اولین سکس با پسر همسایه

1391/05/12

من اسمم افسانه است و 16 سالمه و میخوام خاطره اولین سکسم را که در 12 سالگی برایم اتفاق افتاده را تعریف کنم :
من توسط چند تا از دوستام که در مجتمع مسکونی داستم با مسائل سکس از 9 سالگی اشنا شدم چون اونا چند سالی ازمن بزرگتر بودند و خیلی چیزا میدونستند و یکی از اونا در 11 سالگی با پسر خالش سکس داشته و وقتی برایمان تعریف کرد 4 سال بود که پسر خاله در هر فرصتی استفاده میکرد و از عقب ترتیبشو میداد و اونم عادت کرده بود و میگفت خیلی کیف داره و همیشه من کارهاییرا که اونا تعریف میکردند برای خودم تجسم میکردم و تحریک میشدم و با مالش کسم خودم را ارضا میکردم .
4سا ل پیش در یکی از روزهای تابستان که برقها قطع بود حوصله ام سر رفته بود از خونه زدم بیرون تا برم تو پارکینگ کمی دوچرخه سواری کنم تا برقا بیاد چون هوا گرم بودو آپارتمان ما در طبقه نهم بود و مجبور بودم از پله ها برم پایین دو طبقه اومدم پایین که پسر همسایه پایین را دیدم جلو در آپارتمانشان ایستاده بود اسمش بهروزه و 15 سالش بود چون رفت و آمد خانوادگی داشتیم کمی با هم خود مونی بودیم سلام کرد و پرسید کجا میری؟ تو هم مثل من حوصله ات سر رفته؟ گفتم آره و میرم کمی دوچرخه سواری کنم تو هم میای ؟گفت نه چون پدر ومادرم خونه نیستن من تنها هستم ممکنه زنگ بزنند اگر نباشم نگران میشن پرسیدم مگه کجا هستند گفت داییم مریض بود رفتند شهرستان .پرسیدم چرا تو نرفتی گفت من کلاس زبان داشتم و از طرفی تو شهرستان دلم میگیره . خواستم خدا حافظی کنم گفت نرو واستا اینجا با هم حرف بزنیم منم سر گرم بشم خواستم جواب بدم که برقا وصل شد و چراغ راهرو روشن شد و بهروز خوشحال شد و گفت آخ جون خوب شد و بمن گفت داشتم یه سی دی فیلم کارتونی را که خریدم داشتم نگاه میکردم که برقا رفت .دوست داری با هم نگاه کنیم؟ منم که کاری نداشتم قبول کردم رفتیم تو و تلویزیون 49 اینچ را روشن کرد و ویدیو سی دی را را راه انداخت و منم که رو کاناپه روبروی تلویزیون نشسته بودم و اونم اومد و طرف دیگه کاناپه نسشت و مشغول دیدن فیلم شدیم فیلم موضوعش دوستی چند پسر و دوختر در یک محله خارجی بود که باهم به مدرسه و پیک نیک و سینما میرفتند و با هم بازی میکردند که بعد از مد تی یکی از پسرا به یکی از دوخترا علاقه مند میشه و از اونجا دیگه موضوع فیلم عوض میشه و رو روابط ایندو ادامه پیدا میکنه و پسره با ترفندهای گوناگون دختره را متوجه علاقه اش میکنه و کم کم دختره هم به اون علاقه پیدا میکنه و همیشه با هم بود ند و یه روز که خانواده پسره رفتند مسافرت پسره نرفت و دختره را دعوت کرد خونشون و تو خونه شروع کردن به معاشقه و رفته رفته تحریک شدند و درحال بوسیدن هم همدیگرو لخت میکردند که این صحنه ها منو تحریک کرد و زیره چشمی نگاه کردم دیدم بهروز هم دستش رو کیرشه وداره از رو شلوار میماله که این صحنه بیشتر تحریکم کرد چون بزرگی کیرشو از رو شلوارش هم پیدا میشد دید و در این حال بلند شد رفت طرف آشپزخونه و چند دقیقه بعد با سینی و دو لیوان شربت اومد تعارف کرد من با تشکر یکی را برداشتم و اونم لیوان دیگه را بر داشت و کنار من رو کاناپه نشست و ادامه فیلم را نگاه میکردیم و لیوان خالی را که رو میز گذاشتم و فیلم جایی رسیده بود که پسره رو دختره دراز کشید و درحال بوسیدن لبا و گردنش و سینه هاشو میمالید که یهو بهروز منو بغل کرد تا بفهمم چه اتفاقی میافته منو مثل برق رو زمین خواباند و رو من دراز کشید تا خواستم داد بزنم لباشو گذاشت رو لبام و محکم مشغول مکیدن شد و تغلای من بخاطر وزن اون و گرفتن دستام بجایی نرسید وگرمای بدن و لباش و برآمدگی کیرش را که رو کسم از رو شلوار فشار می آورد مرا سست کرد و با حالت حشری که داشتم کم کم حال عجیبی توام با لذت به سراغم آمد و وقتی احساس کرد دیگه تقلا نمیکنم دستامو ول کرد و مشغول مالش سینه های کوچک و بد نم شد و صدای نفسام بلند میشد و زمانی بخودم اومدم که منو کاملا لخت کرده و خودش هم لخت شده و رو من دراز کشیده و ممه هامو مبیمالید و میمکید و کیرش را هم میمالید رو کسم منو بیشتر و بیشتر حشری میکرد و من کاملا خو د مو تسلیمش کرده بودم و اون وقتی حشری بونم را دید کنارم دراز کشید و دستمو گرفت و گذاشت رو کیرش منکه تا اون زمان کیر واقعی را ندیده و لمس نکرده بودم هم کیف میکردم هم میترسیدم که این به این کلفتی و درازی چطور تو این سوراخها ی کوچک میره و کمی اونو فشار داده و مالش دادم اون آخ و اوخش بلند شد و من بر گردوند و پا هامو از هم باز کرد و کیرشو لای کسم گذاشت و چون آبم در اومده بود و لزج شده بود راحت لای اون سر میخورد و خواست بکنه تو کسم که سریع دستمو بردم و مانع شدم و گفت اگه از جلو نذاری از پشت میکنم . گفتم از جلو خطر ناکه و از پشت هم دردم میاد وخواستم همان طور بماله لای کپلم تا هر دو حال بیاییم و اون قبول کرد و آبکسم را لای کپلم مالید و روم دراز کشید و مشغول مالیدن کیرش ره لای کونم شد و بعد با انگشت مشغول مالش سوراخ عقبم شد و یواش یواش نوک انگشتشو فرو کرد توش و در حال چرخوندن عقب و جلو میکرد و چون من داشت خوشم میامد مانع نمیشدم و در هر عقب و جلو کردن بیشتر فرو میکرد تا احساس کردم انگشت وستش تا ته توشه وکمی عقبو جلو کرد و این بار دوا نگشتی شروع کرد اینبار احساس درد و سوزش کردم و ناله من را که شنید دو باره کمی از آب کسم را به انگشتش مالید و دو باره ولی به ارامی ا دامه داد تا ته انگشتش را فرو میکرد و دیگه طاقطش تموم شد و انگشتشو در آورد و نوک کیرشو به آب کسم مالید و گذاشت رو سوراخمو با یه فشار تا نصف کیرشو فرستاد تو چنان سریع کرد که اولش متوجه نشدم و لی چنان دردی پیچید تو تنم که جیغ بلندی کشیدم تندی با دستش جلو دهنمو گرفت و افتاد روم طوری که کیرش تا دسته رفت توش که از فرط درد دشتشو لای دندونام فشردم که ناله ای کرد ولی بخاطر اینک صدامو کسی نشنود تحمل کرد تا من شل شدمو ول کردم و کمی رو م دراز کشید و بد نمو مالش داد و گردن و لاله گوشم را بوسید و مکید تا احساس کرد من عادت کردم و داره خوشم میاد شروع کرد به ارامی کمرشو با لا و پایین کردن وای که چه لذتی همراه با کمی سوزش داشت و یه بالش زیره شکمم گذاشت که باسنم کاملا بر جسته شد که راحتتر بتونه بکنه وای که هر چی ادامه میداد و من بیشتر حشری میشدم و سوزش تبدیل به لذت میشد که نمیدانم چقدر طول کشید که حین تلمبه زدن و مالیدن چوچولم من به اورگاسم رسیدم و بیحال شدم و اونم تلمبه زد نشو تند تند کرد و نبض کیرش و گرمای آبشو توی خودم احساس کردم و لذت اولین سکسم دو چندان شد و بعد از کمی استراحت لباسامو نو پوشیدیم و من سریع رفتم خونه تا دوش بگیرم و تا الان در هر فرصتی باهم حال میکنیم و بار دوم مخفیانه ازم عکس گرفته بود که بعدا بهم داد و منم برایتان میفرستم .خوش باشید.

نوشته: افسانه


👍 1
👎 1
182487 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

328665
2012-08-02 15:38:29 +0430 +0430
NA

خیلی خوبه

0 ❤️

328667
2012-08-02 16:07:03 +0430 +0430

سكسكي-كون كونك بازكي
در ابتدا بايد بگم نگارشت خيلي تخمالوژيكي بود
طوري كه بعد از خوندنش سرگیجه كه چه عرض كنم گه گيجه گرفتم
كير دكتر غلامحسين يوسفي تو نايژكت!
رفتي ديدي تلويزيونشون 49 اينچ بود؟
چطور اينو فهميدي؟؟؟
تا رفتي خونشون پريدي كنار تلويزيونو اونو اندازه گرفتي؟
فكر كنم اينچ مترم دستت بود
البته اين عاديه ها
بالاخره اين روزا هركسي يه اينچ متر تو جيبش داره؛لازم ميشه!
اون تلويزيون 49 اينچي تو حلقت
راستي جالبه كه همه ميان ميگن دفه اول كه از كون داديم اولش سوزش داشت ولي يكم بعد سوزشش به لذت تبديل شد
دقيقا همينو ميگنا!
“با يه فشار تا نصف كيرشو فرستاد تو چنان سريع كرد كه اولش متوجه نشدم ولي چنان دردي پيچيد تو تنم كه جيغ بلندي كشيدم”
چطور فهميدي كه نصفشو فرستاده تو؟
نكنه با همون اينچ متره اندازه گيريش كردي؟
ديدي ميگم يه اينچ متر لازمه؟؟؟
چنان سريع كرد كه اولش متوجه نشدي؟؟؟؟
چطور متوجه نشدي؟
موتور كونت از كار افتاده بود؟
ديگه قبول كن اينجاي داستانتو قهوه اي كردي!
اولش متوجه نشدي بعد چنان دردي پيچيد تو تنت؟
الان اين يعني چي؟
ميگم گه كيجه گرفتم به خاطر هميناس!

0 ❤️

328668
2012-08-02 16:22:37 +0430 +0430
NA

آره تو كه راست گفتي ولي اونجاي آدم دروغگوآره تو كه راست گفتي ولي اونجاي آدم دروغگو
١٢ ساله و ١٥ ساله و اينقدر وارد به امور سكس!
اون پسر بچه كه هنوز شاشش كف نكرده كه از يه آدم متاهل كه ٢٠ سال تجربه سكس داشته باشه هم متخصص تر بوده بابا هزار بار گفتيم آخه يه چيز بگيد كه بگنجه!
ضمنا تو مگه قوانين اين بي صاحاب را نميدوني كه مال افراد بالاي ١٨ ساله و واقعا هم بي صاحبه كه هر ننه قمري مياد داستان ميذاره البته بلانسبت نويسندگان هنرمند و باتجربه سايت همچون پريچهر،محسن ،پژمان و بتازگي سهراب و شاهين عزيز

1 ❤️

328669
2012-08-02 16:30:11 +0430 +0430
NA

وای که چه حالی کرده اون پسر تو هم خوب حال کردی

0 ❤️

328670
2012-08-02 17:56:41 +0430 +0430
NA

خیلی کیری بود بچه…

0 ❤️

328671
2012-08-02 18:00:55 +0430 +0430
NA

man ke khosham nayomad

0 ❤️

328672
2012-08-02 18:02:59 +0430 +0430
NA

برو پوشكت رو ببند ب اين كارا كاري نداشته باش دادا.

0 ❤️

328673
2012-08-02 18:07:03 +0430 +0430
NA

فکر کنم اتفاقی دستت خورده به دست پسر همسایتون که …
بعدش تو هم رفتی تو تخیلاتت کیرشو کردی تو کونت

خیلی شبیه افسانه بود تا واقعیت |(

بازم خواستی بنویس اما کمی فکر کن رو داستانت

0 ❤️

328674
2012-08-02 18:46:17 +0430 +0430
NA

mar ke lcd o yadet nist? akhe hichja 49 inch nadare! shayad marke khasie.50 inch hast vali 49? hatman chon koochool boodi lcd o bozorg mididi.
hala,in koodoom kartoon bood ke be in sahneha keshid? pesare cheghadr vared boode,to che goshadi boodi,oon che kamare sefti dashte,to che dastane vaghee neveshti,man che koskholiam ke neveshteye ye khali band 16 salaro khoondam.heyfe vaght

0 ❤️

328675
2012-08-02 19:44:41 +0430 +0430
NA

عجب!!!
من فقط یه سوال میپرسم.
یعنی تو این مدت، پدر و مادرت اصلا نیومدن یه سری به دختر 11 سالشون تو پارکینگ بزنن؟
یعنی انقدر بی صاحبی؟
شایدم اونا خودشون سرشون گرم بوده و تو رو عمدا دکت کردن!!
کس نگو بابا!

مهندس جان! گل پسر عزیز!!
تورو جان من این تخماتیک بازیای اول کامنتتو دیگه نزار! باور کن اون یه نیم خط ها، میرینه تو کل کامنتت!
جان من حیف کامنت به این قشتگی نیست که اینجوری گند میزنی بش؟

0 ❤️

328676
2012-08-06 04:10:55 +0430 +0430
NA

تو چجوری 12 سالت بوده و انقد حرفه ای بودی ؟ تازه بار اولت هم بوده ؟ !

والا ما 12 سالگی تازه فهمیدیم پریود چیه !!

آدم هرچقدر هم که از دوستاش بشنوه بازم انقدر که تو بولوف زدی حرفه ای نیس !

پس کس نگو عزیزم !

0 ❤️

328677
2012-08-06 04:27:24 +0430 +0430
NA

افسانه جون ، دخترم !

اینجایی که تو شاشیدی ما قبلا ریدیم ;)

من جات بودم انقدر دوروغ نمیبافتم به هم تا این همه آدم مسخرم کنن :))

ما ها این همه خاطرات سکسی داریم نمینویسیم بعد باید تخیلات ی دختر 16 سالرو بخونیم !

من از تو 3 سال بزرگترم اما انقد تخیل خوبی ندارم !

رو خودت کار کن شاید داستان نویس خوبی شدی :))

این سایت ماله +18 ساله عزیزدلم ، فرهنگ داشته باش و به قوانین سایت احترام بذار !!

باشه گلم ؟

نکته واسه ایراد گرفتن زیاد داری . . .اما بهتره که بفهمی حتما یه چیزی هست که مینویسن +18 وارد شن !

درضمن اینو واسه خودت میگم کسی که اولین بار از کون میده اونم اینطوری که تو میگی نمیتونه مث آدم راه بره ! مامان بابات حتما خیلی بیخیالت بودن که نفهمیدن پرانتزی راه میری !

برو بچه جون عکسای بازیگرای مورد علاقت رو توی گوگل سرچ کن !

0 ❤️

328678
2012-08-06 04:35:57 +0430 +0430
NA

آدرس بهترين چت روم موبايل،برين چت و دوست يابى كنين http://webfa.wapka.mobi

0 ❤️

328679
2012-08-06 05:33:08 +0430 +0430
NA

۱.چهار پنج سال پیش مگه میلیارد بودن که ال سی دی ¡¡¡¡۴۹خریدن اونم تو خونه ی اپارتمانی
۲.میشه اسم کارتون رو بگی شاید ما هم دیدم اون موقع ما باید کل شهر زیر پا میزاشتیم واسه یه فیلم زبان اصلی که هیچی توش صحنه نداشت بعد یه بچه رفته کارتون گرفته
۳.ال سی دی ۴۹¡¡¡¡¡۵۰اینچ شنیده بودیم ۴۷هم هست اما نمیدونم شای شما چون کچولو بودی هنوز سواد نداشتی
یه توصیه تا ۱۸سالگی برو کارتون تام وجری ببین صحنه هم زیاد داره فقط با بهروز ببین ما هم که گاو تشریف داریم

0 ❤️

328680
2012-08-06 08:31:47 +0430 +0430
NA

ببینم افسانه جون اصلا این کس شعری که تو نوشتی ارزش داشت واسش وقت هدر بدی؟ولی تخیلت خوبه بیشتر روش کار کن هالیوود به یه همچین تخیلی نیاز داره عزیزم اره

0 ❤️

328681
2012-08-06 10:19:24 +0430 +0430
NA

منو ياد جبهه انداختي افسانه
آر.پي.جي تو كونت

0 ❤️

328682
2012-08-06 14:22:14 +0430 +0430
NA

خر خودتی بچه …
درس و مشقت رو نوشتی اومدی واسه بزرگتر از خودت داستان می بافی…
کیل کیری این سایت واسه +18 …
کونی …

0 ❤️

328683
2012-08-07 04:10:24 +0430 +0430
NA

اینجانب یک عدد ژانت هستم تو رو خدا فحش ندید بهم ولی من همه ی کامنتایی که تا الان گذاشتمو گم کردم … هیچکدوم نیست ! یا شاید سیستم من نشون نمی ده !

0 ❤️

328684
2013-02-14 15:04:49 +0330 +0330

آخر کس شعر دمت جیز

0 ❤️

328686
2013-10-29 18:03:51 +0330 +0330
NA

اره چه جور

0 ❤️

328685
2014-11-03 21:15:48 +0330 +0330
NA

ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮﻥ ﻛﻮﺵ ﻧﺪﻩ ﻛﻮﻧﺸﻮﻥ ﻣﻴﺴﻮﺯﻩ… ﻗﺼﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮﺩ… ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﺍﻭﻧﻴﻜﻪ ﻣﻴﻜﻨﺘﺖ. ﺑﻮﺱ باي

0 ❤️

661902
2017-11-13 20:23:42 +0330 +0330

ببین تلوزیون ۴۹ اینچ ؛چهار سال پیش وارد بازار نشده بود .۴۹ اینچ از سال ۲۰۱۵وارد بازار شد که حدود ۱۰ سال از دموده شدن ویدیو سی دی می گذشت.

0 ❤️

775033
2020-10-31 23:51:06 +0330 +0330

جونم منم بکنمت

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها