با شرت خیس رفتم خونه مادرشوهرم

1400/01/17

سلام!
من نیلوفرم ۲۳ سالمه و متاهلم. اولین بار کونمو دوست پسر اولم گایید و پردمم دوست پسر دومم که الان شوهرمه زد. دوست پسر اولم ایرانی بود و خودش میگفت عاشق گاییدن کونه. یه بارم مجبورم کرد برای دوستش ساک بزنم وقتی خودش کون منو میگایید.
ولی شوهرم اینجوری نبود، غیرتیه شدید. البته نه از اون غیرتیا که نذاره برم بیرون و چادر سرم کنه ها، نه. خیلی رو رفتارم با مردا غیرت داره. اصلا هم دوست نداره کونمو بگاد. ولی من عاشق اینم که از کون گاییده شم، بهم چنان لذتی میده که از گاییده شدن کسمم بیشتره.
حالا برسیم به قسمتی از زندگیم که واقعا برام لذت بخش بود.
من تازه نامزد کرده بودم و ۲۲ سالم بود و دادن به غریبه هارو کنار گذاشته بودم و میخواستم به نامزدم وفادار باشم. تو محله ای که زندگی میکردیم یه خواروبار فروشی بود و صاحبشم یه مرد سیبیل گنده و شکم گنده بود. یه روز بعد ازظهر که رفتم خرید کنم ازش، یه چادر که مال مامانم بود رو سر کرده بودم و زیرشم یه تاپ بندی داشتم با یه شلوار تنگ. خوشبختانه زیرشم سوتین نپوشیده بودم. خلاصه رفتم مغازه و میخواستم شوینده بخرم. شوینده هاش تو قفسه های بالا بود و هرکاری کردم دستم بهشون نرسید. این صاحب مغازم بدجور تو کف من بود و هرطرف میرفتم به سرتا پام نگاه میکرد و… خلاصه هرچی سعی کردم دستم بهشون نرسید تا اینکه چادرم از سرم رفت، برگشتم نگاه کردم به آقا میرزا صاحب مفازه دیدم یه پوزخند زد و به بیرون نگاه کرد. منم گفتم آقا میرزا میشه اینو بهم بدین قدم نمیرسه. چادرمم سر کردم و اون اومد کنارم و خیلی خودشو بهم نزدیک کرد. گفت خواستن توانستن است. تو میخوای اونو بیاری پایین پس تلاشتو بکن یکم خودتو سر انگشتات بالا کنی قدا میرسه. گفتم نمیرسه. گفت یه بار دیگه سعیتو بکن. من که اصلا به فکرمن خطور نمیکرد که تو فکر این آقا میرزا چی میگذره الان دستمو بلند کردم تا شوینده رو بگیرم و اونم نامردی نکرد و دستشو انداخت زیر چادرم که باز شده بود و سینه هامو گرفت. یدفعه جیغ کشیدم دستمو اوردم پایین گفتم ولم کن… اونم اصلا ول نمیکرد. انقدر محکم گرفته بود سینه هامو تو دستاش که احساس کردم دارن به میشن. یه سیلی زدم تو صورتش و گفتم خجالت بکش ولم کن بیشعور. اونم با هر فحشی که بهش میدادم دستاشو دور سینه هام محکمتر میکرد. یدفعه ای از کمرم گرفت محکم و یه سینه مو از تاپم کشید بیرون. منم شروع کردم به جیغ زدن. تو کوچه هیچکس نبود. جلو دهنمو گرفت گفت جنده خانوم به اون پسره خوب کون میدادی، فکر کردی نمیدونم. دهنم بسته شد گفت داد و بیداد کنی به نامزدت میگم چیکاره بودیا. دهنمو ول کرد منم فرار کردم مهم نبود برام که چی میگه به نامزدم، نمیخواستم عهدی که با خودم بسته بودمو بشکنم، من دادن رو کنار گذاشته بودم.
حدودا یه هفته بعدش یه آژانس گرفتم برم خونه مادرنامزدم. دعوتم کرده بودن برای شام. آژانس اومد و سوار شدم و وسطای راه بودیم که راننده کنار زد. گفتم چیشده؟! چرا وایسادی؟! گفت تو نیلوفری؟ گفتم چرا میپرسین؟! گفت تعریفتو زیاد شنیدم مخصوصا از آقا میرزا. تعریف سینه های نرم و خوشگلتو. فهمیدم که مردیکه خر به این گفته اتفاقاتی که تو مفازه افتاده بودو. سعی کردم در ماشینو باز کنم ولی قفل کرده بود. گفت من یه کیر دارم جنده خانوم بدجور میخواد بره تو کست. برام مهم نیست میخوای شوهر کنی هرکاری کنی باید بهم بدی وگرنه بلایی سرت میارم که به گوه خوردن بیفتی. خیلی ترسیده بودم نه از اینکه منو بکنه از اینکه قولم به خودم شکسته میشد. گفت میدی یانه؟! اگه ندی هم بزور میکنمت. انقدر میزنمت تا خودت لنگاتو برام باز کنی کونی خانوم. اینو که گفت گر گرفتم، کسم داغ شد و خودم داشتم حسش میکردم که داره اوضاع خراب میشه. گفتم خواهش میکنم خودت مگه مادر خواهر دختر نداری؟! دوست داری یه مرد با اونام همینکارو کنه؟! برگشت و عصبی نگام کرد گفت اسم اونارو با اون دهن کثیف کیرخوردت نیار جنده دوزاری. تو جنده ای، تو کونی ای، تورو باید گایید، باید کارایی که واستون کردیمو جبران کنی جنده خر نفهم. باید زیرمون بخوابی تا ما کیرمونو بکنیم تو اون سوراخت و ازت لذت ببریم عنتر خانوم. گفت خواهر مادر من که مثل تو نیستن عنتر. به خواهش کردن افتاده بودم ولی گوش نمیکرد. من از یه طرف میخواستم بهش بدم و هم اونو راحت کنم و هم خودمو از یه طرف به قولم فکر میکردم. ماشین راه افتاد و من داشتم با خودم فکر میکردم. با خودم گفتم شیشه شو میدم پایی و جیغ میزنم و کمک میخوام اگه کسی کمک کرد که خب تمام اگه نه حتما قسمتم به دادنه دیگه. دستمو بردم که شیشه شو باز کنم دیدم باز نمیشه. هرکاری کردم باز نشد. گفت چیکار میخوای کنی؟! هیچکدوم از شیشه ها باز نمیشه پس گوه خوری الکی نکن. دلم بدجوری میخواست کیرشو تو خودم حس کنم. بعد چند دقیقه به یه کوچه درختی رسید و سرعتشو کم کرد، متوجه شدم که دستشو برده تو شلوارش داره با کیرش ورمیره. به یه خرابه که رسید ماشینو نگه داشت و پیاده شد، اومد درو باز کرد و من فقط منتظر بودم که بیاد سراغم و تا جا داره منو بگاد. از دستم گرفت منو کشید بیرون، نگاه کردم پایین دیدم کیرش به شلوارش فشار اورده. به هیکلش نگاه کردم شبیه آقامیرزا بود. گفت شلوارتو دربیار ببینم زود باش. منم بدون هیچ چون و چرایی در اوردم، شورتنم دراوردم. گفت زانو بزن جلوم. زانو زدم بعد زیپشو باز کرد و کیرشو دراورد و اومد جلو کیرشو مالید به لبم. کیرش بوی عرق میداد و حال بهم زن بود بوش ولی من چاره ای جز تحمل نداشتم. کیرشو به لبام میمالید و هرلحظه کیرش سفت تر و سفت تر میشد. کیر درازی نداشت ولی قطر خوبی داشت. گفت مانتوتو دربیار. در اوردم. گفت سینه هاتو از رو سوتین بنداز بیرون. همونکار کردم. دست زد به سینه هام گفت داداشم حق داشت انقدر حشری شده بود. با این سینه هایی که تو داری سگم حشری میشه. اونجا بود که فهمیدم آقا میرزا داداش اینه. سینه هامو مالید و گفت دستاتو بذار رو صندلی ماشین و کونتو از ماشین بوده بیرون، میخوام بگامت جنده خیابونی. همونکاری که گفت رو کردم، ولی اصلا یه لحظه هم به قولم فکر نکردم یا حتی به نامزدم. اومد از پشت نزدیک و کیرشو یدفعه فرو کرد تو کسم تا ته. یه اه کشید و گفت به به خیسم که شدی، همون که مقاومت نکردی خودتم میخاریدی جنده. تو دلم گفتم حق با توئه. خلاصه شروع کرد به تلمبه زدن که یدفعه وایساد گفت تو دختر نبودی؟؟ یه سیلی زد به کونم گفت با توام جنده، دختر نبودی؟! کدوم خری پردتو زده؟؟ گفتم نامزدم. گفت اوووف تو یه جنده به تمام معنا بودی و من خبر نداشتم. شروع کرد دوباره تلمبه زدن و محکمتر از قبل کیرشو تو کسم فرو میکرد. شروع کردم به اه کشیدن، دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم. با سیلی میزد رو کونم و فقط منو مث خر میگایید. لعنتی، چنان لذتی داشت ولی به پای کون دادن نمیرسید. حدود ده دقیقه تلمبه زد و کیرشو کشید بیرون گفت شورتتو بده من. شورتمو گرفت و کیرشو گذاشت رو شورتم و باهاش کیرشو مالید. آبش که اومد ریختش رو شورتم دقیقا رو وسطش. گفت پاشو بپوشش جنده. گفتم من دارم میرم خونه مادرشوهرم، با این شورت برم. از موهام گرفت گفت میدوشیش یا لخت ولت کنم اینجا برم؟؟ منم ترجیح دادم شورتو بپوشم. شورتو که پوشیدم آبش مالیده شد به کل کسم. لیزه لیز. لباسامو پوشیدم و نشستم تو ماشین و منو برد رسوند سر کوچه مادرنامزدم. تمام راه شهوت داشتم دیوونم میکرد. گفتم چرا نمیری در خونشون؟! گفت میخوام با آبم تو شورتت راه بری دهنت سرویس شه، خخخخخ. پیاده شدم که داد زد هی جنده کس گشاد نمیخوای کرایه تو بدی؟! گفتم چه پررویی کرایه هم میخوای؟!گفت زر نزن. کرایه مو دادمو رفت. وقتی رسیدم خونه مادر نامزدم داشتم از شهوت میمردم. درو که باز کردن و احوال پرسی که کردیم گفتم باید برم دسشویی. رفتم میخواستم شورتمو دربیارم و کسمو بشورم ولی بعد پشیمون شدم و پوشیدمشون. شب برگشتنی هم نامزدم رسوند منو و تو آژانس فقط دستش رو رانم بود و میمالید رانمو. وضعمو از اونی که بود خرابتر کرد، داشتم دیوونه میشدم. خونه که رسیدم رفتم حموم و فقط به کیر اون راننده آژانس فکر میکردم. بعد از اون اتفاق دوباره شروع کردم به دادن. هردفعه هم میرفتم مغازه آقامیرزا بهم تیکه مینداخت که داداشتم خوب گاییدتتا، گفت کس خوبی داری، گفت دفعه بعد کونشو میخوام بگام. یه مدت بعد از اون منطقه اسباب کشی کردیم و دیگه اون آقامیرزا و داداششو ندیدم ولی همسایه جدیدمون خوب کیری داشت.
اگر از این اتفاقی که برام افتاد و براتون تعریف کردم لذت بردین بازم براتون مینویسم.
امیدوارم که اگر غلط املایی یا مشکلی هست خودتون ببخشین. دوستون دارم. خدافظ

نوشته: نیلو


👍 42
👎 57
115201 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

802063
2021-04-06 00:19:26 +0430 +0430

تکراری

1 ❤️

802066
2021-04-06 00:21:13 +0430 +0430

این که کصشعر بود ولی یه وقت تو ماشین گیر افتادید که درش قفل هستش با قطعه فلزی کمربند ماشین شیشه رو بشکنید


802068
2021-04-06 00:24:39 +0430 +0430

نیلوفر نر یا ماده😂😂

5 ❤️

802069
2021-04-06 00:26:00 +0430 +0430

معلومه خیلی وفا داری
خوبه که عهد کرده بودی ندی جنده
خخخخخخ
نچسبید


802072
2021-04-06 00:33:01 +0430 +0430

kos keshh kirm to dastanet nanevis dg maljogh

2 ❤️

802074
2021-04-06 00:35:12 +0430 +0430

گه نخور این داستانو توی سایت شهوتناک هم چن مدت پیش گذاشن پس گه نخور

4 ❤️

802077
2021-04-06 00:38:27 +0430 +0430

توبه کردم که دگر کس ندهم در همه عمر
بجز از امشب وفردا شب و شب‌های دگر


802080
2021-04-06 00:41:29 +0430 +0430

تکراری بود

2 ❤️

802081
2021-04-06 00:41:52 +0430 +0430

نه اقا پسر دیگه تعریف نکن

3 ❤️

802084
2021-04-06 00:44:58 +0430 +0430

خوب عهد کرده بودی
ولی متاسفانه عهد حشری شد و تورو کرد

3 ❤️

802087
2021-04-06 00:48:02 +0430 +0430

نویسنده پسر و کونی است…


802089
2021-04-06 00:54:38 +0430 +0430

کاش که همسایه ما میشدی

1 ❤️

802092
2021-04-06 00:58:18 +0430 +0430

وقتی صنعتی سنتی باهم قاطی میکنی.
این داستان فیلم جوجه فکلی یه فیلم قدیمی با داستانای شهوانی قاطی کردی کونی جقی سیکتو بزنش

2 ❤️

802103
2021-04-06 01:13:53 +0430 +0430

قدیمی و تکراری

2 ❤️

802106
2021-04-06 01:35:51 +0430 +0430

فکر کنم اینم قبلا آپ شده بود.

1 ❤️

802107
2021-04-06 01:38:55 +0430 +0430

تکراریه آب چاقال

0 ❤️

802120
2021-04-06 02:26:55 +0430 +0430

از شروع داستانت معلوم بود که چه آشغالی هستی
فقط خوبیش اینه که خودتم میدونی جنده ای
و خیلی راحت میگی دادنو گذاشتم کنار
ولی توبه گرگ مرگه
جنده جندس هیچ فرقی نداره براش
یه مدتی خودتو نگه میداری ولی بعدش دوباره شروع میکنی به دادن
جنده دوزاری

0 ❤️

802121
2021-04-06 02:33:02 +0430 +0430

کیر حسن روحانی که از کیر سگ پست تره تو اولو آخرت
نه به خیانت
نه به زن هرزه
نه به مرد هرزه
کیر خر تو کس خار مادرت ولد زنا

0 ❤️

802128
2021-04-06 03:53:06 +0430 +0430

جنده هستی و یه متن کس و شعری بیش نبود

0 ❤️

802131
2021-04-06 05:37:17 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی. جندگی و دادن بهانه نمی‌خواهد. پسره جلقی عقده ای

1 ❤️

802134
2021-04-06 06:49:05 +0430 +0430

اگه یه لحظه لنگتو بدی پایین،
می‌تونم نظرم رو بگم…
😐

1 ❤️

802137
2021-04-06 07:28:09 +0430 +0430

تو که میخواهی بنویسی دیگه این چه سوالیه که اگر خوشتون اومد داستان بقیه جنده بازی هامو بنویسیم، راستی الان کجا میشینی ماهم یه فیضی از کس و کونت ببریم توکه داری به عالم و آدم حال میدی اهالی شهوانی هم روش

0 ❤️

802142
2021-04-06 08:19:25 +0430 +0430

این داستان تکراریه چند سال پیش هم تو شهوانی بود

0 ❤️

802144
2021-04-06 08:37:11 +0430 +0430

تکراری بود ، اسکی هم میرید
داستانای خوبو کپی کنید الدنگا

0 ❤️

802168
2021-04-06 11:36:29 +0430 +0430

۹۹ درصد خانم علاقه ای به آنال ندارن!پس چرت نگو! ضرر داره و لذت نداره!

0 ❤️

802173
2021-04-06 12:51:30 +0430 +0430

بدبخت شوهرت

0 ❤️

802184
2021-04-06 15:22:00 +0430 +0430

آخ که دلم همچین هات جنده‌ای خواست…

0 ❤️

802187
2021-04-06 15:37:50 +0430 +0430

کسکش فیلم سوپر اینجوری نیس ک ی راس ب زنه بگه میدی یا بکنم یا اقا میرزا سینتو بگیره

0 ❤️

802189
2021-04-06 15:46:19 +0430 +0430

کسکش اینو ده بار گفتی کیرم توناموست

0 ❤️

802192
2021-04-06 16:13:21 +0430 +0430

چه وفادار ، حتما کپ همین

0 ❤️

802194
2021-04-06 16:49:29 +0430 +0430

خوب بود ممنون

0 ❤️

802198
2021-04-06 17:18:22 +0430 +0430

خیلیم خوب بود ،بازم بنویس.مرسی.

0 ❤️

802212
2021-04-06 19:33:37 +0430 +0430

مثلا شوهر جاکشت خارجی بود که نوشتی دوس پسر اولت ایرانی بود؟

اره چقدرم غیرت شوهرت برات مهم بود و توام وفادار بودی!از پاراگراف اولت معلومه

در ضمن تکراری بود!لامصبا از اسم هر دختری خوشم میاد میرینید تو تصوراتم😂

0 ❤️

802215
2021-04-06 20:10:49 +0430 +0430

افرین جنده جنده هستش دیگه

0 ❤️

802216
2021-04-06 20:28:06 +0430 +0430

کاملا تکراری و قدیمی

0 ❤️

802229
2021-04-06 22:25:30 +0430 +0430

گمشو میمون با این خزعبلات تخمی، لاشی دوزاری دوست پسرت ایرانی بود؟؟ آخه دستمال کاغذی انتظار داشتی براد پیت بیاد کونت بزاره.
تا همین قسمت خوندم بیشتر ارزش وقت گذاشتن نداره،

0 ❤️

802230
2021-04-06 22:25:37 +0430 +0430

تکراری

0 ❤️

802234
2021-04-06 22:49:48 +0430 +0430

از سه خط اولش میشه فهمید چقدر افتضاح داستان

0 ❤️

802249
2021-04-06 23:53:55 +0430 +0430

یه لحظه نده لطفا داستانتو بخونم بعد بده رگباری هم بده

0 ❤️

802307
2021-04-07 01:03:07 +0430 +0430

تا اونجا که گفتی ایرانی
مگه تو آفریقا زندگی میکنی

0 ❤️

802321
2021-04-07 01:55:53 +0430 +0430

منم داداش اقا میرزام

0 ❤️

802323
2021-04-07 02:02:21 +0430 +0430

به ما هم بدی بد نیست

0 ❤️

802346
2021-04-07 06:49:32 +0430 +0430

احتمالا خونه مادر شوهرت سمت مشهد نبوده؟اون آقامیرزا هم مغازه برقی داشته باشه

0 ❤️

802350
2021-04-07 08:15:58 +0430 +0430

وقتی یکی جندگی تو خونش باشه

هرکاری بکنه بازم میده

0 ❤️

802361
2021-04-07 09:01:20 +0430 +0430

کس شعر محض

0 ❤️

802365
2021-04-07 10:08:31 +0430 +0430

یه عکسم از کسو کونت میزاشتی خو تو که بدت نمیاد بدی جنده بودی برات چه فرقی نمیکنه که کستو بقیه ببینن

0 ❤️

802397
2021-04-07 16:04:40 +0430 +0430

عحب ، یا اون راننده ناقص بوذه یا تو که با یه شورت پر از آب کمر اصلا فکر احتمال حاملگی و اینکع جواب نامزدتو چی بایس بدی رو نکردس!!! گم شووووو

0 ❤️

802424
2021-04-07 22:36:25 +0430 +0430

تکراری بود لاشی جون

0 ❤️

802427
2021-04-07 22:53:21 +0430 +0430

منکه فکر میکنم نویسنده یه پسره

0 ❤️

802435
2021-04-07 23:37:52 +0430 +0430

تکراری دیس

0 ❤️

802440
2021-04-07 23:47:34 +0430 +0430

اکثر نیلوفرا جنده از اب درمیان

0 ❤️

802506
2021-04-08 02:20:46 +0430 +0430

تکراری

0 ❤️

802521
2021-04-08 05:13:45 +0430 +0430

چرت وپرت و پر از غلط املایی،.میدوشیش یا می پوشیش

0 ❤️

802541
2021-04-08 08:37:51 +0430 +0430

جونننن منمم مثل نیلوفر جندهه هستممم

0 ❤️

802546
2021-04-08 09:37:46 +0430 +0430

جووووووووون نیلو جون کیرم فدای کونت

0 ❤️

802575
2021-04-08 15:29:39 +0430 +0430

نه عزیزم خوشمون نیومد ننویس

0 ❤️

802589
2021-04-08 17:01:38 +0430 +0430

این داستان رو یه پسر جقی که تو کف یکی از بچه محلهاشون هست نوشته و اینکه پسر جان اول یه جق بزن بعد شروع کن به نوشتن

0 ❤️

802595
2021-04-08 18:02:30 +0430 +0430

دست خودت نبوده واقعا جنده ای

0 ❤️

802607
2021-04-08 20:25:55 +0430 +0430

حس میکنم داستانت واقعی نیست

0 ❤️

802674
2021-04-09 01:32:27 +0430 +0430

عجب کوچه ها خلوتی پیدا میشه راحت کوس میدی خدا یه دونه از این کوچه ها هم نصیب ما کنه کوس نخواستیم به جقم راضیم واقعا از این کوچه ها هست😂😂😂

1 ❤️

803523
2021-04-12 22:56:26 +0430 +0430

تخمی

0 ❤️

803640
2021-04-13 03:23:11 +0430 +0430

👍

0 ❤️

804347
2021-04-16 21:03:36 +0430 +0430

بدین اما اسراف نکنین

0 ❤️

804802
2021-04-19 07:54:46 +0430 +0430

ایبابا چجوری به همه میدی😐

0 ❤️

804805
2021-04-19 08:26:32 +0430 +0430

تو یه پسر جقی کسکش بیش نیستی چون دخترا همچین تصوری ندارن که مثلا اب کیر تو شرتم لزج بشه حال کنم؟؟؟؟ نمیفهممت

0 ❤️

804846
2021-04-19 17:01:41 +0430 +0430

عالی بود ادامه بده داستانای دیگتم تعریف کن

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom