اولین کون دادن نگار

1400/01/20

سکس اتفاقی با ابراهیم (داستان شروع سکس های نگار) برام خیلی لذتبخش بود خصوصا بعد از چند وقت دوری از سکس. تصمیم گرفته بودم بیشتر به خودم برسم و چون دیگه هیچ محدودیتی هم نداشتم بیشتر به انجام دادن سکس فکر کنم. چند روز بعد از سکس با ابراهیم دوباره هوس سکس کردم ولی چون مسیر و برنامه کارم حداقل یه هفته ای مونده بود تا مغازه ابراهیم نمی‌تونستم تا اونجا برم و حتی اگه میرفتم هم معلوم نبود شرایطش جور شه, از ابراهیم هم خبری نبود و اصلا هیچ تماسی باهام نداشت. وقتی کارم تموم شد و در حال رفتن به خونه بودم تصمیم گرفتم زنگ بزنم به ابراهیم، تنها کسی که فعلا میتونستم باهاش سکس داشته باشم.
ابراهیم: الو سلام خانوم خوشگله، کم پیدایی؟
من: سلام. من کم پیدام یا شما بعد از سفارشتون دیگه خبری ازتون نشد.
ابراهیم: راستش بهت زنگ نزد گفتم شاید فکر کنی دارم سوءاستفاده میکنم.
من با خنده: والا بدم نمیاد سواستفاده کنی.
ابراهیم: جدی میگی؟ کی میتونی؟
من: هر وقت تو بخوای ولی اگه میشه مغازه نباشه.
ابراهیم: هر چی تو بخوای، چند دقیقه دیگه خبرت میکنم.
یه لبخندی گوشه ی لبم نشست و منتظر تماس ابراهیم موندم. یه ربع بعد دیدم گوشیم زنگ خورد، ابراهیم بود. بهم گفت که هر ساعتی آماده بودم بهش خبر بدم تا برنامه رو ردیف کنه، منم چون کسم داغ کرده بود بهش گفتم واسه همین امشب برنامه بزاره. بعد چند دقیقه ابراهیم آدرس خونه رو برام فرستاد و قرار شد ساعت ۷ اونجا باشم. وقت زیادی نداشتم. پنج رسیدم خونه و فوری یه دوش گرفتم و خودمو تمیز کردم. یه لباس سکسی توری مشکی و یه شورت لامبادای مشکی که جلوی اونم توری بود برداشتم گذاشتم تو کیفم و خودم لباس اسپورت پوشیدم و به مامانم هم گفتم با دوستم دارم میرم بیرون. دربست گرفتم و رفتم به سمت آدرسی که ابراهیم بهم داده. هنوز هفت نشده بود که رسیدم به آدرس. زنگ زدم به ابراهیم و ابراهیم ازم خواست بیام داخل خونه و خودش در ورودی رو برام باز کرد. خونه ای که ابراهیم آدرس داده بود یه آپارتمان بود من باید میرفتم طبقه دوم. یکم استرس داشتم و وقتی در آسانسور باز شد ابراهیم دیدم که جلوی در واحد واستاده و منو به سمت داخل خونه هدایت کرد.رفتم رو مبل نشستم و یکم شروع کردیم حرف زدن و ابراهیم گفت که خونه برای پسرعموش هستش و مجرده و خونه یه جورایی مکان بود واسشون. بعد یکم صحبت کردم ازش خواستم همونجا رو مبل بشینه تا من برم تو اتاق آماده شم. یه لباس بندی نازک مشکی بلند پوشیدم که تموم بدنم معلوم بود و قسمت پایینش یه چاک داشت تا باسن و دیگه سوتین نبستم. بالاتنه لباس اونقدری تنگ بود که سینه هام حسابی گرد نشون میداد. یه شورت لامبادا هم پوشیدم که قسمت جلوش توری بود. یه رژ قرمز هم زدم و از اتاق اومدم بیرون. برق رضایت و خوشحالی رو میشد از چشمای ابراهیم دید. اومدم رو پای ابراهیم نشستم و شروع کردیم لب بازی و ابراهیم هم هم زمان سینه هامو میمالید. بعد از چند دقیقه ابراهیم بلند شد و لباسشو درآورد و لخت نشست رو مبل. منم شروع کردم از گردنش لیسیدم و آروم آروم رسیدم به کیرش که داشت منفجر میشد. شروع کردم با نوک زبونم سر کیرشو لیس زدن و کم کم کیرشو کردم تو دهنم و حسابی واسش ساک زدم. هر چند باری که کیرشو میکردم تو دهنم، کیرشو درمی آوردم و از خایه ها تا نوک کیرشو لیس میزدم. ابراهیم هم چشامشو بسته بود و داشت لذت میبرد. بعد از اینکه یه پنج دقیقه واسش ساک زدم و فکم درد گرفته بود دیگه ساک زدن تموم کردم. ابراهیم بلند شد و منو خوابوند رو مبل. لباسم چون چاک داشت و پایین تنش گشاد بود نیازی نداشت که لباسمو دربیارم. دراز کشیدم و پاهامو باز کردم. ابراهیم هم شورتمو از تنم درآورد و با انگشتش شروع کرد با کسم پر رفتن و اول با یه انگشتش و بعد دو انگشتی کرد تو کسم. یکم که با کسم ور رفت، انگشتاشو درآورد و سر کیرشو گذاشت رو سوراخ کسم و شروع کرد با سر کیرش مالیدن کسم. یکم که مالید خودم ازش خواستم که بکنه تو کسم. ابراهیم هم آروم آروم کیرشو کرد تو کسم تا جاییکه که خایه هاش به کسم برخورد کرد. تلمبه زدن ابراهیم تو کسم حسابی داغم کرده بود و آه و اوهم بلند شده بود و ابراهیم هم کم کم سرعتشو زیاد کرد. چند دقیقه ای تو همین حالت بودیم تا ابراهیم کیرشو درآورد و منو سگی خوابوند. دوباره از پشت کرد تو کسم و همزمان شروع کرد با سوراخ کونم ور رفتن و سوراخمو میمالید. یکم که سوراخمو مالید یه تف انداخت رو سوراخ کونم و شروع کرد به انگشت کردن کونم. تا حالا کون نداده بودم و خیلی میترسید. انگشتش که یذره رفت تو کونم از درد ازش خواستم که انگشتشو دربیاره اما ابراهیم ازم خواست یکم تحمل کنم. منم هر چی اصرار کردم اما انگار گوشش نمیشنید و انگشتشو کامل کرده بود تو کونم و از داخل کونم طوری فشار میداد که با انگشتش کیرشو که تو کسم بود حس میکرد. یه ده دقیقه ای تو این حالت بودیم و ابراهیم بزور دوتا انگشتشو کرده بود تو کونم و دیگه کونم دردی نداشت و داشت بهم لذت میداد. ابراهیم کیرشو درآورد و خودش رو مبل نشست و ازم خواست رو بهش بشینم رو کیرش. منم نشستم رو کیرشو ابراهیم هم کامل بغلم کرد و شروع کرد تلمبه زدن تو کسم. یخورده که تو این حالت کسمو کرد، سینه هامو از تو لباس درآورد و با هر ضربه ای که تو کسم میزد سینه هام تکون میخورد و این ابراهیم بیشتر تحریک میکرد و ضرباتش هم تندتر میشد هم محکم‌تر. یخورده که تو این حالت منو گایید بازم ازم خواست داگ استایل واستادم. کونمو قمبل کردم و سرمو گذاشتم زمین. ابراهیم دوباره یه تف انداخت رو کونمو و خواست کونمو انگشت کنه که من زودی نشستم و ازش خواستم کونمو بیخیال شه اما هرچی من خواهش میکرد اون بیشتر اصرار میکرد و با قول اینکه نمیزاره اذیت شم راضیم کرد به کون دادن. دوباره قمبل کردم و ابراهیم شروع کرد با انگشتاش سوراخ کونمو آماده کنه برای کیرش. اول یه انگشتی تو کونم کرد و با اینکه یکم درد داشتم اما تحمل کردم و ابراهیم هم، هم سرعت انگشتش تو کونمو و هم تعداد انگشتاشو بیشتر کرد و با سه تا انگشتش کونمو آماده کرده بود واسه گاییدن. منم دیگه دردی حس نمی‌کردم و داشتم لذت می‌بردم. ابراهیم انگشتاشو از کونم درآورد و ازم خواست با دست دو طرف کونمو باز کنم. منم قمبل کرده، سرو صورتم رو زمین، دو دستی لمبرهام گرفته بودم و با یکم ترس و استرس منتظر بودم تا ابراهیم کیرشو برای اولین باربکنه تو کونم. ابراهیم یه تف به کون من زد و یه تف به کیرش و سر کیرشو تنظیم کرد رو کونم. همین که سر کیرش رفت تو کونم از درد زیاد از زیر کیرش فرار کردم و با حالت بغض و اشکی که از درد تو چشام جمع شده بود نشستم و ازش خواهش کردم بیخیال کونم شه اما ابراهیم خیلی جدی و محکم دوباره منو گرفت و بزور منو چهاردست‌وپا نگه داشت و خودش منو گرفت تا دیگه نتونم فرار کنم. دوباره کیرشو گذاشت رو سوراخ کونمو و ازم خواست خودمو شل کنم. خودشم با یکم زور و فشار سر کیرشو کرد تو کونمو و منو هم محکم نگه داشت تا نتونم فرار کنم. منم از درد همون‌جوری که چهاردست‌وپا بودم کم کم دراز کشیدم. از درد داشتم گریه میکردم و ابراهیم هم بیخیال گریه من کیرشو فرستاد تا ته تو کونم و همونجوری روم دراز کشید و شروع کرد بوسیدن و صورت و گردنم. بعد چند دقیقه دردم کم شده بود ولی کلفتی کیرشو تو کونم احساس میکردم و هر وقت کونم سفت میکرد یه سوزش و دردی احساس میکردم. ابراهیم هم ازم خواست تا دوباره قمبل کنم و همون‌طور که کیرش تو کونم بود منو حالت داگی نشوند و کم کم شروع کرد به تلمبه زدن تو کونم. داشتم منم لذت می‌بردم از کون دادن و احساس میکردم این حال کردنم ارزش اون درد داشت. ابراهیم هم سرعت تلمبه زدنشو بیشتر کرد و همزمان هم میزد رو لمبرام. یخورده که اینجوری منو کرد خودش رو زمین دراز کشید و ازم خواست با کون بشینم رو کیرش. منم نشستم و با درد کیرش رفت تو کونم. چند دقیقه دوباره همون‌جوری ثابت نشستم و یکم که کونم عادت کرد شروع کرد بالا پایین کردن رو کیرش. بالا پایین کردن رو کیر ابراهیم و دیدن صورت شهوتیش لذتمو بیشتر کرده بود. همون جوری که رو کیر ابراهیم بودم ابراهیم بلند شد و آروم آروم منو خوابوند رو زمین. کیرشو دوباره بیرون آورد و یه کوسن گذاشت زیر کونم تا کونم بیاد بالاتر. کیرشو دوباره کرد تو کونمو و دراز کشید روم. منم پاهامو حلقه کرده بودم دور ابراهیم. حالت کونم طوری بود که ابراهیم با سرعت و محکم تو کونم تلمبه میزد. از لذت و درد صدای اهم تمام خونه رو برداشته بود و حسابی ارضا شده بودم. ابراهیم هم سرعتشو بیشتر کرد و یکدفعه کیرشو تا ته کرد تو کونم و همونجا نگه داشت. از داغی توی کونم و حالت ابراهیم معلوم بود که تموم آبشو توی کونم خالی کرده. یخورده تو اون حالت موندیم و ابراهیم کیرشو کشید بیرون و بلند شد برام دستمال آورد تا خودمو پاک کنم. آبی که رو کونم بود رو پاک کردم و پاشدم تو دستشویی خودمو شستم و وقتی اومدم بیرون ابراهیم لباس پوشیده بود. همون‌جوری لخت رفتم رو مبل نشستم و ابراهیم هم با یه لیوان آبمیوه اومد نشست پیشم و چند تا بوسم کرد و ازم بابت سکس تشکر کرد و نظرمو درباره کونی که دادم پرسید.
من: اولش خیلی درد داشت، داشتم از وسط جر می‌خوردم ولی اخراش خوب بود.
ابراهیم: حالا چند بار که سکس کنیم دیگه اونقدر بهت حال میده که دیگه کس نمیدی.
من: کی گفته بازم می‌خوایم سکس کنیم؟
ابراهیم: از این لبخندت معلومه که چند روز دیگه دوباره میای سراغم.
راست میگفت، هم بهم خیلی حال داده بود هم کس دیگه ای رو نداشتم که بتونم باهاش سکس کنم. سکسم با ابراهیم ادامه داشت و بازم از داستانم با ابراهیم و بقیه افرادی که تو زندگیم اومدن تعریف میکنم براتون. نظر یادتون نره.
نگار

نوشته: نگار


👍 18
👎 6
27201 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

802623
2021-04-09 00:14:39 +0430 +0430

اینم یه سکس اتفاقی دیگه!!
یا ملت لوک خوش شانس شدن یا یه کیر دسته خر رفته تو شانس ما که از این اتفاقا واسمون نمیوفته !!!


802638
2021-04-09 00:42:16 +0430 +0430

حالا تلفن ما که زنگ میخوره یا طلبکاره یا از کلانتری میگن ازت شکایت کردن بیا حساب پس بده یا…


802653
2021-04-09 00:59:47 +0430 +0430

تتلو با اون کصخلیش یه چیزو راست میگفت
کونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه

3 ❤️

802664
2021-04-09 01:12:28 +0430 +0430

هعی جنده هم جنده های قدیم😒

0 ❤️

802683
2021-04-09 02:08:47 +0430 +0430

اگه حس کردی کسیو نداری ما هستیم

0 ❤️

802688
2021-04-09 02:21:59 +0430 +0430

ابراهیم هرجا هستی بدون کیرم توی دهنت من که راضی نیستم تنهایی داری میکنی 😂

2 ❤️

802690
2021-04-09 02:26:50 +0430 +0430

نه زحمتت میشه همینم که گفتی شق کردم 😂😂😂😂

0 ❤️

802703
2021-04-09 02:45:55 +0430 +0430

به نظر میاد کون دادن رو هم به آپشن های خودت اضافه کردی یک جنده کونی برازنده توست

0 ❤️

802715
2021-04-09 06:37:03 +0430 +0430

جون دادش یه کوس هم برای من پیدا من

0 ❤️

802749
2021-04-09 10:20:38 +0430 +0430

جنده شدنت مبارک نگار جوووووون😜

1 ❤️

802761
2021-04-09 13:34:16 +0430 +0430

داستانت دروغه در حد حسن کلیدساز
تو حس ابراهیم رو موقع کردن چجوری درک کردی که توضیح میدی؟؟؟؟ پس یه ضر یه خطی اولش بنویس که خالی بندیه… مردمو احمق فرض نکن

0 ❤️

802768
2021-04-09 14:10:07 +0430 +0430

سکس اتفاقی چه جوریاس؟؟؟؟
مثلا تو خیابون داری راه میری، سرت تو گوشیته، یهو میبینی ابراهیم خم شده بوده بند کفشش رو ببنده، یهو، ناغافل کیرت تو کون ابراهیمه و از دهنش زده بیرون… بعد ابراهیمم بخاطر همین کیری که از تو خورده رفت اسماعیل و سر برید… بعد اسماعیلم که بجاش سر گوسفند و بریدن، اختلال پس از صانحه گرفت و اعصابش کیری شد و اینجوری شد که ادیان ابراهیمی همش به گا رفت و احکامش شد، قتل و غارت مردم…
آقا اون کیر و ببر به نظر من… کیر زدی به بشریت با این حشریتت…
اون یکی هم حتما تو خواب بودی، زلزله اومد، از طبقه بالا افتادی رو نگار، دختر همسایه… حالا از نظر شرعی کاری نداریم که اگه تو زلزله بیفتی رو عمه ت، بچه حاصل، حلالزاده س. دیگه چه برسه به بچه حاصل از دختر همسایه… خلاصه تکونای اول و زلزله داد و چیزت رفت تو چیزش… بعدشم که تو دیکه حتما گرم شده بودی و … د بکن که میکنی… یا علی گفتی و چیز آغاز شد…‌.

0 ❤️

802770
2021-04-09 14:14:41 +0430 +0430

حالا من همینو نمیفهمم که بعضی دوستان فاز و احساس تولستوی بودن و جایزه نوبل و اینا ورداشتن و هی سریال میبافن و شخصیت میرینن و … توضیحات صد تا یه غاز و …
جون مادرتون تف ندین. داستان سکسی بنویسین. اقلان چیزمون یع خمیازه بکشه… حالا بلند شدن پیشکش…
بعدشم… اگه اینجا جایزه بدن… خیلی بد میشه ها…
چون اینجا ته ته ش بهت کیر بلورین میدن که اگه بخوای ببری خونه، باید بکنی تو کونت که در و همسایه نبینن یوقت… زشته

0 ❤️

802787
2021-04-09 15:19:28 +0430 +0430

عالی بود خواهرم ادامه بده

0 ❤️

802797
2021-04-09 17:32:57 +0430 +0430

خدا ازاین نگارها ومگان های خالی نصیب ما وتمام بچه های سایت بکنه آمین

0 ❤️

802901
2021-04-10 01:57:59 +0430 +0430

خب بهت تجاوز کرده؟ دوست داشتی؟ اینطوریم دیگه نیست. بلد نبوده بکنه

0 ❤️

802999
2021-04-10 15:30:51 +0430 +0430

فقط بخاطر اسم نگار آمدم اونم دختر خالم یه دختر داره دهه ۸۰ واقعا کردنی هستش

0 ❤️

804253
2021-04-16 09:13:51 +0430 +0430

ابراهیم تهنها کسی بود که فعلا میتونستی باهاش سکس داشته باشی؟😑
خیلی بیشرفی

0 ❤️Top Bottom