم. دیگه سرم داشت گیج میرفت. از پشت یه کیر هم توی کسم بود و محکم گاییده میشدم. شخصیتا و کیراشونو قاطی میکردم. هیچ چیزی نمیفهمیدم. فقط یه عالمه کیر توی دهنم و کسم میرفتن و میومدن بیرون. خسته شده بودم ولی سیلی هاشون و اسپنک هاشون دوباره زنده م میکرد. رو به دوربین صورتمو گرفتن و دکتر گفت بگم که بگم من عاشق کیرهاتون هستم. موهام دستش بود و اشکم درومده بود. با گریه گفتم که اره من عاشق کیراتون هستم. لطفا بهم کیر بدید. ...
  بعد از نمیدونم چقدر زمان بود احتمالا نیم ساعت یا بیشتر. منو به پایین یه مبل تکیه دادن و چندتا دوربین رو جلوم و بالا سرم گرفتن. دستامو از پشت به مبل بستن و پاهامو باز کردن. از کسم از نمای نزدیک فیلم میگرفتن. نوبت پاشیدن اب کیرها بود. دهنم باز بود و زبونم بیرون. جلوی دهن و صورتم چندتایی کیراشون میمالیدن. التماسشون میکردم. واقعا مشتاق اب کیرشون بودم. تنم از شهوت می لرزید وقتی میدیدم اینهمه مرد حشری درحالیکه کیرشون رو می مالیدن بهم نگاه میکردن. منم نگاه شون میکردم و بدنمو تکون میدادم. دهنم و باز کردم ونزدیک کیر یکی شون بردم. با اینکارم ابش پاشیده شد رو صورت و دهنم. دهنمو باز نگه داشتم تا کامل آبش تو دهنم خالی شه. دهنم از داغیش سوخت. مایک اومد جلوم و کیرشو تند تند جلو دهنم مالوند. منم دستامو دور کمرش گرفتم و دهنم و باز کردم. آبش پاشیده شد تو دهنم. از دهنم سرریز شد رو سینه و شکمم. سراخر هم کیرشو ساک زدم و قطرات اخر ابشو خوردم. واقعا عوض شده بودم و عاشق خوردن آب کیر بودم. دلم بیشتر میخواست. عاشق بوی آب کیر بودم. التماسشون میکردم و کسمو میمالیدم. دوربین ها فلش میزدن و بدن پر از آب کیرمو عکس برداری میکردن. . . خلاصه همه شون اب شون روم پاشیدن و من با خوردن اب شون مست میشدم. سراخر هم دکتر کیرشو جلو صورتم اورد ابشو خالی کرد تو دهنم. ابش خیلی کم بود. قورت دادم ابشو کیرشو بوسیدم.. تن و دهنم پر آب کیر بود. رو زمین نشسته بودم و اب ها رو به بدنم می مالیدم. دوربین ها فلش میزدن. دکتر و پژمان با رضایت بهم نگاه میکردن...


  نوشته: الیوس

 • 16

 • 13
 • نظرات:
  •   Reza00777
  • 6 ماه
   • 0

  • بزار بگم اول بعد میام در مورد کستانت نظر میدم


  •   lovely_grl
  • 6 ماه
   • 7

  • الی از همین تریبون اعلام میکنم خاااااااااک تو سرت خاااااک اصلا نمیتونم درک کنم ی نفر تا چ حد میتونه شخصیتش متزلزل باشه


  •   lovely_grl
  • 6 ماه
   • 2

  • الی از همین تریبون اعلام میکنم خاااااااااک تو سرت خاااااک اصلا نمیتونم درک کنم ی نفر تا چ حد میتونه شخصیتش متزلزل باشه


  •   zzzzz525
  • 6 ماه
   • 3

  • بله درست حدس زدید اون مرد کچل هیکلی و چشم سبز عمو جانی بود


  •   bokon_18cm
  • 6 ماه
   • 4

  • دستاتو از پشت به مبل بستن بعدش مایک اومد جلوت کمرشو با دست گرفتی؟؟؟؟
   مغزتو سگ گایید کسکش


  •   Nazi.mirzayi3244
  • 6 ماه
   • 0

  • عجب داستان مزخرفی بود


  •   Siin-miim
  • 6 ماه
   • 0

  • اونایی ک امشب میخوان بزنن من این داستانو بشون پیشنهاد میدم (biggrin)


  •   ehsan9705
  • 6 ماه
   • 1

  • من یه پسر 12 ساله دارم، کارتن بن 10 که می‌بینه میاد برام تعریف می‌کنه جوری که انگار خودت اونجایی
   این کله کیری هم یه فیلم گنگ‌بنگ دیده داره برامون تعریف می‌کنه.
   خیلی دوست داری این کارو بکنی هماهنگ کنم بچه‌ها بیان آبیاریت بکنن


  •   adelbozorg
  • 6 ماه
   • 0

  • اولا همش دروغ بود و زایئده یه ذهن بیمار
   در آخر داستان دستهاشو از پشت به مبل بستن ولی کسشو میمالید و برای کیرها ...
   شنیدم یه درخت کهنسالی تو دنیا هست که قطرش حدودا شش متره که من با اون کاری ندارم ولی میگن یه نوع سنجاب روش زندگی میکنه که کیرش اندازه سنجاق قفلیه .ای کیر صاحب سنجاب تو کون ننت . بچه کونی


  •   Kobry.tokhmii
  • 6 ماه
   • 0

  • از اسمش معلومه کصخلی و کصشعر نوشتی،نخوندم بابا نظرای بقیه هم معلومه دیگه


  •   royaei
  • 6 ماه
   • 0

  • چرت بود به تمام معنی ؛
   فکر کنم بکی از فیلمای خارجی رو کپی کرده بود ؛
   موفق باشی


  •   41Mehran
  • 6 ماه
   • 0

  • افرین


  •   yakamozi
  • 6 ماه
   • 0

  • به به چه پیشرفتی در شهوانی رخ داده داستان با موضوع گنگبنگ تبریک میگم


  •   hsyn_199
  • 6 ماه
   • 0

  • قسمت قبل بهتر بود


  •   کیره.حاج.برات
  • 6 ماه
   • 0

  • سه نفر مهمون بودن حالا با خوده پژمان میشن چهار نفر بعد تو پنج شیش تا کیر احساس میکردی
   کیره حاج برات بره تو اون موسسه


  •   BangBangBang
  • 6 ماه
   • 0

  • جون الی میخوامت بیا اب کیر منو بکش با اون کست جنده کوچولو


  •   1234johny
  • 6 ماه
   • 0

  • خیلی خیلی خیلی خیلی خیلس تخمی


  •   ALIW.
  • 6 ماه
   • 0

  • و در آخر زنگ تفریح خورد و زنگ کسل کننده‌ی عربی با تخیلات این پسرمون تموم شد.پاشو پسرم برو بیرون حال و هوات عوض شه تا زنگ تموم نشدع،خیلی فشار اوردی ب خودت?


  •   Behzad3213
  • 6 ماه
   • 0

  • Gangbanged 11 bud ???? ya blowbang new az brazzers ??


  •   moh.1208
  • 6 ماه
   • 0

  • یک مرد کچل و چشمای سبز و هیکلی وای خدا عموجانی بوده بعد کسکش گفتی دستاتو به مبل بستن چجورب بعدش دستاتو دور کمر یارو انداختی اها ببخشید یادم نبود شما چهار دست هستید کسکش


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو