اولین سکسم با یک پسر

  سلام هلیا هستم. موهامم سایه چشمم قهوه ای روشن بدنمم مو نداره پوستمم سفیده ظاهرمم حرف نداره تو زندگیم سکس های کمی نداشتم و همهشون هم از پشت بودن دوست پسر هم ندارم کسمم سفیده و کلیتوریسمم صورتی رنگ سوراخمم صورتیه همین تمام و کمال.امیر(مستعار)هم ی پسر قد بلند و خوش تیپیه.
  دیگه سرتونو درد نیارم بریم سر اصل مطلب.خب من 17 سالمه و داستان بر میگرده ب وقتی ک 16 ساله بودم . ی روز گرم تابستون بود منم داشتم از باشگاه برمیشگتم خونه ک دیدم گوشیم زینگ میخوره .برداشتم
  -الو مامان سلام
  +سلام کجایی؟
  -دارم میام خونه دیگه تو راهم
  +برو خونه امیر شون.
  -چرا؟
  +من و بابات رفتیم دنبال خالت بریم خرید امیر خونست با باباش تو هم برو اونجا
  -بس برم خونه دوش بگیرم بعد میرم
  +همونجا بیگر دیگه لباساتم گذاشتم همونجا.
  -باشه خاحافظ
  +خداحافظ
  این شد صحبت منو مامانم منم رفتم خونه امیر(امیر 18 سالش بود اون موقع)رسیم ایفون زدم و امیر در رو باز کرد رفتم تو سلام کردم دیدم باباش نیست و پرسیدم بابات کجاست؟
  گفت کار داشت رفت دیر تر میاد.
  گفتم باشه سریع رفتم لباسام رو از توی پلاستیک در اوردم و رفتم حمام (حوله داشتما:))
  دوشمو گرفتم امدم بیرون تو رخت کن تنمو خشک کردم رفتم لباسمو بپوشم فهمیدم سوتینم نیست ترسیدم همونجا ها رو گشتم پیداش نکردم درو وا کردم دید افتاده کنار در اروم رفتم بیگرمش ک یهو دیدم امیر جلومه جیغ ریز زدمو سریع رفتم تو حمام لباسامو پوشید و لباس قبلیمو گذاشتم توی پلاستیک بعد رفتم پیش امیر رو به روش رو مبل نشستم گفتم داشتی چی کار میکردی؟
  گفت فقط داشتم رد میشدم باور کن
  -اره جون خودت داشتی رد میشدی!
  +ن میخواستی چی کار کنم اونجا؟
  -دیگه روم نشد بگم فقط سکوت کردم و رفتم سر گوشیم.
  اون موقع تازه با سایت شهوانی اشنا شده بودم و داشتم ی داستان میخوندم اصلا حواسم به امیر نبود ک یهو دیدم یک گوشیم از دستم کشید
  امیر بود . داشتم سکته میکردم
  +به به بس اینجا ها میچرخی؟میخوای ب مامانت بگم؟ها؟
  -امیر ببخشید لطفا ب کسی نگو؟خواهش میکنم!تو رو خدا!
  +میخوای بگم جواب منو بده!!
  -نه
  +بس یکم برات خرج داره
  -هرچی باشه فقط ب کسی نگو
  سرشو برد پایین دوباره اورد بالا
  گفتم چی؟
  با چشماش ب پایین اشاره کرد-
  من ک فهمیده بودم منظورش چیه ولی بازم میگفتم چی؟ اونم گفتم بشین بهت بگم.
  نشستم شلوارشو کشید پایین منم مثلا نمیخواستم نگاه کنم دستامو گذاشتم جلو چشام!
  گفت:نکنه میخای ب کسی بگم؟ ها؟
  -خب حالا باید چیکار کنم؟
  +ساک بزن
  -چی ؟
  +خودت خوب میدونی
  اروم دهنمو بردم نزدیک بعد اروم سرشو زبون زیدم اونم داشت با گوشی ور میرفت بعد گشیمو گذاشت کنار و دستشو گذاشت رو سرم یهو کیرشو تا ته داد تو دهنم داشتم بالا میاردم اخه کیرش خیلی بزرگ بود. بعد چند بار کیرشو داد داخل و بیرون تا اینکهههههه
  سریع رفتم و گوشیمو برداشتم ازش دور شدم گوشیو روشن کردم دیدم بله اثر انشگت منو حذف کرده و رمز گذاشته روی گوشی!-
  +ن مثل اینکه میخوای بگما
  -ببخشید باشه میخورم
  +جرمت سنگین شد
  -چرا؟؟؟
  +هم بخاطر این کارت هم بخاطر دیدن فیلم پورت(خب برای خود ارضایی هم شده میدیدم)
  -خب الان چی کار کنم؟
  +بیا تو اتاقم
  رفتیم تو اتاقش بعد در رو بست پشت سرش
  +برو رو تخت ساپورتتو در بیار!
  -چرا؟
  +میخوام بخورم
  خب منم بدم نمیومد
  -باشه
  +پیرهنتم درار
  -باشه
  هم ساپورت هم پیرهنمو در اوردم فقط شرت و سوتین تنم بود!
  اونم گرفتن لخت شد اومد رو تخت
  لباشو گذاشت رو لبام منم نمیدونم چرا ولی همراهیش کردم بعد اروم دستشو برد زیر سوتینم و با سینه هام ور میرفت.وای خیلی خوب بود مخصوصا وقتی ک نوکشو فشار میداد:)سوتینمو در اورد و شروع کرد ب خوردن سینه هام تا شورتم بعد اروم اروم شورتمو دراورد و شروع ب خوردن کسم کرد.خیلی ماهر نبود ولی بدم نبود.کلیتوریسمو خیلی خوب میخورد- اروم رفت و کونمو لیسید با ولع از سوراخ کونم تا کلیتوریسمو میخورد بعد اروم انگشتشو کرد تو کونم منم ی نگاه با تعجب بهش کردم گفت چیه؟گفتم هیچی
  خیلی درد نداشت بعد بهم گفتم بچرخ رو شکمت بخواب من روش شکم خوابیدم بعد منو کشید پایین تقریبا حالت شگی پاهام پایین تخت خودم رو تخت بعد شروع به توف زدن به کونم کردم اروم دو تا انگشتشو کرد تو کونم منم خیلی دردم گرفت ولی چیزی نگفتم -
  اروم شروع کرد ب جلو عقب کردن انگشتاشهمینجوری ادامه داشت تا سه تا انگشت بعد انگشتاشو در اورد و انگشتای اشاره و میانی دو تا دستشو کرد تو باهم منم ی جیغ ریز زدم خب اخه درد داشت بعد ارم داشت سوراخمو باز میکرد بعد از چند دیقه کیرشو گذاشت دم سوراخم و اروم و سریع سرشو کرد تو منم فقط احساس پارگی داشتم:)
  داشت اروم اروم کیرشو میکرد تو ک یهو خودشو انداخت روم داشتم له میشدم ولی بروم نیاورد با ی دستم داشتم کسمو میمالیدم(وقتی داره میکنتت و خودتو میمالی حس بهتری داره)بعد با پاهاش پاهامو قفل کرد ی جورایی
  داشت کیرشو میکرد تو ک ببند گفتم بسسسسسسسسه دیگه دارم جر میخورم اخه واقا داشتم درد میکشیدم گفت باید جر بخوری دیگه منم خواستم از زیرش در ام ک دیدم نمیشه کلن افتاده روم و کیرشم همینجوری داره میکنه تو مثل قطار گفتم دیگه جا ندارم تو رو خدا بسه -
  +ساکت شو دیگه
  منم جیکم در نیومد دست دیگمم تو دستش بود و ول نمیکرد منم پیرهنم ک اونجا افتاده بود رو گاز گرفتم تا جیغ نزنم فقط اشکم در اومده بود اصلا حس خوبی نداشتم کیرش خیلی بزرگ بود و تا اخر کرده بود تو کونم و داشت اروم تلمبه میزد منم دونه دونه اشکام میریخت و داشتم اه و ناله میکیردم زیرش انگار با صدا ها و اشکای من بیشتر تحریک میشد. فقط میخواستم تمومش کنه ک یهو دیدم توکشید بیرون گفتم چی شد؟گفت چی میخوای بشه ؟برو دستشویی دیگه؟
  منم فهمیدم ابشو خالی کرده تو کونم و بدو بدو رفتم دستشویی با کلی زور گریه و عجله ک کسی نیاد منی شو خالی کردم با هر بدبختی کونم خیلی سوز میداد بزور اومدم بیرون دیدم امیر تو حمامه و داره دوش میگیره و بهم گفتم بیا و منم به کمک دیوار خودمو رسوندم تو حمام تو حمام چنتایی ازم لب گرفت و شروع کرد باز ب خوردن کسم تا ارضاع شدم و امدیم بیرون و دوباره لباسامونو پوشیدیم منم بزور رو مبل دراز کشیدم و نمیتونستم بشینم امیرم کنارم نشست و اروم موهامو نوازش میکرد
  احساس میکردم درکم میکنه ک درد دارم ولی نمیدونم چرا همون موقع بیخیال نشد بعد رمز گوشیمو گفت و گوشیمو داد بهم منم اروم اروم گریه میکردم یکم بعد ک دردم کمتر شد گریم بند اومد و میتونستم راه برم بعدشم مامانمو بابامو خالم اومدن و شام خوردیم.
  در کل توی این خاطره خیلی بهم خوش نگذشت فقط قسمتی ک برا منو میخورد خوب بود:)
  ولی در کل خیلی اون شب درد کشیدم.


  نوشته: هلیا

 • 0

 • 21
 • نظرات:
  •   شیرشاهان
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • مرگ بر ایران مرگ بر ایران. درود بر هتلر درود برصدام کی...رم تو ک...ون ایران و ایرانی


  •   407TT
  • 3 هفته،6 روز
   • 11

  • اصل عنوان داستان-----> اولین جقم با دست چپ!


   آقا پسر که اسمت امیره خودتو جای دوس پسر اون دختر فانتزی قرار دادی می دونی که امیرا اینجا فقط داستان دادنشونو می نویسن؟!


   فعلا بهت چیزی نمی گم منتظر داستان دادنتم!!


  •   1376Alone
  • 3 هفته،6 روز
   • 2

  • جنده پولی سواد هم نداری؟


  •   The.BitchKing
  • 3 هفته،6 روز
   • 7

  • عااااا. شروع داستانت از خط چهارمشه که خودت رو با اسم واقعیت وارد داستان کردی امیر خان. بقیش هم بر طبق کسشرای اولش مشخصه که کستانیه ماورای کستانای معمول


   نقطه هم بذار ته جمله هات کون تاغار


  •   .Nazanin.
  • 3 هفته،6 روز
   • 5

  • تو که دختری!!!


   اصن یه چیزی، گیریم دختر هم باشی. اون اسم مستعار برا چی بود حیف نون؟ تو که فقط مترسک سر جالیز نفهمیده رفتی دادی. (مگه اینکه پشت گوشای خودت مخملی باشه)


   دیس


  •   AmirHo3einm
  • 3 هفته،6 روز
   • 4

  • یه سوال ناموسا فقط به من بگو چجوری اثر انگشتتو برداشت اثر انگشت خودشو گذاشت وقتی رمزو نمیدونست؟! (dash)


  •   Littlelucifer
  • 3 هفته،6 روز
   • 4

  • کاملا مشخصه پسر نوشته ! خدایا ترنس نما چقدر زیاد شده
   شهوانی شده کونیانی ! ما هنوز با معضل کمبود بکن برای پسرها کنار نیومدیم این ترنس نماها رو کجای دلمون بزاریم ؟؟!؟


  •   forestgumpnew
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • بگم بگم راه انداختی امیر (dash)


  •   Lucky.man
  • 3 هفته،6 روز
   • 2

  • گل پسر
   اینجا شهوانیه. خیلی ها از بس دادن ، بکن شدن.


   عزت زیاد


  •   19masoud13
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • مامانت و بابات و خالت خونه خودتون بودن داشتن از تری سام لذت میبرن که مامانت نذاشته بری خونه دوش بگیری و لباس برات گذاشته پیش امیر .........
   چه داستان تخمیه هست سوتی های کسشعری که باهاش تحدید میکنن و طرف یه خاطرش میده ...... بهونه جدید بیارید برای دادن


  •   Kiiiiiiiirkoloft
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • میگم وقتی داشتی مینوشتی چندتا فیلم سوپر دیدی عجقم همه رو با هم قاطی کردی کونی


  •   amirrr1369
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • درکل دیگه چون جنده ایی باید تحملت رو ببری بالا و درکل چون کونت میذارن بعد از ی مدت کونی میشی و درکل دیگه


  •   mrsmith
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • عدد 17/16دیدم بیخیال خوندن شدم


  •   Burwin
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • اول دستت و از شلوارت در بیار درست بنویسی


   بعدشم داستانو خیلی کش دادی
   باس مینوشتی
   + الو سلام مامان
   - سلام خیلی وقته ندادیا برو فلان جا بده ولی یادت باشه دیر بیای خونه آفرین


  •   Aazss
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • تو شهوانی فهمیدم تعداد امیرا ع ممدا بیشتره مرسی از اطلاعات اماری ک در اختیار قرار میدین


  •   شبگردتنها44
  • 3 هفته،6 روز
   • 2

  • تناقض خیلی داره
   اولا بچه جان سر در سایت نوشته ورود افراد زیر هجده سال ممنوع دوما پسر جون صد در صد گوشی هوشمند که حسگر اثر انگشت داشته باشه تا حالا نداشتی که میگی رمزش رو عوض کرد ،مگه کشکه‌؟
   حداقل برای فانتزیای جقتون تصورات بهتری داشته باشید که با واقعیت نزدیکتر باشه ، و نکته آخر قبل از داستان نوشتن جقت رو بزن بعد اگه به اصطلاح داستانتون اومد درست و حسابی بنویسید


  •   Nikan.aa
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • آقای هلیا اول این قسمت از داستانتونو مشخص کن خیلی نامفهمومه!!


   (سلام هلیا هستم. موهامم سایه چشمم قهوه ای روشن بدنمم مو نداره پوستمم سفیده ظاهرمم حرف نداره)


   سایه چشمت؟
   خب به ما چه سایه چشت چه رنگیه؟ مثلا بقیه سایه ندارن؟
   من نفهمیدم یعنی چی؟
   یه سوال ذهنمو درگیر کرده خدایش اینهمه در و داف هست تو مملکت همه‌ام از دم بیکار اینجا پلاس من موندم کی وقت میکنین دست از نوشتن و قلم به دست گرفتن اراجیفاتون بردارین یه شب داستان ارسال نکنین برین بدین؟


  •   Mahan.king
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • به درجه ای از کص نوشتن رسیدی که راحت میتونی تو مسابقات جهانی شرکت کنی


  •   MahVolley
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • اینجاس که میگن:
   "یا ابلفضل"


  •   klmnop
  • 3 هفته،5 روز
   • 1

  • وات د فاک چطوری اثر انگشت تورو پاک کرد :(
   مگه میشع مگه داریم این همه کص یجا


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 3 هفته،5 روز
   • 2

  • پسرک گوساله ظاهرا هر کی هر چی میکنه تو کونت صدات در نمیشه!!! چقدر بچه خوبی تو گوگولی


  •   ld2
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • حاجی مگه ماشین داری معامله مب
   یکنی اینجوری مشخصات میدی؟


  •   amirali5033
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • فقط اولشو خوندم و دیدم...


   این داستان از تیترش معلومه ک پسر نوشته. اولین سکسم با یک پسر؟؟؟ بگو اولین کون دادنم. (dash)


  •   Britney_spears
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • تا اونجا خوندم ک نوشته بود اثر انگشت منو‌حذف کرده و رمز گذاشته. رمزو وقتی میشه عوض کرد که رمز قبلیو داشته باشه.
   کیر ندارم پس عنم تو دهن ادم دروغگووووو با داستانای چرت . با تچکر


  •   YAGUT
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • منم با این فانتزی زیاد جق میزنم پسر جون


  •   .Fu.k.c.e.r
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • خوب ببین بعد اینکه گفتی رو گوشیم رمز گذاشتو نخوندم آخه چطور بدون انگشتت رمزگذاشت


  •   Essi-joker
  • 3 هفته،4 روز
   • 0

  • فقط سوالم اینه....سوتینت رو برداشت سوتین نداشتی بعد چطوری دستشو بر زیر سوتین ریه تخت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو