اولین کون دادنم به همکلاسی هام

1399/12/09

سلام اسمم مهرانه اول از همه بگم‌که داستان گی هستش.
من الان ۱۸ سالمه و این داستان برمیگرده به وقتی که اول راهنمایی بودم یعنی ۱۳ سالم بود . کلا یه مقدار قد بلندم و اون موقع هم بین هم کلاسی هام جزو قدبلندها بودم و چون از بچگی فوتبال بازی میکردم هیکلم بد نبود نه خیلی لاغر نه چاق . درس خون هم بودم تا پنجمه ابتدایی معدلم ۲۰ بود و اول راهنمایی هم درسا مو میخوندم و جزو شاگرد اولا بودم ولی بچه های شر کلاسمون خیلی منو اذیت میکردن . چون هم درس خون و سر و ساکت بودم و هم از نظر قیافه از بین هم کلاسیام خوشگل تر از همه بودم . اندام خوبی هم داشتم که تا اون سن هنوز مویی درنیاورده بود . ۴ نفر بودن که خیلی شر بودن و ته کلاس میشستن . وقتی که زنگ تفریح میخورد داخل کلاس منو خفت میکردن و میبردن گوشه ی کلاسو انگشتم میکردن و لبو گردنمو میخوردن . یا اگه از دستشون در میرفتم اگه داخل حیاط پیدام میکردن دنبالم میکردن تا بلاخره منو خفت کنن . ولی دیگه شورشو درآورده بودن و داخل حیاط و جلوی همه ی گوشه منو میگرفتن و انگشتم میکردن.
دیگه کم کم همه فهمیده بودن و این موضوع خیلی منو آزار میداد . از طرفی هم نمیدونم چرا هیچوقت ب مدیرمون نمیگفتم چون فاز داشتم که خایمالی نکنم و اون ها هم هی بیشتر اذیتم میکردن . تا اینکه بهشون گفتم دیگه خواهشا جلوی جمع از این کارا با من نکنید و آبروم میره . بعد از اون اونا روزی ی بار یا دوبار داخل کلاس بین زنگ تفریح یا اخر کلاس منو میگرفتن و اذیت میکردن تا اینکه بعد ی مدت کم تر این کارو میکردن و بعضی روزا هم کاری نداشتن . انگار دیگه براشون عادی شده بود منم راحت شده بودم .
ولی انگار اشتباه میکردم . ی روز اخر کلاس شد و اون ۴ نفر که اسمشون امیر و حسین و رضا و مهدی بودن من و نگه داشتن و بردن ته کلاس . حسین که بین اونا از همه شر تر بود منو از پشت بغل کرد و رفت روی نیمکت نشست و من نشوند روی کیرش و منو محکم فشار میداد و میگفت عشق منی . منم که دیگه اینکارا واسم عادی شده بود زیاد مقاومت نمیکردم و منتظر میموندم تا خودشون من و ول کنن. تو همین حال و هوا بودم که امیر اومد جلو و کیرشو درآورد و گرفت سمت صورتمو گفت بیا ساک بزن . من که با دیدن این صحنه متعجب شده بودم سریع بلند شدمو و داد زدم که قرار نبود از این کارا بکنیم و شما راجب من چی فکر کردین و تهدیدشون کردم که اگه بازم از این کار ها بکنن ب مدیر میگم و چون سابقه ی اونا هم پیش مدیر خراب بود میترسیدن و کوتاه میومدن . خلاصه ی مدت گذشت و کاری با من نداشتن ولی بازم بعد از چند هفته شروع کردن . دیگه واقعا خسته شده بودم و کله مدرسه هم فهمیده بودن و من و مسخره میکردن و شده بودم کونی مدرسه . هر بار که اذیتم میکردن با التماس بهشون میگفتم که ولمم کنن و اونام عین خیالشون نبود . تا اینکه ی روز یکی از بچه ها بهم گفت که زنگ اخر حواست باشه که واست نقشه کشیدن . من زیاد جدی نگرفتم و کل اون روز هم کسی با من کار نداشت. زنگ اخر خورد و با دوستم علی میرفتیم به سمت خونه که دیدم اون ۴ نفر پشت سرمن . با دوستم تا ی جایی رفتیم و اون ۴ نفر اومدن جلومونو گرفتن . دوستمو فرستادن رفت و من موندم با اون ۴ نفر .
دستم‌ و گرفتن و من و ب زور بردن داخل خونه ای ک نیمه ساخت بود . رفتیم داخل یکی از اتاقاش . ی نفر از جلو لبمو میخورد و ی نفر هم از پشت خودشو چسبونده به من و کیرشو میمالید ب کونم . بعد چند دقیقه حسین من و بغل کرد و چسبوند به دیوار . از پشت کیرشو ب کونم میمالید گردن و لبمو میخورد . بعدش دستشو کرد تو شرتمو با کیرم بازی کرد و گفت : ببینم این تو چی داری ؟ کیرم زیاد بزرگ نبود الان ک ۱۸ سالمه کیرم حدود ۱۲ سانته .
بعد چند دقیقه خوشم اومد و حال میکردم ک خودشو بهم چسبونده و میمالونه . کیرشو از توی شلوار احساس میکردم که قشنگ سفت شده بود و ی مقدار ترس برم داشته بود که ی موقع به زور کونم نزارن ولی از طرفی با کیرم که بازی میکرد شهوتیم کرده بود و دوست داشتم تو همین حالت بمونم . حتی ی مقدار کونم و قمبل کرده بودمو قشنگ چسبنونده بودم به کیرش و حسینم منو محکم چسبیده بود . بعد چند دقیقه دستشو از شرتم درآورد و این بار از پشت کرد تو شرتم و با کونم بازی کرد . لپ های کونم و محکم فشار میداد و چنگ میگرفت و قربون صدقم میرفت و میگفت تو عشق منی و فقط مال خودمی . بعدش اون ۳ نفر هم اومدن و منو دور کردن و شروع کردن به مالیدن من . یکی ازم لب میگرفت و یکی دستشو کرده بود تو شرتمو با کونم ور میرفت و یکیم با کیرم بازی میکرد که یهو دیدم حسین داره کمربندمو باز میکنه . دستشو محکم زدم و گفتم داری چیکار میکنی دیگه بسه . ولی اون کاملا جدی بود از قیافش معلوم بود که دیدم دست کرد تو جیبشو چاقو درآورد . منم ک چاقو رو دیدم خیلی ترسیدم و با بغز گفتم تو رو خدا ولم کنین . اونم گفت تا ی دست به ما ندی از اینجا نمیری و حسابی تهدیدم کرد . منم ک خیلی ترسیده بودم با گریه میگفتم فقط ولم کنین .
اونا هم میگفن تا ی دست ندی خبری از رفتن نیست . خلاصه صحبت کردن و گفتن اگه ی بار بهشون بدم دیگه کاری ندارن و حتی تو مدرسه هم دیگه اذیتم نمیکنن و بی خیالم میشن . منم ک دیدم چاره ای ندارم من من کردم و که حسین اومد چاقو رو گذاشت رو گردنم و گفت بریم تو اتاق بغلی . منم ک دیدم چاره ای نیست رفتم اتاق بغلی که کوچکتر بود انگار قسمت حمومش بود . چاقو رو گرفت سمتم گفت لباست و دربیار منم بهش گفتم اول چاقو رو بزار جیبت و ب اون نیازی نیست . بعدش شلوارمو درآوردم فقط شرت پام بود که کیرشو درآورد و گفت یکم واسم بخورش . منم گفتم خوشم نمیاد و حرفشو نزن که سرمو به زور گرفت و برد سمت کیرش . منم دهانم و باز کردمو تا ته کرد تو دهانم . کیرش حدود ۱۴ سانت بود ی مقدار که واسش ساک زدم گفت دوست داری کونتو لیس بزنم . منم که زیاد بلد نبودم و تا اون موقع تجربه هیچ سکسی و نداشتم گفتم نمیدونم . من و چسبوند ب دیوار و از پشت بهم چسبوند . ی مقدار لبمو خورد و کیرش به کونم میمالوند که شرتمو کشید پایین . نشست و ی دونه زد در کونم و بوسش کرد و گفت دیگه از این به بعد مال خودمه . بعدش گفت با دستات کونتو وا کن منم اینکارو کردم و شروع کردن ب لیسیدن کل کونم . خیلی حس خوب و عجیبی داشتم و کاملا شهوتی شده بودم . از طرفی به این فکر میکردم که دیگه واقعا قراره کونم بزارن و صفرمو باز کنن و ناراحت بودم ولی از طرفی رو ابرا بودمو دوست داشتم تا شب کونمو لیس بزنه . خلاصه بعد اینکه قشنگ لیسید و حال کردم بلند شد و ی تفی ب کیرش زد و کمرمو داد سمت جلو که یکم قمبل کنم . بعد کیرشو برد سمت سوراخ کونم و هرچی زور میزد داخل نمیرفت . گفت با دستات چاک کونتو باز کن . این کارو کردم و بازم هر چی زور زد داخل نمیرفت . خلاصه بازم نشست و کونمو میلیسید و من و انگشت میکرد تا جا وا کنه . خیلی دردم میومد و با خودم میگفتم انگشتش که انقدر درد داره وای ب حال کیرش . خلاصه بعد چند دقیقه بلند شد و چاک کونمو با دستاش باز کرد و کیرشو فشار داد . با درد خیلی شدیدی سر کیرش رفت تو کونم و ی اخ بلند گفتم . بعدش اروم اروم فشار داد تا ته بره تو کونم داشتم میمردم از شدت درد . ازش خواهش میکردم که از تو کونم در بیاره ولی کونمو محکم گرفته بود و ولم نمیکرد . منم جلوم دیوار بود و چسبیده بودم به دیوار و جایی واسه فرار نداشتم . خلاصه کیرشو درآورد که تف بزنه خندید و گفت خونت آوردم و کیرم خونی شده . منم که از شدت درد نمیتونستم تکون بخوردم هیچی نگفتم و فقط بغز تو گلوم بود . حسین که دید ناراحتم بوسم میکرد و قربون صدقم میرفت و کیرشو آروم داخل کونم عقب جلو میکرد . بعدش من و از جلو بغل کرد و دو تا لنگامو گرفت رو دستاش من و بلند کرد و نشوند رو کیرش . پوزیشن جالبی بود منو رو هوا نگه داشته بود و رو کیرش بالا پایین میکرد و همزمان لبمو میخورد . منم دیگه شل کرده بودم و به عبارتی داشتم لذت میبردم ولی هنوز درد داشتم . خلاصه تو همون حالت تند ترش کرد و دیدم داره میلرزه که فهمیدم داره ارضا میشه و آبشو خالی کرد تو کونم . من و گذاشت زمین و بوسم کرد و ازم تشکر کرد و گفت یکم واسم بخور . منم نشستم یکم ساک زدم . دیدم کیرش باز بلند شد . منو بلند کرد و سریع رفت پشتم و باز کمرمو گرفت و کیرش و کرد داخلم . منم چیزی نمیگفتم و فقط اخ و اوخ میکردم که اون ۳ نفر سر و کلشون پیدا شد . گفتن چه خبره و نوبت ما نشده که حسین گفت فعلا نوبت منه . بی رحم خیلی حشری شده بود و تند تند فقط منو میکرد . منم دیگه دردی احساس نمیکردمو با صدای بلند ناله میکردم . خلاصه حسین کارش تموم شد و اون ۳ نفر هم که ی کون مفت گیر آورده بودن هر کاری خواستن باهام کردن و نفری ی دست کردن . بعدش لباسامو پوشیدم و اومدیم بیرون . مسیرامون متفاوت بود ولی حسین گفت تا ی جایی باهات میام . تو راه هی منو انگشت میکرد و بهم چسبیده بود و منم دیگه کاریش نداشتم و خوشمم میومد تازه . تا ی جایی رفتیم و رسیدیم به مدرسه دوران ابتداییمون . تعطیل شده بود و خلوت بود ولی درش باز بود . حسین گفت که بریم داخل یه شاش کنم و بعدش بریم . رفتیم سمت دستشوییش که حسین دستمو گرفت و برد تو یکی از دستشویی ها خودشم اومد داخل و در و بست . با التماس گفتم که دیگه نه و خیلی درد میکنه ولی گوشش بدهکار نبود . اصلا فکر نمیکردم گیر ی همچین آدم حشری ای بیفتم . خلاصه منو پشت ب خودش کرد و شلوارمو کشید پایین ی مقدار تف به کیرش و کونم زد و دوباره کرد داخلم . باز مثل دفعه قبل با دو دستاش کمرمو محکم گرفته بود . تند تند کمر میزد . تا بعد ۱۰ دقیقه آبش اومد و با صدای نفس نفس زدنش فهمیدم که ارضا شده . باورم نمیشد ی روز برگردم به مدرسه ابتدایی و داخلش کون بدم . خلاصه اومدیم بیرون و رفتیم سمت خونمون . خونه ی حسین سمت دیگه بود و ولم نمیکرد و بهش میگفتم دیگه چی از جون من میخوای ؟ اونم میگفت ی دست دیگه .شاید باور نکنید و بگید دروغ میگه ولی واقعا حقیقت داره و خودم هم خیلی تعجب کرده بودم. خلاصه خیلی اصرار میکرد و منم میگفتم دیگه نه و بسه و درد میکنه ولی اون دست بردار نبود. تا ی جایی رفتیم به پل رسیدیم . اونم من و ب زور برد زیر پل کنار رودخونه بین جنگل و درختا شلوارشو کشید پایین گفت واسش بخورم . منم که دیگه حس هیچی نداشتم هر کاری میگفت میکردم که سریعتر کارش تموم شه و بره . کیرش که بلند شد کمربندمو باز کرد و شلوارمو کشید پایین خودش رفت روی سنگ بزرگی نشست و گفت بیا روش بشین . منم رفتم و سوراخ کونمو رو کیرش تنظیم کردم و نشستم و راحت رفت تو کونم . خودم واسش بالا پایین میکردم . بازم داشت حال میداد بهم و بعضی وقت ها عین جنده ها رو کیرش رقص میکردم و قر میدادم . بعدش اونم از پشت دستشو آورد و با کیرم بازی کرد و همزمان که رو کیرش بالا پایین میکردم واسم جق میزد . بعد چند دقیقه که آبم اومد بلند شدم اونم بلند شد و سر پا من و کرد . خلاصه باز آبشو تو کونم خالی کرد . ازم تشکر کرد و گفت که از این به بعد هوامو داره . بعد این ماجرا تا ی هفته کونم درد میکرد و نمیتونستم درست بشینم . بعد اون روز بازم ول کن نبودن و تا اخر سال هفته ای ی بار داخل دسشویی یا ساختمون نیمه کاره ۴ نفری میکردنم . اون سال ک تموم شد مدرسم و عوض کردم و از دستشون خلاص شدم . ولی هنوز هم باهاشون ارتباط دارم و اگه دوست داشین بازم از خاطراتمون میگم .

نوشته: mehran.jon


👍 10
👎 7
14101 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

793965
2021-02-27 00:54:43 +0330 +0330

کسخلی چیزی هستی؟

0 ❤️

793975
2021-02-27 01:06:11 +0330 +0330

مهران عزیز در این که شما یک کونی مادرزادی شکی نیست ولی یاد بگیر سر در سایت نوشته زیر 18 سال ممنوع خاطرات مدرسه مال قبل 18 سالگی است شعورت برسه جاش اینجا نیست ولی میتونی هرچقدر که بخوای از بقیه کون دادنای دوران بزرگسالیت بنویسی…

3 ❤️

793980
2021-02-27 01:12:37 +0330 +0330

نمیدونم چرا حس میکنم تو مال همین جایی باشی که منم هستم و میشناسمت.اگه همونی باشی که توی ذهن هست واقعا خوشگل و ناز بودی

1 ❤️

794009
2021-02-27 02:55:54 +0330 +0330

کونی شدنت مبارک

0 ❤️

794013
2021-02-27 03:06:03 +0330 +0330

داداش دیگه خیلی چرت گفتی.

1 ❤️

794030
2021-02-27 07:18:45 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

حتی نوجوون های بچه مدرسه ای هم ممکنه توی اولین سکس ها و تجربه های جنسیشون، آلوده بشن و اونو به دیگران هم منتقل کنن.
مراقب باشید توی رابطه های جنسی تون و اگه کاندوم ندارید، روتون نمیشه از داروخونه بخرید یا از کسی بخواین براتون از داروخونه بخره، فقط با روش های کم خطرتر، مثل مالوندن، خودتونو ارضا کنین و از کارهای پرخطری که احتمال انتقال بیماری هایی که از راه سکس منتقل میشن رو بالا میبرن، پرهیز کنین.

3 ❤️

794050
2021-02-27 09:53:18 +0330 +0330

اگه واقعی بود خیلی خری منم تو مدرسه خوشگل و خوش اندام و سفید بودم ولی کسی تخم نداشت انگشت کنه ادم اگه خودش نخاره کسی کاریش نداره

1 ❤️

794079
2021-02-27 12:52:37 +0330 +0330

اینکه چاقو کشیده دلیل نمیشه چون تا خودت نخوای نمیتونن کاری کنن کافی بود کمی مقاومت کنی حتی اگر بیخ پیدا میکرد و جایی چاقوت میزد که روت نشه به کسی بگی کافی بود با بزرگترت بری آگاهی و پزشک قانونی یک دیه تپل و خوشگل میگرفتی و اونا رو هم به جرم قصد تعرض به کانون اصلاح و تربیت فرستاده میشدن اون جای زخمی که یک پخمه بزنه خیلی سریع خوب میشه

0 ❤️

794089
2021-02-27 14:39:06 +0330 +0330

این بیشتر شبیه تجازوه تا کون دادن

0 ❤️

794125
2021-02-27 19:11:19 +0330 +0330

چه اجباری داری این همه مزخرف سر هم کنی؟

0 ❤️

794210
2021-02-28 07:51:31 +0330 +0330

کسخل مدرستو عوض کردی بعدشم باهاشون در ارتباط بودی حالا میموندی همونجا دیگه خوشت اومده بود😐

0 ❤️

794280
2021-02-28 14:30:42 +0330 +0330

کرم از خود درخت بوده
خلاص!

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom