داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

با کیرم پردشو زدم

1399/04/18

سلام اسم من علی.این داستان اولین سکس من و نامزدمه.
من ۲۶ سالمه و نامزدم ۲۳ سالشه اسمش نازیه
یه کون بزرگ و شهوت انگیز با به پستان های ۹۰ قدشم ۱۷۹ و وزنشم ۸۰ کیلو هستش.
ما اول با هم دوست بودیم و عاشقانه همو دوست داریم.
بعد از اینکه ما نامزد کردیم خیلی با هم بیرون میریم که پدرزنم از این قضیه ناراضیه و میگه که برای ما هنوز زوده که اینقدر با هم بیرون بریم و بچرخیم ولی ما به این قضیه هیچ اهمیتی نمیدیم من زیاد خونه نازی میرم(البته زمانی که پدرزنم نباشه که اگه خونه باشه جرم‌میده)
یه روز که خیلی خسته بودیم از تولد رفیقم میومدیم ساعت حدود یک و نیم شب بود که میخواستم نامزدمو برسونم خونشون.
تو راه که بودیم تو کل مسیر با پاهای نازی بازی میکردم و حسابی حشریش کرده بودم برنامه ریزی کرده بودم ازش لب بگیرم به یه کوچه خلوت رسیدیم که من وایسادم نازی ازم پرسید چرا وایسادی که گفتم چشاتو ببند اونم چشماشو بست بهش نزدیک شدم از نفسم که به صورتش میخورد متوجه فاصله کم ما شد.
چشماشو باز کردو ازم پرسید داری چیکار میکنی گفتم دیگه نمیتونم تحمل کنم.
چشمامو بستم و لبم رو گذاشتم رو لبش.
ازش که جدا شدم چشمام گشاد شده بود لبخند زدمو گفتم اخیش راحت شدم.
میخواستم راه بیفتم که دیدم یه سایه ای داره به ماشین نزدیک میشه سریع ماشینو روشن کردم که راه بیفتم
که دیدم یه نفر به شیشه سمت نازی ضربه میزنه سرمو برگردوندم که دیدم پلیسه.
شیشه ماشینو دادم پایین و سلام کردم
+علیک سلام این وقت شب اینجا چیکار میکنید؟کیت میشه خواهرته یا نمیشناسیش(اینو که گفت لبخند زد)
تا اومدم توضیح بدم گفت پیاده شید.
نازی انقدر ترسیده بود که داشت گریه میکرد.
پلیسه گفت
+گریه نکن حالا گریه کردن مونده وقتی زنگ زدم بابات اومد جمعت کرد اون موقع باید گریه کنی
-ایشون نامزده منه
+معلوم میشه
-باشه مشکل نداره معلوم میشه
یه سرباز گذاشتن تو ماشین ما و ما دنبالشون تا کلانتری رفتیم.
اونجا هم به پدر من هم به پدر نازی زنگ زدن که بیان کلانتری.
زمانی که بابای من رسید با نازی صحبت کرد که دخترم گریه نکن ناراحت نباش درست میشه
نزدیک ده دقیقه بعد بابای نازی با صورتی پر از خشم رسید و گفت که
مگه من نگفتم انقدر باهم بیرون نرید دیدین عاقبتش چی شده
خلاصه ما از اون قضیه جون سالم به در بردیم ولی بازم ادم نشیدیم
یک هفته بعد دوباره رفتیم بیرون موقع برگشتن زمانی که نازی رسوندم خونشون یه تعارف زد و منم خدا خواسته قبول کردم اول نازی نازی رفت داخل
فکر میکرد مادرش خونس ولی هرچی در زدیم کسی درو باز نکرد که کلید انداختیم و رفتیم تو هرچی نازی مادرشو صدا زد کسی جواب نداد نازی تک فرزنده.
گفتم الان وقتشه باید اینجا ترتیب این جیگر خودمو بدم.
درو بستم و رفتم سمت نازی از پشت بغلش کردم جیغ زد گفت دیونه چته ترسیدم گفتم ترس نداره که عزیزم شروع کردم گردنشو خوردن که هی نازی میگفت نکن داری چیکار میکنی.
گفتم عزیزم دیگه نمیتونم از اون کون گندت بگذرم تا الان صبر کردم ولی الان دیگه از صبر خبری نیست
سعی میکرد از دستم فرار کنه ولی من سفت بغلش کرده بودمو نمیزاشتم فرار کنه
گفت علی بسه یدف مامانم میاد بدبخت میشیم ها.
ولی کیر من بلند شده و بود و این حرفا حالیم نبود
از پشت کیرمو چسبوندم به کون نازی
اونم کم کم داشت حشری میشد و دیگه خیلی تلاش نمیکرد
یه بوس از گردنش کردم و شروع کردم لباشو خوردن دیگه تقلا نمیکرد و خودش داشت همراهی می کرد
اومدم جلوش شروع کردم لباسشو در اوردن
یه مانتو جلو باز داشت که زیر اون یه تاپ ساده سفید جذب پوشیده بود
با یه ساپورت تنگ که اب از دهن هرمردی راه میگرفت
بعد از در اوردن مانتوش اروم اروم تاپشو در اوردم یه سوتین صورتی زیرش پوشیده بود شروع کردم از زوی سوتین خوردن پستونش خمار شده بود چشماشو بسته بود و لذت میبرد
سوتینشو باز کردمو پستوناش افتاد بیرون
گفتم عزیزم منو از یه همچین نعمتی محروم کرده بودی چطوری دلت میومد
خندید و گفت کارتو بکن حرف نزن
گفتم چششششم
دوباره شروع کردم خوردن پستوناش همون طور که میخوردم شروع کردم پایین کشیدن ساپورتش
خیلی اروم این کارو میکردم که بیشتر حشری بشه
تا بالای زانو ساپورتشو کشیدم پایین شرت و سوتینش ست بود
شکمشو بوس کردم و یه چک به کصش زدم و شرتشو کشیدم پایین شروع کردم خوردن کصش یه کص تپل و صورتی
بعد از چند دقیقه بغلش کردمو بردمش تو اتاقش‌ و انداختمش رو تخت
بعد خودم دراز کشیدم روش و ازش لب گرفتم
لبامو گاز میگرفت که بیشتر حشریم‌میکرد گفتم عشقم این کارا رو نکن اون وقت بد جرت میدم ها!!!
لبخند زد و گفت باید جرم‌بدی شروع کن دیگه میترسم مامانم بیاد
شروع کردم لباسامو در اوردن
بعد از در اوردن لباسم گفتم بیا یکم ساک بزن که مزه کیر شوهرتو حس کنی
اومد سمتم شروع کرد با کیرم بازی کردن که اروم دهنشو به کیرم نزدیک کرد
کیرمو لیس زد و شروع کرد ساک زدن
اون موقع به هیچی غیر از کص خوشگل نازی فکر نمی کردم بعد از ۵ دقیقه ساک زدن گفتم بسه پاشو میخوام پردتو بزم
اونم یه چشم طولانی گفت و به حالت داگی نشست رو تخت از پشت بهش نزدیک شدم دوتا چک به کونش زدم و کیرمو به کصش نزدیک کردم
دلم نمیخواست دردش بیاد اروم اروم کیرمو تو کصش فرو میکردم دردش میومد ولی چیزی نمی گفت
یه خورده عقب جلو کردم که گفت علی وایسا دردم میاد
منم چند دقیقه وایسادم دوباره شروع کردم
کیرم کمی خونی بود یه دسمال برداشتم و کیر خودمو کص نازیو پاک کردم دوباره شروع کردم تلمبه هامو تند تر کردمو اه اه نازی بلند شد بعد از ۶ ۷ دقیقه تلمبه زدن پوزیشنو عوض کردیمو نازی به پشت دراز کشید و منم پشتش دراز کشیدمو کیرمو محکم کردم تو کصش جیغ بلندی زد و گفت اروم دردم میاد
بدون هیچ حرفی تلمبه زدنمو شروع کردم اه اه نازی حشرمو بیشتر میکرد و دلم نمیخواست کیرمو دربیارم از تو کص نازی ولی ابم داشت میومد
کیرمو در اوردم و با اه و ناله فراوون تمام ابمو روی رونش خالی کردم
بیحال افتاده بودم که نازی گفت نامرد پس من چی خالی شدی کشیدی کنار‌
گفتم نه عزیزم الان میام رفتم نشستم بین پاهاش
پاهاشو انداخت رو شونه هام و شروع کردم خوردن کصش نزدیک ۱۰ دقیقه خوردم تا ارضا شد و بیحال شد
من گفتم دارم‌میرم حموم که گفت نه مامانم میاد گفتم اشکال نداره
داشتم میرفتم تو حموم و نازی هم داشت لباس میپوشید که تقریبا کارش تموم شده بود که صدای باز شدن در اومد که من سریع پریدم تو حموم و اب رو باز کردم
نمیدونم نازی چه بهونه ای برای تنها بودن ما تو خونه خالی ارود که مادرش از من حساب نکشید
ببخشید اگه طولانی بود
این اولین داستان من بود اگه دوست داشتین بگین که من داستان های دیگمو بنویسم
نوشته: علی


👍 4
👎 37
40838 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

897049
2020-07-08 21:15:07 +0430 +0430

خخ دهنت پس میخواستی با دسته جارو بزنی؟ مشنگ خان!

شرمندگی پیش آدم بامعرفت و خونگرمی مث تو افتخاره پسر آریایی

5 ❤️

897051
2020-07-08 21:16:41 +0430 +0430

نه دوست نداشتیم داستان دیگه ی ننویس.


897057
2020-07-08 21:17:58 +0430 +0430
NA

دوستان فقط ایشون با کیر پرده میزنه و سفارش قبول میکنه
بقیه یا فوت میکنن
یا با نی مثل ساندیس سوراخ میکنن (dash) (dash) (dash) (dash)


897063
2020-07-08 21:20:49 +0430 +0430

وااااا مگه بقیه ملت با چی پرده میزنن؟ پرده‌استااااا نیروگاه نطنز نیس که اسرائیل بزنه


897069
2020-07-08 21:24:41 +0430 +0430

وجدانا این سایز و قد و وزن چه مفهومی داره؟
اگه ننویسین چی میشه؟
وجدانا فکر میکنین شما رو تصور می کنیم؟نه داداچ!
میایم که فقط برینیم به داستانای مزخرفتون و بس!
که اونم از همون اول و شروعش معلومه
نخوندم.چون نمیشه اصلا.حیف وقت!
ریدم به عنوان داستان مزخرفت!


897071
2020-07-08 21:25:15 +0430 +0430

چطوری کص خونی مالی رو خوردی؟؟

4 ❤️

897079
2020-07-08 21:30:07 +0430 +0430

با کیر خیلی سخته ، با پیچ گوشتی و دریل پرده رو بزنید راحت تره(rolling)


897094
2020-07-08 21:41:17 +0430 +0430

کسی که کلید داره کصخل نیست در بزنه.
قبول داری کصشعر گفتی؟

6 ❤️

897096
2020-07-08 21:43:49 +0430 +0430

فدا مدا عشقی.

3 ❤️

897101
2020-07-08 21:52:44 +0430 +0430

بازم جا شکرش باقیس زنشو کرده زن بقیه رو نکرده

نه به تابو


897104
2020-07-08 22:00:48 +0430 +0430

زیادی دیگه توهم زدی حاجی
یاد اون تیکه فیلم گشت ارشاد افتاده بودم که میگفت همه هر کاری میکردن الا حاجی
الانم همه نوع پوزیشنی میکننت الا زن ات

2 ❤️

897109
2020-07-08 22:13:36 +0430 +0430

اشتباه اولت این بوده که با کیرت پرده رو زدی.
باید اول با دریل سوراخ کنی بعد رولپلاک و پیچ و چوب پرده و در آخر پرده رو نصب کنی. یاد گرفتی؟

اشتباه دومت این که یه راه به پریس میدادی همونجا ولت میکرد. همچین میگی از پاسگاه جون سالم بدر بردیم که انگار قرار بوده اعدام کنن. نه عزیزم. در این مملکت سیاسی نباش بهت هیچ کاری ندارن.

بهترین کاری که کردی، خوردن کس خونی بود. حالمو بهم زدی، پلشت.

من نمیدونم این یابوها از کدام طویله فرار کردن.

دوستان ببخشید اگه بی ادبی کردم. این یارو خیلی گاگوله.


897114
2020-07-08 22:17:10 +0430 +0430

##انگار قراره مقام اول پرده زنی رو بهش بدیم چه با افتخارم میگه،نکنه انتظار داشتی لا بینیش پردشو بزنی؟؟##

6 ❤️

897120
2020-07-08 22:22:49 +0430 +0430

علی ننویس بابا دیس

3 ❤️

897174
2020-07-09 01:06:43 +0430 +0430

تا الان فکر می کردم با کلاغ پرده می زنن

4 ❤️

897176
2020-07-09 01:29:01 +0430 +0430

چرا طول و عرض و ارتفاع خودت رو ننوشتی ؟حتما پیش اون شاسی بلند به یه گوز بندی.
اره حرفت رو قبول دارم که مادر نازی ازت حساب نکشید…چون مال این حرفها نبودی…اما بجاش خایه هات رو کشید.
حالا راستش رو بگو پرده اتاق نازی رو چه جوری یا کیرت زدی؟

5 ❤️

897191
2020-07-09 03:56:41 +0430 +0430

داداش مگه بقیه با دندون پاره میکنن
بعدش هم معلومه الکی میگی اخه سایز ۹۰ بچه که بیاد و چند وقت بگذره حتما میشه ۱۱۰

6 ❤️

897203
2020-07-09 04:47:44 +0430 +0430

الان پاسگاه رفتنتون چه دخلی ب ما و داستان داشت؟؟؟عمرابدونی نامزد چیه .نامزد تو هرشهری یک معنی داره گاهی تو بعضی شهرا دونفر که نامزدن یعنی فقط جواب بله گرفتن و نامحرمن و خایه نمیکنن حتی همو حضوری ببینن چه برسه پرده بزنن تو بعضی شهراهم نامزدن یعنی محرمن و شب جمعه اجازه دارن پیش هم باشن پس تو در هر دو حالت گوه اضافی خوردی و معلومه یک جقی ۱۵ساله ای بیش نیستی

4 ❤️

897213
2020-07-09 05:15:57 +0430 +0430

تو شهر ما با گوز پرده میزنیم.جالبه اولین باره میشنوم با کیرم میشه پرده زد.جق الجالق


897224
2020-07-09 06:08:10 +0430 +0430

تنها پرده ای که میتونی با کیرت بزنی، پرده اتاقته

این که چیزی نیست من با کیرم گیتار میزنم کسخول

5 ❤️

897225
2020-07-09 06:14:52 +0430 +0430

یادم رفت بگم
من با کیرم رانندگی میکنم
گاهی با کیرم فکر میکنم

دلتون نخواد قاشق نباشه با کیرم چایی شیرین هم میزنم


897233
2020-07-09 06:59:12 +0430 +0430

همش سوال داشتم ک با چی پردشو زدی، ممنون ک روشنم کردی

3 ❤️

897234
2020-07-09 07:00:08 +0430 +0430

اره جون عمت ! نتیجه اخلاقی داستان:ماه و فلک همه گرد آمدن تا تو بجلقی مجلوق

3 ❤️

897247
2020-07-09 07:25:42 +0430 +0430

دلت بسوزه من با لوزالمعدم تونستم پردشو بزنم ولی تو بهترینی چون برای اولین بار تو دنیا یه نفر تونست با کیرش پرده بزنه 😁

3 ❤️

897255
2020-07-09 07:41:14 +0430 +0430

حتما با دودولش پرده زده (rolling)

2 ❤️

897259
2020-07-09 07:51:26 +0430 +0430

کس کش توافق هسته ای امضا کردی؟

تخم دو زرده کردی؟

یا انتظار داشتی با چیز دیگه ای این کارو بکنی؟
نکنه تو با کیرت غذا میخوری؟

به جای این که ادامه بدی به نوشتن
ی کم فکر کن
این چیه نوشتی
اصلا پرده رو زدی
دستت درد نکنه. چشم مامانت روشن
به ما چه ربطی داره

اگه تونستی با کیرت لای کونتو بخارونی
اینجا بنویس
باریکلا پسر خوب

4 ❤️

897280
2020-07-09 09:15:21 +0430 +0430

با اینکه داستان یکم عجیب بود بود ولی بنظرم برای اولین بار خوب بود .ادامه بده به حرف این کسخلا هم گوش نده

0 ❤️

897297
2020-07-09 10:25:55 +0430 +0430

وا چه چیزه میشنوه آدم مگه با کیرم میشه پرده زد ما تاحالا با پیچ گوشتی ودریل پرده میزنیم
کیرم تو خودت وداستانت

2 ❤️

897299
2020-07-09 10:28:01 +0430 +0430

(dash) (dash) (dash) من یه عمر اشتباه فک میکردم پرده رو با رول پلاک و دریل میزنن به چوب پرده تا اینکه عنوان داستانت خوندم فهمیدم باید با کیر پرده رو زد
مرسی که از گمراهی نجاتم دادی 🌹 🌹 🌹

4 ❤️

897308
2020-07-09 11:08:03 +0430 +0430

عجبا پس میخواستی لابد بادسته جارو پردشو بزنی
پستونهاش 90سنش 23لابد ازبچگیم باسینهاش ور
رفته بود سایزش این نمشید تواین سن
درثانی دختر اتوعقد هم که باشن جهت حفظ آبرو
خودشون وخانواده شون نمیذارن پرده شون زده بشه
اون وقت گذاشت پرده شو توراحت بزنی

2 ❤️

897309
2020-07-09 11:14:28 +0430 +0430

خوبه عزیزم.حالا که پردشو زدی دیگه کارت تمومه بقیشو بسپارش به ما.تو فقط یه زحمت بکش بیارش پیش ما بقیشو ما انجام میدیم.افرین گل پسر

1 ❤️

897315
2020-07-09 11:30:01 +0430 +0430

اخه این چه عنوان بی معنی ومسخریه ای که برای داستانت انتخاب کردی پس می خواستی غیر از جناب عالی چه کسی پرده خانمتو بزنه …ای بابا خدا نکنه مغز،وکله وپاچه کسی تحت تاثیر جلقیات وتوهمات و هوسیات قرار بگیره اونوقت یکی مثل تووو میشه فقط خدا کنه داستان بعدیت این نباشه که خودت واسه زنت دوس پسر جور کردی وبا افتخار رمانشو اینجا بنویسی

2 ❤️

897320
2020-07-09 11:47:53 +0430 +0430

اخه کسکش مگه انتظار داشتی باه پاه پردشو بزنی

2 ❤️

897326
2020-07-09 12:15:48 +0430 +0430

بنظر من لازم نبود درمورد جزئیات کس و کون و سایز سینه ناموسش توضیحات کامل را بده، دستمال خونی را هم نگهدارید بعداً به دردتون میخوره.

2 ❤️

897333
2020-07-09 12:43:43 +0430 +0430

اگر باباش دوست نداشته تا ساعت یک شب بیرون بودید بعد که بر می گشتید جرتون میداد
احتمالا تو ده شما با دسته جارو پرده میزنن (dash)

1 ❤️

897337
2020-07-09 12:56:27 +0430 +0430

هیچ دختری وقتی تازه پردشو زده باشن و کلی درد داشته نمیاد بگه پس من چی منو ارضا نکردی خخخخخ ملتو اوسکول فرض نکنید لدفا

3 ❤️

897346
2020-07-09 13:33:04 +0430 +0430

وای خدا! بچه ها با کیرش پرده اش رو زده. باورتون میشه؟! تا دیروز فکر میکردم با گوشتکوب پرده رو بر میدارن. خدایا شکرت که از گمراهی در اومدم. خخخخخخ.

2 ❤️

897348
2020-07-09 13:51:07 +0430 +0430

وااای چقدر خندیدم. دستت درد نکنه حالم خوب نبود حالمو عوض کردی… دمت گرم… یا کس ندیدی تا حالا یا جقی هستی… حالا نگفتی با کیرت پرده میزنی داداش پرده های دیگه هم میزنی مثلا پرده سینمااااا؟ بابا کیرتو دست کم نگیر خیلی کارا میتونه بکنه… حتی میتونه چایی دم کنه… گوگولی دیگه ننویس نی نی

4 ❤️

897349
2020-07-09 14:02:21 +0430 +0430

منم چند بار پرده زدم ولی با چوب پرده و دریل ومته با کیرم هر کاری کردم نشد

2 ❤️

897350
2020-07-09 14:02:53 +0430 +0430
NA

بپا باکیرت دره خونه مادر زنتو نشکونی
کسکش بااین چیز نوشتنت

1 ❤️

897353
2020-07-09 15:00:36 +0430 +0430

مگه قرار بود با دسته بیل پردشو بزنی

1 ❤️

897363
2020-07-09 16:38:10 +0430 +0430

این طوری که تو تعریف کردی معلومه خیلی شر بودی،تحقیق کن ببین پریود نبوده،واقعا دختر بوده

1 ❤️

897374
2020-07-09 19:48:22 +0430 +0430

پرده زنی ( علی پرده زن ، بجز ممد ) ، زدن انواع پرده های نازک ، زخیم ، حلقوی و . . .
پرده زنی علی با بهترین کیفیت و در کمترین زمان بدون درد و لیسیدن کوس های خونی حرفه ماست .
یه سوال : از کجا فهمیدی با کیرت بزنی اخه ؟ من خودم با تیشه زدم
داداش شما برا اینکه مغزت یه کم باز شه ، تا ۱۰ روز هرشب قبل خواب یه کف دست جق مرتب بزن بخواب ، بعد ده روز یه دست ظهر و یه دست شب قبل خواب بزن تا مغزت یه کم بازشه

1 ❤️

897404
2020-07-09 21:04:36 +0430 +0430

یه داستان کوسشعر به تمام معنا، مشنگ خان چیزی که از اتفاقات نامزدی گفتی بیشتر شبیه رابطه دختر پسرای ١۴ ١۵ ساله بود، کوسخول جقی تو هم مثل اکثر نویسندگان بزرگ شهوانی تا حالا سکس نکردی چه برسه به پرده زدن، شاید بحالت داگی کون داده باشی اما پرده رو توی این پوزیشن نمیزنن، خاک بر سر کون نشورت که توی خیالاتت کوس خونی رو لیس میزنی. درضمن الاغ بیگِ جقی یه دختر وقتی پرده ش پاره میشه مثل یه زن در شرایط عادی ارضا نمیشه. خلاصه اینکه گلنار رو بغل کن و بخواب وگرنه یا توهم کار دستت میده یا کور میشی. ریدی.

1 ❤️

897478
2020-07-09 22:16:24 +0430 +0430

تاپیک رو خونده ام برام‌کافی بود دمت‌گرم‌که با کیرت پردشو زدی

0 ❤️

897485
2020-07-09 22:43:35 +0430 +0430

آقا من میگم نویسنده گی تشریف داره. مشخصاتیم که داده واسه دوس پرسشه. حالا ببین کی گفتم

2 ❤️

897565
2020-07-10 06:06:59 +0430 +0430
NA

کاش از دادنای نازی قبل از تو بنویسی

0 ❤️

897588
2020-07-10 07:52:28 +0430 +0430

منم با دماغم زدم (dash) (dash) (rolling) (rolling)

1 ❤️

897652
2020-07-10 15:00:25 +0430 +0430

فکر کردی ما با دست پرده میزنیم

1 ❤️

897728
2020-07-10 21:09:31 +0430 +0430

کونی منو زنتو گاییدم

0 ❤️

897819
2020-07-11 04:22:53 +0430 +0430

آخه کونی ،کون دادن خودتو بنویس آدم سالم میاد درباره کص زنش داستان می نویسه والا تو آمریکا و اروپا هم اینجوری نیست کیرم دهنت
بی‌ناموس،حرومی

0 ❤️

897950
2020-07-11 13:43:27 +0430 +0430

کسخول با کیر که پرده نمیزنن بهتره از دسته بیل استفاده کنی در ظمن باید هواست باشه دسته بیل فلزی نباشه (rolling) (rolling) (dash)

0 ❤️

897968
2020-07-11 15:42:07 +0430 +0430

عه من فکر کردم اره برقی کردی تو کصش

0 ❤️

898640
2020-07-13 19:22:36 +0430 +0430

هر داستانی می‌خونیم طرف دفعه اولشه
این همه نو جق داریم تو کشور؟؟
یه لحظه دستتو از تو شورتت در میاوردی

0 ❤️


Top Bottom