اولین سکس با سعید کیر کلفت

1390/07/25

سلام به همه دوستان عزیزم
سارا هستم 27 سالمه و می خوام یکی از خاطره های خودمو واستون تعریف کنم.اولش میخوام کمی از خودم براتون بگم. دختری هستم فوق العاده شهوتی و عاشق سکس.سکس هم زیاد داشتم.
همیشه دوست داشتم مثل زنهایی که تو فیلم سکسی میدیدم سکس داشته باشم…بخصوص وقتی سکس یه زنو با 3 مرد میدیدم ارزو می کردم که ای کاش جای زنه بودم و همزمان با 3 مرد سکس میکردم و همزمان 3 تا کیر تو خودم احساس میکردمتو خونه با خودم ور میرفتم و زمانی که سکس داشتم مثل همونا سکس میکردم.
بالاخره ارزوم براورده شد.

شب قرار بود مرجان بیاد دنبالم تا بریم مهمونیه یکی از دوستاش که منم دعوت کرده کرده بود.رفتم حموم و حسابی به خودم رسیدم بعد از خشک کردن موهام آرایش ملایمی کردم و یه لباس مشکی که تازه گرفته بودمو تنم کردم جولوی اینه چرخی زدم واقعا سکسی شده بودم از این که لباسه تو تنم زیبا شده بود احساس غرور می کردم. تو همین فکرا بودم که زنگ گوشیم منو به خودم اورد مرجان بود گفت اگه امادهای بیا پایین.سریع اماده شدم رفتم پایین سوار ماشین شدم و تا برسیم کلی از همدیگه تعریف کردیم.وقتی رسیدیم از در که رفتیم توجلو در یه مرده خورد به من برگشت و عذرخواهی کرد منم لبخند زدم و رد شدم کلی زنو مرد خوشگل تو مهمونی بود مرجان دوستشو دید و از من جدا شد رفت پیشش منم داشتم با کسایی که میشناختم خوش وبش میکردم که یکی از پشت گفت افتخار میدین برگستم دیدم همون مردیه که جلوی در با هم برخورد داشتیم.دیدم 2 تا لیوان مشروب دستشه با لبخند بهش گفتم ممنون و یکی از لیوان ها رو گرفتم.خودشو سعید معرفی کرد منم گفتم سارا هستم .یکی 2 گیلاس با هم خوردیم ازش خوشم اومد ادم گرمی بود از همه جا با هم صحبت کردیم احساس نزدیکی باهاش میکردم سرم داغ شده بود نمیدونم چی شد که یهو دیدم داریم در مورد سکس صحبت میکنیم و معلوم شد که هر 2 سکس خیلی دوست داریم.کم کم مهمونی داشت تموم میشد سعید ازم خواست که صبر کنم تا منو برسونه ام قبول نکردم نمیدونم چی شد که شمارمو بهش دادم.با مرجان رفتم اما همش تو فکر سعید بودم مرجانم اینو حس کرده بود گفت:چته گفتم:هیچی.معلوم بود که باور نکرده گفت:تو که راست میگی گفتم هیچی بابا همونی که تو مهمونی بود تو فکر اون بودم.گفت:چی شده تو کم میشد که اینجوری بشی .گفتم:اره اما از این مرده خوشم اومده.رسیدم خونه گوشیم زنگ خورد دیدم شماره ناشناسه جواب دادم دیدم سعیده گفت:رسیدی گفتم:تازه رسیدم.بعد از احوال پرسی گفت:کی وقت داری همو ببینیم.اول خواستم کلاس بزارم بگم نه اما نمیدونم چی شد گفتم فردا بعد از ظهرگفت:عالیه ادرس دادم که فردا بیاد دنبالم.خوابیدم صبح که بیدار شدم همش تو فکر سعید بودم.بعد از نهار رفتم دوش گرفتم و کلی به خودم رسیدم موهای همه جامو زدم چون احتمال میدادم که شاید سکس هم داشته باشیم.کلی هم ارایش کردم ساعت 5 بود اومد.

بعد از سلام گفت:دوست داری کجا بریم گفتم:جایی که اروم باشه گفت:باشه . رفتیم سمت نیاورون یه جای دنج که خودمم زیاد رفته بودم کمی صحبت کردیم خودمونم میدونستم که چی میخوایم من منتظر سکس با سعید بودم. تو همین فکرا بودم که سعید:گفت سارا شب چیکاره ای گفتم:چطور گفت:هیچی خواستم ببینم اگه دوست داشته باشی بریم خونه من.کمی منمن کردم با اینکه تو دلم ارزو داشتم الان خونش بودم.گفتم:باشه انگار منتظر حرف من بود.سریع حساب کرد پاشدیم سوار ماشین که شدیم یه نگاه به کیرش کردم از رو شلوار حس کردم که داره بلند میشه فقط ارزو میکردم که کیرش بزرگ باشه.وقتی رسیدیم نشستم رو مبل خونه شیکی داشت از خونش خوشم اومد.سیعد گفت:راحت باش لباساتو در بیار راحت بشین منم مانتومو در اوردم یه تاپه سفید زیرش داشتم که سینه هامو خوب نشون میداد سعیدم لباساشو عوض کرد با یه شلوارک و لباس سفید راحتی اومد گفت چیزی میخوری گفتم اره یه چیزه خنک رفت نوشیدنی اورد خوردم کم کم اومد پیشم نشست دستشو انداخت دور گردنم و با موهام بازی میکرد بدنم داغ شده بود اروم گفت:سارا جون اگه گرمه لباستو بیار گفتم:اخه گفت:اخه نداره که منم چون تو فکر کیرش گفتم:باشه اما یه شلوارک بده گفت:چرا خجالت نکش نمیدونم چم شده بود من همیشه خیلی راحت بودم اما الان خجالت میکشیدم یهو سعید شلوارکش در اورد گفت حالا راحت باش منم شلوارمو در اوردم که سعید از پشت بغلم کرد گندگی کیرشو رو کونم حس کردم دستشو اورد رو سینه هام و شروع کرد به مالیدنشون منم دستمو بردم سمته کیرش و باهاش ور رفتم از رو شرت که بزرگ بود پیشه خودم گفتم یه حالی بهش میدم که یادش نره برگشتم و شروع به خوردنه لباش کردم کم کم رفتم پاین و شرتشو در هوردم وای چه کیری داشت هم کلفت بود هم دراز از سرش شروع کردم به لیسیدن تا تخماشو بعد با نوکه زبونم از تخماشو لیسیدم تا نوکه کیرش بعد کیرشو کردم دهنم می خواستم تا ته بکنم دهنئ که نشد کمی که براش ساک زدم اخو اوخش در اومد میگفت بخور همشو بخور ماله خودته منم با ولع میخوردم بعد سعید گفت:پس من چی به حلته 69 خوابیدیم با این تفاوت که من زیر بودم شروع کرد به خوردنه کسم و کیرشو کرد دهنم شروع کرد به عقب جلو کردن اینطوری دیگه کیرش تا ته میرفت دهدم با زبونشم چوچولمو میمالید وای یائش می افتم کسم خیس میشه بعد که خوب خورد و من کیرشو خوب خوردم بلند شد کیرشو گرفت دستش و شوروع کرد به کسم مالیدن گفتم کشتی منو بکن تو دیگه گفت از دشب تو کفه کسو کونتم باید حسابی حال کنم بعد اروم سرشو گذاشت رو کسم و کرد تو چه لذتی داشت وارد شدنشو احساس کردم اروم تا ته کرد تو و شروع کرد به عقب جلو کردن کمی که کرد دستمو انداختم دور گردنش و بلند شدم گفتم بخواب خوابید بعد کیرشو گرفتم دیتم و شروع کردم به خوردنش بعد گرفتم دستم و نشستم روش شروع کردم به بالا پایین کردن سعیدم سینه هامو که داشتن بالا پایین میپریدنو گرفت تو دستاش و شروع به مالوندنشون کرد بعد از چند دقیقه از رو کیرش بلند شدم و گرفتمش تو دستم و شروع به خوردنش کردم بعد بلند شد منم قنبل کردم و شکممو دادم پاین و سعید اومد پشتم و کیرشو گذاشت دمه سوراخم و کرد تو صدای اه من خونه رو پر کردا بود مفتم بکن جرم بده چه کیری داری اونم محکمتر میکرد حس کردم در همون حالت که میکنه داره با انگشتش میکنه تو کنم کمی که کرد گفت از کونم میشه گفتم اره اما اولش باید بازش کنی بعد گفت باشه و کیرشو از کسم کشید بیرون رفت و با یه کرم برگشت گفتم چه کرمی یه گفت x2 گفتم تا حالا نشنیدم قبلا که از کون داده بودم با ژل لیدوکاین کونمو باز کرده بودن گفت این بهتره بی حس نمیکنه اما شلش میکنه بیشترم حال میده از کرمه زد به دستش و مالید به کونم با انگشت کرمو میکرد تو کونم کم کم که نرم شد 2 تا از انگشتاشو کرد تو و کرم بیشتری زد کم کم 3 تاشو کرد تو واقعا حرفای بود بعد 4رومی را هم کرد تو و فکر کنم کونم حسابی باز شده بود بعد کمی هم به کیرش زد و گذاشت دمه سوراخ کونم فشار داد سرش رفت تو کمی دردم گرفت گفتم درد گرفت گفت خوب میشه بعد تا ته فشار داد منی که خیلی کون داده بودم دردم زیاد بوذ البته کیرش واقعا کلفت بود چند بار که عقب جلو کرد بهتر شد و منم داشتم لذت میبردم دیگه تند تند میکرد منم از زیر کسمو میمالیدم و میگفتم:بکن پارم کن کسو کونم امشب ماله تو هستش اونم قربون صدقه کسو کونم میرفت از این مدل که خسته شدم گفتم سعید بخواب من بیام روت خوابید من رفتم روش و کیرشو تنظیم کردم رو سوراخم و نشستم روش شروع کردم به بالا پایین کرد کیرش تا ته میرفت تو کونم خیلی حال میداد که سعید گفت داره ابم میاد منم شدت بالا پایین کردنامو زیاد کردم و یه اه کشید و ابشو تو کونم خالی کرد و ولو شد رو مبل منم کمی خسته بودم بعد سعید گفت حالا نوبته تو هستش و اومد روم و شروع به خوردن و متلیدنه کسم کرد که چند دقیقه بعد منم ارضا شدم کمی کناره هم دراز کشیدیم و بعد رفتیم دوش گرفتیم حسابی گشنه بودم با هم شام خوردیم و بعد از یه گپ کوتاه منو رسوند خونه.دفعه بعد سکس خودم با سعید و 2 تا از دوستاشو مینویسم البته اگه خوشتون بیاد

نوشته: سارا جیگر


👍 2
👎 0
155065 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

303016
2011-10-17 18:55:53 +0330 +0330
NA

فردا نمیخونم چون خیلی چرت بود.راستی دیگه جریان دادنت به اقوام و دوستان سعید رو ننویسی

0 ❤️

303017
2011-10-17 19:09:09 +0330 +0330
NA

داستان با قلمی اسف بار و با حجم زیادی از غلط املایی همراه بود در ضمن روند آشنایی و نوع سکس کاملا کلیشه ای و تصنعی شرح داده شده بود =))

0 ❤️

303018
2011-10-17 20:37:21 +0330 +0330
NA

به گمونم سارا تو نوشتن این داستان خیلی عجله کرده.اگه از غلط املایی بگذریم خوب بود به نوشتن ادامه بده سارا جون :) :)

0 ❤️

303019
2011-10-17 21:19:24 +0330 +0330
NA

این ادمین چه مرگشه
چرا داستان توقیف میکنی؟
هوی با توام ادمین
نمیشنوی؟
این چه وضعشه
جوونای مملکت تو کف موندن

رویای نیمه شب رو بذار دیگه

0 ❤️

303020
2011-10-17 23:34:31 +0330 +0330
NA

پس جنده شدی به منهم میدی؟

0 ❤️

303021
2011-10-18 00:27:28 +0330 +0330
NA

holo0o جان احتمالا داستانت به دستشون نرسیده دوباره بفرستش !
و در مورد داستان جدیدا همه داستانا از زبون دختر نوشته میشه که کمتر فحش بخوره؟همه دخترا هم که تو کف و بده! اخه اینجوری که نیست که همه فردای روز اشنایی بیان بدن! جنده پولی هم پیدا کنی یه دو روز سر می چرخونه که کلاس گذاشته باشه

0 ❤️

303022
2011-10-18 01:14:56 +0330 +0330
NA

خوب بود ولی کوتاه بود.

0 ❤️

303024
2011-10-18 02:53:51 +0330 +0330
NA

داستانت بیشتر شبیه گزارش (صورتجلسه)افسر نگهبان کلانتری از متهم بود برای قاضی دادگاه.معلومه سکس خیلی دوست داری.اگه خواستی کیر ناقابل من به اندازه کافی کلفت هست که مثل داستانت بهت حال بده.خواستی خبرم کن.

0 ❤️

303025
2011-10-18 05:31:32 +0330 +0330
NA

قشنگ بود بازم بنويس . سكس سه نفرتو بنويس

0 ❤️

303026
2011-10-18 06:06:35 +0330 +0330

بد نبود داستان بعدى رو هم بذار

0 ❤️

303028
2011-10-18 06:52:25 +0330 +0330
NA

ادمین جان عزیزم من قول میدم بچه خوبی بشم منبعد
بابا تو شدی وکیل وصی مولود؟
اون تو ایرلند زندگی میکنه و ضمنا فامیلش مستعاره …آره
با هزار مکافات بر کون گشادی غلبه کردم حالا تو گیر میدی

هرچی پست زدم قزنطیه کردی که چی؟

اصلا زیاد گیر بدی میرمو دیگه نمیام
والا خب بچه مردم خودش دلش شکسته توام گیر میدی بش

چسبیدی به هرچی کیر تو مشت و کس انگشت که چی؟
از سایتای دیگه یاد بگیر ادمین چون اه ببخشید جون

0 ❤️

303030
2011-10-18 07:48:53 +0330 +0330
NA

خدا به اين سايت و نويسنده هاش و كاربرهاش رحم كنه با اين داستانهاى چرت و پرت،يكى خيانتو ترويج ميده يكى از سكس با كودكان كم سن و سال ميگه،يكى گى را تشويق ميكنه،اونايى هم كه نه گى باشن نه لز و نه خيانت و سكس با محارم خيلى تصنعى و هول هولكى نوشته شده و در مجموع چنگى به دل نميزنه، بابا بي خيال!! هر روز به اميد يك داستان خوب مياييم اينجا ولى هرچه بيشتر ميگرديم كمتر پيدا ميكنيم ادمين جون بابا اين داستانو رو اقلا خودت بخون يعنى خودت خداوكيلى با اين داستانها حال ميكنى؟؟مرد و مردونه جواب بده

0 ❤️

303031
2011-10-18 08:04:11 +0330 +0330
NA

نه اين بار انصافا داستان خوب بود فقط يه سوال چطور تو يه بار بيرون رفتن بهش دادى پس نتيجه ميگيريم كلان جنده اى
ولى خوب نوشتى

0 ❤️

303033
2011-10-18 14:33:25 +0330 +0330
NA

مرسی خوب بود فقط حول شدی. ;;) tnx

0 ❤️

303036
2011-10-18 17:52:26 +0330 +0330
NA

سلام به دوستان من تازه ثبت نام کردم ولی داستاناتون وحشتناک تخمی هستن > جیگرمو بخورین

0 ❤️

303037
2011-10-18 18:26:14 +0330 +0330

دمت گرم،پوز همه رو زدی.
منظور اونایی هستن که ادعا میکنن خیلی بایستی
دور-ور خانما بپلکی تا باهات راه بیان و بهت پا بدن.
فقط غلطای تایپی رو یه کاریشون بکن…لطفا.

0 ❤️

303038
2011-10-18 19:21:09 +0330 +0330
NA

داستان خویی بود…کیرکلفتم راست شد…کاش به منم یه کس وکون حسابی میدادی…

0 ❤️

303041
2011-10-19 19:18:33 +0330 +0330
NA

بدک نبود.ولی از طرز نگارش معلوم بود نویسنده خیلی با عجله و خلاصانه میخواد داستان رو تموم کنه
راستش من از این داستان ها بیشتر خوشم میاد تا طرف بیاد یه کتاب بنویسه و همه چیزو توضیح بده و در آخر سه قسمت طولانی و شاید یکی دو تا سکس خلاصه داشته باشه
ولی اگه دو قسمتش میکردی و بیشتر توضیح میدادی بهتر بود
از خیلی جا ها خیلی راحت گذشتی و مثلا گفتی نمیدونم چی شد که این ط.وری شد.
این جور حا ها یه حفره ای خالی تو ذهن خواننده ایجاد میکنه.سعی کن همه جاها رو توضیح بدی
قابل توجه تمام نویسندگان

0 ❤️

303042
2011-10-20 18:52:05 +0330 +0330

ببخشید اگه غلط املایی زیاد داشت اولین داستانی بود که می نوشتم.بعدی را هم بدون غلط هم با حوصله مینویسم

0 ❤️

303044
2014-06-28 08:01:14 +0430 +0430
NA

جوون هم ساک هم کس هم کون کاش نصیب منم میشدی

0 ❤️

303047
2014-06-28 08:02:45 +0430 +0430
NA

مال منم کلفته راستی

0 ❤️

661863
2017-11-13 07:14:09 +0330 +0330
NA

اون داستانو حتما بنویس ولی حتما بنویس که که جوری راضی شدی به سه تاشون بدی

0 ❤️

792780
2021-02-19 23:16:57 +0330 +0330

این جقولی بدبخت ازبس هول کرده یادش رفته خانوم هایاشوهردارن ویامطلقه هستن ویاخونه پدرویا…هستن واینقدر آزاد و یله و رها نیستن درثانی ظاهرا فقط کارشما یا دادنه و یا به فکر دادن
…دستت رو هم از توی کونت دربیارکه غلط های املایی خیلی زیادشد

0 ❤️