داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

برف با طعم انگشتاش رو کسم!

1399/06/25

بدجور افتاده بودیم تو دردسر!
برف از زمین و آسمون میبارید و‌ جاده خراب بود.سپهر گفن بزنیم کنار و منتظر بمونیم تا برف بند بیاد.صبح بیمارستان شیفت داشتم و اگه امشب این جاده رو نمیرفتیم،نمیرسیدم بهش ولی مجبور بودم که قبول کنم.هیچکس تو اون جاده‌‌ی لعنتی برای کمک نبود!داشتم این جاده و خلوتیش رو لعنت میکردم که سپهر ماشین رو زد کنار.بخاری ماشین دیگه جواب نمیداد و نوک‌انگشتام از سرما سِر شده بود.
سپهر نگرانی منو دید و گفت میرسی تا فردا؛نگران نباش.
از بین صندلیا رفتم صندلی عقب تا پتو بندازم رو خودم.سپهر هم اومد.بغلم کرد و چون جا نبود چسبید به من.
پتو انداختیم رومون.من دقیقا وسط پاهاش نشسته بودم و تکیه داده بودم به سینه‌ی سفتش.
چشام گرم شده بود ولی لمس کیرش با کونم هواییم میکرد!
دستمو بردم پایین و یکم خودمو میمالیدم.سپهر خوابش برده بود ولی کیرش ناخودآگاه پشتم راست بود!
از روی شلوار کسمو میمالیدم.نمیدونم نوک سینه‌هام از سرما اینقدر راست بودن یا از کلفتی کیر سپهر!
از روی شلوار محکم‌تر میمالیدم کسمو و نم کسمو‌ رو شلوارم حس میکردم.نمیخواستم همونجوری بدون کیر به ارگاسم برسم!
هم خوابم میومد و هم خیسی کسم تو شورتم نمیذاشت بخوابم!
بالاخره بیخیال شدم و دستمو از رو کسم برداشتم که سپهر زمزمه‌وار در گوشم گفت:چرا ول کردی کستو؟!
شوک شدم!مگه خواب نبود؟!
سرمو برگردوندم و نگاش کردم.
گفتم آخه…
انگشتاشو گذاشت رو لبام و دوباره به خودش تکیه‌ام داد.
آروم در گوشم گفت:فقط جیغ نزن!
میدونست تو سکس نمیتونم از کلفتی کیرش و گاز و چنگ‌زدناش جیغ نزنم!
دستشو نذاشت رو شلوارم!دستشو بی واسطه گذاشت رو کسم.تنم لرزید.میدونستم این لرز از سرما نیست.کسمو محکم میمالید و من زیر دستش ناله میکردم.انگشتاشو بیشتر رو دهنم فشار داد.
انگشت وسطیشو میکشید لای کسم و با شستش کلیتوریسم میمالید!
ناله‌هام بلند‌تر شده بود و نمیتونستم ساکت بمونم!
انگشت وسطیش از خیسی کسم سر خورد توش!جیغ کشیدم و انگشتاش روی لبام خفش کرد!
انگشتشو درنیورد و عوضش انگشت کناریشم کرد تو کسم!
محکم‌تر کلیتوریسم میمالید و من داغ‌تر ناله میکردم.
فضای ماشین پر شده بود از ناله‌هام…تنها چیزی که میشنیدم ناله‌هام بود و تنها چیزی که حس میکردم تملبه‌ی انگشتاش توو کسم!
آااااااححححححح…
آاااااااححححححححححححح…
میدونست چجوری منو به ۹۰درصد لذت برسونه ولی اذیت میکرد و نمیذاشت که به ارگاسم برسم!منم میخواستم با کیرش به ارگاسم برسم و از این کاراش خوشم میومد!
دستاشو دراورد.زد رو کسم و گفت میخوای جرت بدم؟!سرمو برگردوندم عقب و‌ با چشام التماس کردم که کیرتو میخوام!کمرمو با دستای پر رگ مردونه‌ا‌ش کشید بالا.شلوار و شورتمو کشیدم پایین و خودمو بالا نگه داشتم.انگشتاش هنوز رو دهنم بود.با دست دیگش که از خیسی کسم خیس بود،دکمه و زیپ شلوارشو باز کرد.کیرش از رو شورتش برجسته بود.وقتی کیرشو دراورد سرش چسبید به سر کسم!
میدونستم کلفتی کیرش بدجوری پاره‌ام میکنه.کمرمو چنگ زد و کشیدش پایین!جیغ کشیدم و کلفتی سر کیرش افتاد توو‌ کسم!
جیغامو خفه میکرد و دور و برو میپایید.
یهو منو نشوند رو کیرش و کیرش تا ته افتاد تو کسم!
کیرش میخورد به ته کسم و زیر دلم درد میگرفت.طاقت نداشتم و سریع رو‌ کیرش بالا پایین میشدم!
کیرش لای کسمو باز میکرد و فرو میشد به ته کسم!
انگشتاشو کرده بود تو دهنم و من انگشتاشو ساک میزدم.
خودش هم زیرم تلمبه میزد و کیرش محکم‌تر کوبیده میشد به کسم!
سرشو اورده بود پشت گردنم.شالمو کشید پایین و گردنمو گاز گرفت!خفه بین انگشتاش جیغ کشیدم!
حشری‌تر میشدم با این کاراش!
پتو از رومون افتاده بود ولی سرما رو حس نمیکردم!
زبونشو سر داد تو لاله‌ی گوشم و تند‌تند زبون میزد بهش…
من فقط ناله میکردم و کیرشو بیشتر تو کسم فرو میبردم!
زمزمه کرد:صدات درنیاد!
لبمو گاز گرفتم.انگشتاشو گذاشت رو کسم و کلیتوریسم با فشار مالید!
دیگه نمیتونستم خودمو نگه دارم!جیغ کشیدم و به ارگاسم رسیدم!
هیچکس تو اون جاده نبود و اینبار خوشحال بودم!
کیرشو کشید بیرون و مثل شلاق زد رو کسم.کسم خیس بود و من نفس نفس میزدم.
چرخیدم سمتش و اونم صاف نشست رو صندلی.لباشو گرفتم و اونم بدجور تشنه میخورد لبامو.طوری که فک میکردم قراره لبام زخم بشه!
لباشو ول کردم و خبیثانه گفت:هنوز مونده تا جرت بدم!
کیرشو هل داد تو کسم!
جیغ زدم!سپهر هم انگار فهمیده بود اونجا هیچکس نیست و جیغ زدن من به گوش کسی نمیرسه.
من نشستم رو کیرش.نمیتونستم بالا پایین برم و خسته بودم!
به زور کمرمو گرفت و بالا پایینم کرد!
میدونست اجبار کردنشو دوس دارم و حشری‌تر میشم! من مقاومت میکردم و سپهر فشار دستاشو رو کمرم بیشتر و بیشتر میکرد!
آخرش تسلیم شدم و رو کسمو رو کیرش بالا پایین کردم تا بیشتر جر بده کس تنگمو!
پالتوی جلو بازمو زد کنار و دستشو انداخت زیر لباس کامواییم.سینه‌هامو محکم از روی سوتینم فشار داد!
نمیدونستم از کیر کلفتش ناله کنم یا از دست‌های خشنش!
لباسمو زد بالا و سینه‌هامو از قالب سوتین اورد بیرون و گوشت سینه‌امو خورد!
آروم کیرشو تو کسم میکردم و کمرم خسته شده بود.
نوک سینه‌امو گرفت بین لباش و تند تند بهش زبون زد!
بعد یهویی ولی آروم گاز گرفت نوک سینه‌امو!
جیغ کشیدم.
یسسسسسسسسسسسسسسسسس!
محکم زد رو کونم!
دیگه ناله‌هام التماس شده بود که آبشو بیاره!
کسم پاره شده بود از کلفتی کیرش و زیر دلم درد گرفته بود!
سپهر اما با ولع سینه‌امو میخورد و کبودش میکرد!
اسمشو ناله میکردم…
سپهررررررر…آااااااحححححححححححححح…
سپهر!
یس!
یس!
زل زد تو چشام و گفت باید فردا قرص بخوری!
کمرمو ثابت کرد و محکم تلمبه زد به ته کسم!
جیغ کشیدم و داغی آبش که با فشار میریخت تو کسم رو حس کردم!
لبامو گرفت و ولشون نکرد تا بیشتر جیغ بزنم!
هنوزم کیرشو میکرد تو کسم!
آبش از رو کیرش سرازیر شده بود و من با کیرش پاره شده بودم!
نفهمیدم کی دستشو انداخت رو کسم و تندتند مالیدش تا آب کسم با فشار اومد بیرون!
بی‌حال افتادم رو تنش.کیرش زیر کسم بود و‌ من لباشو میخوردم.
آروم گفتم:اگه نی‌نی نمیخوای سرراه داروخونه پیدا کن!
خندید و زد رو کونم!
هنوز برف میومد ولی دیگه سردم نبود.سپهر کیرش
که دیگه خوابیده بود رو کرد تو شورتش و شلوارشو کشید بالا.منم شلوار و شورتمو کشیدم بالا و سوتینمو انداختم رو سینه‌هام.
سرمو گذاشتم رو شونه‌اش.پتو کشید رومون و تو بغل داغش خوابم برد.

نوشته: X-fox


👍 13
👎 6
13400 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

916915
2020-09-15 00:09:26 +0430 +0430

اوه یسس

1 ❤️

916918
2020-09-15 00:10:17 +0430 +0430

کلیتوریسم عایا یه مکتب سیاسی هست🤔

4 ❤️

916921
2020-09-15 00:10:56 +0430 +0430

تخیلی بود ولی قلم روانی داشتی

1 ❤️

916923
2020-09-15 00:12:34 +0430 +0430

سپهر وحشی حشری
.
.
.
.
.
.
دخترم شبا زود بخواب صبح کلاس آنلاین داری

1 ❤️

916924
2020-09-15 00:12:56 +0430 +0430

ایکس فاکس جان در پوش کصتو بزار سرما نره توش فهمیدی؟

1 ❤️

916927
2020-09-15 00:14:28 +0430 +0430

انگشتان درد گرف بس گفتی انگشتم کرد

1 ❤️

916937
2020-09-15 00:24:42 +0430 +0430

تو شرایطی که شما گفتین آدم سه ساعته از سرما میمیره حتی اگه لباس کلفت و پتو داشته باشه
شما چجوری لخت دووم آوردین الله اعلم

1 ❤️

916959
2020-09-15 00:48:57 +0430 +0430

فقط کشته مرده ی یس یس یس گفتنت شدم ، ولی کتگوری برف هم حال میده ، منم هر وقت برف میاد خیلی میزنه بالا ، همش میخوام ، من دوست دارم تو برف لخت مادر زاد فقط تلمبه بزنم همچین که نفت دربیاد

0 ❤️

917016
2020-09-15 06:20:54 +0430 +0430

الان برف طعم انگشتش میداد یا انگشتش طعم برف میداد🤔

1 ❤️

917041
2020-09-15 09:06:11 +0430 +0430

بس شربتش کو؟؟؟

حداقل یه برف و شیره ای!!!

فلاکس چای هم نداشتید؟؟؟

آقا اصن بی شربت قبول نیست…😐😐😐😐

3 ❤️

917042
2020-09-15 09:22:10 +0430 +0430

ایکس فاکس جان اگه منم کیرمو تو کصت بکنم ییییییییییییییییییییییییییییییس میگی یا نه؟
خوراک من تویی!

0 ❤️

917139
2020-09-15 22:37:02 +0430 +0430

پیرو سخنان اقای
Lot_Boy
سکس بدون شربت اصلا بدرد نمیخوره ناقصه
یه چایی هم داشت باز‌بد نبود
چجوری بدون شربت و چایی سکس کردید؟؟؟

1 ❤️

917214
2020-09-16 01:00:14 +0430 +0430

لایک

0 ❤️

917674
2020-09-17 21:52:41 +0430 +0430

تهران دوطرفه

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom