اولین تجربه سکس با زوج (۲)

1399/11/18

...قسمت قبل

سلام دوستان عزیز اول هرچیزی بابت نظر تک تک شما دوستان گلم ممنونم که وقت گذاشتین نظر دادین چه نظرات خوب چه تخریبی بد قبلانم گفتم که اولین بارمه داستان مینویسم خیلی خوب بلد نیستم به هرحال مرسی بابت توجه خوبتون…

برگردیم سر ادامه ماجرای خودمون که از اونجای حسین سیمن حسابی مست شده بودن داغ آرایشی حسین اجازه نفس کشیدنم به سیمن نمیداد لباسشو میخورد از روی ساپورت تنگ سیمین کوسش میمالوند منم خشکم زده بود داشتم نگاه میکردم که حسین ساپورتش داد پایین با یه کوس سفید بی مو خوشگل روبه رو شدم که داشتم واسه خوردنش دیونه میشدم ساپورتش تا نزدیکای زانوش آورده بود پایین اینبار کوسش بدوم هیچ مانعی داشت میمالوند سیمینم غرق شهوت شده بود انگار یه تیکه گوشت بدون جون بود حسین لباش جدا کرد گفت ممد سیمین خیلی خوشش میاد کوسش لیس بزنم ولی من خوشم نمیاد تو به جام لیسش میزنی منم که منتظر همچین لحظه بودم بدون هیچ حرفی رفتم جلو سرم کردم لای پاهای خوشگل سفید سیمین مث وحشی ها ب جون کسش افتادم حسابی آبدار شده بود منم عاشق آب کوس حریص تر میشدم لیس میزدم سیمینم انگار تو این دنیا نبود چنگ زده بود تو موهای سرم داشت از شوهرش لب میگرفت همون جوری که داشتم کسش لیس میزدم زبونم میچرخوندم داخل سوراخ تنگ داغ کوسش لباسام در میاوردم حسین گفت بسه کوس خوری بزن کنار میخام کیر بدم به عشقم حسینم لخت شد سیمین شلوار که نصف حسین کشیده بود پایین منم بقیشه از پاش در آورده بودم گذاشتم کنار حسین نشست روبه رو سیمین پاهایش داد بالا سر کیرش میمالوند به کسش صدای آه ناله سیمین خونه برداشته بود منم با دستمال صورتم که همش خیس آب کوس شده بود پاک کردم کنار سیمین دراز کشیدم آب همو گذاشتم رو لباش که از کوسشم خوشمزه تر خوردنی تر بودن تو همین حینم حسین کیرش هول داد داخل کوس خانوم خوشگل که با یه ناله سیمین لب من گاز گرفت شروع به مکیدن کرد حسین چن ثانیه بیشتر تلمبه نزد کیرش کشید بیرون گفت ممد بیا ببین چه گنجی اینجاس منم که کیرم داشت منفجر میشد جامو با حسین عوض کردم اینبار نوبت من بود که کیرم بزارم داخل اون سوراخ داغ آبدار سر کیرم که گذاشتم دم کوسش چن برابر بیشتر حشری شدم محکم پاهاش گرفتم کیرم تا ته جا دادم تو کوسش با یه جیغ بلند سیمین خودش کشید عقب که وااای جر خوردم منم پاهاش محکم گرفته بودم کیر من خیلی از کیر شوهرش هم دراز تر بود هم کلفت تر یه چن ثانیه تلمبه نمیزدم کیرم داخل کوسش بود افتاده بودم روش ازش لب میگرفتم حسین گوشیش آورد گفت اشکال نداره فیلم بگیرم گفتم مشکلی نیست بگیر قربونت برم سیمینم داشت واقعان جر میخورد از تنگی کسش درد کشیدنیش راحت میشه فهمید واقعان کسش بدجور تنگ بود انگار تا الان گیر به خودش ندیده بود لامصب به زور میزاشت عقب جلو بکنم دوسه دقیقه که گذاشت یکم کوسش جا باز کرد چنتا تلمبه نصف نیمه زدم گفتم حسین بیا خانومت کوسش به کیر من اجازه نمیده حال کنه سیمن با چشای بسته گفت لعنتی تو کیرت خیلی بزرگ نمیتونم دارم جر میخورم حسین خندید گفت لامصب کوس تنگ من گشاد کردی بزن کنار ببینم چه به روزگارش اومده حسین سیمین گرفت به حالت داگی دوسه دقیقه تلمبه زد کیرش کشید بیرون گفت نمیخام من ارضا شم بیا فعلا تو بکن من تو همون حالت داگی اینبار لپای کونش گرفتم کیرم حول دادم آروم آروم داخل کوسش یواش یواش عقب جلو میکردم اه ناله هاش بیشتر میشد منم بیشتر حشری میشدم واقعان بهترین کوسی بود کیرم رفته بود داخلش تنگ داغ آبدار مث دیونه ها هی تلمبه هام سنگین تر تند تر میشد حسینم داشت این لحظات با گوشیش ثبت میکرد سیمین جیغ اه ناله ش بدجور رفته بود هوا اینبار جلوم نمیگرفت نمیگرفت اذیت میشم داشت لذت کوس دادنش میبرد هنوزم صدای جون جون گفتنش توی گوشه چن دقیقه تلمبه میزدم همون جوری سیمن گفت بلندم کنید ببرینم رو مبل فرش پاهام داغون کرده منم همون جوری از پشت گرفتمش بغل جوری که سرش جلو صورتم بود لبامو گذاشتم رو لباش بردمش به سمت مبل گذاشتمش پایین چن دقیقه از هم لب میگرفتم حسین گفت سیمن تحمل داری دوتای کیرمونو تو کوست حس کنی از جاش پرید گفت به خدا میرم اصلا نمیتونم گفتم حسین اذیتش نکن راس میگه نمیتونه دوتا کیر واسه این کوس خیلی خیلی زیاده من شروع کردم به تلمبه زدن سرعت تلمبه هام خیلی بیشتر از چن دقیقه پیش شده بود لبامم رو لبای سیمین بود حس کردم که بدنش داره سفت میشه فهمیدم میخاد ارضا شه محکم بغلش کردم تلمبه میزدم که یه هوی انگار از حال رفت واسه چن ثانیه مث ادمای بی هوش شده بود منم تلمبه هام آروم کرده بود که گفت تورو خدا توم ارضا شو جر خوردم دیگه نمیتونم خاستم بدم دستمال بیارم گرفت من گفت نمیخاد داخل خالی کن حسین صداش بلند کرد دیونه حامله میشی بعدشم من میخام بعدش ارضا شم منم از خدا خاسته که داخل کوسش ارضا شم گفتم نترس حسین نمیدیم داخلش سرعت تلمبه هام زیاد کردم داشتم لب میگرفتم تو گوشم گفت لعنتی آبتو تو گوشم خالی کن دارم پاره میشم خالی کن لعنتی منم تو این دنیا نبودم داشتم بهترین لذت عمرم تجربه میکردم نفهمیدم دارم ارضا میشم تموم آب کیرم ریختم داخل کوسش چن ثانیه بدون هیچ حرکتی کیرم داخل کوسش بود خودم افتاده بودم روش دلم میخاست تا صب همون جوری تو همون حالت باشم حسین گفت نامرد ریختیش داخلش که فک کردی من کوتاه میام من از رو زنش کنار زد این بار اون مث وحشی ها تلمبه میزد دوسه دقیقه که تلمبه میزد اونم آبش داخل کوس خانوم خوشگلش خالی کرد من بلند شدم رفتم همون جوری لخت رفتم دستشوی برگشتم دیدم دوتاشون تو همون حالت رو هم افتادن سیمن از خستگی سکس مشروب خوری خوابش برده بود رفتم بالا سرشون حسین بلند شد گفت زنم چطور بود گفتم عالی سیمن بدون هیچ حرفی بلند شد رفت از پشت نگاش میکرد آب کیر جفتمون از کوسش داشت میزد بیرون روی پاهاش روبه پایین میومد من لباسامو پوشیدم حسینم خودش مرتب کرد منتظر بودیم سیمین بیاد بیرون ببینیم عکس العمل بعد سکس چیه اومد بیرون گفت داری میری منم بدجور مست خسته بودم گفتم اره دیگه ساعت ۵ صب برم بدجور زحمتتون دادم گفت نه بابا چه زحمتی همین جا بخاب کجا ببری دل من حسین قرص شد که ناراحت نیست از جفتمون رفتم جلو دستم دراز کردم که ببخشی اذیتد کردیم ناراحت نشدی که با چشمای نیمه بازش گفت حالا به حساب حسین خان میرسم ناراحتی نداره که به دست داد منم دستشو بوسیدم رو به حسین کردم گفتم خودم میرم دیگه توم نیا بیرون خسته ای خداحافظی کردم رفتم بیرون برگشتم خونه مث یه جنازه افتاده بودم باورم نمیشد واقعان این قضیه تجربه کردم خیلی خیلی خوب بود هم دور همی باهم بودنش هم سکس بعدش بعد اون شب دیگه نشده برم پیششون واقعان دلم میخاد دوباره تجربش کنم…

دوستان امیدوارم لذت همچین لحظاتیم شما تجربه کنید من که دارم لحظه شماری میکنم واسه یه تریسام دیگه با زن شوهر باحال مرسی از همتون…

نوشته: ممد


👍 13
👎 9
47901 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

790394
2021-02-06 00:41:03 +0330 +0330

صبح نه صب
بخواب نه بخاب
واقعا نه واقعان
کص نه کوسش
خواهشا موقع تایپ دستت از تو شورتت دربیار دو دسته تایپ کن
بیسواد

1 ❤️

790398
2021-02-06 00:49:05 +0330 +0330

لعنتی آبتو تو گوشم خالی کن؟؟؟ تو گوش؟؟؟؟؟ مردان جق مرز خرد را دریده اند…

2 ❤️

790425
2021-02-06 01:46:52 +0330 +0330

اصل ماجرا بد نیست ولی نوشتن ویرایش واقعان ریدی بدجورم ریدی

0 ❤️

790433
2021-02-06 01:57:51 +0330 +0330

یه بررسی کن ببینیم اگر بچه اومد ماله کیه شایدم ترکیبیه😂😂😂

1 ❤️

790452
2021-02-06 02:52:50 +0330 +0330

لباسشو می‌خورد؟؟؟ سواد نداری

3 ❤️

790579
2021-02-06 23:35:00 +0330 +0330

مملی تو کدوم کوره دهات درس خوندی اسگول هول لااقل یکم سواد نوشتنت را میبردی بالا تا کسی نفهمه کل وقایع تو توهم و تو شورتت خالی شدی برو خودت

1 ❤️

798920
2021-03-23 15:25:51 +0430 +0430

با دو تا مرد دوس دارم

0 ❤️

798925
2021-03-23 15:57:16 +0430 +0430

چون تجربه نفر سوم دارم ميدونم حسشو
ولي معمولا زوجها حاضر نميشن با آشنا اين كار رو كنن حتي با همشهري نميكنن
من با زوجهايي كه بودم هردو زوج از شهر ديگه بودن
ولي خوشم اومد از داستانت و اينكه تو تريسام هميشه اولويت با لذت اونهاست و بايد رعايت كرد

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها