اولین باری که حس دادن رو تجربه کردم

  داستان گی شدن من
  حس دادن برای اولین بار
  سلام
  من آرین هستم البته این یه اسم مستعاره
  الان 24 سالمه و داستانی که براتون میگم درباره اولین باریه که حس دادن رو تجربه کردم
  اول درباره خودم بگم این داستان از دوران دبیرستان شروع میشه
  اون موقع تو یه شهر جنوبی زندگی میکردیم که یه مدرسه غیرانتفاعی داشت که دانش آموزاش مثلا از قشر سطح بالای شهر حساب میشدن
  من خانواده خوبی و نسبتا وضع مالی عالیی داشتم و از بچه گی تو خوشی بزرگ شده بودم اونجا اکثر بچه ها سبزه و سیاه رو بودن ولی من اصلیتم شیرازیه و سفید هستم و یکمم تپلی بودم
  تا وقتی راهنمایی بودم همیشه با مادرم میرفتیم برام لباس میخرید ولی وقتی دبیرستان رفتم خودم لباس میخریدم و چون از ثپلی بودنم خوشم نمیومد شلوارای تنگ و استرچ میپوشیدم. از دوره راهنمایی یه دوست داشتم که دبیرستان هم با هم بودیم اسمش علی بودم اونم شیرازی بود و خیلی باهم رفیق بودیم ولی هیچ وقت اصن تو فاز گی و اینا نبودیم اصلن
  اون موقع تازه گوشی خریده بودم . یه روز گرم یکی از بچه ها برام یه فیلم سوپر ریخته بود. قبلن هم دیده بودم اینم بگم که تا اون روز حتی کیر کس دیگه ای رو هم ندیده بودم جق زدن بلد بودم ولی اصلن اهلش نبودم. اینم بگم که من میکروپنیس دارم ینی کیرم خیلی کوچیکه و همیشه فکر میکردم بقیه آدما هم کیرشون همین قده و اونایی که تو فیلم سوپر میبینیم خارجین و اصن فرق دارن و دارو میزنن و اینا
  خلاصه فاصله بین زنگ سوم و زنگ چهارم یک ساعت وقت آزاد داشتیم بچه ها رفته بودن فوتبال و من تو کلاس تنها بودم گوشه نشسته بودم با هندزفری اون فیلم سوپر رو نگاه میکردم توی اون فیلمه یه دختر بود که کیر داشت، اولین باری بود که همچین چیزی میدیدم یه حس جدید بهم دست داده بود، شلوار لی که پوشیده بودم عرق کرده بود و کیرم شق شده بود. احساس میکردم وقتی سواراخ کونمو جمع میکنم یه حس جالبی بهم دست میده. همین طور داشتم اینو نگاه میکردم هندزفری هم تو گوشم بود و از روی شلوار کیرمو میمالیدم یهو دیدم علی هم تو کلاسه پشت سرم ایستاده داره نگا میکنه، خیلی هم ترسیده بودم هم هیجان زده شده بودم علی هم خیلی ریلکس نشست پیشم یه سر هندزفری رو گذاشت تو گوشش و شروع کرد نگا کردن بعد کم کم شروع کرد صحبت کردن اول پرسید اینو از کی گرفتی برا منم بریز و عجب فیلم خوبیه بعد دوباره اون دختره که کیر داشت وارد شد و مرده شروع کردن کونشو خوردن و من که کیرم خوابیده بود از ترس دوباره شق کردم و غیر ارادی تکون خوردم از جام . علی یه نگاهی بم کرد فکر کنم فهمید یا یه فکری کرد دستشو گذاشت رو کیرش اونم شروع کرد مالوندن، اینو هم بگم که علی یه پسرورزشکار یه سال بزرگتر از ماها بود هم قدش از من بلند تر بود هم عضله ای بود. بعد علی ازم پرسید فیلم سوپر زیاد نگا میکنی و جق میزنی و اینا کم کم صحبت رو برد درباره کیر منم از دهنم در رفت کیرت چقده
  علی گفت بزرگه بعد همینطور که دستش رو کیرش بود از رو شلوار جوری که معلوم بود از زیر لباس خیلی گنده بود، گفتم من چون کیرم کوچیکه اون موقع فکر میکردم چقد بزرگه کیر علی
  بعد علی پرسید میخوای ببینیش
  منم اون لحظه دیگه داغ شده بودم دیدن اون فیلم سوپره با شیمیل توش و گرما و شکل کیر علی زیر لباس دیوونه م کرده بود گفتم آره
  گفت بیا بریم یجا
  با هم رفتیم طبقه سوم یجایی بود که هیچ کس نمیرف بالای پله ها دم دری که به سقف باز میشد کارتنای کولرها اونجا بودن
  وقتی مطمئن شدیم کسی اونجا نیست علی زیپ شلوارشو باز کرد شرت سفیدی پاش بود که کنار ه های پاش یکم سیاه شده بود یه بوی خاصی به مشامم رسید که اصن عاشقش شدم اون بو یجوری منو دیوونه کرد بوی عرق مردونه و بوی کیر
  بعد علی شرتشو کشید پایین و کیر کلفتش افتاد بیرون از نظر طولی خیلی بزرگ نبود حدود 15 سانت ولی خیلی کلفت بود. خیلی
  در مقابل کیر کوچولوی من اصن غول بود. باورم نمیشد
  دو سه بار بدون دست زدن بش بالا پایینش کرد من هم ترسیده بودم هم یه احساس عجیبی ته دلم رو گرفته بود همون موقع کونم به طرز عجیبی به خارش افتاده بود.
  علی خیلی ساده پرسید میخوای بش دست بزنی
  منم دیگه دیوونه شده بودم همون طور که جلوش ایستاده بودم با دستم کیرش رو گرفتم خیلی گرم بود و سر کیرش نرم بود
  همین طور که کیرش تو دستم بود و داشتم میگفم چقد بزرگه
  بوی تخمای عرق کرده و کیرش سرمو پر کرده بود
  دستمو دو سه بار عقب و جلو کردم علی یه صدای ناله ای کرد
  گفت حالا تو کیرتو نشون بده
  منم دکمه شلوارمو باز کردم ولی نمیدونم چرا بجای فقط درآوردن کیرم شلوارمو تا زانو کشیدم پایین بعد شرتمم رو هم همین طور
  علی آروم دستشو دراز کرد کیرمو گرفت تو دستش یکم هم به تخمام دست زد
  داشتم دیوونه میشدم
  بعد علی دستشو آروم برد پشتم یکم روی کونمو ناز کرد
  منو کشید سمت خودش انگشت وسطش بین کونم بود و از زیر میخورد به تخمام یه حس فوق العاده ای داشت کیرامون داشت میخورد بهم و من کمرم بدون اختیار رو به جلو خم شده بود.
  میخواست ببوستم ولی من غیر ارادی رفتم عقب یکم دوباره کیرشو گرفتم تو دستم
  خیلی عادی پرسید میخوای بخوریش
  من جوری تحریک شده بودم که کیرم داشت میزد ینی هی رو به بالا میرف هم برمیگشت
  علی با یه دستش کیرشو گرفته بود آروم جق میزد یه دستشو گذاشت روی شونه م و آروم فشار داد
  من رو زانوهام نشستم کیرش جلوی صورتم بود
  بوش فوق العاده بود جوری تحریکم میکرد
  نمیدونم چرا پاهام باز شده بود غیر ارادی دوست داشتم پاهامو بیشتر و بیشتر باز کنم
  آروم با دستش سرمو فشار داد به جلو و سر کیرش خورد به لب هام، منم دیگه شروع کردم آروم آروم ساک زدن، البته خیلی ناشیانه
  ولی برای خودم خیلی لذت بخش بود یکی از دستام رو کیر خودم بود و آروم میمالوندم و حس میکردم خیس شده یه مایعی از کیرم داشت میومد. کم کم نفس نفس زدن علی تند تر و تند تر شده و یهو دهنم پر شد از آب کیرش، یه مزه نمکی لذج خاصی داشت یکمم بوی وایتکس میداد خواستم دهنمو بکشم کنار ولی یهو تمام آبش رفت تو دهنم و بجای تف کردنش بیرون هموش قورت دادم . علی کیرشو با یه دستمال تمیز کرد بعد اومد کیر منو گرفت تو دستش گف چقد کوچیکه تو دختری مگه
  منم حال خودمو نمیدونستم همون طور که علی داشت به کیرم و تخمام دست میزد آبم اومد، کلا دو قطره ولی خیلی ارضا شده بودم.
  همینطور که داشتیم میرفتیم پایین توی کلاس علی ازم پرسید سوراخ هم میدی؟ من که بعد جق یکم آروم شده بودم ولی هنوز مزه آب کیر علی تو دهنم بود گفتم نه ، میخواستم هرچه زودتر برم خونه
  اون روز وقتی رفتم خونه دوبار جق زدم
  فرداش یه زنگ خالی داشتیم از مدرسه با علی زدیم بیرون رفتیم سمت یه فلکه نزدیک مدرسه همینطور با هم حرف میزدیم خیلی راحت گفت من کونتو میخوام ، من هم ترسیده بودم البته علی دوست خوبم بود و شیرازی هم بود محال بود که اذیتم کنه یا تهدید کنه به کسی میگم فقط خیلی راحت گف دیروز خیلی حال داد. ازم پرسید تو هم دوست داشتی، من گفتم کیرت خیلی بزرگ بود مزه آبت خیلی خوب بود. گف بازم میخوای بریم؟ گفتم تو مدرسه خیلی خطریه گف بیا بریم خونه ی ما، من خیلی کم خونه ی دوستام میرفتم تا حالا هم خونه علی نرفته بودم، یه چیز دیگه هم بود من غیر از علی یه دوست خیلی صمیمی دیگه هم داشتم به اسم حسن، خونه علی و حسن یه سمت از مدرسه بود و خونه ی ما یه تاکسی از روبروی مدرسه در جهت عکس بود و این که من از مستقیم از مدرسه برم خونه ی علی اینا اونم بدون مثلا حسن خیلی تابلو و ضایع بود باید یه بهانه ای جور میکردیم. خلاصه من قبول کردم علی گفت رفتی خونه موهای کونتو بزن من اصن مویی نداشتم روی پاهامم خیلی مو کم بود رو رونام هم اصن. قرار شد فردا بعد از مدرسه من برم خونه درجا از اونجا یه تاکسی بگیرم برگردم برم خونه علی اینا چون خونه شون خونه سازمانی بود باید دم در مجتمع منتظر میموند تا من برسم اون روز هم بشدت گرم بود. کل روز من منتظر بودم دل تو دلم نبود تا زنگ آخر خورد و با بچه ها رفتیم تا سر فلکه و یکی یکی تاکسی گرفتیم برگردیم خونه من از قبلش به خانواده گفته بودم دیر میام میرم خونه ی دوستم . خلاصه من اومدم خونه ی خودمون و درجا تاکسی گرفتم رفتم تا دم خونه علی اینا، علی منتظرم بود و با هم قدم زدیم تا دم خونه شون رفتیم داخل و کولرا رو روشن کرد و درجا جفتمون لخت شدیم البته بیشتر بخاطر گرما، بعد رفتیم تو بغل همو ایندفعه وقتی علی خواست ببوستم من مقاومت نکردم و درحالی که یه دستش رو کیرم بود و کیرش که هنوز یکم نرم بود و میخورد روی کیرم همدیگه رو بوسیدیم بعد علی دستاشو آروم گذاشت رو کونم و شروع کرد مالیدنش آروم انگشتشو برد بین کونم و سوراخمو پیدا کرد یکم تف کرد رو دستش و برد نزدیک سوراخم گرمای دستش و تفش دیوونه م کرد آروم انگشتشو کرد داخل، یکم درد گرفت ولی خیلی نه، آروم آروم انگشتشو میکرد داخلو در میاورد منم با دستم که تف زده بودم روش کیرشو میمالیدم تا شق شق شده بود بعد علی وسط خونه خوابید یه بالش یر سرش بود منم لخت لخت دراز کشیدم بین پاهاش کیرشو گذاشتم تو دهنم اونم دستش از روی کمرم رسونده بود سوراخمو میمالید، آروم آروم یه انگشت دیگه شم رفت داخل اینبار واقعا درد گرفت وقتی به علی گفتم درد میگیره رفت یه روغن آورد یکم زد سر انگشتش و کرد داخل آروم آروم سوراخم داشت جا باز میکرد منم آروم ساک میزدم ولی چون دندونام میخورد به کیرش خیلی حال نکرده بود. بالاخره علی گفت دیگه وقتشه رفتیم من رو تخت دراز کشیدم به پشت و اون خوابید روم و کیرش رو تنظیم کرد رو سوراخم و آروم فشار داد. دردی گرفت که باورم نمیشد یکم دیگه فشار داد و اینبار سر کیرش رفت داخل خیلی درد گرفت منم بین تخت و بدن علی گیر کرده بودم نمیتونستم کاری کنم یه لت فوق العاده بهم دست داده بود یه فشاری رو فاصله ی بین سوراخ کونم و تخمام حس میکردم که با وجود درد فوق العاده بود با اینکه داشتم لذت میبردم و بشدت حشری بودم چنان درد گرفت که از زیرش اومدم بیرون و گفتم نه بسه خیلی درد میگیره
  اونم کیرش شق شق شده بود جوری که دست میزدم بهش ناله ش در می اومد گفت بیا بیشتر سوراختو گرم میکنم دردت نگیره. برای اینکه منو راضی کنه یا بیشتر منو حشری کنه شروع کرد کیر منو مالیدن البته من تو اوج لذت بودم و آب بدون رنگی داشت از کیرم خارج میشد. چون سوراخم هنوز درد میکرد یکم تف زدم رو انگشتام سعی کردم سوراخمو ماساژ بدم، یه انگشتم راحت میرفت تو دوباره دستمو آوردم جلوی صورتم که تف بزنم، انگشتم که رفته بود داخل یه بوی خاصی میداد، یه بوی فوق العاده که خیلی تحریکم میکرد، نمیدونم بوی چی بود مثه بوی شرتی بود که چن روز تو گرما پوشیده باشی یا یه چیزی شبیه اون ولی دیوونه م کرد. همون باعث شد با وجود درد به علی بگم دوباره. اینبار علی دستشو روغنی کرد و تا سه انگشتشو با هم کرد داخل، بازم خیلی درد گرفت ولی دیگه اهمیت نمیدادم، اون دستم که بوی سوراخمو گرفته بود جلوی دماغم بود و نفسای عمیق میکشیدم. علی اینبار کیرشو کامل روغنی کرد منم روی تخت چمباتمه زدم جوری که کونم بالا و لبه ی تخت بود. علی آروم کیرشو گذاشت بین پاهام بالا و پایین میکرد دستاش رو شونه هام بود بعد دستاش رفت روی سینه هام با اینکه من چاق نیستم و شکم ندارم ولی بخاطر تپلی بودن یکم سینه داشتم وقتی نوک سینه هامو فشار داد در حالی که کیر شق ش رو بین پاهام حس میکرد و نوک کیرش دقیقا رو سوراخم بود بدنم به لرزه افتاد و یه بار ارضا شدم بعد علی آروم فشار داد تا سر کیرش بره داخل، من که تو آسمون هفتم بودم و اینقد حشری بودم که هق هق میزدم علی گفت الان دردش کم میشه و یکی دوبار کشید بیرون و دوباره کرد داخل، فکر اینکه کونم اینقد گشاد شده که کیرش دیگه راحت میره داخل دیووونه کرده بود. خودم با دستام کونمو باز کردم که راحت تر بتونه بکنه داخل و اینبار تقریبا تا نصف رفت داخل این بار هم درد گرفت ولی حس پر بودن کونم اینقد خوب بود که با وجود دردش داشتم از لذت ناله میکردم نفس داغ علی هم میخورد پشت سرم و دستاش که یکیش رو کیرم بود و یکیش سینه هامو میمالوند عالی بود. بعد علی شروع کرد عقب و جلو کردن اول آروم بعد تند تر، حس پر و خالی شدن فوق العاده بود. همینطور که عقب جلو میرف علی دستامو گرفت که کامل دراز بکشم روی تخت و وزن سنگینش افتاد رو و این بار کیرش تا ته ته رفت داخل، خیلی درد گرفت ولی حس گرمای شدید و اینکه وزنش رو بدنم بود عالی بود، روغن هم ریخته شده بود تمام بین پاهام و تخمام و یه لیزی خاصی ایجاد کرده بود. علی در گوشم گفت آبم داره میاد بریزم تو کونت؟ من خیلی حشری بودم گفتم آره. یهو علی یه ناله ای کرد و بدنش سفت شد و یه گرمای فوق العاده تو کونم پخش شد. افتادیم بغل هم روی تخت هنوز کیرش تو سوراخم بود تا آروم آروم بیرون اومد . هم سوراخم بشدت درد میکرد هم میتونستم قشنگ احساس کنم یه چیزی داره ازش خارج میشه. با انگشت دور سوراخمو لمس کردم چنان گشاد و لیز شده بود که انگشتم خیلی راحت میرفت داخلو در میومد وحشت زده شدم یذره . همینطور که تو بغل علی بودم چرخیدم که روبروش باشم و لب گرفتیم و من آروم با کیرش که الان نرم شده بود ولی خیلی کوچیک نشده بود بازی میکردم . بهم گف آرین خیلی حال داد بهم خیلی. من گفتم به منم حال داد این اولین بارم بود . علی با وجودی که از من سنش بزرگتر بود و الانم منو کرده بود و آبشم اومده بود خیلی مهربون شده بود آروم سینه هامو ماساژ میداد روی کونم دست میکشید. و آروم بغل گوشم گف تو کونیِ من شدی دیگه، اینقد آب کیر میریزم تو کونت تا زن بشی. اینا رو که میگف دستشم رو کیرم بود و آروم برام جق میززد تا آبم اومد. کم کم من بلند شدم و رفتم دستشویی میخواستم آب کیری که داخلم بود رو خالی کنم ولی بوشو خیلی دوست داشتم فقط دو سه تا دستمال گذاشتم توی شرتم که اگر ریخت بیرون از رو شلوارم معلوم نشه و اومدم بیرون. با هم رفتیم تا سر مجتمع و اونجا من تاکسی گرفتم اومدم خونه. تمام طول راه اون بوی خاص تو سرم بود و فکر میکردم نکنه مثلا راننده تاکسی هم این بو و بوی آب کیر رو بفهمه و ضایع بشه .
  وقتی رسیدم خونه رفتم توی دستشویی شرتم رو درآوردم پر آب کیر و یه مایع یکم قهوه ای بود که همون بوی فوق العاده رو میداد همون توی دستشویی همین طور یه دستم توی کونم بود و از گشاد بودن ش هم تعجب کرده بودم هم لذت میبردم یه جق دیگه زدم .
  این داستان اولین باری بود که حس دادن رو تجربه کردم . بعد از اون چندین سال با علی با هم بودیم حتی وقتی دانشگاه هم رفتم و خونه دانشجویی داشتم علی با اینکه دانشگاه ش یه شهر دیگه بود و 200 کیلومتر فاصله داشت هر موقع میتونست میومد پیشم و هنوز هم با هم دوستیم و هر موقع بتونیم میریم پیش هم که سکس داشته باشیم. علی بهترین دوستمه و کسیه که واقعا عاشقشم و خودمو زنش حساب میکنم و از موفقیتاش مثلا از فارق التحصیل شدنش یا استخدام رسمی شرکت نفت شدن واقعا لذت میبرم و براش خوشحالم و امیدوارم یه زن خوب گیرش بیاد و تو زندگیش همیشه موفق باشه
  تو قسمت های بعدی داستان های دیگه مونو که چطور بارهای بعدی با هم سکس داشتیم و چطور من واقعا عاشقش شدم و چطور همه خونه ای هام نزدیک بود بفهمن ما با هم سکس داریم رو براتون میگم.


  نوشته: آرین

 • 31

 • 15
 • نظرات:
  •   جان.کوچولو
  • 5 ماه،1 هفته
   • 5

  • آبکیرت بوی فوق العاده میداد.....
   کمر کمپانی های بزرگ عطر سازی مادر که اسمشون سخته شکست ..... از الآن اعلام ورشکستگی دارن میکنن.


  •   ماینر
  • 5 ماه،1 هفته
   • 9

  • میکروپنیس!چه اسم شیکی!حالا من اگه چنین مشکلی داشتم اسم این مشکل بجا میکروپنیس میشد یرقان حاد شوری کوری!مردم اسم مشکلاتشونم باکلاسه!


  •   zzzzz525
  • 5 ماه،1 هفته
   • 3

  • 200 کیلومتر میکوبید میرید سر 10 گرم سولاخ کون . علی سولاخ ندیده . علی جق بزنی بیشتر میصرفه


  •   هیچکاک
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • قلم روانی داری و زیاد ریپ نزدی
   البته گاهی بیش از حد از صفاتی مثل عالی،فوق العاده و... استفاده کردی که یکم آزار دهنده بود.
   در آخر با اینکه محتوای جنسی با مضمون گی رو زیاد دوست ندارم،این داستان برام سرگرم کننده بود.
   موفق باشی


  •   Nazi.mirzayi3244
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • عجب


  •   Artemisi
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • خدایی با گی حال نمیکنم ننویس برادر من


  •   lovely_grl
  • 5 ماه،1 هفته
   • 3

  • بوی آب کیر؟؟؟؟؟؟ شامه ی سگم‌اون بو رو حس نمیکنه تو دیگه چ موجودی هستی بابا


  •   Mr.topoliii
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • سلام
   اسم دخترونم بهنازه با اندام نسبتا زنانه 
   تمایلات و احساس زنانه دارم
   عاشق زنونه پوشیم 
   قدم 178 
   و زنم 80
   سایز سینه حدودا ۷۵
   پوست سفید 
   دنبال یک خانم هستم که باهام عین دخترا برخورد کنه و رفتار کنه ساپورت مالی میکنمش
   دوست دارم با هم بریم خرید لباس زنونه و لوازم آرایشی


  •   m...h...a...
  • 5 ماه،1 هفته
   • 5

  • ما هزار بار تو این سایت بی صاحاب گفتیم آقا کسی گی نمیشه لز نمیشه.گی و لز به دنیا میاد...حالا هنوزم تو بی پدر و مادر اومدی نوشتی گی شدم؟کیرم تو هفت جد و آبادت.دیسلایک


  •   samsepg
  • 5 ماه،1 هفته
   • 2

  • سکس، هر نوعش، با هرکس (غریبه یا دوست)، با هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه. حتی دو تا بچه مدرسه ای هم ممکنه توی کنجکاوی های جنسی شون، عامل بیماری رو به هم منتقل کنن.


   از کاندوم استفاده کنین و اگر روتون نمیشه از داروخانه بخرید یا از کسی بخواین براتون تهیه کنه، با کارهای کم خطرتر، مثل مالوندن، خودتونو ارضا کنین.


   سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   royaei
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • چرت بود ؛
   متاسفم ؛
   موفق باشی


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،1 هفته
   • 4

  • میگه
   هر که کون داد مرد میدان شد
   هر که کون کرد خانه ویران شد


   حالا ظاهرا برعکس شده
   تو کون دادی اون به موفقیت!! رسیده
   مال تو دو دوله ، اینقدر کیر کیر نکن لبات ترک میخوره


   منم حدود بیست سال قبل تازه سی دی اومده بود اولین بار تو فیلم سوپر زنی رو دیدم که کیر داشت !!! تمام آرمانهام فرو ریخت !


  •   ssonna
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب بود


  •   کورووووش۴
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • من نمیدونم چرا تو داستا ن همه بدنساز میشن و هیکلی میشن (dash) (dash)


  •   Mahsa_golden_girl
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • دوس نداشتم


  •   BangBangBang
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • بیچاره وقتی زن بگیره تو. از. غصه دق میکنی!


  •   Esgayu
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • خیلی زیاد بود نخوندم.
   جهت تشکر، کیرم تو مغزت.


  •   ali-kooni-hashari
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • مرسی..خوب بود.همه ما لااقل مشابهشو داشتیم..یاد بگیریم که به احساسات هم احترام بذاریم.آزاد باشید و از لذتهای دنیا استفاده کنید،هرجور که دوست دارید چون وقت زیادی ندارید


  •   Shahriyar199300
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالی


  •   Shahriyar199300
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالی


  •   Shahriyar199300
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالی


  •   Shahriyar199300
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالی


  •   alireza7911
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • اب کیر و یک مایع قهوه ای (hypnotized) (sick)


  •   arminfitness
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • مطلقه از چابهار برا دوستی پایدار


  •   illidan1
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • چون از ثپلی بودنم خوشم نمیومد شلوارای تنگ و استرچ میپوشیدم. از دوره راهنمایی یه دوست داشتم که دبیرست


  •   محمدفاکرر
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • قشنگ بود


  •   Zp_mhd
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • کاری به موضوعش ندارم..ولی نگارشت بد نبود ینی یجورایی از خیلی از نخودمغزایی ک میان مینویسن بهتر بود..ادامه بده (wanking)


  •   darklord79
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • این بود ارمان های امام


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو