اولین کون دادن به کیر کلفت

1400/03/18

سلام. تو این داستان اسما مستعاره ولی کاملا واقعیه
اسم خودمو میذارم مبین
مبینم۱۹سالمه قدم ۱۸۰و وزنم ۷۰ بدنم کامل شیو و سفید و ی کون قلمبه😄
از۱۷سالگی حس مفعول بودنو پیدا کردم و با خودم ور میرفتم😅
تو شهوانی عضو بودم و با یکی دونفر قرار گذاشتم ولی از سر اعتماد یا نمیدونم شاید ترس نرفتم و کنسل کردم
رسید به چندماه پیش که واقعا حشرم زده بود بالا و کونم داشت میترکید از حشر
رفتم تو شهوانی و تاپیک زدم که مفعولم و . . .
کلی‌پیام واسم اومد. پروفایلشونو نگا میکردم. پروف یکیشونو دیدم نظرمو جلب کرد جوابشو دادم. اسمش میلاد بود
طرفای پونک بود مکانش
مجرد بود۲۳-۲۴سالش بود
بدنشو دیدم تو تاپیکا شیو بود با ی کیر خوشفرمو خوشگل
خلاصه جوابشو دادمو ایدی دادیم رفتیم تلگرام و حرف زدیمو علایقمون تو سکسو گفتیم و همه جوره اوکی شدیم قرار شد برم تا ی جایی و بیاد دمبالم.
رفتم نشستیم تو ماشینش (۲۰۷ داشت)خیلی‌ سنگین و مودب سلام علیک کرد و ازش خوشم اومد اون لحظه.
بعد ده دیقه رسیدیم به مکانش استرس و ترس دوباره اومد تو وجودم ولی اون انقد مهربون و اروم بود که منم اروم میشدم
نشستم ابمیوه اورد و خوردیم. من ساکت بودم که خودش اومد نشست رو مبل و پرسید شروع کنیم؟منم با سرم گفتم اره
اومد نشست پیشم و دست میکشید رو بدنم و همزمان گردنمو میخورد. من نقطه ضعفم گردنمه😅دیگه شل شدم
دستمو انداختم رو کیرش از رو شلوار میمالیدم براش. کم کم داشت سفت میشد. بلیزمو دراورد و همینجوری دست میکشید رو بدنم. بلند شد و وایساد روبه روم تیشرتشو دراورد و چشمم افتاد به سیکس پکاش و قلمبگیه کیر از رو شلوارش. اب از لبو لوچم اویزون بود سریع دکمه‌های شلوارشو باز کردم و کشیدم پایین شلوارشو. شرتشم کشیدم پایین. چی‌میدیدم. ی کیر تمیز و کلفت🤤. محو تماشاش بودم که دستشو گذاشت رو سرم و کیرشو گذاشت رو لبام.
شروع کردم سرشو لیس زدن(من ساک زدنو خیلی دوس دارم حتی بیشتر از دادن)سرشو کردم تو دهنم در اوردم. کیرش بلند شده بود حسابی. گرفتمش دستم بردمش بالا و تخماشو لیس میزدم واقعا خوشبو و خوشمزه بود. داشتم دیوونه میشدم و کنترل خودمو از دست دادم کیرش تقریبا۱۹-۲۰سانت بود و کلفت. دقیقا همونطوری که دوس داشتم. نصفشو کردم تو دهنم و بیشتر از اون نمیرفت. محکم عقب و جلو میکردم تو دهنم دستشو انداخت پشت سرم و شروع کرد خودش تو دهنم تلمبه زدن. نصف بیشترشو میکرد تو دهنم و درمیاورد و داشتم اوق میزنم. کیرش تفیه تفی بود و همینجوری محکم میکرد تو حلقم.
چشمام پر اشک شده بود. از تو دهنم در اورد و منو بلند کرد
شلوار منو در اورد و شورت خودشم کامل از پاش در اورد.
من هنوز شرت پام بود نشست رو مبل و دوباره منو اورد جلوش. نزدیک ۱۰دیقه دوباره براش ساک حلقی‌میزدمو تخماشو میلیسیدم جوری که کیرش قرمز شده بود😅
با چشمای خمارش منو نگا کردو گفت بسه
بلند شدیم منو انداخت جلو و ی چک سکسی زد بهم گفت برو تو اتاق(قبلش خودمو خالی کرده بودم و نیازی نبود دوباره خالی کنم)رفتیم تو اتاق و منو دمر انداخت رو تخت و وایساد پشتم. بهش گفته بودم که اسپنک و سکس یمقدار خشن دوس دارم و اونم نامردی نکرد چنتا اسپنکه محکم و صدادار زد بهم🤤رو ابرا بودم که برم گردوند و پاهامو داد بالا. شروع کرد سوراخمو خوردن. واقعا عالی میخورد. تا زیر خایه هام لیس میزد و زبونشو میکرد تو سوراخم. داغیه زبونش سوراخمو به حشر انداخته بود. بهش گفتم بسه بکن تو. توجهی نکرد. بعد چند ثانیه دوباره کفتم بازم توجهی نکرد. صداش کردم گفتم میلاد بسه بکن تو. اومد بالا و گفت بکنم تو چی؟؟؟
تعجب کردم و منظورشو نفهمیدم
دوباره تکرار کرد و تازه فهمیدم چی میگه😁
میخاست خواهش کنم ازش که منو بکنه
گفتم میلاد کیرتو بکن تو کونم. ی نیش خند زد و سرشو تکون داد. بلند شد و بهم گفت حالت داگی بگیرم لبه‌ی تخت. داگی شدمو و کشوی بغل تختو باز کرد ولی چون پشتم بهش بود ندیدم چیه و کنجکاوم نشدم
دیدم جفت دستامو گرفت و برد رو کمرم و چسبوند به هم
دیدم دارم میبنده دستامو ترسیدم و سریع برگشتم تا اومدم چیزی بگم گفت هیییییس. یاد حرفم افتادم که گفتم یکم خشن دوس دارم. با ی چیز مث بند کتونی دستامو بست از پشتم. ی مایع مث روغن زیتون ریخت رو سوراخم و شروع کرد مالیدنه سوراخم. هی میمالید و انگشت میکرد. حسش عالی بود. اسپنک میکرد داشتم دیوونه میشدم. بلند شد و کیرشو حس‌کردم رو سوراخم. ترسیدم چون بزرگ بود و دستامم بسته. اروم سرشو یکم فشار داد چنبار اینکارو کرد تا سرش رفت توم. یکم درد داشتم ولی اونقد نبود که نتونم ادامه بدم. دوباره فشار داد اروم تا نصفه رفت تو. دوباره اروم تا ته کرد تو
ایندفه دردم اومد و گفتم ارومتر
دوباره کفت هییییس
نگه داشته بود توم و داشتم عادت میکردم
دراورد همرو و دوباره کرد تو. ی آه کوچولو کشیدم
شروع کرد اروم تلمبه زدن. توی کونم داشت پرو خالی میشد واقعا لذت داشت. تلمبه هاش محکم شد. منو میکوبید به خودش و کیرشو عقب جلو میکرد. دیوونه شده بودمو فقط ناله میکردم. محکم تلمبه میزد تو سوراخم کیرم راسته راست شده بود ولی نمیتوستم بمالمش فقط داشتم از گاییده شدنه سوراخم لذت میبردم جوری محکم تلمبه میزد انگار چنساله سکس نداشته همزمان چک سکسی میزنم بهم و میسوختم کیرشو دراورد از موهام گرفت و بلندم کرد به پشت خابوند و پاهامو داد بالا دستم مونده بود زیر و کیرم داشت میترکید انقد سفت شده بود. دوتا انگشت انداخت تو سوراخم و راحت رفت تو سوراختم باز مونده بود کونمو داد رو به بالا و چند قطره از اون روغنه ریخت تو سوراخت کونمو اورد پایینو کرد توش
دستاشو گذاشته بود بغل سرم و پاهام تا صورتم اومدم بود محکم داشت میگایید و داشتم اذیت میشدم یکم ولی توجه نکرد اصلا و همینجوزی محکم عقب جلو میکرد. وقتی چشمام میوفتاد به سیکس پکاش که سفت شده بودن دیوونه تر میشدم. تلمبه میزدو به نفس نفس افتاده بودیم جفتمون
سوراخم دیگه داشت جر میخورد انقد تند میزد بعد چند ثانیه پاهامو اور پایین و کمرم چسبید به تخت
شروع کرد همونجوری تلمبه زدن
دیگه سر شده بود سوراخم
تلمبه هاش و برخوردش با بدنم محکم تر شده بودحس کردم ابش داره میاد ولی خبری نبود.
رفت نشست رو تخت و تکیه داد فهمیدم که باید بشینم رو کیرش. سوراخم باز مونده بود
ی کم مدل ارباب بودن داشت که خوشم میومد
رفتم جلوش و خاستم بشینم که نذاشت کفت بخورش
زانو زدم لای پاش که سر کیرشو گذاشتم تو دهنم و سرمو گرفت کرد تو حلقم سرم چسبید به بدنش
خفه داشتم میشدم و اوق میزدم ولی توجه نمیکرد کاریم نمیتونستم بکنم ولم کرد و رفتم عقب تف اویزون بود از دهنم و کیرش خندید و دوباره رفتم حلو
اینبار کاریم نداشت و کم کم داشتم میخوردم خودم که شروع کردم محکم ساک زدن. کیرش واقعا خوشمزه بود بلند شدم وپاهامو گذاشتم بغلای بدنش. اومدم پایین که خودش کیرشو کرفت دستش و بلند کرد من تنظیم کردم و نشستم روش انکار بیشتر از قبل رفت تو کونم. بالا پایین کردم و تلمبه میزدم تو کون خودم که بعد دوسه دیقه گفت بلند شو که فهمیدم ابش داره میاد. نشستم رو تخت و بلند شدوایساد جلوم موهامو گرفت و دهنمو باز کردم اولین پرش ابش که اومد تو دهنم کیرشو کرد تو حلقم و بقیشو همونجا ریخت واقعا خوشمزه بود🤤بیحال افتاد رو تخت و منو کشید بغل خودش. به پشت خابیدمو کیرشو گذاشت لای کونم و پتو رو کشید رومون🤤
ی ساعت اونجا خابیدیم که گوشیش زنگ خورد و بیدار شدیم و منو رسوند. 😅
اگه نظرات خوب باشه سری بعدم تعریف میکنم که دوستشم اورد تو رابطمون🙄

نوشته: مبین


👍 48
👎 6
50501 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

814175
2021-06-08 00:43:29 +0430 +0430

زوج از تهران هستیم۲۶ ۲۹

3 ❤️

814179
2021-06-08 00:55:17 +0430 +0430

مطمئنی اولین کون دادنت بود؟؟
اونم به کیر کلفت!

3 ❤️

814182
2021-06-08 01:01:12 +0430 +0430

خوش به حالت 😭

1 ❤️

814230
2021-06-08 07:53:14 +0430 +0430

اگه اون كير كلفت بوووده پس مال من چيه !! عكسشو مي زارم پروفايلم

3 ❤️

814238
2021-06-08 08:26:53 +0430 +0430

فقط کامنت اول 🤣

2 ❤️

814245
2021-06-08 09:55:28 +0430 +0430

کسکشا انگار اینجا باید طرف راستی آزمایی بشه که میپرسی مطمئنی بار اولت بوده؟ نه مریم مقدس، بار اولش نبوده. همه که مثل تو مریم مقدس نیستن
بخون برو دیگه، داستانه، کلید اسرار نیست که انقدر به واقعی بودنش اصرار داری و زر میزنی

داستان خوب بود حداقل غلط املایی و تایپی قابل توجهی نداشت
توصیفتم خوب بود

8 ❤️

814258
2021-06-08 13:11:51 +0430 +0430

عالی بود

2 ❤️

814282
2021-06-08 16:17:50 +0430 +0430

هر کی از مازندران‌هست ایدی اینستامو میزام بیاد دایرکت هر کاری داشتین درخدمتم کون باشع کیر باشع
@abolfazl.zenz

0 ❤️

814318
2021-06-08 23:12:38 +0430 +0430

اروم کرد تو درد داشت ولی نه انقدر
20 تو جلسه اول تو کونت جا داد تازه یکم درد گرفت حرومزاده اونم تازه با روغن زیتون
با لیدوکایین جلسه اول جر میخوری …

0 ❤️

814392
2021-06-09 02:07:18 +0430 +0430

راست کردم

2 ❤️

814401
2021-06-09 02:53:56 +0430 +0430

تو شهوانی از این کیسا چی میکشی عمو جون؟ جنست ناب بوده ها

0 ❤️

814412
2021-06-09 06:46:32 +0430 +0430

واقعا حال کردم وقتی منو میبره و با هام ور میره بعد سکس خیلی دوس دارم

1 ❤️

814482
2021-06-09 18:13:32 +0430 +0430

والا اینجور که بوش میاد نصف مردها کونی هستن! اونوقت به یکی به شوخی هم میگیم کونی، بهش برمیخوره!

1 ❤️

814598
2021-06-10 09:51:12 +0430 +0430

اووووف منم دوس دارم تجربه کنم البته خیلی آروم و بدون خشونت

0 ❤️

814603
2021-06-10 10:24:23 +0430 +0430

دلم از این مدل سکسا خواست 😅🤤

1 ❤️

815019
2021-06-13 11:06:50 +0430 +0430

کرج کسی هست دو طرفه

0 ❤️

815206
2021-06-14 17:08:48 +0430 +0430

نخوندم !
ولی معلومه تو یه کونی هستی بیشتر از این نیستی کونی 78 ^_*

0 ❤️

815921
2021-06-18 23:23:32 +0430 +0430

اگر فاعل اینطوری هستین بیاین پی وی

0 ❤️

816546
2021-06-22 19:16:36 +0430 +0430

فضا رو خوب تعریف کرده بودی ولی سرعتِ گفتن خاطره ات کمی از جذابیتش کم کرده بود. لطفا ادامه بده

0 ❤️