اولین سکس غیر منتظره

  من سارام ۲۴ سالمه و اهل کاشانم. یه دختر با یه چهره معمولی، قد متوسط ،کمر باریک، هیکل توپر یعنی نه میشه گفت لاغر و نه میشه گفت چاق با سینه سایز ۷۰ (البته در زمان این داستان) و این خاطره اولین سکس من با احسان دوست پسرمه.میرم سر اصل داستان...
  من بیشتر سرم تو کار خودم بود و خیلی اهل دوست پسر نبودم تا اینکه دانشگاه تموم شد و وقت برا خوش گذرونی های من ازاد شد. با احسان توی یکی از اکیپایی که از طریق دوستام واردش شده بودم اشنا شدم، پسر ۳۰ ساله ای که دوبرابر من بود البته اولش بخاطر قد بلندش کوتاهی من در برابرش و اینکه مثل فیل و فنجون بودیم نمیخواستم باهاش دوست بشم که باحالیش جذبم کرد. تقریبا دوماهی از رابطمون میگذشت، احسان مربی باشگاه بود و جز دو روز اخر هفته بقیه روزاش پر بود و به همین خاطر ما هفته ای یکی دوبار بیرون میرفتیم و تو این دوماه بیشتر از بوس و لب نرفته بودیم چون احسان میدونست من تا الان پاستوریزم و میخواست کم کم راهم بندازه...
  احسان به من زنگ زد و گفت که داداشش اینا رفتن سفر و کلید خونه دست اونه و حالا که نزدیک عیده و گشت ارشاد اینام زیاده و موقعیت جوره اخر هفته رو من برم پیشش اونجا ،اولش قبول نکردم ولی بعد ک گفت اره تو به من اعتماد نداری و من دوست داشتم سرتو بذاری تو بعلم با هم فیلم ببینیم و خلاصه کلی حرف دختر خر کن زد تا من اوکی دادم...
  اخر هفته شد و من به مامانم اینا گفتم که مینا دوستم خونه تنهاست و این دو روز با بچه ها میخوایم بریم اونجا، موهامو اتو کشیدم و یه لباس کوتاه البالویی تا بالای زانوم با جوراب شلواری پوشیدم و چون لباسم یه استینش میوفتاد رو شونه هام و بند سوتینم مشخص میشد دیگه سوتین نپوشیدم ،خلاصه یه مانتو کردم روش و با آژانس رفتم به ادرسی که احسان داده بود. وقتی رسیدم مانتومو ازم گرفت اویز کرد و کلی ازم تعریف کرد که از چشمای من قلب میزد بیرون... تعارف کرد نشستیم رو مبل و رفت چایی اورد بعد دستاشو باز کرد که برم تو بغلش ، رفتم تو بعلش و همینجوری زیر گوشم ازم تعریف میکرد و ازم لب میگرفت و منو هم یکی باید جمع میکرد... یه نیم ساعتی نشستیم و عصرونه خوردیم که گفت اگه موافقی یه فیلم بذاریم ببینیم منم که خوره فیلم گفتم عالیه، گفت که تو اتاق داداشش اینا روبروی تخت تلویزیونه و برا اینکه راحت تر باشیم بریم اونجا..
  رفتیم تو اتاق،احسان داشت تی وی رو اماده میکرد و منم لبه تخت نشسته بودم و نگاش میکردم و قربون صدقه قد و بالاش میرفتم بعد خوابید رو تخت و یه دستشو دراز کرد و گفت بیا تو بغلم ریزه ،منم از خدا خواسته رفتم سرمو گذاشتم رو سینش و اونم دست راستشو که از زیر من رد شده بود اورد بالا و با موهام بازی میکرد و منم خمار این کار...
  فیلم شروع شد ،فیلم Fifty Shades of Grey رو گذاشت، فیلم دربازه دختری بود که با پسری که عاشق سکس خشنه دوست میشه و این دختز باکرس... یکم از فیلم گذشت و رسید به صحنه‌ اولین سکسشون و من کاملا داغ شده بودم ،احسانم دستش از موهام قسمت های دیگه بدنم رو لمس می‌کرد ، به دومین سکسشون که رسیدیم من دیگه داشتم تو بعل احسان از خود بیخود میشدم همینجور که تو بغلش بودم سرمو اوردم بالا و نگاش کردم ببینم اون در چه حاله که دیدم اونم داره نگام میکنه، چشم تو چشم که شدیم سرشو اورد پایین و شروع کردیم به لب بازی با این تفاوت که ایندفعه احسان با دستش داشت کمر و باسن منو خیلی نامحسوس ماساژ میداد به سختی و با چشمای خمار جدا شدیم ،چون من تاحالا تجربه سکس نداشتم و استرس داشتم احسانم میترسید من کله کنم و کلا ول کنم برم، یه گاز کوچبک از لبم گرفت و به دیدن فیلم ادامه دادیم منتهی با چشمای خمار...
  فیلم ادامه پیدا کرد تا رسید به جایی که پسره دختره رو راضی به سکس خشن کرد و بردش تو اتاق مخصوص خودش به اسم اتاق قرمز ، این قسمت با یه اهنگ هیجانی و پوزیشن های مختلف بود و از صدای نفسامون مشخص بود ک از خود بیخود شدیم، وقتی که سکسشون تموم شد احسان با دستش سرمنو اورد بالا و شروع کرد به لب گرفتن ،منم که حسابی داغ کرده بودم باهاش همراهی میکردم،همینجور که لبای همو میخوردیم کم کم چرخیدیم و من که یه‌ور تو بغل احسان بود رو کمر شدم و احسان کامل مسلط شد به من،هنوز یه دستش از زیر بدن من رد شده بود و داشت با بازوم بازی میکرد و محکم لبامو مک میزد و با ولع زبونشو تو دهنم میچرخوند و زبونمو میخورد ،دست چپشو گذاشت رو سینمو تو دستش چلوند، من دیگه داشتم از این حال جدید از حال میرفتم ، بعد کم کم دستشو اورد پایینو و لباسمو تا روی شکمم اورد بالا، یکمم شکمم و ماساز داد و از زیر لباس خواست سینه هامو بگیره، منم که کلا تو بغلش گم شده بودم ،دست چپم که کلا زیر بدنش بود،با دست راستم دستشو گرفتم تا مانع بشم اونم نامردی نکرد و با دست راستش همون یه‌دونه دست ازادمو گرفتم و دست چپشو برد زیر لباسم و شروع کرد با مالیدن سینه هام منم از خود بیخود شده بودم، از لبام دل کند و اومد سراغ گردنم ، یه مک محکم رو گردنم که زد ناخوداگاه یه اه بلند کشیدم اونم خوشش اومد فک کنم چون با اه من با انگشت شصت و اشارش محکم نوک سینمو گرفت و کشید و من این دفعه گفتم ایییییی... یه گاز کوچیک از گردنم گرفت و گفت جوون...بعد دستشو از زیر تنه من در اورد و روم خیمه زد، یه لبخند مکش مرگ ما زد و با دستاش دوتا دستای منو برد بالای سرمو خم شد رومو یه گاز از لبام گرفت و یه گاز از بالای سینم بعد همینجور که زانوهاش دو طرفم بود صاف شد و تیشرتشو در اورد و دستش اومد به لباس من ،خواستم مانع بشم ک زورش بهم چربید و چون یقه لباسم گشاد بود به راحتی از تنم در اورد...یکم خجالت کشیدم و لب پایینمو گاز گرفتم و نتونستم تو چشاش نگاه کنم اونم گفت : جوووون ،میمیبرم برا دخترای خجالتی و خم شد که سینه هامو بخوره با دست راستش سینه چپمو میچلوند و داشت سینه راستمو میخورد منم که همش اه میکشیدم ، همینجور ک سینمو میخورد دستشو از رو سینم برد داخل جوراب شلواریم باز خواستم مانع بشم که با دندوناش نوک سینمو گرفت و کشید و من گفتم اییییییی اونم همینجور که دستشو میبرد تو کسم گفت ای جووووونم... چنان سینه ای از این به بعد برات بسازم که هیچ لباسی اندازت نشه...
  دستش که رسید به کسم پاهامو به هم فشاز دادم و اون با زانوش پامو باز کرد و دستشو برد تو چاک کسم و من که برا اولین بار یه پسر دستش میکشید به کسم اه کشیدنام دست خودم نبود ،همینجور داشت سینمو میخورد و اب کسمو میاورد تا چوچولم بعد باز اومد سراغ لبام یه گاز گرفت و دستشو در اورد و گفت مونده هنوز تا اه بکشی خوشکلم... بعد عقب عقب از تخت زفت پایین ، یه ثانیه نگام کرد و سریع خم شد و با یه حرکت جوراب شلواری و شرتمو در اورد تا اومدم بفهمم چجوری با این سرعت اینکارو کرده از همونجا پامو باز کرد و خزید وسط پام، دست راستشو گذاشت رو کسم و افتاد رو سینه هام و همزمان ک با کسم بازی میکرد سینه هامو گاز میگرفت و من جیغای کوچیک میکشیدم و اونم که کلا نمیشنید... بعد از مالوندن کس من دست کشید و اومد بالاتر و شروع کرد ازم لب گرفتن و دست منو گرفت تو دستش و برد تو شرت خودش... دستم که خورد به کیرش انگار برق گرفتم ولی اون با ولع داشت لبامو از جا میکند یکم با دست خودش مجبورم کرد که کیرشو بمالم... با دندونش لبامو کشید و از رو بلند شد... دستمو گرفت و نشوندم لب تخت و خودش وایساد رو به روم سرمو اوردم بالا که نگاش کنم که خم شد و شرت و شلوارش و با هم در اورد.... من که فقط تو فیلم پورن کیر دیده بودم و تا حالا از نزدیک ندیده بودم
  گفتم هیییی
  گفت جووون دوستش داری؟
  گفتم وااااوی چقد بزرگه از نزدیک
  گفت همش مال خودته عزیزم
  نگاهمو از کیرش گرفتم و دوباره به چشماش نگاه کردم دستشو گرفت به کیرش و یکم بهم نزدیک تر شد و گفت شروع کن عزیزم
  گفتم چیکار کنم؟
  کیرشو نزدیک دهنم کرد و گفت بخورش
  گفتم واای نمیتونم ،این که اصلا تو دهنم جا نمیشه
  گفت یبار بخور میتونی، فک کن بستنیه، خودم تو دهنت جاش میدم
  دوباره کیرشو به دهنم نزدیکتر کرد که لبامو بستم
  با دست سر کیرشو میکشید به لبامو میگفت ببین چه خوبه
  خم شد فک کردم بیخیال شده
  رفت سراغ سینه هام سرشو با دندون گرفت کشید و من جیغ کشیدم و بی حال گفتم ایییییییییییی احساااان
  سینه هام از بس خورده بود و گاز گرفته بود کلا خیلی درد میکرد
  بعد همینجور که دست چپش داشت اروم با نوک سینم بازی میکرد، دست راستشو اورد و چنگ زد تو موهامو گفت جووون احسان ،خوشم میاد اینجوری حشری ای میگی بعد تو یه ثانیه نوک سینمو محکم فشار داد و تا اومدم جیغ بزنم با دستش که چنگ شده بود تو موهام سرمو نگه داشت و کیر سیخ شدشو چپوند تو دهنم...
  تا رفت تو دهنم یه اهههه کشید و گفت دختر حزف گوش کنی باش...
  موهامو یکم کشید،سرم اومد بالا و شروع کرد تو دهنم عقب جلو کردن و گفت همینجوری بخورش وگرنه خودم دهنتو بگام تا ته حلقت میکنمش
  منم حرف گوش کن شدم و شروع کردم خوردن براش
  اونم ت
  ددتا دستاش چنگ شده بود تو موهامو میگفت
  جوووون ،بخور که خوب ساک میزنی
  اههههه جونم سارا همینجوری مک بزن...
  منم کم کم خوشم اومد و از دهنم درش اوردم و مث فیلمای پورنی که دیده بودم کیرشو گرفتم بالا زیرشو زبون میکشیدم تا نوکش و به سرش که میرسیدم کلاهکشو میکردم تو دهنم و محکم مک میزدم و اون از ته وجودش اههههه میکشید
  ۴،۵ باز که اینکارو کردم گفت بسه دیگه به پلو بخواب میخوام بذارم لا پات
  منم خوشحال از اینکه نمیخواد کونم بذاره رفتم به پهلو خوابیدم که دیدم از عسلی یه وازلین اورد گفتم این چیه گفت میفهمی عزیزم
  گفتم وای احسان دردم میگیره
  گفت عزیزم میخوام فقط انگشتت کنم برا دفعه های دیگه نمیذارم بهت بد بگدره و من باز خرش شدم
  رفتم تو بغلش و همینجور که کیرش و لای پام و چاک کسم عقب جلو میکرد انگشت اشارشو اروم کرد تو کونم و من گفتم اااااای
  گفت جوووون... کیرم بکنم چجوری ای میگی...
  همینجور که باز افتاده بود به مکیدن و گاز گرفتنم و کیرشو اروم عقب جلو میکرد دوتا انگشتشو کرد تو کونم و من سوختم و گفتم ای ای احساااان
  اونم با صدای مستش گفت مونده ای بگی هنوز عشقم
  انگشتشو کشید بیرون و یهو منو برگردوند و من به شکم افتادم رو تخت، دوتا زانوشو گذاشت دوتا طرفم و پاهامو باهاش قفل کرد و روسری روی عسلی رو برداشت و دستامو از پشت بست...
  گفتم احسان چیکار میکنی
  گفت میخوام ای گفتای از ته دلتو بشنوم، حالا قمبل کن...
  گفتم وای احسان تو رو خدا من با انگشتت مردم، کیرت بره تو کونم پاره میشم
  گفت منم میخوام پارت کنم
  دستای بستمو کشید و با زانوهاش زانومو حل دادو من خم شدم اون حالتی که میخواست و همینجور که با دست چپش دستای بستمو گرفته بود محکم با دست راستش زد رو کونم ...
  من: آییییی
  احسان: صدبار گفتم یچی که میگم بگو چشم، حالا بگو چشم
  وقتی دید سکوت کردم دوباره زد رو کونم گفت نشنیدم
  گفتم ایییی، چشمممم
  احسان : افرین
  بعد دستمو کشید و منم مثل خودش رو زانوهام بودم همینجور که کیرشو وازلینی میکرد داشت گردنمو میک میزد و من اهههه میکشیدم
  بعد یهو حلم داد با همون دستا، حالت سجده شدم و صورتم یه وری افتاد رو تخت
  دستامو هنوز با دست چپش گرفته بود و با دستام هرجور که میخواست هدایتم میکرد
  دست راستشو گذاشت رو دهنم و کیرشو تا نصفه کرد تو کونم و انچنان کونم سوخت که خواستم از ته دلم جیغ بکشم که دست جلوی دهنم صدامو خفه کرد یکم ثابت نگه داشت تا جا باز کنه
  دستشو برداشت از رو دهنم
  گفتم اییی جررر خوردم احسان
  با یه صدای حشری گفت ،کیر برا جر دادنه دیگه
  با دستش زد تو گودی کمرم و گفت خم کن کمرتو...قوس بده...
  یکم کمرمو دادم داخل...
  با کف دست زد رو گودی کمرم و گفت بشکون کمرتو میگم
  بیشتر خم کردم
  محکم باز زد رو کونم و گفت افرین..‌بببین چجوری میکنم حالا
  دوباره تو یه حرکت دستشو گذاشت رو دهنم و تا دسته کرد تو کونم و من واقعا فک کردم پاره شدم با اون گیر بزرگش، همینجور که خم بود روم دوبار عقب و جلو کرد و دستشو از رو دهنم برداشت و کمرشو صاف کرد و شروع کرد تلمبه زدن...
  همینجور که عقب جلو میکرد میگفتم
  واااای احسان پاره شدم
  اااایییی
  و اونم با دست چپش همبنجور دستای بستمو گرفته بود و با دست راستش میزد رو کونم و میگفت
  ارهههه دارم میکنمممت
  دارم کونتو میگام عشقممم
  چند بار تلمبه که زد من کونم ارومتر شده بود و اخ و اوخام کمتر
  یهو با دستام که براش شده بود مث افسارم کشیدم بالاتر و دستامو ول کرد و موهامو دو دور دور دستش پیچوند و سرمو کشید عقب و محک تلمبه میزد ...
  اییییی احسان پاره شدممم... ایییییی
  همینجوری که تلمبه میزد باز محکم زد رو گودی کمرم و:
  مگه نگفتم خم کن کمرتو
  من یکم خم کردم ،احساس کردم بیشتر از این میشکنم
  محک زد رو کونم و گفت خم تر
  من کمرو بیشتر بردم داخل و گفتم ایییی
  گفت جووون ای گفتمنتو دوست دارم
  حرکتای عقب جلوش تند تر شده بود و محکمتر میزد رو کونم و با هر حرکتش یه چیزی میگفت
  احسان: دارم چیکارت میکنم
  من: ااااییی جرم میدی
  احسان : کیرم کجاته
  من: اییی تو کونم
  احسان: تا کجا تو کونته
  من : تا ته ، اااای مردممممم
  که یه لحظه احساس کردم داغ شدم و اه بلند و کشیده احسانو شنیدم
  همینجور بیحال افتاد روم و من درازکش شدم رو شکم و اون رو من دراز کشید
  یکم که نفسش اومد سرجاش
  گفت چطور بود
  گفتم پاره شدممم اییی
  گفت تو که ارضا نشدی هنوززز حالا نوبت توئه
  دستامو باز کرد و به کمر خوابوندم
  پاهامو انقد باز کرد که حس کردم الان نصف میشم
  دستامو با دستاش دو طرفم رو تخت نگه داشت و همینجور که خیمه زده بود روم گفت
  باید سینه هاتو بسازم
  و خم شد رو سینه هامو و محکم مک میزد
  یه دستمو ول کرد و گفت کیرمو بمال تا ابتو بیارم
  منم همینجور که اه و اوهم از خوردنش رو هوا بود کیرشو میمالیدم و احسان کوچولو باز بیدار شد
  من مونده بودم که احسان چه توانی داره
  از سینه هام دل کند و کیرشو گرفت تو دستشو میکشید لای کسم
  از سوراخ کسم میکشید تا میرسید به چوچولم و اونجا یه دور چوچولمو با سر کیرش میچرخوند و منم کلا توی یه دنیای یگه بودم و اه و ا هم رو هوااااا
  ااییییی احسانننن
  جووووون
  چشمامو بسته بودم و سرمو و چپ و راست میکردم و رو ابرا بودم
  اییییییی
  و لب پاینمو گاز میگرفتم
  جووووون چه اهی میکشه
  بعد کیرشو ول کرد و با دستش افتاد به جون چوچولم و محکم میچرخوندش و منم چون پاهام زیر پاهاش بود نمیتونستم پامو تکون بدم و اهههه میکشیدم و یهو جیغ زدم و ارضا شدم
  احسانم دوباره کیرشو زد به اب کسم و من کلا بیحال بیحال بودم
  هنوز چند ثانیه نبود تو بیحالیم غرق بودم که با یه حرکت احسان گودزیلا منو برگردوند و با دوتا دستاش کمرمو گرفت کشید بالا و من چهار دستو پا شدم و گفت
  کیرمو باز بیدار کردی خودتم باید بخوابونیش
  دوطرف کمرمو گرفت و محکم و با یه ضرب کرد تو کونم و من از ته وجودم جیغ کشیدم
  جووووووون باز دارم میگامت ،دارم کونتو جر میدم
  ایندفعه با دفعه قبل تلمبه زدنش فرق داشت
  دوطرف کمرمو با دوتا دستاش گرفته بود و تا سر کیرش میاورد بیرون و یه ضرب میکرد تا دسته تو کونم و من با هر ضربه
  ایییییییی
  وااای احسان جر خوردمممم
  اهههههه
  اییییی
  اونم به نفس نفس افتاده بود
  بعد از چندبار کردن کون من ابش اومد و باز ریخت تو کونم و بیحال و نفس نفس افتادیم
  از پشت بغلم کرد
  احسان: چطور بود؟
  من: واای پاره شدم ، کونم داره نبض میزنه
  احسان: سکس با دردش خوشمزس خوشکلم
  گردنمو یه مک زد و انقد دوتامون بیحال بودیم که تا صبح یه کله خوابیدیم...
  اینم خاطره اولین سکس من ، ببخشید طولانی شد ولی خواستم ریز به ریز برید تو فضای داستانمون


  نوشته: سارا

 • 20

 • 15
 • نظرات:
  •   Sepehrrrrr77
  • 1 ماه
   • 1

  • عجببببب


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه
   • 17

  • سرتو بزار تو بغلم فیلم ببینیم!! (biggrin) یعنی من که بعد از خوندن این دیگه جرات قیلم دانلود کردن ندارم از این به بعد هرچی جدید اومد شماها ببینین برام تعریف کنید!! (biggrin)


  •   Pesarkhoshform
  • 1 ماه
   • 3

  • منم دوست دارم غیر منتظره با دوستم سکس کنم ، دوستم خیییییییلی خوشفرمه لعنتی ولی راه نمیده


  •   saeed7989
  • 1 ماه
   • 5

  • همچی بار اولتم نبودها


  •   شنل_قرمزی
  • 1 ماه
   • 6

  • موقع تایپ دستتوووووون رو رووووووی یه حررررررف نگه نداااااااارید
   ساییدید بابا اه
   باور کنین هیچ جذاب نیست اصصصصصصصلا (rolling) (cry)


  •   ali80xx
  • 1 ماه
   • 4

  • نمودی بابا چقد طولانی بود وسطش دو سه بار خوابم برد


  •   Avvaaa
  • 1 ماه
   • 7

  • حس نظر دادن ندارم،ولی خدایی از سارا و سامان بکشین بیرون،باور کنید غیر از این دو بزرگوار،بقیه هم سکس بلدن (dash) (dash)


  •   loveteen1
  • 1 ماه
   • 2

  • ی نظر میذارم واسه کلِ داستانای امشب: کیرم تو شهوانی کیرم تو کستانای شهوانی کیرم تو همه کستانای امشب


  •   Tara.tt198
  • 1 ماه
   • 3

  • غیر قابل باور بود
   سوتی زیاد داشت


  •   hari.chobin
  • 1 ماه
   • 3

  • نوش جونت ولی باید از جلو میکردت


  •   دانیال.کیرکلفت.مشهد
  • 1 ماه
   • 3

  • میگم باز خوبه دفعه ی اولت بوده اینجوری بهش دادی اگه قبلش چندبار داده بودی چیکار میکردی دیوس خانم???


  •   omidmoghadam
  • 1 ماه
   • 0

  • فاعلم از کاشان بیاید تلگرام در ارتباط باشیم
   omid_moghadam_music


  •   instammm
  • 1 ماه
   • 3

  • یه سوال تو گاوی یا فکر کردی ما گاویم میگم یه تگ بزنید به نام کسشر گویی یا کستان (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (rolling)


  •   ssonna
  • 1 ماه
   • 1

  • خیلی خوب تعریف کردی داستانتو دوست داشتمش :-*


  •   zanbory
  • 1 ماه
   • 1

  • داستانت واسه جغیا خوب بود ،وازداستانهای تکراری گی بهتر بود.
   خب کاملا مشخصه راوی پسره و اینجا خاسته خودشو جای دختر جابزنه.
   موفق باشید.


  •   Mamadorg88
  • 1 ماه
   • 2

  • ایییییی


  •   sajjadkashani
  • 1 ماه
   • 0

  • عجب ؟؟؟؟
   یه دختر کاشانی هست باهم باشیم؟ (biggrin)


  •   Ramin472422
  • 1 ماه
   • 3

  • چقدم که غیر منتظره بود! همه‌ی ما انتظار داشتیم برید با هم فیلم ببینید صبح جمعه هم دعای ندبه بخونید


  •   Sara450
  • 1 ماه
   • 1

  • خوشمان آمد... شاید چون هم اسم بودیم (biggrin) کلا نوع توصیف کردنتو دوست داشتم


  •   bijan_qalpaq
  • 1 ماه
   • 1

  • کیا اومدن کامنت بخونن


  •   hamid30gari
  • 1 ماه
   • 4

  • عجب روده درازی هستی دختر.
   کاری با راست یا دروغش ندارم ولی استعداد نوشتن نداری سعی کن دیگه ننویسی.
   گریه ام گرفت خدافظ


  •   Hamidarakii
  • 1 ماه
   • 1

  • پس الان حرفه ای شدی دیگه. تف تو شرف این پسرای جنده ساز... عهههه


  •   parto_banoo
  • 1 ماه
   • 2

  • انقد ک شماها وسط سکس گپ زدین باهم فک نکنم تو طول زندگیتون حرف زده باشین
   مامانتم نگف خونه مینا میری مگه برا سرایدارشون انقد ب خودت میرسی ؟؟


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه
   • 2

  • اهل کاشانم روزگارم بد نیست...
   این شعر در وصف تو بوده سارای نیم وجبی با کون پاره


  •   Naziali2015
  • 1 ماه
   • 0

  • چون همشهري هستي عالي ???


  •   Aber11
  • 1 ماه
   • 2

  • من سارا اهل کاشانم؟؟... کسکش تو به کیر خر اهل ممسنی بیشتر شبیهی تا سارا اهل کاشان... کس کش وقتی خودتو دختر جا میزنی اقلا یجور بنویس که ابنه ای بودنت معلوم نشه... کیر سهراب سپهری تو دماغت


  •   HAdi8004
  • 1 ماه
   • 0

  • یعنی دمت گرم خیلی سکس خارجی نگاه میکنی کیرم دهنت مواظب باش سری بعدتوکست نکنه


  •   Pirefarzane
  • 1 ماه
   • 2

  • این فیلم جدیدا اجازه اکران گرفته!! چگونه به دختر چشم و گوش بسته در عرض نیم ساعت به یه پورن استار تبدیل میشه.. تماما توهم یه پسر جغی با دستی در شورت (همون دوربین فیلمبرداری خودمون)و دستی بر کیبورد!خیلی تلاش کردی بگی دختری ولی خیلی سوتی دادی..مگه مجبوری بیای اسهالی اونم این همه بزنی و بری...بقول آقا به دسته دوران برین در رو تموم شده...کیونت پاره اس


  •   Jaghisinz
  • 1 ماه
   • 1

  • کسه ننه آدم دروغ گو


  •   سالوادور_تنها
  • 1 ماه
   • 2

  • شما میرین دانشگاه درس بخونین یا کون بدین؟؟


  •   مردزخمی
  • 1 ماه
   • 0

  • کیرم دهنت بچه کونی دخترنما


  •   Meisam65
  • 1 ماه
   • 0

  • اهل کاشانم.کس گوی بدی نیستم.گاه گاه جقی میزنم.جای طوطی و کلاغ روپایی زن بندرت فیلمی میبینم اهل کاشانم


  •   mrroshak
  • 1 ماه
   • 0

  • ممنون بخاطر معرفی یه فیلم خوب تو داستانت، لایک


  •   Alouche
  • 1 ماه
   • 0

  • واقعا چرا باید شیوا نباشه دیگ من از اون داستانا میخام خعلی خوب مینوشت


  •   Alke
  • 1 ماه
   • 0

  • چه جالب????


  •   Nasr7070
  • 1 ماه
   • 0

  • نمایشنامه نوشتی؟


  •   Fuckfriend
  • 1 ماه
   • 0

  • سلام بر هالیوود. (biggrin)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو