اولین سکس من با ناهید و مرجان

1391/10/28

من یوسف 24 سال دارم داستانی که می خواهم براتون تعریف کنم مربوط به سال گذشته می باشد. من اون موقع (ترم مهر) دانشجوی ترم آخر در یکی از دانشگاه های اطراف بودم. من اون موقع 3 روز در هفته کلاس داشتم که یکشنبه تا سه شنبه بود و من همیشه 1 شب زودتر می رفتم به سمت دانشگاه من با یک نفر دیگه به اسم مجید که ترم اولی بود یک خونه اجاره کرده بودیم که این خونه زیر یک مغازه بود. کلاس های مجید 1 روز زودتر از من شروع می شد (شنبه) یک روز هم زودتر از من تمام می شد. یکی از هفته های اول ترم بود که برای من مسئله ای پیش آمده بود که مجبور بودم 1 روز زودتر به سمت دانشگاه برم یعنی جمعه شب من در موقعی که منتظر بودم که سوار سرویس بشم به طور اتفاقی با مجید (هم خونه ایم) هم سفر شده بودم. در موقعی که داشتیم سوار سرویس می شدیم دوتا از دوخترای دانشگاه جلوی ما بودن مجید یکشون را بهم نشان داد و گفت چند روزی هست که رو مخش کار می کنم ولی پا نمیدد.

خلاصه ما سوار شدیم و تا رسیدن به مقصد سر صحبت را با اون دوتا دوختر باز کردم و مخ اون دختره که مجید دنبالش بود را زدم اسمش ناهید بود که با دوستش که اسمش مرجان بود عازم دانشگاه شده بودن هر دوی آنها ترم اولی بودن بعد از آن جریان دیگه با هم دوست شده بودیم و بیرون می رفتیم.

یک روز از روزهای سرد پاییزی (روز دوشنبه ای بود)قرار بود ناهید یک سری برگه های را تو دانشگاه بهم برسوند اون روز ما نتونستیم هم دیگه را تو دانشگاه ببینیم بعد از ظهر بود که ناهید زنگ زد و احوال پرسی کرد و گفت کجایی؟ من بهش گفتم که کلاس هایم تمام شده و آمدم خونه دوباره پرسید کی امشب پهلوته؟ بهش گفتم که کسی اینجا نیست و مجید هم ظهر رفته به شهرش من بهش گفتم که پس این برگه ها را کی بهم می رسانی من احتیاجش دارم ناهید گفت که بعد از ظهر با مرجان میریم داخل شهر قبل از رفتن میام در خونه تون بهت میرسونم و میریم. بعد از ظهر طرفای 4 یا 5 بود که ناهید زنگ زد روی گوشیم جواب دادم ناهید گفت که من جلوی در خونتونم بیا بالا برگه را بگیر و قتی رفتم بالا در را باز کردم دیدم ناهید با مرجان جلوی در ایستادن احوال پرسی کردم و برگه ها را از ناهید گرفتم ناهید گفت که من حواصم نبوده بعضی از جاهاش ناقصه بهش گفتم که منتظر بمان تا خودکار و زیردستی برات بیارم. من برای بردن خودکار و زیردستی آمدم پایین تو همین موقعیت بود که صدای بسته شدن در آمد وقتی رفتم بالا دیدم ناهید و مرجان آمدن داخل و در را از پشت بستن و برای یک لحظه شکه شدم ناهید متوجه شد گفت که مشکلی که ندارد ما آمدیم داخل بهش گفتم که نه ولی کسی که شما را ندید گفت که نه بعد ناهید گفت که می خوام خونتون را ببینم بهش گفتم که بیا ببین مشکلی نیست. ناهید با مرجان هردو آمدن پایین ناهید کفش هایش را در آورد و آمد داخل دست داد باهاش دست دادم روبوسی کرد باهاش روبوسی کردم ازم لب گرفت ازش لب گرفتم منا تو بغلش گرفت منم تو بغلش گرفتم و مرجان هم داشت همین طور نگاه می کرد و غرق تماشای ما شده بود به ناهید گفتم که ظاهرا هی داره این روابط میره بالا تر ناهید گفت مگه بده من هم که داشتم از خوشحالی بال در می آموردم گفتم که برای چی بد باشد؟ باز بهش گفتم پس بریم داخل اتاق اینجا مرجان ایستاده گفت که باشد. من در همان حالت ناهید را بغلش کردم و بردم توی اتاق روی تخت گذاشتمش شروع به عشق بازی کردیم و در همان حال هم لباسهای هم دیگر را در آوردیم من از گوش هاش شروع کردم و سینه هاش هم دوستام بود و داشتم می مالیدم اون هم منا سفت بغل کرده بود و داشت کس نرمش را روی کیر من می مالید برای یک لحظه احساس کردم یکی کیرم را با دستش گرفته و داره می مالد نگاه کردم دیدم مرجان اومد داخل اتاق من وناهید اون قدر حشری شده بودیم که متوجه نشده بودیم که مرجان آمده تو من به مرجان گفتم چرا تو امدی تو برو بیرون ما هم حالا میاییم برو بیرون مرجان با یک لحن التماس گونه گفت خواهش می کنم منم باشم اجازه بدید بهش گفتم من نمی دونم از ناهید بپرس دوباره مرجان از ناهید پرسید ناهید که حسابی حشری شده بود گفت من کار ندارم هر خری که می خود اینجا باشد یوسف مال منه مر جان با شنید این حرف خوشحال شد و آمد سمتم به مرجان گفتم که می بینی که من دسم به ناهید خودت هر کاری که می خواهی بکن مرجان هم پشتش را به من کرد و خودش شروع کرد به در آوردن لباساش و قتی که برگشت و دیدمش عجب اندامی داشت خیلی زیبا و متناسب مثل باربی اون هم امد روی تخت کنارم دراز کشید بایک دستش کس ناهید را می مالید و با دست دیگش شکم منا که به مررو داشت پایین و پایین تر می رفت من هم چند تای ازش لب گرفتم و با یکی از دستام اول سینه هاشا بد کوس خوشگلش را و گاهی هم دستم را می بردم پشتش و با سوراخش بازی می کردم چند دقیقه یک بار انگشنام را می برد توی دهانش و با زبونش شروع به بازی کردن می کرد. در همین حال بودیم که ناگهان ناهید جیغی کشید و کیر من و شکمم خیس شد و از رویم بلند شد و کنارم بیحال دراز کشید و گفت که دیگه نمی تونم و جون ندارم منم گفتم پس من چی همان موقع مرجان گفت من هستم ناهید با کمال پرویی گفت تو فقط مال منی و دوباره امد و این بار به صورت 69 با من خوابید و شروع کرد کیرم را بگذارد تو دهنش و با زبانش باهاش بازی کند بعد هم کیرم را بین سینه های تپلش گذاشت و شروع به مالش کرد بعد از ی چند دقیقه ای گفت دیگه نمی تونم و رفت کنار مرجان که همش دنبال این لحظه بود بلند شد و کیرم با دستش گرفت و کرد توی سوراخ پشتش و من هم کمرشا گرفتم و شروع کردم به تلمبه زدن عجب سوراخی داشت حسابی تنگ بود بعد از چندین دفعه ای مرجان را بلندش کردم از روی کیرم مرجان متوجه شد که می خود آبم بیاد برا همین شروع به ساک زدن کن بعد یکدفعه کیرم را در آوردم و آبم را به صورتش پاشیدم و همان موقع هم مرجان ارضاع شد و هر دوی ما بیحال دراز کشیدیم دیگه متوجه نشدم که ، کی خوابمون برد ناگهان احساس کردم که یکی کیرم را با دستش گرفته و داره می مالد از خواب بلند شدم دیدم ناهید سرش را گذاشته روی پاهام و کیرم را گرفته توی دستاش و دارد توی چشمای من نگاه می کند و لبخند می زند بهش گفتم ساعت چند گفت حدود 5 بهش گفتم پس چرا این قدر هوا تاریکه و بیرون ساکته گفت به خاطر اینکه ساعت 5 صبح عزیزم گفتم باورم نمیشه از روی گوشیش نشانم داد باور کردم ناهید گفت عزیزم تو دیشب به من حال دادی حالا می خوام من بهت حال بدم گفتم چطوری؟؟؟ گفت حالا متوچه می شی از همان موقع شروع به ساک زدن کرد بعد از چند دفعه ای گفت که حیف دخترم و گرنه کوسم را در اختیارت می گذاشتم گفتم حالا طوری نیست سوراخت را بهم بده بلند شد کیرم را به آرومی گذاشت توی سوراخش و من هم شروع به تلمبه زدن کردم بعد یک دفعه ناهید را بلندش کردم و بهش گفتم به کیرم خوب نگاه کن همان طور که داشت نگاه می کرد آبم را توی صورتش پاشیدم خنده ای کرد با دستش کیرم را از منی پاک کرد و اول بوش کرد بعد هم گذاشت توی دهنش بعدش مرجان را بیدارش کردیم و سه تایی باهم رفتیم حمام و دوباره هر کدامشون جداگان برام ساک زدن
این بود خاطره اولین سکس من

نوشته: یوسف


👍 6
👎 4
160698 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

353394
2013-01-17 00:10:28 +0330 +0330
NA

این بد نبود…

0 ❤️

353395
2013-01-17 00:36:52 +0330 +0330

وصیت نامه گاندی:
פם אג ףמצשא מנבעח ףפעילמ ה כיגו ןואקילנ ןטשגד גדלךמצ שקלךצ שע גלץת של ךל פטא חלעא דגעל
פם אג ףמצשא מנבעח ףפעילמ ה כיגו
שגד גדלךמצ שקלךצ שע גלץת של ךל פטא חלעא דגעל
؛
آدم خيلى تحت تاثير قرار ميگيره مخصوصا اونجا كه ميگه:
שגד גדלךמצ שקךחעכ לחמתן
צתלח ךחעכ לחמתן וארעבדכ םוילטאכנ זשסאשע ל

اشکام نمیزارن مانیتورو ببینم

2 ❤️

353396
2013-01-17 01:07:52 +0330 +0330
NA

اخه چقد من من میکنی همش توهم بود

0 ❤️

353397
2013-01-17 01:47:07 +0330 +0330
NA

امام زاده جان حداقل مي گفتي وصيتنامه انيشتن اخه با زبون هبرو نوشتي برادر نه زبون هندي

0 ❤️

353398
2013-01-17 02:04:19 +0330 +0330

مرتیکه چلقوز فرق ب و پ رو نمیدونه بعد اومده داستان نوشته…
یعنی شافت تریلی رو باید عمودی و افقی و دولا پهنا و خلاصه در تمام جهات ممکن و غیر ممکن با واسکازین اضافی چپوند توی ماتحتت.
کس کش برو اینو تمرین کن بعد بیا داستان بنویس:
کردم
نکردی
کردنت
کردیم
نکردید
کردنتون
مرتکیه ی الاغ اسم خودشم گذاشته دانشجو…همینه مملکت ریده شده توش.
یه مشت مدرک مفت میدن به ملت.

1 ❤️

353399
2013-01-17 03:03:10 +0330 +0330
NA

هرچی که بهت گفتن حقته!
آخه مردیکه عوضی این چی بود نوشتی؟
میشه بگی در چه رشته ای درس میخونی که اینقدر با سوادی و داستانت را بدون غلط و خیلی زیبا نوشتی؟ فکر کنم رشته تحصیلی شما اصول و و قواعد جلق شناسی باشه!!!

Pentagon U.S.Army

0 ❤️

353400
2013-01-17 03:14:35 +0330 +0330
NA

کیر بابام تو کس خواهرت ادم دروغ گو

0 ❤️

353401
2013-01-17 05:48:25 +0330 +0330
NA

:? :? :? :? :? :?

0 ❤️

353402
2013-01-17 06:21:35 +0330 +0330
NA

چه خوبه
خوش به حالت سکس 2تا دختری و تا حالا تجربه نکردم
اما بازم دمشون گرم خوب بهت حااال دادن …

0 ❤️

353403
2013-01-17 09:25:13 +0330 +0330
NA

Khili koso sher bod

0 ❤️

353404
2013-01-17 10:22:27 +0330 +0330
NA

کیر راننده سرویس دانشگاتون تو کون رییس دانشگاتون که یه سری جقی امثال تو رو جمع کرده اونجا! واقعا با این ادبیات کیریت چجوری مخ دو تا رو زدی؟

0 ❤️

353405
2013-01-17 10:27:02 +0330 +0330

دوستان به نظرم این آقا افغانی تشریف دارن خوبه باز فارسی رو خوب حرف میزنی

0 ❤️

353406
2013-01-17 11:19:41 +0330 +0330
NA

توکه راست میگی کسه ننه آدم دروغگو

0 ❤️

353407
2013-01-17 14:19:02 +0330 +0330
NA

خاك برسرت يكم قشنگتر مي نوشتي همشو مي شدپیش بینی کرد…؟…جلقي

0 ❤️

353408
2013-01-17 15:03:00 +0330 +0330
NA

من نمیدونم این همه دروغ رو ازکجات درآوردی…کی خرج دماغت رومیده پینوکیو

0 ❤️

353409
2013-01-17 16:30:12 +0330 +0330
NA

مینا خانوم بدون اجازه از پدر گرامی نباید کیرشو حواله کنی ولی من این اجازه رو به شما میدم که مال منو حواله این اسگل جقی کنی .

0 ❤️

353410
2013-01-17 19:06:37 +0330 +0330
NA

ینی خاک تو کونت کس مشنگ , ریدم تو دهنت با این سوادت , ینی میخوام بالا بیارم از بس کیری نوشتی

دانشجو , دانش پخ , دانش کیر , نمیدونم چی بهت بگم , کیرم تو شلنگ خودکارت.

[سینه هاش دوستام] والا یه لحظه هنگ کردم اخه این تخم سگ که تنها بود , دوستاش کی اومدن ??
بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم فک کردم میخواد بگه سینه هاش دوتاس ,

بازم که نمیشه !!! آهان تازه فهمیدم میخواد بگه سینه هاش تو دستام بود …

استفراغ جاستین بیبر تو کونت .

کیر فردریک فریبل تو دهنت .

اخه کیرم تو دهن اون استادی که به تو درس میده این چی بود ریدی !!!

ینی واقعا الان اسم خودتو میزاری دانشجو , کارخانه خودکار بیک تو کونت .

بابا صد رحمت به افغانها, لااقل خودشون میفهمن چیی میگن .

جان من , این تن بمیره بگو چاخان بود بزار امشب خوابم ببره .

الان یه فحش بهت میدم اندازه صد تا فحش باشه :

دماغ مهران رجبی بصورت کمپلت تو کونت .

0 ❤️

353411
2013-01-17 19:19:04 +0330 +0330
NA

اخه مرتیکه جقلی رفیقت دو روز رو دختره کار کرد بهش پا نداد بعد تو با این ادبیات کیرت تو سرویس دانشگاه کیرت مخ هر دوشونو زدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برو جلقتو بزن
بی جنبه جنبه فیلم نگا کردنم نداری؟؟؟؟؟؟؟؟ حداقل بگو تو فیلم دیدم
مغزتو گایدم با این ادبیاتت

0 ❤️

353412
2013-01-17 19:49:19 +0330 +0330
NA

چاقال ، چرا با لهجه ی کیریت می نویسی ؟؟ آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نکبت این جمله یعنی چی؟“من هم کمرشا گرفتم "
یا این"با دست دیگش شکم منا که به مررو داشت پایین و پایین تر می رفت”
نمونه های دیگه هم هست …
یابو ی عزیز اول حرف زدن به فارسی را یاد بگیر بعد بیا داستان بنویس ، مغزتو گائیدم

0 ❤️

353413
2014-06-28 18:39:17 +0430 +0430

هشدار آقایون منبعد ما باید مواظب باشیم خانومها ودخترا ما رو نکنن

0 ❤️

839041
2021-10-24 13:26:26 +0330 +0330

متن یه فیلم سکسی بود

0 ❤️