برده ی المیرا شدم

  سلام
  اسم من رعناست
  18 سالمه و تهران زندگی میکنم
  خونمون تو صادقیه است
  این داستان واقعی منه که یه ماه پیش اتفاق افتاده
  خونمون 2 طبقست که یکیشو اجاره میدیم به دانشجوهای دختر
  الآن 2 ساله که که المیرا مستاجر ماست
  رادیولوژی غیر انتفاعی میخونه
  من زیاد پیشش میرفتم دوسا پسرش زیاد میومد پیشش همیشه هم من کمک میکردم خانوادم نبینه
  یواش یواش منو کشوند طرف از و من خوشم اومد
  هفته ای 3 4 بار میرفتم تا حال کنیم
  با دستگاه ویبره و برق ضعیف سیم تلفن به هم حال میدادیم تا ارضا شیم
  اون هیچ محدودیتی نداشت چون پرده نداشت با دست و پا کسشو حال میآوردم
  اما من پرده داشتمو زیاد آزاد نبودم
  همیشه دوست پسرش میگفت شماها خیلی با هم سکسی هستین یه دوستم داشت که خیلی دوست داشت با من سکس داشته باشه
  ولی من قبول نمیکردم
  بریم سر اصل مطلب
  یه ماه پیش بود که المیرا بهم زنگ زد گفت رعنا من خیلی حشریم مامان باباتم که امشب نمیان
  بیام بالا
  منم که دلم میخواست گفتم بیا
  نشسته بودم رو پاش لب میگرفتیم که برگشا گفت میخوام امشب تا صبح باهات باشم
  میخوام بردم شی به ارگاسم برسونمت
  منم دیدم بد نمیشه
  رفتم از تو انبار طناب و چسب آوردم
  بعد بهم گفت لباستم تاپ و دامن باشه با جورابه شیشه ای رنگ پا ساق کوتاه
  و اون سوتین سفیدتو با تاپ سفسدو دامن قرمزتو بپوش
  شرتتم فقط سفید باشه
  منم لباسامو پوشیدمو اومدم تو پذیرایی دراز کشیدم دستمو از پشت بست و پاهامم بست به هم دهنمم چسب زد
  بعد گفت برم ویبراتور بیارم
  رفت و وقتی برگشت دوست پسرشو دوستش باهاش بودن
  اونموقع فهمیدم که جریان چیه
  شروع کردم به سروصدا کردن ولی دهنم بسته بود
  خیلی ترسیده بودم
  المیرا اومد کنارم نشست دست تو موهام کشید گفت نترس رعنا جون
  قرار نیست پردتو بزنه قراره چهارتلیی حال کنیم
  با تو عم فقط از پشت کار دارن
  بغض کرده بودم وحشت برم داشته
  سیروس(دوست پسر المیرا) اومد بلندش کرد بردش رو کاناپه و دستآشو بست به پاهاش سارع یع نگاه به من کرد و با لبخند یه چشمک زد
  بعد داوود اومد سراغ من تاپمو زد بالا بین سینه هامو لیسید. اومد زیر گردنمم لیسید
  برگردوندم رو شکمو دامنمو زد بالا
  شرتمو زد کنار یه تف انداخت رو سوراخ کونم و بادست مالید یه انگشتشو کرد تو کونم یکم درد داشت
  بعد دو تا و بعد سه تا که صدام در اومد محکم زد رو کونم
  دوباره برگردوندم رو پشت و اومد رو شکمم نشست
  سوتینمو باز کرد
  زیپشو کشید پایین و دکمشو باز کرد شلوار و شرتشو در آورد با دیدن کیرش تمتم تنم لرزید خیلی بزرگ بود
  اونورم صدای المیرا مدام میومد که یهو بالا گرفت نگاه کردم دیدم دستگاه ویبره رو کرده تو کسش
  داوود اومد نشست رو شکممو تف زد بین سینه هام و کیرشو گذاشت بینشون و مالوند
  خیلی حشری شده بودم کسم خیس شده بود
  بهم گفت میخوام دهنتو باز کنم داد نزن دیگه
  منم به نشونه تایید سرمو تکون دادم
  همین لحظه بود که المیرا جیغ زد و دیدم ارگاسم شده و آبش پاشید
  پ سیروس دوباره دستگاهو گذاشت رو کسش
  دهنمو باز کرد و لب گرفت بعد کیرشو کرد تو دهنم و سرمو گرفت و عقب جلو کرد دو سه بارم اوق زدم بعد گفت رعنا قیچی کجاست
  گفتم بهشو رفت آورد شرتمو باهاش برید
  برگردوند منو رو شکم و کمرمو آورد بالا(سگی)
  بعد کیرشو دم در کونم مالید و کرد توش درد وحشتناکی بود جیغ کشید و گفتم نه نه نه
  آنقدر درد داشت که افتادم رو شکمم و اون تلمبه میزد و من جیغ میزدم که دهنمو چسب زد و گفت خیلی صدا میدی
  و ادامه داد
  بعد دامنمو در آورد و بلندم کرد برد تو اتاق تو این مدتم المیرا مدام صدا میداد دو سه بارم ارضا شده بود
  پاهامو باز کرد بست به میله تخت بالا سرم. بعد جای گیر لباس پرسید و رفت گیره و با دستگاه ویبره آورد
  سیروسم المیرا رو آورد تو اتاق المیرا دیگه جون نداشت چشاش خسته خسته بود و منو نگاه میکرد سعی کردم نشون ندم که درد دارم
  داوود گیره هارو زد به کسمو سر سینه هام و یدونه هم به زبونم
  دستگاه ویبررو روشن کرد از سینه هام شروع کرد و رفت پایین دستگاه گذاش رو کسم
  حس تمتم بدنمو گرفته بود فقط و فقط حس ارضا بهم دست میداد تا اینکه حس کردم دیگه نمیتونم نگه دارم و همون لحظه یه ضربه به سینم زد مثل این بود که بمب منفجر بشه جیغ زدمو آبم پاشی تمتم بدنم میلرزید
  گیره هارو باز کرد و گفت چه کسی اووممممم
  کیرشو مالید روشو یواش یواش کرد توش
  جیغ زدم نه درد داره قرار بود به پردم دست نزنی که دهنمو دوباره چسب زد و فهمیدم که تمومه المیرا نگاه میکردو داد میزد اما نمیتونست کاری کنه
  داوود کار خودشو کرد و یهو کرد تو کسم درد وحشتناکی داشت با خودم فکر کردم الآنه که بمیرم داد زدم بغضم ترکیدو اشکام در اومد آمد داوودم مدام میکرد و من درد میکشیدم
  سیروس المیرارو باز کرد و دستآشو از پشت بست آوردش طرف من
  داوود کیرشو کشید بیرونو من خونو. دهن المیرا باز کردن و گذاشتن رو کسم تا بلیسه هم درد داشتم هم لذت
  بعد داوود دهنمو باز کرد و اشکامو پاک کرد و گفت تموم شد دیگه حال میکنی
  کیرشو کرد تو دهنم تا ساک بزنم
  از لسی زدن المیرا میغهمیدم جون نداره
  همون لحظه سیروس کیرشو کرد تو کس المیرا و شروع کرد کردن المیرا دیگه نمیتونست هیچکار کنه که سیروس بردش رو زمینو پاشو داد بالا کردش خیلی بد میکردش المیرا هم فقط آه آرومو بدون انرژی میکرد داوود دسگاه ویبره و برداشت و افتاد به جون کسم هی میزد و دستگاهو میکرد توش تمام بدنمو قرمز کرد و منم فقط آه میکشیدم چند بار که ارضا شدم دیگه جون آه گفتنم نداشتم که پاهامو باز کرد و دراز کشید و منو رو به خودش نشوند رو پاهاشو کیرشو کرد تو کسم
  اندفعه بیشتر حال داد تا اینکه سیروس اومدو کیرشو کرد تو کونم که دیگه دردم زیاد شد و جیغ زدم همون لحظه داوود لب گرفت در حین کردنم دو بار ارضا شدم یه نگاه به المیرا کردم
  داشت جون میگرفت
  بعد المیرا رو آوردن با من به صورت 69 گذاشتن روم
  و سیروس اونو میکرد و من کیرشو ساک میزدم وداوودم منو میکرد
  سیروس آبش اومدو اون تو دهن من ریخت و گفت نگهش دار
  بهدشم داوود ریخت تو دهن المیرا
  بلندمون کردن و رو زانو هامون نشوندن گفتن حالا با هم دیگه لب بگیرین
  داشتیم لب میگرفتیم سیروس خیلی بد با کسم ور میرفت آب هی میریخت رو بدنمونو ما هم همدیگرو میلیسیدیم
  بعدش داوود بلندم کرد و گذاشتم رو تخت دستگاه ویبره و گذاشت زیه شککمم طوری که کسمو بلرزونه و اومد رو کمرمو کرد تو کسم و تلمبه زد خیلی حال داد تا اینکه چند بار آبم اومد دیگه جون نداشتم که داوود کرد تو کونم هیچکاریم نمیتونستم بکنم
  آبشو ریخت تو کونم و دستامو باز کرد و لب گرفت کنارم دراز کشید بغلم کرد المیرا و داوودم اومدن و کنار ما دراز کسیدن من المیرارو بغل کردم و لب گرفتیم و سینه به سینه المیرا و کیر داوود رو کونم خوابیدیم
  الآنم با داوود دوستم و هفته یکی دو بار با هم حال میکنیم
  تو سکس خیلی خوبه


  امیدوارم خوشتون اومده باشه


  نوشته: رعنا

 • 10

 • 1
 • نظرات:
  •   takavarjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • 1

  • جلقکی بود، ننویس . . . . . . . . . . . . .
   اول اینکه پسر هستی. دوم اینکه جلق زیاد می‌زنی، سوم اینکه تو عمرت کُس ندیدی و نمیدونی چه شکلیه. چهارم اینکه کلا نیمی‌دونی که سکس چیه. کله کیری یعنی توی اون حالت بیست بار ارضاء شدی؟ ابله دیگه ننویس. این اراجیف رو از کجات در آوردی؟ شاشیدم تو تراوشات مغزیت، دیگه ننویس.


   شعری برای تو . . . . . . . . . . .
   چنان جلق می‌زنم، عالم فُروزد
   چنان کون می‌دهم، درزم بسوزد
   شدم یک بچه‌ی جلقوی کونی
   که هر جنبنده‌ای بر من بگوزد


  •   sa_ra
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • یعنی اینقدرخالی میبندی نمیترسی لایه اوزون پاره بشه؟آخه بیشعور دختر بعد از ازاله بکارت تا 3روزنمیشه طرفش رفت اونوقت تو20بار ارگاسم شدی؟یه سوال دارم اصلامیدونی دخترچه شکلیه؟شکلشو ول کن اصلا میدونی با کدوم خ مینویسن دختر؟


  •   راننده تاکسی
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • داوود ویبره رو کرد تو کسم و کیر خودش رو هم کرد تو کسم و سیروس هم کرد تو کونم که دیدم داره آبم میاد بعد با المیرا لب میگرفتیم که داوود کرد تو کس المیرا و خیلی حال میداد و آبم اومد و بعد سیروس گوزید و خیلی حال میداد و آبم اومد بعد داوود کیرشو کرد تو کونم و شاشید و خیلی حال میداد و آبم اومد بعد دستگاه ویبره رو تا دسته کردن تو کسم و خیلی حال میداد و آبم اومد.
   یعنی اگه چاه نفت بود تا الان خشک شده بود. عزیز برو جلقت رو بزن سنگین تری


  •   آمالم
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • هه


  •   کیر آقا
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • و آبم اومد...


   دیگه ننویس...


   و آبم اومد ...


   ومغزتو گاییدم...


   وآبم اومد...


   آدم کیری به تو میگن.


  •   Omid-0936
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • رعنا پسر؟ بگو بله؟ لطفأ دوباره بنویس نه اشتب شد ننویس


  •   7ti
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کش شعر محض


  •   sedaytooty
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تو که نمیتونی داستان خوب بنویسی چرا مینویسی که اینجا فحش بخوری گوزو


  •   pesarqomi25
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بعد المیرا رو آوردن با من به صورت 69 گذاشتن روم
   و سیروس اونو میکرد و من کیرشو ساک میزدم وداوودم منو میکرد   من که نفهمیدم اینی که زر زدی یعنی چی؟
   سیروس اونو میکرد و داوودم تورو میکرد خب این وسط تو کیر کیو ساک میزدی ؟
   نفر سومیم تو کار بود یعنی؟
   فقط میتونم بهت بگم که بچگیات خیلی کون دادی عقده ای شدی
   و اینکه فیلم پورنو زیاد میبینی و کف دستی میری
   کمتر بزن ای اوبنه ایه دربدر
   شاخ کرگدن تو کون پارت بره لاشی جقی


  •   احسان هات امیری
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اینو از دفتر خاطراتت مامان جنده ت گذاشتی آقا پسر ؟
   مادر کونی خودت فهمیدی چی نوشتی؟
   کس عمه ت با اون داداش دیوثش ....


  •   .anonymous.
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیر رو کونت گذاشتن ک باید داستان بنویسی؟؟؟؟
   خو مرتیکه جقوله کونی مجبوری بنویسی؟؟؟؟
   X( X( X( X( X(


  •   .anonymous.
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیر رو کونت گذاشتن ک باید داستان بنویسی؟؟؟؟
   خو مرتیکه جقوله کونی مجبوری بنویسی؟؟؟؟
   X( X( X( X( X(


  •   Asal Zanpoosh
  • 4 سال،1 ماه
   • None

  • Kiram too kose nanat, film superio ke didi tarif kardi ghashang


  •   داریوشم
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • چرند و پرند!


  •   samnay
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • اخه لعنتی چرا چرند مینویسی چندصد بار ارضا شدی؟ مگه داریم؟ به طور کلی در این داستان یه پونصد ششصد باری اب اومد . تو مشکل داری


  •   mehrankaraj
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • یه دختر میخااام کف پاشو بلیسم پولم میدم


  •   Erfan202888888772
  • 2 هفته
   • 0

  • چیزی نبود جزء کسشعر


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو