اولین سکس نازی

  سلام من نازی ی دختر 22ساله هستم خاطره مال 1ساله پیشه پسری ب اسم سعید خیلی وقتی بود پا پیم بود و منم باهاش دوست شدم از طریق تلفن بعد جند ماهی رفتمو دیدمش خلاصه بعد دیدنش خیلی وقتا تو کوچه قرار میزاشتیم یا میومد جلو دانشگاه فقط همو میدیدیم بعد اون چند وقتی گذشت دیدم همش پیام میده من ارزوم اینه فقط یک بار لباتو بخورم اخه من لبا و چشمای درشتی دارم باصورت گرد و قدی حدود 170و وزنن تپلم سینه هام درشته و باسنم برجستس کمی هم شکم دارم خلاصه اینقد تو گوشم خواند که ما تو خیابون فقط همو میبینیم ی روز بیا خونه دوستم منم ک زیادی گرم و حشریم البته ب قصد سکس نرفتم اما تا اون موقع هم تجربشو نداشتم گفتم باشه خونه ب مامانم گفتم فردا کلاس دارم تا ظهر اونم اومد دم دانشگاه دنبالم خونه دوستش ب ما نزدیک بود


  خلاصه صب ساعت 7رفتم خونشون زمستون بود هوا خیلی سرد بود خونه دوستشم ی اتاق رو پشت بام داشتن و وقتی وارد شدیم گف بیا بریم بالا امن تره رفتیم بالا اون جا ی بخاری برقی بود و ی تخت خلاصه اون رو تخت خابید منم پایین تخت نشسته بودم حسابی سردم بود گف نازی نمیخای چیزی بگی الان ظهره میری خونه همش داریم همو نگاه میکنیما گفتم خب تو خابت میاد چیکار کنم هیچی بعد چند دقیقه بلند شدو رفت کنار پنجره منم رفتم کنار بخاری بالای تخت نشستم دیدم با سرعت اومد خابید رو تختو دستاشو کرد دورم تنم داغ شد محکم بغلم کرد با پالتو همه لباسام اول خوب تو چشمم نگا کرد تنش میلرزید عادتش بود تا منو میدید میلرزید خالاصه چشاشو بستو لباشو گذاشت رو لبم بوسم کرد گرم شده بودم گفتم سعی نکن دیدم رو خودش نمیاره محکم لبامو خورد زبونشو میکشید ب کل لبم از این کار بدم میومد کنارش زدم دوباره چسبید بهم گفتم داری خفم میکنی بزار پالتومو در بیارم ی مانتو زیپ دار تنم بود مقنعه و مانتو مو در اوردم و دوباره بغلم کرد شروع کرد ب خوردن گردنم ی جوری میخورد نفسم بند اومده بود کسم خیس شده بود وای نگو چی بود گردنم کبود شد دستاشو گذاشته بود رو سینم میمالید سینم از دستاش بزرگ تر بود وای وقتی میمالید شل شده بودم زیپ مانتو مو کشید پایین از تنم بیرونش اورد کیرش بزرگ شده بود تو شلوارش هی ناله میکرد شلوارشو واسش بیرون اوردم و اونم سینمو از سوتین انداخت بیرون با دستاش نوکشو فشار میداد داشتم غش میکردم ک بند سوتینمو باز کرد خوابوندم و خودشم خابید روم تمام سینمو کرد تو دهنش وای مک میزد من جیغ میزدم دوس داشتم رفتارشو با اون دستشم سینه اون یکیمو میمالوند بعد جای رستو دهنشو عوض کرد اون روز بهش اجازه ندادم شرتمو در بیاره خلاصه از رو شرت 2بار ازضام کرد خودشم کیرشو گذاشت رو کسم مالید تا ابش ریخت رو شزتم و من ناراحت شدم ک شاید حامله شم اومدم خونه رفتم حمام و نشستم پای بخاری بعد اون هر روز دوس داشتم بام سکس کنه تا 1 ماه بعدش گف نازی ی جا جور کردم بیا بریم منم رفتم ابروهامو برداشتمو تمام تنمو موم انداختم ی تاپ دامن کوتاه خریدم دامنه تا زیر باسنم بود حمام کردم ب مامانمم گفتم امروز دانشگاه کلاس دارم


  عصری اومد دنبالم رفتیم اون خونه ک جور کرده بود رفتم تو اتاق لباسامو در اوردم وقتی اومدم منو دید با اون پاهای سفیدو تپل حس کردم کیرش بلند شد اومد بغلم کرد خابوندم رو زمین افتاد روم لبای همو خوردیم اینقد مک زدیم ک خسنه شده بودیم بعد اومد پایین لاله گوشمو کرد تو دهنش وای نالم بلند شد زبونشو اروم کشید رو گردنم بعد هی لباشو میزاش رو گردنم و مک میزد اروم اروم اومد پایین تاپم بندی بود بند سوتینمو با بند تاپپم کشید پایین ی سینیه درشت سفید با سر سورتی من اومد بیرون مثل دیوونه ها میخوردش بعد تاپمو در اورد و پشت کمرمو بوسید و سوتینمو باز کرد دستاشو گذاشت رو سینه هام یکم مالیدشون بعدش اروم برم گردوندو باز خابید روم خودشم لخت شدو خودشو بم میمالید محکم بهم میمالید تن دوتامون اتیش بود کم کم از سینم اوپد پایینو اروم شکممو لیس میزد و دستاش رو سینه هام بود فشار میداد منم ناله میکردم ک دستشو کذاش رو کسم یکم مالیدش دستشو برد تو شرتم خیس خیس بودم شرتمو در اورد دهنشو گذاشت رو کسم ابمو خورد و چند باری زبونشو از پایین کشید تا رو چوچولم بعدم چوچولمو دندون گرف جیغ زدم و موهاشو کشیدم بعد گفتم سعید دوباره دیدم دندون گرفتو سرشو رو کسم پر میده ای حال کردم با ی دستشه سینمو میکشیدو فشارش میداد بعد بلند شدم خابوندمش کیرشو کردم تو دهن وارد نبودم اما سعی کردم دندونام بهش نخوره براش ساک زدم خیس شده بود خوب ک ساک زدم اومد روم سینمو ب هم چسبوندو کیرشو گذاش وسطش هی عقب جلو میکرد ب دهنم میرسید لیسش میزدم بعد اروم ایرشو مالید ب کس خیسم خیلی داغ بود حس خوبی بود دوس داشتم بکنه تو کسم اما نمیشد دختر بودم بعد برم کردوند و از پشت هی مالید ب کسم وای یادم میاد باز هوای کیر میکنم بعدش اروم گذاشت رو سوراخ کونمو یکم فشار داد جیغ زدم تف زد دوباره فشار داد سرش رفت تو نگه داشت تا جا باز کنه از پشت خم شد رومو دست اورد جلو سینمو گرفت محکم ی فشار داد کیرش رفت تو. یه جیغ بلند زدم گف عزیزم اروم باش ببخشید دردت اومد ی چتد لحظه صبر داد بعد تلمبه زد تا من شل شل شدم اونم اینقد زد ابش ریخ تو کونم بعد رفتیم تو حمام نشسته بود رو زمین منم نشستم رو پاش وای ک هنوز کیرش داغ بود اون اب داغ ک میریخت رومون بیشتر حشری میشدیم من سینم 75بس مک زده بود سینه هام باد کرده بود و قرمز شده بود خودمو رو کیر داغش تکون میدادم اونم فهمیده بود خوشم اومده گفتم سعید دوباره کسمو بخور زیر اب اب داغ میریخ رو پام تحریکم میکرد اونم لیسم میزدو لبای کسمو گاز میگرف دیگه دوباره ارضا شدم خودمونو شستیم اومدیم بیرون ساعت 5 بود منو رسوند خونه بعد اون اومد خاستگاری قبول نکردم اونم زن گرفته.


  نوشته: نازی

 • 6

 • 1
 • نظرات:
  •   sanaz jn
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • Ensafan khodet DastaneTo yebar bekhOon,bad bia nazar bede!!!
   MakhSoosan Oon jomleye Akharet k Mano Bad Joor tahte Tasir Gozasht!!!!!
   Jaghiiii


  •   sancy tala
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • باریکالله دختر خوب و نازنین ! فرشته روی زمین ! بیا رو کیر من بشین ! من از سعید بهترم ! کوستو هم میخورم ! اگه جوابم بدی ! اگه تو دوستم بشی ! آرزویی ندارم !! این شعر برای بچه‌های مهد کودک سروده شده !! لطفا در حفظ آن کوشا باشید !!


  •   kamigole1350
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • این داستانو یه دختر ننوشته چون حسش مردونه بود


  •   آموزگار عشق
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • جق الجالق


  •   kingboy.teh67
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • ذهن و احساس سالمی داری هنوز مثه بعضیا ژستی و بدجنس نشدی. احیانا شیرازی نیستی؟ آخه مشخصاتت با شیرازیا میخونه.


  •   Jack_Colin
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • bravo clapping


  •   اصفهان زیبا من
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • براو به شما زیبا رو


  •   man ehsasiam
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • داستان خیلی ریبایی بود و چیزی ک خوندم مطمعنا از تخیلاتت بود.این چیزیه ک من حس میکنم و اگه اشتباه میکنم ببخشید.
   زحمت کشیدین با تشکر


  •   amegzahhak
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • bad nabood
   behtar beshe


  •   0311ali
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • خیلی عا لی بود


  •   0311ali
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • سلام نازی اهل کجای مشه بگی


  •   اهل عمل
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • گاییدم به هیکلت نازی
   استعاره پاشیدن آب منی
   D:


  •   سوسمارمولک
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • چقدر کسلیس زیر این داستان نظر دادن
   حالا اگر اسم طرف مجید بود همه بهش میریدن


  •   کیر کلفتم145487514477
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • بچه ها پس برید بکنید دخترا به اونایی که میکننشون بد میرن خواستگاری جواب نمیدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟داستانش خوب بود ولی اخرش تخیل بود


  •   kingboy.teh67
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • من نظرمو گفتم کس لیسی تو خونم نی


  •   hami-Bokon
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • نازی جون بیشتر دقت کن،تیترداستانت اولین سکس بود،ولی ازقرار معلوم خیلی مقاومت کونت بالاست،با اون کیری که بااب وتاب ارش یاد می کنی،می بایست جر می خوردی!


  •   مهدي خطر
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • ببينم به منم ميدي كستو بخورم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو