داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

اولین بار که از جلو کردم

1398/06/02

سلام! 27 سالمه با قیافه و تیپ معمولی
هشتگ ما آدم معمولیا!!!
اولین ها همیشه تو خاطر ادم میمونند ،اولین ها و بهترین ها!
خیلی سالهای پیش بود اسمش سارا بود توی یک نرم افزار چت باهم اشنا شدیم اسمش سارا بود و 2 سال ازم بزرگتر بود ،من همیشه تو جمع ها به دلقک معروفم سعی میکنم همه رو بخندونم چه مجازی باشه چه واقعی ، همون دلقک تنها !!!
با این دلقک بازیا ازم خوشش اومده بود،ندیده بودمش ولی کم کم بهش حس پیدا کردم دوست داشتم داشته باشمش ، همیشه میگفت تو مثل خودمی! بهم میگفت کپک منم میگفتم جلبک بهش!!!
کم کم بحثای گروه به پیامای خصوصی تبدیل شد و پیامای خصوصی به سکس چت! از حرفاش معلوم بود خیلی حشریه بلاخره بعد رد و بدل کردن عکس و شماره با هم قرار گذاشتیم توی پارک! یه دختر اندامی قد متوسط با باسن خوش فرم و پاهایی ک روناش دلبری میکرد از تو شلوار چسبونش ،از تیپش خوشم اومد قیافش تو دلبرو بود و حرف زدنش یه ناز و عشوه ی خاصی داشت اونم انگار ازم خوشش اومده بود !! خلاصه چندتا قرار اول تو پارک و پاساژ گذاشت و شبا کارمون شده بود سکس چت البته مکان نداشتیم وگرنه هردومون پایه بودیم!! تو پارک و خیابون هم هر موقع فرصتی پیدا میشد میچسبیدیم بهم و لب بازی و میمالوندمش حسابی وقتی سینه هاشو میمالوندم ناله های ریزش دیوونم میکرد جوری بود ک تا شب از شق درد میمردم((!! هفته ها گذشت تا اینکه خونمون خالی شد اونم برای یه نصفه روز،مادرم با خاهرام رفتن خونه خالم پدرمم که طبق معمول سرکار بود،شب قبلش بهش گفته بودم ماجرارو و اونم امادگیشو داشت،شبش رفتم حموم اون روز سرکار نرفتم و مرخصی گرفتم موندم خونه تا دیدم مادرم داره حاضر میشه ک برن به سارا پیام دادم که حاضرشو راه بیوفت!! ادرس خونمونو براش اسمس کردم البته تا سر کوچه مون شلوغه و همسایه های فضول زیاد! مادرم و خواهرام ک رفتن بعد نیم ساعت زنگ زد که من رسیدم و کجا بیام که رفتم سر کوچه و چندتا چیپس و رانی خریدم بهش زنگ زدم و گفتم پشت سرم با فاصله بیا ، رسیدم خونه در حیاط رو باز گذاشتم اونم بعد چند لحظه اومد داخل، با چادر بود ،تا رسید تو چسبیدیم بهم و لبای همدیگرو حسابی خوردیم ،بوی عطرش داشت دیوونم میکرد بغلش کردم و چسبوندمش به خودم پگرماشو با تمام وجود حس میکردم از هم جدا شدیم تعارفش کردم خونه رفتیم داخل چادرشو دراورد،دکمه های مانتوشو باز گذاشت من رفتم اشپزخونه یه شربتی چیزی بیارم رانی هارو گذاشتم تو یخچال شربت اوردم تا دیدمش خشکم زد اولین بار بود با موهای کاملا باز میدیدمش خیلی جذاب شده بود رفتم کنارش نشستم شربتو بهش دادم تا نصفه خورد سرشو گذاشت رو پاهام دستمو بردم لای موهاش و نوازشش میکردم داشتیم حرف میزدیم ک ساکت شد کم کم یه دونه زدم رو باسنش گفتم هووخوابیدی؟!! یه ایی کرد که همونجا شق کردم سرشو اورد بالا دیدم چشاش خماره تو چشاش زل زدم که آمد سمت لبام بی اختیار دراز کشیدم اومد روم و لبای همدیگرو حسابی میخوردیم دستمو پشت کمرش حرکت میدادم و باسنشو چنگ میزدم کیرم لای پاهش داشت منفجر میشد از رو شلوار مانتوشو با کمک خودش دراوردم زیرش یه تاپ صورتی بود از رو تاپ سینه هاشو میمالوندم ، خیلی بزرگ نبود ولی خوش فرم بود یکم تو این حالت بودیم ک جامونو عوض کردیم همونجور ک لب تو لب بودیم خوابوندمش و پاهاشو دادم بالا و خودمو لای پاهاش جا دادم،انگار هیچکدوممون نمیخواست لبای همدیگرو ول کنیم!!! با دستام سینه هاشو میمالوندم خودمو به تنش میکشیدم،کیرمو از رو لباس به لای پاهاش فشار میدادم جفتمون چشامون بسته بود دستمو بردم لای پاهاش که اه و نالش در اومد با صدای نازش حشریتر میشدم یکم از رو شلوار مالوندم کوسشو که دیدم داره لبامو گاز میگیره دستمو از رو کوسش برداشتم تاپشو دراوردم اوووف سوتین مشکیش به تن سفیدش جذابیت خاصی میداد از رو سوتین شروع کردم گاز گرفتن و مالوندن گاز میگرفتم و میمالوندم سینه هاشو دیگه تو حال خودش نبود سوتینشو دراوردم اوووف سینه هاش!!! نوک صورتی بود نوکشون کاملا برجسته شده بود عین بچه که از سینه ی مادرش شیر میخوره داشتم سینه هاشو میخوردم و چنگ میزدم،از زیر سینه هاش میلیسیدم و میرفتم به سمت نوک سینه هاش به نوک سینه هاش که میرسیدم یه گاز کوچولو میگرفتم و نوک سینه هاشو با دندونم میکشیدم،چشاش باز نمیشد از لذت مدام لباشو گاز میگرفت و اه میکشید که منم حشریتر میکرد با صداش!! جفت سینه هاشو گرفتمتو دستم و مثل وحشیا میمالوندم و زیر گلوشو میلیسیدم دیگه صداش تبدیل به فریاد شده بود عین مار به خودش میپیچید و میگفت نکن و اسممو میاورد دوباره رفتم سراغ لباش ایندفه مثل وحشیا فقط گاز میگرفتیم لبای همدیگرو فقط اومدم دستم رو بکنم تو شلوارش ک کمربندش مزاحم بود یکم مالوندمش از رو شلوار بعد کمربندش و دکمه هاش رو باز کردم دستمو گذاشتم رو شورتش خیس خیس بود معلوم بود ارضا شده بود مالوندمش داشت فریاد میزد دستمو کردم تو شورتش انگشتمو لای خط کوسش میکشیدم و همزمان سینه هاشو میمالوندم ک خودش گفت وایسا شلوارمو در بیارم،شلوار تنگشو بزور در اورد شورت مشکیش رو ک ست کرده بود رو هم من در اوردم ،لخت لخت دراز کشیده بود جلوم چه بدن خوشگل و سفیدی !! روناش طوری بود ک ادم دوست داشت بخورتشون فقط کوس صورتیه خیسش ک دیگه هیچی!!! خواستم برم روش دراز بکشم که نذاشت گفت نوبت منه !! همیشه تو سکس چتامون همینجوری بود ولی اصلا باورم نمیشد الان داریم انجامش میدیم!!! تیشرتم رو در اوردم بغلم کرد محلت نداد بهم لبامو میبوسید و میلیسید خودشو انداخت روم و گردنمو میلیسید و میمکید… هم قلقلکم میومد هم خوشم میومد ،منم دستام فقط روی باسنش بود و محکم میزدم روی باسنش اونم با اخم نگام میکرد و مثل زالو گلوم رو میمکید ،حسابی داشتیم از هم لذت میبردیم ک گوشیم زنگ خورد دیدم مامانمه لامصب هرچی زده بودیم پرید زنگ زده بود بهم بگه جایی نرم و خونه بمونم کلیداشون رو فراموش کرده بود منم گفتم باشه و قطع کردم، یه فرصت شد برای استراحتمون رفتم یه رانی اوردم باز کردم و با هم خوردیم و یه لب با طعم هلو از هم گرفتیم!!! داشتم نگاهش میکردم که گفت با چشات داری قورتم میدی منم یه نیشخند زدم و گفتم خوردنی هستی خب!! یکم ته بطری رانی مونده بود ک ریختم رو سینه هاش گفت نریز کثیف میشم منم گفتم خودم تمیزت میکنم و سینه هاشو لیسیدم ،جفت سینه هاشو گرفتم تو مشتم و شکمشو میلیسیدم … با سوراخ نافش بازی میکردم و رفتم پایینتر زبونمو میکشیدم روی رونای خوش تراشش و گاز میگرفتم بالای کوسشو میلیسیدم گفت دیوونم نکن انقد!!! بسه !! پاهاشو دادم بالا کوس صورتیشو خوب نگاه کردم خوردنی بود بدون هیچ نقصی! اول بوسیدم کوسشو بعد زبونمو یواش میکردم لاش و بالا پایین میکردم زبونمو تا ته میکردم تو کوسش بدونم داشت جیغ میزد و پاهاشو دور سرم قلاب کرده بود داشت به خودش میپیچید و نمیذاشت بخورم که من پاهاشو گرفتم و با زور زبونمو تو کوسش میچرخوندم چوچولشو پیدا کردم با زبونم باهاش بازی میکردم که یکدفعه دهنم داغ شد!!! برای یبار چندم ارضا شد منم فهمیدم پاهاش از دور سرم شل شد یکم تنشو لیس زدم پیشونیشو بوسیدم یهو گفت من کیر میخوام گفتم من دراختیار تو ام گفت درش بیار منم گفتم خودت در بیار کمربندمو باز کرد بهم گفت پاشو وایستا کنم وایستادم شلوارمو کشید پایین از روی شورت کیرمو میمالوند و بهم نگاه میکرد با چشای خمارش دستشو برد تو شورتم کیرمو گیرفت،یجوری شدم که نمیدونم دقیق چجوری!! اولین بار بود که دستای نرم و کوچولوش کیرمو لمس میکرد تقریبا نفسم بالا نمیومد،سرشو بوسید بعد لیس زد از سرش میلیسید تا خایه هام با خایه هام ور میرفت حسابی تف مالی کرد کیرمو سرشو کرد تو دهنش دندوناش میخورد اذیت میشدم چندبار عقب جلو کردم و تو دهنش فشار دادم ک دیدم دندوناش میخوره بیخیال شدم ،یکمی خایه هامو لیسید ازین کار خوشش میومد میکرد تو دهنش و مک میزد منم با کیرم میزدم رو صورتش میخندید و میگفت نکن خخخ
69 شدیم من زیر خوابیدم پاهاشو وا کردم از هم لای کوسشو با دستم باز کردم و زبونمو تا ته کردم توش و بالا پایین میکردم کیرم تو دستاش بود داشت میمالوند و با حرص خایه هامو مک میزد بهش گفتم کاش میشد الان انگشتمو بکنم توش سارا! گفت بکن ! گفتم چیییی؟! گفت فقط انگشتتو؟؟! گفتم دوس دارم کیرمو تا ته بکنم توش! گفت بکن! گفتم تو دختری گمشو! گفت تو بکن دیگه چیکار داری!! خیلی حشری شده بود و مست کیر منم گفتم بیخیال مستیش میپره بعدا پشیمون میشه منم نمیخواستم بدبختش کنم! گفت بکن پردم حلقویه!! اینو ک گفت هم خوشحال شدم هم متعجب! بعد گفتم الکی میگی گفت نه و انگشتشو کرد تو کوسش!! منم داشتم با تعجب نگاه میکردم !!! (بعده ها فهمیدم دروغ گفته و… ) یکم انگشت کردم توش اول با یه انگشت بعد کم کم دوتا … ترس داشتم یکم اونم تو دنیای خودش بود داشت لذت میبرد از روم بلندش کردم خوابوندمش پاهاشو باز کردم نشستم لای پاهاش کیرمو گذاشتم رو کوسش و میمالیدم به کوسش لاشو باز میکردم و سرشو میمالیدم به لبه هاش داشت دیوونه میشد گفت بکن تو انترر گفتم خواهش کن تا بکنم! گفت خواهش میکنم! گفتم اسممو بیار بگو خواهش میکنم بکن تو کوسم ! انقدر حشری بود دیگه هیچی براش فرق نمیکرد(! اسممو اورد گفت خواهش میکنم بکن تو کوسمممم دارم دیوونه میشم منم سر کیرمو کردم تو کوسش نفسش بند اومد چشاش نبینم باز بود اروم عقب جلو میکردم کیرم تا نصفه تو کوسش بود نه تنگ بود نه گشاد، بار اولم بود داشتم از جلو میکردم نسبت به کون خیلی داغ بود و لیزتر!!! یه هیجان خاصی داشتم ولی خودمو کنترل میکردم! خم شدم روش سینه هاشو گرفتم تو دستم و یواش عقب جلو میکردم یهو تا ته فشار دادم محکم توش یه جیغ محکم زد و نفسشو حبس کرد همونجوری کیرمو تو کوسش نگه داشتم داشت تند تند نفس نفس میزد شروع کردم عقب جلو کردن کیرم تو کوسش خیلی خیلی داغ بود کوسش!! شاید طبیعی بود شاید هم نه اون موقع نمیدونستم چون بار اولم بود! سرعتمو بیشتر کردم مثل وحشیا داشتم میکردمش و به سینه هاش سیلی میزدم که دیگه ناله هاش داشت به گریه تبدیل میشد انی فرم صداش و صورتش منو وحشی تر کرد داشتم محکم تلمبه میزدم که پاهاش شروع کرد به ارزیدن و یه صحنه قفل کرد!! بعد اروم شد ولی پاهاش راست نمیشد خخخخ… یکم ترسیدم نکنه طوریش شده باشه کیرمو از توش در اوردم حسابی خیس بود کیرم کنارش دراز کشیدم لپشو بوسیدم دیگه نای حرکت کردن نداشت صورتشو برگردوند یه بوس از لبم کرد گفت جرم دادی عوضی!! گفتم هنوز مونده که خندید کیرمو گرفت تو دستش و سینه هامو میخورد خخخ دیوث!!!- یادم اومد خندم گرفت!!!- خودش اومد روم کیرمو تنظیم کردم زیرش که لای خط کوسش بیفته خودشو میمالید بهم و تو چشام زل زده بود دستمو بردم رو کیرم که بکنم توش گفت اینجوری نه خیلی درد داره!! این حرفش منو بیشتر وسوسه کرد یکم خودشو برد بالا منم با دست تنظیم میکردم بره تو کوسش که چندبار لیز خورد بعد خندید ،خندش یکم حرصمو در اورد یه تف زدم به سر کیرم و دست خیسمو کشیدم لای کوسش کیرمو تنظیم کردم و رفت توش چشاشو بست و ای ای میکرد معلوم بود درد داره منم گفتم الان تموم میشه کامل نمیشست روش خمش کردم روی خودم شروع کردم به لب گرفتن از کمرش گرفتم و تا ته کردم توش یه جیغ محکم زد داشت گریش میگرفت منم همینجور ک از کمرش گرفته بودم داشتم تلمبه میزدم تو کوسش اونم لبامو گاز میگرفت و پهلوهامو ناخون میکشید منو وحشی تر میکرد اینجوری صدای شالاپ شلوپ کل خونه رو پر کرده بود لبامو ول کرد نالش شده بود ترکیبی از گریه با جیغ …داد میزد جر خوردم ایییی بسههه … داشتم عرق میریختمو تلمبه میزدم حس کردم داره ابم میاد از رو خودم بلندش کردم در واقع پرتش کردم اونم داشت با تعجب ازین کارم نگاهم میکرد که دست به کیر شدم و کیرمو گرفتم رو شکمش ابم با فشار خالی ریخت رو شکمش… بی حس دراز کشیدم کنارم دراز کشید و گفت خسته نباشی عزیزم و بوسیدم منم واقعا حس نداشتم ولی لپشو بوسیدم شکمشو با شورت خودم پاک کردم،تنم خیس عرق بود خشک کرد با لباس خودم رفت از تو یخچالمون یه چیزی اورد خوردم ، وقتی داشت از میرفت سمت یخچال با دیدن بالا پایین رفتن کونش دوباره شق کردم ولی حسشو نداشتم واقعا!! اومد دید خندش گرفت گفت یه چیزی بپوش تا پارم نکردی(!!! ادرس کمد لباسامو دادم برام یه شورت اورد پام کردم شورت خودشم از زیر دست و پا بهش دادم و کمک کردم پاش کنه سوتینشو براش بستم تاپشو پوشوندم و دکمه های شلوارشو بستم،یکم تو بغل هم بودیم چشمون به ساعت افتاد جا خوردیم جفتمون،6 ساعت گذشته بود از اومدنش و اصلا متوجهش نشده بودیم منم سریع لباس پوشیدم به بغل اخر و خدافظی و لب… بهش گفتم از همونجا ک اومده باید برگرده خودمم پشت سرش راه افتادم سر خیابون ک رسیدیم یه ماشین براش گرفتم و خودمم برگشتم خونه…

نوشته: بهنام


👍 17
👎 10
33354 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

792995
2019-08-24 20:36:49 +0430 +0430
NA

واقعی بودنش کاملا ملموس بود ولی خیلی توضیح اضافه دادی بودی درکل بدنبود

1 ❤️

793007
2019-08-24 20:45:34 +0430 +0430

اینجا ایرانه کشور سکس های شربتی ، کشور آدم های حشری ،، کشور بی مکان ها ،، کشور سکس های برازرسی
دلقک همیشه تنهاس میرفتی توی سیرک میتونستی ب مراتب موفق تر باشی

8 ❤️

793009
2019-08-24 20:46:14 +0430 +0430

رانی خریدی ، بعد شربت میدی بهش؟!
رونالدینیویی؟! اینور رو نگاه میکنی اونور پاس میدی؟!
مگه شربت داروی افزایش قوای جنسیه که همتون قبل سکس میدید به طرف مقابل!!

6 ❤️

793019
2019-08-24 20:51:33 +0430 +0430

الکی طولانی

0 ❤️

793034
2019-08-24 20:59:18 +0430 +0430
NA

#شربت

1 ❤️

793057
2019-08-24 21:12:58 +0430 +0430

املای صحیح کلمه مهلت این شکلیه

2 ❤️

793066
2019-08-24 21:18:31 +0430 +0430

ادرس کمد لباستو دادی؟ یعنی مثلا دو تا چهار راه پایین تر روبرو بانک صادرات؟؟ کس گفتیا!!! 😁

4 ❤️

793088
2019-08-24 21:36:58 +0430 +0430

درود.
خوب نگارشت لا اقل نتونست منو جذب کنه.
ولی البته جای شکر داره که یه آدم با قیافه معمولی هم تو شهوانی پیدا شد.
موفق باشی.

1 ❤️

793103
2019-08-24 21:54:29 +0430 +0430

خوب بود تا حدودی اما این چیزایی که گفتی ۲ ساعت بیشتر نمیشه چطوری ۶ ساعت گذشت ؟
شما که مو به مو تعریف کردی یه واو هم جا ننداختی ؛
۶ ساعت هم خیلیه واسه نزدیکی ؛
آخه باورش سخته خوب حق بده ؛
فکر کنم واقعی باشه غیر از زمانش ؛
موفق باشی

0 ❤️

793161
2019-08-25 02:56:03 +0430 +0430

قشنگ و واقعی!

0 ❤️

793165
2019-08-25 03:39:06 +0430 +0430

هم اشکال املایی هم نگارشی
حال ندارم دونه‌دونه بگم چی بود
خودت یه دور بخون
کاری که قبل از آپ کردن باید انجام بدی
همه بسرا بکنن و همه دخترا بذار
این تمام نکته کستانای گوزاب منقلی شهوانی شده

0 ❤️

793166
2019-08-25 03:40:52 +0430 +0430

بار اولت بود؟؟؟؟
گمونم داستان خودت نبود!!!
چون اینی که تو گفتی از عمو جانی حرفه ای تر بود…

1 ❤️

793176
2019-08-25 04:07:11 +0430 +0430

آخوندا میگن که کافرها بوی بهشت رو از هفتاد روز راه !! نمی شنون ؟؟
تو هم پسرک جقی بوی کس به دماغت نخورده هنوز البته بجز مال مامانت
تصورت از زنها که لرزید!! و ارضا شد که ماشاالله تو همه داستانها هم هست یا اینکه گفتی دهنم داغ شد!!! فهمیدم ارضا شده !! احتمالا زنه شاشیده تو دهنت
پسر خوب مگه تو میجقی ، میلرزی موقع اومدن آبت که دخترا بلرزن؟ تو کونت ویبره گذاشتن آیا ؟
اینا همه رو بزارید کنار اینکه دختره خیالی این اسکول رو کیر کرده که عزیزم و عشقم و … من دخترم !! و این عمو جانی هم احتمالا از ۶ ساعتی که گفته حداقل نصفش رو داشته تلمبه میزده!! تو اولین رابطش با یه دختر!

کسشعرات دیگه رو هم رد کنیم میرسیم به اینکه گفتی به عنوان یه دلقک!!؟؟ می شناسنت تو جمع
خیلی بده که دیگران چنین تصوری ازت داشته باشن و تو خودت هم کیف کنی از اینکه بهت میگن دلقک !!
همین مورد نشون دهنده سطح شعورت هست

2 ❤️

793179
2019-08-25 04:25:14 +0430 +0430

تا اونجا خوندم که مردش حلقوی بود!!!
آخه مگه مجبوری بنویسی

0 ❤️

793180
2019-08-25 04:27:28 +0430 +0430

تا اونجا خوندم که پردش حلقوی بود!!!
آخه مگه مجبوری بنویسی

0 ❤️

793191
2019-08-25 06:03:43 +0430 +0430

به چند دلیل کاملا کسشر بود و دروغ اول اینکه بعد از کلی لب گرفتن و … رفت تو آشپزخونه و اومد با دیدن موهاش راست کرد?
دوم اینکه تو خونه خودشون کمربند داشت پسره?
سومم اینکه نگارنده داستان یه اصفهانیه از کلمات معلومه و یه اصفهانی اینقد خرج نمیکنه تو واقعیت 😁 (dash)
خلاصه یه سکس چتی هم با ما کرد (clap)

1 ❤️

793197
2019-08-25 06:32:29 +0430 +0430
NA

مطمئنم واقعی بود. آفرین. اولین باره یه چیزی میخونم که عین تجربه خودم برای دوست دخترم بود.

2 ❤️

793198
2019-08-25 06:40:31 +0430 +0430

من توی زمینه کص تخصص ندارم…در مورد داستانتم بگم که نسبت به بعضی داستانای دیگه بدک نبود…اما خیلی ام خوب نبود…توی بعضی جاها اشتباهاتی داشتی…اگه داستانت واقعی باشه میشه گفت جای پیشرفت داری اما اگه دروغ گفتی که کیرم دهنت…

2 ❤️

793215
2019-08-25 08:00:32 +0430 +0430

آب با فشار خالی ریخت رو شکمش؟ فشار با مخلفاتم داری؟ کارواشه؟ آب خالی??

0 ❤️

793220
2019-08-25 08:34:03 +0430 +0430

این شربت لامصب چیه که تو هر سکسی هست.
کاشکی شربت بودم

0 ❤️

793226
2019-08-25 09:19:32 +0430 +0430

کوس پولی هست

0 ❤️

793448
2019-08-25 23:24:23 +0430 +0430

چوچولوشوپیداکردی!؟؟ (dash)

0 ❤️

793611
2019-08-26 15:20:20 +0430 +0430

کامنت بالایی فقط…

الهی بگردم. اینجا داستان می‌نویسن، برو تو انجمن بغلی.

در ضمن به قول دوستمون داستانت الکی طولانی بود

0 ❤️

793658
2019-08-26 20:20:10 +0430 +0430
NA

والا…نظری ندارم بیشتر به کستان شبیه بود.

0 ❤️

802859
2019-09-22 12:00:19 +0330 +0330

کار ب شربت و رانی ک کسشعر همه داستاناس ندارم
خیلی تمیز و با جزئیات نوشتی قشنگ بود

1 ❤️

836105
2020-01-15 14:41:28 +0330 +0330

پعععععع

1 ❤️

878371
2020-05-13 20:19:29 +0430 +0430

این نوشته و بقیه نوشته های تخمی و سرکاری همگی تشابهات زیادی دارن.الفاظ تکراری و مزخرف:
سوتینش چنین و چنان بود
عین مار به خودش میپیچید
یهو لرزید و ارضا شد
و…
بس کنید دیگه کونیا.بذارید نویسنده های حرفه ای کاراشونو آپ کنن

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom