با شورت خیس رفتم خونه مادرشوهرم

  سلام!
  من نیلوفرم ۲۳ سالمه و متاهلم. اولین بار کونمو دوست پسر اولم گایید و پردمم دوست پسر دومم که الان شوهرمه زد. دوست پسر اولم ایرانی بود و خودش میگفت عاشق گاییدن کونه. یه بارم مجبورم کرد برای دوستش ساک بزنم وقتی خودش کون منو میگایید.
  ولی شوهرم اینجوری نبود، غیرتیه شدید. البته نه از اون غیرتیا که نذاره برم بیرون و چادر سرم کنه ها، نه. خیلی رو رفتارم با مردا غیرت داره. اصلا هم دوست نداره کونمو بگاد. ولی من عاشق اینم که از کون گاییده شم، بهم چنان لذتی میده که از گاییده شدن کسمم بیشتره.
  حالا برسیم به قسمتی از زندگیم که واقعا برام لذت بخش بود.
  من تازه نامزد کرده بودم و ۲۲ سالم بود و دادن به غریبه هارو کنار گذاشته بودم و میخواستم به نامزدم وفادار باشم. تو محله ای که زندگی میکردیم یه خواروبار فروشی بود و صاحبشم یه مرد سیبیل گنده و شکم گنده بود. یه روز بعد ازظهر که رفتم خرید کنم ازش، یه چادر که مال مامانم بود رو سر کرده بودم و زیرشم یه تاپ بندی داشتم با یه شلوار تنگ. خوشبختانه زیرشم سوتین نپوشیده بودم. خلاصه رفتم مغازه و میخواستم شوینده بخرم. شوینده هاش تو قفسه های بالا بود و هرکاری کردم دستم بهشون نرسید. این صاحب مغازم بدجور تو کف من بود و هرطرف میرفتم به سرتا پام نگاه میکرد و.... خلاصه هرچی سعی کردم دستم بهشون نرسید تا اینکه چادرم از سرم رفت، برگشتم نگاه کردم به آقا میرزا صاحب مفازه دیدم یه پوزخند زد و به بیرون نگاه کرد. منم گفتم آقا میرزا میشه اینو بهم بدین قدم نمیرسه. چادرمم سر کردم و اون اومد کنارم و خیلی خودشو بهم نزدیک کرد. گفت خواستن توانستن است. تو میخوای اونو بیاری پایین پس تلاشتو بکن یکم خودتو سر انگشتات بالا کنی قدا میرسه. گفتم نمیرسه. گفت یه بار دیگه سعیتو بکن. من که اصلا به فکرمن خطور نمیکرد که تو فکر این آقا میرزا چی میگذره الان دستمو بلند کردم تا شوینده رو بگیرم و اونم نامردی نکرد و دستشو انداخت زیر چادرم که باز شده بود و سینه هامو گرفت. یدفعه جیغ کشیدم دستمو اوردم پایین گفتم ولم کن.. اونم اصلا ول نمیکرد. انقدر محکم گرفته بود سینه هامو تو دستاش که احساس کردم دارن به میشن. یه سیلی زدم تو صورتش و گفتم خجالت بکش ولم کن بیشعور. اونم با هر فحشی که بهش میدادم دستاشو دور سینه هام محکمتر میکرد. یدفعه ای از کمرم گرفت محکم و یه سینه مو از تاپم کشید بیرون. منم شروع کردم به جیغ زدن. تو کوچه هیچکس نبود. جلو دهنمو گرفت گفت جنده خانوم به اون پسره خوب کون میدادی، فکر کردی نمیدونم. دهنم بسته شد گفت داد و بیداد کنی به نامزدت میگم چیکاره بودیا. دهنمو ول کرد منم فرار کردم مهم نبود برام که چی میگه به نامزدم، نمیخواستم عهدی که با خودم بسته بودمو بشکنم، من دادن رو کنار گذاشته بودم.
  حدودا یه هفته بعدش یه آژانس گرفتم برم خونه مادرنامزدم. دعوتم کرده بودن برای شام. آژانس اومد و سوار شدم و وسطای راه بودیم که راننده کنار زد. گفتم چیشده؟! چرا وایسادی؟! گفت تو نیلوفری؟ گفتم چرا میپرسین؟! گفت تعریفتو زیاد شنیدم مخصوصا از آقا میرزا. تعریف سینه های نرم و خوشگلتو. فهمیدم که مردیکه خر به این گفته اتفاقاتی که تو مفازه افتاده بودو. سعی کردم در ماشینو باز کنم ولی قفل کرده بود. گفت من یه کیر دارم جنده خانوم بدجور میخواد بره تو کست. برام مهم نیست میخوای شوهر کنی هرکاری کنی باید بهم بدی وگرنه بلایی سرت میارم که به گوه خوردن بیفتی. خیلی ترسیده بودم نه از اینکه منو بکنه از اینکه قولم به خودم شکسته میشد. گفت میدی یانه؟! اگه ندی هم بزور میکنمت. انقدر میزنمت تا خودت لنگاتو برام باز کنی کونی خانوم. اینو که گفت گر گرفتم، کسم داغ شد و خودم داشتم حسش میکردم که داره اوضاع خراب میشه. گفتم خواهش میکنم خودت مگه مادر خواهر دختر نداری؟! دوست داری یه مرد با اونام همینکارو کنه؟! برگشت و عصبی نگام کرد گفت اسم اونارو با اون دهن کثیف کیرخوردت نیار جنده دوزاری. تو جنده ای، تو کونی ای، تورو باید گایید، باید کارایی که واستون کردیمو جبران کنی جنده خر نفهم. باید زیرمون بخوابی تا ما کیرمونو بکنیم تو اون سوراخت و ازت لذت ببریم عنتر خانوم. گفت خواهر مادر من که مثل تو نیستن عنتر. به خواهش کردن افتاده بودم ولی گوش نمیکرد. من از یه طرف میخواستم بهش بدم و هم اونو راحت کنم و هم خودمو از یه طرف به قولم فکر میکردم. ماشین راه افتاد و من داشتم با خودم فکر میکردم. با خودم گفتم شیشه شو میدم پایی و جیغ میزنم و کمک میخوام اگه کسی کمک کرد که خب تمام اگه نه حتما قسمتم به دادنه دیگه. دستمو بردم که شیشه شو باز کنم دیدم باز نمیشه. هرکاری کردم باز نشد. گفت چیکار میخوای کنی؟! هیچکدوم از شیشه ها باز نمیشه پس گوه خوری الکی نکن. دلم بدجوری میخواست کیرشو تو خودم حس کنم. بعد چند دقیقه به یه کوچه درختی رسید و سرعتشو کم کرد، متوجه شدم که دستشو برده تو شلوارش داره با کیرش ورمیره. به یه خرابه که رسید ماشینو نگه داشت و پیاده شد، اومد درو باز کرد و من فقط منتظر بودم که بیاد سراغم و تا جا داره منو بگاد. از دستم گرفت منو کشید بیرون، نگاه کردم پایین دیدم کیرش به شلوارش فشار اورده. به هیکلش نگاه کردم شبیه آقامیرزا بود. گفت شلوارتو دربیار ببینم زود باش. منم بدون هیچ چون و چرایی در اوردم، شورتنم دراوردم. گفت زانو بزن جلوم. زانو زدم بعد زیپشو باز کرد و کیرشو دراورد و اومد جلو کیرشو مالید به لبم. کیرش بوی عرق میداد و حال بهم زن بود بوش ولی من چاره ای جز تحمل نداشتم. کیرشو به لبام میمالید و هرلحظه کیرش سفت تر و سفت تر میشد. کیر درازی نداشت ولی قطر خوبی داشت. گفت مانتوتو دربیار. در اوردم. گفت سینه هاتو از رو سوتین بنداز بیرون. همونکار کردم. دست زد به سینه هام گفت داداشم حق داشت انقدر حشری شده بود. با این سینه هایی که تو داری سگم حشری میشه. اونجا بود که فهمیدم آقا میرزا داداش اینه. سینه هامو مالید و گفت دستاتو بذار رو صندلی ماشین و کونتو از ماشین بوده بیرون، میخوام بگامت جنده خیابونی. همونکاری که گفت رو کردم، ولی اصلا یه لحظه هم به قولم فکر نکردم یا حتی به نامزدم. اومد از پشت نزدیک و کیرشو یدفعه فرو کرد تو کسم تا ته. یه اه کشید و گفت به به خیسم که شدی، همون که مقاومت نکردی خودتم میخاریدی جنده. تو دلم گفتم حق با توئه. خلاصه شروع کرد به تلمبه زدن که یدفعه وایساد گفت تو دختر نبودی؟؟ یه سیلی زد به کونم گفت با توام جنده، دختر نبودی؟! کدوم خری پردتو زده؟؟ گفتم نامزدم. گفت اوووف تو یه جنده به تمام معنا بودی و من خبر نداشتم. شروع کرد دوباره تلمبه زدن و محکمتر از قبل کیرشو تو کسم فرو میکرد. شروع کردم به اه کشیدن، دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم. با سیلی میزد رو کونم و فقط منو مث خر میگایید. لعنتی، چنان لذتی داشت ولی به پای کون دادن نمیرسید. حدود ده دقیقه تلمبه زد و کیرشو کشید بیرون گفت شورتتو بده من. شورتمو گرفت و کیرشو گذاشت رو شورتم و باهاش کیرشو مالید. آبش که اومد ریختش رو شورتم دقیقا رو وسطش. گفت پاشو بپوشش جنده. گفتم من دارم میرم خونه مادرشوهرم، با این شورت برم. از موهام گرفت گفت میدوشیش یا لخت ولت کنم اینجا برم؟؟ منم ترجیح دادم شورتو بپوشم. شورتو که پوشیدم آبش مالیده شد به کل کسم. لیزه لیز. لباسامو پوشیدم و نشستم تو ماشین و منو برد رسوند سر کوچه مادرنامزدم. تمام راه شهوت داشتم دیوونم میکرد. گفتم چرا نمیری در خونشون؟! گفت میخوام با آبم تو شورتت راه بری دهنت سرویس شه، خخخخخ. پیاده شدم که داد زد هی جنده کس گشاد نمیخوای کرایه تو بدی؟! گفتم چه پررویی کرایه هم میخوای؟!گفت زر نزن. کرایه مو دادمو رفت. وقتی رسیدم خونه مادر نامزدم داشتم از شهوت میمردم. درو که باز کردن و احوال پرسی که کردیم گفتم باید برم دسشویی. رفتم میخواستم شورتمو دربیارم و کسمو بشورم ولی بعد پشیمون شدم و پوشیدمشون. شب برگشتنی هم نامزدم رسوند منو و تو آژانس فقط دستش رو رانم بود و میمالید رانمو. وضعمو از اونی که بود خرابتر کرد، داشتم دیوونه میشدم. خونه که رسیدم رفتم حموم و فقط به کیر اون راننده آژانس فکر میکردم. بعد از اون اتفاق دوباره شروع کردم به دادن. هردفعه هم میرفتم مغازه آقامیرزا بهم تیکه مینداخت که داداشتم خوب گاییدتتا، گفت کس خوبی داری، گفت دفعه بعد کونشو میخوام بگام. یه مدت بعد از اون منطقه اسباب کشی کردیم و دیگه اون آقامیرزا و داداششو ندیدم ولی همسایه جدیدمون خوب کیری داشت.
  اگر از این اتفاقی که برام افتاد و براتون تعریف کردم لذت بردین بازم براتون مینویسم.
  امیدوارم که اگر غلط املایی یا مشکلی هست خودتون ببخشین. دوستون دارم. خدافظ


  نوشته: nilofar.donbale.kir

 • 38

 • 72
 • نظرات:
  •   .سامان.
  • 1 ماه،1 هفته
   • 29

  • کونی که خارش میکنه، خودش سفارش میکنه!
   تا نصفه خوندم، این اومد تو ذهنم.


  •   تنها-شب
  • 1 ماه،1 هفته
   • 17

  • هرکی از راه میرسید میدادی فرو کنه بعد بهونه میاری که به زور کر دن سرتو بالا بگیر بگو جن دم دادم


  •   Ado_Den_Haag
  • 1 ماه،1 هفته
   • 18

  • تا نصفه خوندم مخم گوزید.


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،1 هفته
   • 19

  • اگه انتظار نداری باور کنیم داستانتو، باید بگم هم سکسی بود، هم نگارشش ریدمان نبود. لذا میشه لایک داد.
   ولی اگه همچین انتظار ناشایستی داری، باید بگم کیرمم نمیدم بهت. چه برسه به لایک. حالا هروقت اومدی به این معضل (املاش درسته؟) پاسخگو شدی، میفهمم که لایک رو بدم یا نه.


  •   amir21mash
  • 1 ماه،1 هفته
   • 11

  • ولت میکردن تا دوست پسر هفتم هشتم میرفتی استعدادشو داشتی


  •   Heyy_Sexy_Lady
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • همین الان جق زدم و آبم غلیظ و گرم و تازه س... میخوریش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   .سامان.
  • 1 ماه،1 هفته
   • 19

  • امشب عیده بچه ها!!!
   گِی نداشتیما (biggrin)


  •   Meisam65
  • 1 ماه،1 هفته
   • 7

  • منم چند خط بیشتر نخوندم.از اولش بی مفهوم.دوس پسر اولیت ایرانی!!!!والا جنده ها هم اینجور با افتخار از زیاد دادنشون تعریف نمیکنن.دیگه ننویسی هم کسی ناراحت نمیشه


  •   amirali5033
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • واقعا ی جنده بودی. منم بودم میکردمت.خخخخ


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،1 هفته
   • 30

  • یه جوری گفتی دوست پسر اولت ایرانی بود فکر کردم لس انجلس زندگی میکنی!! اهان نکنه شوهرت مال اون یکی ایران بوده!! (biggrin)


  •   ashkanlovekarajj
  • 1 ماه،1 هفته
   • 8

  • یه مشت کس شعر یه پسر هستی که از روی عقده میخوای ای مزخرفات به خورد دیگران بدی


  •   chiiman
  • 1 ماه،1 هفته
   • 10

  • ناموسا نظرم نمیاد :|


  •   اسکلت حشری
  • 1 ماه،1 هفته
   • 14

  • یکی دو پاراگراف خوندم اونقد جندگانه بود حالم بد شد.


  •   Ginglz
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • گی میخونم


  •   scaniavolvo
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کسی هست دوس داشته باشه پسر بدنساز قدبلند و هیکلی بکندش؟
   ۲۸
   ۱۹۰
   ۱۰۴


  •   imLin
  • 1 ماه،1 هفته
   • 10


   • مغازه داری که بی ترس ابرو چن سالشو میزارع پا یه جنده

   • از عالم غیب واسش خبر اوردن این خانوم جوونی به یکی کون داده

   • آقا میرزا!؟ این اسم هنو منقرض نشده یا از تو فانتزیات در اوردی

   • اتفاقی داداشش تو اژانس بود

   • اتفاقی اینو شناخته

   • اتفاقی میرزا از این جنده تعریف کرده
    و ...


   و از همه بدتر د اخه کونی مگه آب کیر چقد لیز میمونه که داخل شورتت دوساعت روش لیز میخوردی!؟


   دیگه حرفی ندارم!


  •   پسر-شیرازی-حشری
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • به از گاییدن زن شوهردار عالیه


  •   hot_top_boy
  • 1 ماه،1 هفته
   • 11

  • خشکش میکردی بعد میرفتی (biggrin)


  •   asad33933393
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • یک خط خوندم :)


  •   خوشگلخانم
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • خوبه موفق باشی !


  •   saeedno15
  • 1 ماه،1 هفته
   • 9

  • تو به تنها کسی که ندادی خواجه حافظ شیرازی بود, جنزه تویی الکسیس اداتم نمیتونه در بیاره.


  •   King_hesam
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • کسشردیگروهمچنان حکایت باقیست


  •   _amu_jani_
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • جان خودت سر راه بیا تا کوچه ما منم بکنمت برو...
   فک کنم تو کون صلواتی میدی...
   ادامه بدی فک کنم اخرش به خامنه ای هم بدی


  •   Rooh80
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • چرا ازبن همسایه ها ما نداریم
   انقو اوپن باشن?


  •   parto_banoo
  • 1 ماه،1 هفته
   • 14

  • تخیلاتت ایدز میگیرن آخرش (rolling)


  •   Gozaran
  • 1 ماه،1 هفته
   • 8

  • والا این نگارش خیلی پسرونه بود


  •   dariusch.persisch
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • خیلی کس بافتی


  •   L(G)BT_LIFE
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • خوب بود بیشتر تو نوشتنت دقت کن که چند تا اشکالتم رفع بشه (rose)


  •   outcast-1060
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • والا.. مگه خودت مادر خواهر دختر نداری؟
   این جمله متحول کننده ای بود واقعا.. دوست پسر اولی که داشتی ایرانی بود؟ خودت کجایی هستی؟


   خداحافظ نیلوفر دنبال کیر


  •   anten_hamid
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • عالی بود عزیزم حالا اگه بدجور حشرت میزنه بالا و کیر بدستی هم دم دستت نیست منو خبر کن یه سر به پروفایلم بزن


  •   EnTi
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • ?حتی جنده محلمون انقد ول نبود دیگه ب هیچکس از بچه محلا نمیداد


   توم شدی مثل اون دختره ک گفته بود اگه گفتی چنتا کیر رفته تو کونم (خواستن توانستن است)جنده بودن هم عادی شده فقط وقتی ب ما میرسید تنگ میشید همتون


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،1 هفته
   • 9

  • ادبیات نگارش، به یک پسر میخوره


   تذکر:
   اگر یه خانم حتی روی واژنش منی بریزه، امکان ورود به واژم و حاملگی داره.


  •   کون.کن.قهار
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • ادرس بده ماهم بیایم بکنیمت کون خوبی داری?


  •   Navidjj
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • کلاعالیه دادن


  •   Yavarfaaqer
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • یعنی نفهمیدین شوهرش افغانی بوده!؟


  •   پسرمطیع
  • 1 ماه
   • 3

  • خودت که هیچی اما اون تعدادی که لایکت کردن دیگه چه اعجوبه‌هایی هستن


  •   ایکاروس
  • 1 ماه
   • 13

  • و باز هم یک بقال پر حاشیه !
   اینها از کی پول می گیرن تا این خضعبلات رو بنویسن ؟
   برنامه ی خندوانه ؟
   کمپانی برازرس ؟
   براتعلی استکبار جهانی ؟
   یا صیهونیست جهانی ؟


  •   victoreblis003
  • 1 ماه
   • 5

  • تو حالتی که از پشت بقلت کرده بود و سینه هاتو گرفته بود سیلی زدی بهش احتمالا تو خواب سیلی زدی چون فکر نکنم بشه سیلی زد تو اون حالت


  •   arashshooshtari
  • 1 ماه
   • 3

  • شما قطعا یک دهه هفتادی هستی دوست من


  •   Avvaaa
  • 1 ماه
   • 10

  • واقعا تهوع آوری نیلووو....حتی عرضه دورغ گویی نداری،لطفا با کمر خالی بنویس ....


  •   rezahot1981
  • 1 ماه
   • 6

  • پسری، از اونا از اوب زیاد دسته جارو توی کونشون میکنن


  •   sexybala
  • 1 ماه
   • 7

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   Hamidarakii
  • 1 ماه
   • 7

  • الان اومدی بگو متاهلی و جنده... هنر کردی. خاک بر سرت. همچین لجنی که خودت نمیدونی... واقعا تف به شرف امثال شما


  •   Kos69mos
  • 1 ماه
   • 2

  • عجب


  •   arasharef15
  • 1 ماه
   • 7

  • باز هم داستان یه مجلوق دیگه که خودشو دختر جا زده


  •   sixhot69
  • 1 ماه
   • 6

  • خدا وکیلی خودت شک نکردی خوانندها بفهمند ی پسر کونی جقی هستی که یجن ده خانوم خودت را جاکردی??خاک برس عنت


  •   arash.abi
  • 1 ماه
   • 6

  • در این که یه پسر اینو نوشته شکی نیست، در این که تاحالا رابطه هم نداشتی هم شکی نیست، معلومه از داستان جنده ام کرد تاثیر گرفتی.. پوشیدن شرت پرازمنی مهیج و نقطه اوج داستانت بود، ولی بخش تجاوز میرزا وداداشش رو تخمی نوشتی، گل من فحش دادن تو سکس فقط واسه بعضیا جذابه.. اونم نه با این حجم، یبار امتحان کن با دوس دخترت ببین بهش برمیخوره یا نه؟ به جنده ام دوتا فحش میدی، حسش میخوابه، دیدم که میگما


  •   Leilaaa.sexii
  • 1 ماه
   • 4

  • منم با شورت خیس رفتم خونه مادر شوهرم ولی کار خودش بوده نه کس دیگه :(


  •   Slive17551145
  • 1 ماه
   • 1

  • محل مام یه سر بزنید?


  •   کوسلیس۲۰
  • 1 ماه
   • 2

  • جیندا تویی بقیه اداتو درمیارن


  •   saeed7989
  • 1 ماه
   • 7

  • ولی خوبیش میدونی چیه؟
   تنها خوبی که داره اینه که خودتم میدونی جنده هستی


  •   Arvin2u
  • 1 ماه
   • 4

  • کص شعری بیش نیست.بقول خودت عنتر خانم ننویسی سنگین تری


  •   Azita_ramin
  • 1 ماه
   • 4

  • فیک، دروغ، چاخان
   همش چاخان لعنتی


  •   mrs_thetis
  • 1 ماه
   • 9

  • نه به خیانت
   تو کف اون 17 نفری ام که لایک کردن...


  •   arsh2452
  • 1 ماه
   • 7

  • با قدرت برو جلو و به دادنت ادامه بده .
   نگران نباش برای یه سامورایی همه جا ژاپنه ! (biggrin)


  •   omidario
  • 1 ماه
   • 4

  • اح حالم به هم خورد؛ برای چی شوهر کردی همون جندگی تو ادامه می دادی، خیلی زشته شوهرم داری و جندگی می کنی


  •   Caboos1
  • 1 ماه
   • 7

  • دوستان خوشحال نشید که امشب داستانا گی نداشت
   شرط میبندم این اسمش فریدونه میگه نیلوفر


  •   Mazimazi021
  • 1 ماه
   • 4

  • این ادمهای کجا هستن ؟ دختری که دلش بخواد کون بده حتی تو حالتی مثل تجاوز گیر کرده و از خداش هست طرف بکنتش دیگه وآقعا نوبره و یه پسری هست که تو محل همه کردنش و برای فرار و گریز از اینکه بخواد از کون دادن هاش بگه سینه هایی که سگ رو هم حشری می کنه رو ???? تو داستانش اورده .... مخ گوزیده ات رو گاییدم


  •   shahvanii139797
  • 1 ماه
   • 2

  • ای کس مادرت جقی بیناموس


  •   arash_onx
  • 1 ماه
   • 1

  • hnhli fni (ok)


  •   shri78
  • 1 ماه
   • 2

  • دیسلایک 41 ام :/


  •   amirshadooww
  • 1 ماه
   • 4

  • کیرم تو زندگیت که به هرکی تو خیابون میرسیدی میشناختت
   البته این داستان ک کسشره ..?


  •   دهقان.خلافکار2
  • 1 ماه
   • 4

  • خیلی خوب بود تو به جای نامزد کردن میرفتبی تایلند اونجا مقام می اوردی و برنده کیر طلایی تایلند میشدی


  •   جالوت@
  • 1 ماه
   • 0

  • اووووم حال میده


  •   Tezab2
  • 1 ماه
   • 2

  • جنده تو که نمیخواستی بدی به همه دادی میخواستی بدی چی میشدی پورن استار لاشی خالی بند جقی کم توهم بزن کوص ننه


  •   kokarostam
  • 1 ماه
   • 7

  • تخمی، کیری، کونی، تخیلی


   وقتی تایپ میکنی، اگر با تخمات هم بازی کنی، داستان تخمی از آب درمیاد. وقتی با کیرت ور بری، داستانت کیری میشه. وقتی سوراخ کونت را هم میمالی و هرچی دم دستت باشه میکنی توش، داستانت گـُهی میشه و وقتی جق میزنی و آبت هم میاد و تایپ هم میکنی و تراوشات مغز و کیر و کونت قاطی میشه،داستانت میشه همین که نوشتی. شاشیدم روی دست و صورتت با این کیریترین داستانی که در جهان خلق کردی و ما را شگفت زده کردی. شعر در باب داستانت نمیگم تا ماتحتت بسوزه پسره‌ی جقی کونی.


   ها کـُ‌کا


  •   kokarostam
  • 1 ماه
   • 6

  • در ضمن


   شاشیدم توی لایکهایی که گرفتی و شگفتی‌ساز کهکشان راه شیری و کیری شدی.


   ها کـُ‌کا


  •   lovely_grl
  • 1 ماه
   • 4

  • الان نازه متوجه شدم که ایران ما با ایران اونا فرق میکنه فکر کنم‌دوس پسر اولت مال ایران اونا بوده (biggrin)


  •   hamid30gari
  • 1 ماه
   • 5

  • توکه دوباره مینویسی پس چرا الکی میگی اگه خوشتون اومد بگید مینویسم؟؟؟


  •   nasrin1980nn
  • 1 ماه
   • 3

  • مگه مجبورید این قدر دروغ بگید.


  •   hhhhm@
  • 1 ماه
   • 3

  • مجبور کعصشعر بنویسی


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه
   • 2

  • بانو لاولی لطفا حق کپی رایت را رعایت بفرمائید!!! (biggrin)
   • پی نوشت اول اونایی که کل کلای منو لاولی رو دوست دارن مشت اول صد تومن! (biggrin)
   • پی نوشت دوم: هات تاپ بوی پسر بیکار نشین پاشو داد بزن تخمه و پاپ کورن و از این چیزا بفروش!! (biggrin)
   • پی نوشت سوم: دد پول تو فیلم قبلیش برای اون یارو گندهه ساک هم زد چی فکر کردین منو باهاش یکی کردین؟؟؟ کمبود نویسنده داستانهای گی دارین مگه؟؟
  •   DR.KIRKOLOFT2
  • 1 ماه
   • 3

  • خودت کونت میخاره


  •   ronin555
  • 1 ماه
   • 1

  • مدیونی اگه نگی پسری؛فانتزی زنونه پوشی داری....!!
   دیگه داره از اینجا حالم بهم میخوره؛نمیدونم اینجا من چه غلطی میکنم.....!!!


  •   xxxSassy
  • 1 ماه
   • 1

  • بدبخت شوهرت....


  •   nahana
  • 1 ماه
   • 1

  • چرا اینها گیر ما نمیاد ؟ هر کی به ما میرسه مومنه و پاک


  •   padeshahe_velgard16
  • 1 ماه
   • 0

  • بیا محل ما به منم بده کیر خوبی دارم راضیت میکنم


  •   mahara
  • 1 ماه
   • 3

  • انقد بهش بد ویراه نگین خودش طفلی گفت که جندم و کونم میخارید


  •   Nikolfidas
  • 1 ماه
   • 1

  • تو زن نیستی یه پسر کونی هستی که دلت میخواد زن بودی و جنده بازی میکردی اینا همش تصورات کثیفته
   .
   .
   واقعا مشخصه


  •   Mmaddama
  • 1 ماه
   • 1

  • کسشر


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه
   • 1

  • مث پسرای کونی تایپ کرده بودی


  •   Akasbashi.javan
  • 1 ماه
   • 0

  • Dost dari hey akasi kardan azat bokonam to konet...khasti bego
   Kir honarim to konet


  •   بیکسوکارحشری
  • 1 ماه
   • 1

  • خوب بود بنویس. ولی قسمتهای سکسیش رو بیشتر و بهتر توضیح بده


  •   KosoKirParast
  • 1 ماه
   • 1

  • اوووووووووف عجب جنده تابلویی هستی بابا


  •   xxxSassy
  • 1 ماه
   • 1

  • تو رو باید به مدت 3 ساعت یا بیشتر 10 تا مرد سیاهپوست کیر کلفت صف بکشن هر کدوم یه کمر تو کونت خالی کنن برن باز ته صف باز از اول تا بترکی و سیر بشی تا حالت جا بیاد.....


  •   Armenfarnad
  • 4 هفته
   • 0

  • ریدم به کست ریدی به حالم با این نوشتنت?


  •   ehsan9705
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • شاید طرف افغان بوده


  •   Efigol
  • 4 روز،18 ساعت
   • 0

  • به به ردیفت کرده بیا منم ردیف بکنمت خووووب حسود نباش


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو