اولین کون دادنم تو ۱۷ سالگی

1399/11/04

سلام من مهرابم ۱۷ سالمه لاغرم و فوق العاده سفید بدنم خیلی کم موئه فقط دور کیرم تا حدود زیادی مو داره…قدم ۱۶۸ وزنم ۵۲
این داستانی که تعریف میکنم واسه دو ماه پیشه و کاملا واقعیه اگه گی دوس ندارین نخونین
من از وقتی سکسو شناختم میل به مفعولی داشتم خیلی انگولک شدم تو زندگی ولی تا قبل این داستان به اراده خودم نبوده حتی یه بار به زور پسرخالم که ۱۰ سال ازم بزرگتره واسش ساک زدم و الانم که الانه ازش فراریم
نه اینکه بدم بیاد میترسیدم از دردش و از ابرو ریزیش
من تک فرزندم
چند روزی بود خیلی حشری بودم هی جق میزدم ولی ارضا نمیشدم اینم بگم با اینکه حس مفعولی دارم کیر گنده و کلفتی دارم:)
یه فکری به سرم زد رفتم حمومو خودمو شیو کردم یه ربات داشتم تو تلگرام چن تا عکس از خودم گرفتم و با افراد ناشناس چت میکردم دوس داشتم کیسم سایز کوچیک باشه از ادمای تپلم خیلی خوشم میومد که شکم گنده داشته باشن…همینجوری میچرخیدم که با یکی به اسم صادق اشنا شدم ۲۱ سالش بود سرباز بود قدش ۱۷۰ بود ولی وزنش ۱۰۵ بود تپل و شکم گنده تا حالا سکس نداشته بود گفت سایزش ۸ سانته یه پشمالو بود خیلی کیر پرمو دوس داشتم شهوتیم میکرد خجالت میکشید از کیر کوچیکش ولی من عاشق کیرش شده بودم اولش خودمو دختر جا زدم بعد گفتم سکس میخای گفت جووون اره عکس کونمو دادم بهش کف کرده بود نفهمیده بود پسرم گفتم خیلی تو کفم گفت خونش خالیه برم پیشش گفتم یه چیزی بگم ناراحت نمیشی گفت نه گفتم من پسرم میشه منو بکنی:)
اولش هیچی نگفت ضد حال خوردم فک کردم گی نیست بعد گفت الکی میگی گفتم بخدا پسرم بعد یه عکس گرفتم از پشت که تخما و کیرمم معلوم بشه گفت عجب هلویی هستی مگه پسرم اینقدر کص میشه:)
گفتم شده دیگه تو کفم هست پایه ای گفت اره نوکرتم هستم الان بیا پیشم
ترسیدم یه کم گفتم تو بیا اخه من پدر مادرم هر دو شاغلن نمیدونم چرا ولی اینجوری بیشتر احساس امنیت میکردم گفت جدی بیام؟
گفتم اره گفت سرکارمون نذاری گفتم نه بابا شمارتو بده زنگ بزنم شمارشو داد زنگ زدم خودمو معرفی کردم گفت اگه صدات نبود هنوزم فکر میکردم دختری گفتم اگه میخای بیای زود باش کاندومم بگیر حدودا ۲۰ دیقه ای فاصله داشتیم گفت بذار برم شیو کنم گفتم نکنیا من مو دار دوس دارم فقط خودتو بشور بو نده همینجوری بیا گفت باشه
یه شورت صورتی داشتم خیلی خوب بود اونو پوشیدم با یه شلوار جذب و یه تی شرت بنفش
بعد ۲۰ دیقه اومد زنگ زد درو باز کردم استرس داشتم اومد بالا سلام و احوال پرسی کردیم حدود ساعت ۱۱ بود اومد نشست روی زمین گفتم چیزی میخوری گفت نه مرسی رفتم نشستم پیشش خجالتی بود کاری نمیکرد دستمو بردم روی کیرش استرس داشتم گفت اوووف حشری بودیم هر دو شلوار لی گشاد تنش بود دکمشو باز کردم کیرشو کشیدم بیرون پیش آبش اومده بود کیرشو گرفته بودم زبونمو بردم روش اولین بار بود مزه کیرو میچشیدم یه کم پیش آبش به شوری میزد سرشو قشنگ خیس کرده بودم اونم از زیر تخماش گرفته بود کلشو کرد توی دهنم بر خلاف اولش حس خوبی بود کیرش کامل تو دهنم بود میخوردم خیلی وارد نبودم تخماشو لیس میزدم کمربندشو باز کرد شلوارشو تا زانو داد پایین یه شورت مامان دوز آبی پاش بود شورتشم تا زانو دادم پایین لای پاشو لیس میزدم تخماشو روناشو خیلی شهوتی شده بود منو کشید روی خودش لبامو میخورد چه حال عجیبی داشتم صورت بدون موی منو لیس میزد لبامو میخورد دستشو دور کونم حلقه کرده بود انگشتاشو میکرد لای کونم لبامو میخورد نمیدونم چی شد که یهو از شهوت زیاد ارضا شدم شلوارم خیس شد گفت آبت اومد گفتم اره یه کم حسم پریده بود گفتم بذار لخت شم پا شدم شلوار و تی شرتمو در اوردم شورتم خیس خیس بود تا حالا اینقدر زیاد آبم نیومده بود گفت شورتتم دربیار در اوردم گفت بیا رو دهنم به پشت نشستم روی سینش خم شدم رو کیرش شهوتم پریده بود زبونشو گذاشت لای کونم گفت جووووون
چه کونی داری تو نفس لای کونمو رونامو پشت خایمو لیس میزد گفت تو هم ساک بزن قشنگ خم شدم روی کیرش حسم پریده بود ولی کیر مثل سنگشو گرفتم توی دستم لیس میزدم از سرش تا ته میکردم تو دهنم یه جوری لیسم میزد مثل وحشیا سوراخمو میمکید و میگفت اووووف عشقم
پا شدم نشستم روی کیرش
کیرش قشنگ لای چاک کونم بود پشتم بهش بود و کونمو رو کیرش بازی میدادم اونم از پهلوهام گرفته بود و فقط میمالید بهم یه دو دیقه ای تکون دادم کونمو رو کیرش یه آهی کشید لای چاک کونم ارضا شد هر دومون حس نداشتیم منو کشید تو بغلش هر دومون خیس خیس بودیم از صورتم بوس میکرد منو برگردوند بغلم کرد لبمو میخورد حسم رفته بود خودمو جدا کردم و دستمال اوردم هر دومونو خشک کردم فقط شورتامونو پوشیدیم گفت بهتر ارضا شدن عمرم بود مرسی گفتم قربونت…یه چایی ردیف کردیم و خوردیم دو باره داشتیم شهوتی میشدیم حدود ساعت یک بود گفت میخای بریم حموم گفتم اره حموم دوس دارم ساعت یک بود مادرم ساعت ۴ میومد فعلا وقت داشتیم
رفتیم تو حموم منو بغل کرد از پشت بوسم میکرد دوباره داشتم راست میکردم داغی کیرشو پشت کونم حس میکردم گفتم وایسا برم دسشویی بیام گفت شاش داری گفتم اره گفت بیا بشاش روی من گفتم واقعا گفت اره من دوس دارم یه چهارپایه کوچیک بود تو حموم نشست روش گفت از گردن به پایین فقط من میخاستم کیرمو دربیارم گفت نه با شورت خوبه گفتم کثیف میشیم که گفت تو حمومیم میشوریم پاهاشو دراز کرد گفت پاهاتو بذار اینور اونور پاهام منم وایسادم میخاستم بشاشم ولی از بس شهوتی بودم به زور میومد گفت اوووف جووونم از پشت کونمو گرفته بود شکمم و سینه هامو میبوسید میک میزد شورت هر دومون خیس شده بود منو نشوند روی پاهاش دوباره لبامو خورد گردنمو لیس میزد دستشو از پشت کرده بود تو شورتم رو ابرا بودم یهو دیدم اونم داره میشاشه منو فشار میداد به خودش قشنگ فشار شاشش تا زیر گردنم میومد گفت بخور برام چندشم شد پاشدم دوشو باز کردم خودمونو یه کم کفی کردیم شورتشو دراوردم بلند شد سرپا زانو زدم شروع کردم به خوردن کیرش پشمای کیرش بیشتر حشریم میکرد ای میخوردم کیرشو از دهنم در اورد با دستش یکی دوبار جق زد یه تف کرد رو کیرش دوباره مالید به لبم دیگه عادت کرده بودم چندشم نمیشد دوباره کردم کیرشو تو دهنم یکی دو دیقه ای خوردم بعد بلند شد شورتمو زد کنار زانو زد شروع کرد خوردن کون صاف و صیقلیم آی میخورد میک میزد سوراخمو عالی بود دو سه دیقه ای خورد داشتم دیوونه میشدم بعد بلند شد گفت میخام کون خوشگل و سفیدتو بکنم گفتم پس برو کاندومو بیار
گفت خریدم ولی من تا حالا سکس نداشتم تو هم نداشتی نترس میگن بی کاندوم بیشتر حال میده گفتم باشه
رفت پشتم بغلم کرد گرمای بدن خیسش داشت دیوونم میکرد از همه چی بیشتر شکم گندش داشت دیوونم میکرد کیرشو از لای شورت گذاشت لای پام مثل میله داغ بود قشنگ پشماشو دور کونم حس میکردم دیوونه کننده بود کیرم مثل سنگ شده بود بدنمو نوازش میکرد روی شونمو گردنمو لیس میزد شورتمو داد لای کونم کیرشو از بغل شورت گذاشت دم سوراخم گرماش دیوونه کننده بود یه تف کرد لای کونم با یه فشار سرشو کرد تو چشام سیاهی رفت از درد گفت اااااااخ گفت جوووون گفتم یواش دردم اومد یوا یواش کل کیر ۸ سانتیشو کرد توپاهام سر شده بود از درد یه کم نگه داشت کیرش کامل تو بود شهوتم پریده بود درد جاش اومده بود دست کرد کیرمو از تو شورت در اورد یه کم با کیرم بازی کرد درد داشت یادم میرفت گفت عجب خر کیری هستی تو
همونجوری تو نگه داشته بود گردنمو میخورد با کیرم بازی میکرد و تلمبه زدنو اروم اروم شروع کرد حرکت دستش رو کیرم و داغی شکمش روی کمرم دیوونه کننده بود حس شهوت و درد قاطی شده بود ۳۰ ثانیه تو اون حالت بودم که یهو ارضا شدم اونم در حین ارضا شدنم تکوناشو محکم تر کرد رو ابرا بودم که اونم تو کونم ارضا شد گفت آااااااخ جووووون کون سفید من آبمو اوردی بوسم میکرد سرمو چرخوندو لبمو خورد کیرش همچنان تو کونم بود هر دو سر شده بودیم کیرشو در اورد تازه دردم شروع شده بود حموم کردیم و رفتیم بیرون حدودا ساعت ۲و نیم بود دیگه رفتیم لباس پوشیدیم و صادق رفت
تا دو روز درد داشتم نمیتونستم بشینم ولی حال عجیبی برده بودم
این داستان واسه چند روز پیشه قراره بازم پس فردا بیاد پیشم
امیدوارم لذت برده باشین

نوشته: مهراب


👍 9
👎 6
16601 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

787900
2021-01-23 00:24:52 +0330 +0330

حالا فهمیدم چرادیروز وزیر ارتباطات رو دادگاه احضار کرده و الانم به قید وثیقه آزاده !
ارتباطات ناسالم شده در دنیای مجازی !!!

2 ❤️

787918
2021-01-23 00:42:03 +0330 +0330

سلامتي همه سربازاااااا 😬😬

0 ❤️

787931
2021-01-23 00:55:44 +0330 +0330

شهر قدس!

0 ❤️

787945
2021-01-23 01:23:42 +0330 +0330

تبریز و اطراف بیاد خصوصی. ورسم

0 ❤️

787950
2021-01-23 01:35:37 +0330 +0330

داستانت اونجا تناقض داشت گفتی قبلا به زور برای پسر خالت ساک زدی بعدش جلوتر گفتی اولین بار بود مزه کیر رو میچشیدی .با این حال حس میکنم داستانت واقعیه .

1 ❤️

787953
2021-01-23 01:40:08 +0330 +0330

اولا تو گفتی بالا پسر خالم کیرش رو داده دهنت بعد پایین نوشتی اولین مزه کیر رو چشیدم
در ضمن اون کیر نیست اون دودل یه بچه ۳ساله هستش ۸سانت
بیا کیر بدم ۲۰الی ۲۲سانتی بخور و بکن تو کونت

0 ❤️

787961
2021-01-23 02:41:15 +0330 +0330

نترس پسرک کونی برو بده در راه خدا . فقط خوبیش به این بود تو مثل بقیه خیار تو کونت نمیکردی

0 ❤️

787963
2021-01-23 03:29:16 +0330 +0330

هشت سانت رو کرد توت، چشات سیاهی رفت؟!
واقعاً انقد تنگی یا ادای تنگا رو درمیاری؟

در ضمن، داستانت واقعی نیست، الکی اول داستان ننویس کاملاً واقعیه.

0 ❤️

787966
2021-01-23 04:21:36 +0330 +0330

یجوری گف کل کیر ۸ سانتیش فک کردم ۸ متر کیره

0 ❤️

787974
2021-01-23 05:43:52 +0330 +0330

آخ‌ یکی از فانتزیام همینه یه پسر ناز نوجوون رو تو خونه خودشون بکنم
داستانت باحال بود ❤️

1 ❤️

787977
2021-01-23 07:39:02 +0330 +0330

محشر بود!

0 ❤️

787978
2021-01-23 08:15:27 +0330 +0330

خریت محض! هیچوقت لزوماً اگه طرف تون با زبون بگه سالمم توجیهی نمیشه که بدون کاندوم سکس کنید. مراقب سلامت تون باشید.

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

3 ❤️

787996
2021-01-23 12:01:32 +0330 +0330

عالی بود عزیزم

0 ❤️

788000
2021-01-23 12:22:59 +0330 +0330

وقتی شروع کنی به دادن دیگه نمیتونی تمومش کنی و حالا تازه لحظه های خوبش مونده

1 ❤️

788002
2021-01-23 13:05:55 +0330 +0330

مگه کسی که 105 کیلو وزنشه میره خدمت؟

0 ❤️

788010
2021-01-23 14:43:59 +0330 +0330

be_hruz جان که همه سوتیاتو گفتن
اگه اینقد تو کف کیری که میای اینجا خیال بافی میکنی
بیا خودم جوری میکنمت که فکر دادن از سرت بیفته
مخنت

0 ❤️

788013
2021-01-23 15:01:07 +0330 +0330

عااااالی بود

0 ❤️

788027
2021-01-23 19:07:26 +0330 +0330

مزخرف ترین و حال بهم زن ترین داستانی که تا خالا تو سایت خوندم

0 ❤️

788055
2021-01-24 00:44:19 +0330 +0330

داستان که مینویسی خودت چند بار بخون سعی کن تناقضاتشو درست کنی

0 ❤️

788143
2021-01-24 07:56:45 +0330 +0330

داستان خوبی بود
ولی حد اقل ۳۰ ساله ای نه ۱۷

0 ❤️

788147
2021-01-24 08:32:08 +0330 +0330

به منم بده حسرتش رودلم نمونه

0 ❤️

788165
2021-01-24 12:38:20 +0330 +0330

اونی ک لاپای توعه بهش میگن دودول…زیر10سانت کیر محسوب نمیشه

0 ❤️

788245
2021-01-24 23:22:02 +0330 +0330

به به،،،،عزیز وقتی میگن زیر 18 سال ورود نکنه خب ورود نکنین،،،،،یا اگه میاین همه چی رو که میشه الکی نوشت پس تو داستان هم بنویسین الان 18 سالمه و ادامه داستان،،،،،،موردبعدی ایده ال دوستانی که وزن بالا دارن و شکمشون اندازه بلندی قدشون هست،،،،،باووووو هر کسی با هر شکلی یه طرفدار داره،،،یعنی کیس یه نفر هست،،،،،،،

0 ❤️

789500
2021-02-01 12:43:43 +0330 +0330

👍 ❤️ 💋

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌هاTop Bottom