داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

بهترین دوست همسرم

1399/06/27

میخام بهترین خاطره زندگیمو براتون تعریف کنم خاطره ای هنوزم وقتی یادم میاد تمام وجودم داغ میشه.مدتی بود شوهرم میخاست ماشینشو عوض کنه به همه دوستاش سپرده بود که اگه سراغ داشتن خبرش کنن.یه روز اومد گفت دوستم رضا یه ماشین خوب پیدا کرده رفتم دیدم عالی بود فردا بریم محضر و سند بزنیم چون ماشینو قرار بود به اسم من بزنه فرداش باهم رفتیم .جلوی محضر که رسیدیم گفت عه اونور خیابون رضا ایستاده رضا تا منو دید حالتش عوض شد چون اولین‌بار بود منو میدید یهو چند لحظه ماتش برد ما رفتیم سمتش باهم داخل محضر شدیم تا کارمون تموم بشه تمام حواسش به من بود نگاهم میکرد اما تا من میدیدم نگاهشو از من می‌دزدید و خجالت می‌کشید خلاصه کارمون تموم شد و ماشینو تحویل گرفتیم رفتیم .

چند روز که گذشت ناصر اومد گفت رضا پیشنهاد داده باهم بریم بیرون جمعه اگه موافق باشی بریم باغ یکی از دوستامون منم مخالفت نکردم و رفتیم.اونروز خیلی به خودم رسیدم خودمم نمی‌دونم چرا دلم میخاست ببینمش نگاهای اونروزش یادم نمی‌رفت هروقت بهش فکر میکردم تمام وجودم شهوت میشد .اونروز تو باغ بهمون خیلی خوشگذشت رضا رسما با نگاهاش و حرکاتش منو دیونه کرده بود خیلی حواسش به من بود کلی وسیله گرفته بود هرکاری میکرد که ما راحت باشیم و خوشبگذرع .منم خیلی ازش خوشم میومد از نگاهاش هم خجالت میکشم هم لذت .ناصر وقتی رفت تو باغ بچرخه پسرمم با خودش برد منو رضا تنها شدیم .یه نگاه عاشقانه بهم کرد و گفت مینو خانم شما خیلی زن خوبی هستید.خیلی هم زیبایید.خیلی با کمالاتی باشما خیلی راحتم .من خیلی مشکلات دارم میشه باهات دردل کنم میشه بامن باشی .من خشکم زد البته از خدامم بود اینارو ازش بشنوم گفتم مرسی لطف داری گفت یه چیزی بگم ناراحت نمیشی توروخدا اگه هم شدی به ناصر چیزی نگو قول میدم دیگع تکرارش نکنم گفتم خب چیه بگو خیالت راحت گفت میشه باهم بیشتر حرف بزنیم من از وقتی دیدمت شب و روز ندارم واسه دوباره دیدنت هزارتا نقشه کشیدم نمی‌دونم چمه وقتی می‌بینمت نفسم میگیره گفت مینو چشمات شب وروزم شده من مبهوت شده بودم باورم نمیشد به این زودی و راحتی اینارو ازش بشنوم گفتم رضا! ناصر چی گفت نترس می‌دونم کارم زشته ولی دست خودم نیست باشه من دیگه چیزی نمیگم فقط حسمو بهت گفتم داشتم دیونه میشدم.گفتم رضا بذار فکر کنم خبرت میکنم با اینکه خیلی خوشحال بودم ولی دلم میخاست یه کم منتظرش بذارم.شمارشو تو گوشیم سیو کردم اونروز تا غروب تو باغ بودیم و رضا هم تا دلش میخواست چشم چرونی کردو رفتیم یکی دوز گذشت دیگه گفتم وقتشه برم سراغ رضا اس دادم بهش سلام حالت خوبه نوشت شما گفتم مینو هستم.تا فرستادم زنگ زد جواب دادم از خوشحالی پشت تلفن زبونش بند اومده بود می‌گفت مینو واقعا خودتی یعنی تو مال من میشی یعنی تو جوابت مثبته گفتم آره میخام باهم باشیم بعدش کلی شرط و شروط گذاشتمو قرار گذاشتیم همدیگرو دوباره ببینیم .

فرداش صبح زود پاشدم دوش گرفتم کلی به خودم رسیدم یه آرایش تمیز کردمو یه مانتوی باز و تاپ خوشگل زیرش پوشیدم رفتم سر خیابون دیدم رضا منتظرمه.نشستم توماشین رضا ذوق مرگ شده بود همش میگفت باورم نمیشه الان کنار من نشستی.یه کم گشتیم تو خیابون با ماشینش .آروم دستمو گرفتم و پشت دستمو بوسید گذاشت رو قلبش دیگه دستمو ول نکرد با یه دست دنده عوض میکرد رفتیم یه جای خلوتتر گفتم پارک کن سرم گیج رفت اینقدر الکی دور زدیم وایستادیم و‌نکاهم گرد گفت میتونم ببوسمت من به جای جواب خودم صورتمو بردم جلو صورتشو بوسیدم ته ریشش وقتی خورد به صورتم کیف کردم اونم منو بوسید و بوسید لبامو بوسید کم کم بوسه هاش کش دار شد آروم آروم شروع کرد خوردن لبام چشمای هردمون از شهوت و هوس بسته شده بود یهو به خودمون اومدیم گفتم رضا الان یکی میاد رفتیم یه جای دیگه دوباره لبامونو چسبوندیم بهم رضا دلش میخاست بهم دست بزنه دستاشو برد سمت سینه هام و اروم می‌مالید من یه آه کشیدم زیرگوشم گفت جووووون عشقم مال من باش مال من فقط من میخامت من دیونتم شالم رفته بود عقب اینارو گفت و شروع کرد خوردن گوشم لیس میزد وای من داشتم دیونه میشدم حالم بد شده بود دلم کیرشو میخاست با خجالت دستمو رسوندم به کیرش کیرش باد کرده بود شلوارش داشت پاره میشد می‌کشیدم رو کیرش رضا نفساش تند شده بود قلبش تند تند میزد همراهی کرد کیرشو کشید بیرون وااییییی چه کیر خوشگلی دهنم آب افتاده بود سرکیرش خیس خیس بود گفت مینو چکار کردی بامن دارم دیونه میشم گفتم میخام بخورمش گفت واای مینو بخور دارم میمیرم کیرشو گذاشتم دهنم و شروع کردم خوردن با ولع میخوردم لذت می‌بردم یه کم خوردم پاشدم گفتم رضا بسه هم میترسم هم دیرم شده بریم رضا هم یه کم خجالت کشید خودشو جمع و جور کرد گفت بریم چشم نمیخام اذیت بشی منو رسوند خونه من دل تو دلم نبود دلم کیرشو میخاست حدود ساعت دو بعدازظهر پسرم کلاس داشت رسوندمش کلاس و زنگ زدم به رضا گفت چه خبرو خوبی و آراد کجاست گفتم رفته کلاس تا گفتم هردومون یه جرقه زد به سرمون گفت بیا پس بریم بیرون گفتم نه تنهام تو بیا بیرون گرمه اونم از خدا خواسته در عرض یک ربع خودشو رسوند اومد تو و براش یه شربت خنک آوردم خیلی گرمش بود دکمه های لباسشو باز کرده بود زیر کولر خنک بشه رفتم کنارش نشستم و چسبیدم بهش هیکلش دیونم کرده بود منم یه تاپ مشکی پوشیده بودم با شلوار مشکی جذب چشم از من برنمیداشت دستشو انداخت گردنمو شروع کردیم لب خوردن من پا شدم از روبرو نشستم رو پاش کلا تو بغلش بودم سینه هامو فشار میداد و.منم کمرو رو کیرش قر میدادم .لباش داغ داغ بود زبونشو میاورد تو دهنم به زبونم میکشیم و زبونمو میمکید .شروع کرد لیس زدن گردنم آروم میمکید گوشامو زبون میزد من آه می‌کشیدم اووووم خیلی حال میکردم کیرش زیر کسم شق شق شده بود من بلند شدم از روپاش دستش و گرفتم کشیدم رفتیم اتاق خوابم لباسشو از تنش در آوردم اونم لختم کرد کونمو میمالیدم به کیرش سرمو برگردوندم لباشو بخورم بعد یهو هولم داد افتادم رو تخت اومد روم خابید .تمام بدنش روی من بود واییی از سنگینش کیف میکردم با ولع لب میخورد انگار سیر نمیشدم هنوز شلوارش تنش بود من دستمو رسوندم به کمر بندش که درش بیارم خودش نشست و در آورد شرتشم کشید پایین کیرش زد بیرون اووووف چه کله گنده ای داشت چقدر دهنم آب افتاد دیدمش بلند شدم همونجور که نشسته بود با لذت تمام شروع کردم به خوردن کیرش تمام کیرشو کردم دهنم و تند تند عقب جلو میکردم خیلی آخ و اوخ میکرد هی میگفت واااییی آیییی عشقم دردت به جون من مال خودته یهو گفت وای مینو بسه بسه الان ابم میاد ‌کشیدم بیرون و اومد کنارم خابید دستشو گذاشت رو کسم وشروع کرد مالیدن من نفسم گرفته بود لباشو اگه از لبام برنمیداشت جیغ میزدم آروم انگشتشو کرد تو کسم و تو کسم میلرزوند من از لذت به خودم میپیچیدم دلم کیرشو میخاست گفتم عشقم بسه بکنش جرم بده خابید روی من پامو باز کرد یه کم رو چوچولم دست کشید و بعد لباشو گذاشت رو لبام منم پاهامو حلقه کردم دور کمرش اونم با تمام قدرت کیرشو کرد تو کسم وااااییییی خدای من من چشام بسته شد چند لحظه تکون نداد بهم گفت جوووون بمیرم درد گرفت هی بوسم میکرد گفتم بکن جرم بده فقط بلند و شد و شروع کرد تلمبه زدن تو کسم کسم خیس خیس بود صدای ضربه هاش منو دیونه تر میکرد میگفتم آخ کیرت تو کسمه بکن منو کسمو بگا آخ جووووووون اووووم حدود دو سه دقیقه محکم بدون وقفه کیرشو تا ته میکرد تو کسم خیلی عرق کرده بود گفت داره میاد کجا بریزم گفتم بریز توش آب داغتو میخام کسم ابتو میخاد بریز تو کسم یهو یه نعره کشیدو آب کیرشو خالی کرد تو کسم هی تلمبه میزد وقتی آبش اومد نمی‌دونم چه حالی شدم تمام بدنم لرزید نفسم تند شد فشارش دادم روی خودم اونم محکم بغلم کرد بوسم میکرد تا آروم بشم منم ارضا شده بودم دلم نمیخاست ازروی من پاشه اونم اینکارو نکرد و دوباره شروع کرد بوسیدن من .کیرش کم‌کم از کسم اومد بیرون و تمام آبش ریخت رو تخت ولی باز لبای همو ول نمی‌کردیم خیلی آروم بودم بغلش یهو چشمم به ساعت افتاد گفتم رضا پاشو باید برم الان کلاس ارادتموم میشه هردومون هنوز منگ و گیج بودیم گفت من هنوز تو حالم باورم نمیشه مینو باورم نمیشه بهت رسیدم بعد خودمونو جمع و جور کردیمو منو رسوند کلاس پسرم .بعد ازون ارتباطمون بیشتر شد عجیب عاشق هم شدیم خیلی بهم وابسته شده بود هفته ای یکبار یا دوهفته یکبار باهم سکس میکردیم هربار بشتر از قبل لذت میبردیم باهم حموم می‌رفتیم باهم تمام پوزیشنا رو امتحان میکردیم هنوز هم بعد از گذشت چند سال بازم سکس میکنیم و عاشقانه همدیگرو میخایم کیرش مال کس منه کس منم واسه کیر اون.

نوشته: تنها


👍 29
👎 46
75100 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

917433
2020-09-17 00:00:11 +0430 +0430

شوهرت ماشین زده بنامت توم در پاسخ
محبتش رفتی به فروشنده دادی؟؟؟


917445
2020-09-17 00:07:24 +0430 +0430

گفتی دوست همسر
یکی از دوستان پرستار کودک تو سعادت آباد تهران بچه های دو تا دکتر رو مراقبت میکنه و قصد مهاجرت دارن و هر روز معلم کلاس زبان که یه مرده میاد خونشون
خلاصه اینکه این زن دکتره رفته واسه پرستار و بچه هاش ازین شرتک های جین خریده و با تاپ دوبند کاملا سکسی که عکسشو برام فرستاده بود خودم شوک شدم میگه اینو جلوی معلم زبان بپوشین
من سریع جریان رو گرفتم بهش گفتم اون زنه صاحب کارت لاشی و جن ده س و با اون معلم زبان رابطه خفن دارن اون میخواد تورو هم بکشونه تو کار
و میخواد تورو بپزه واسه یه سکس سه نفره اول تورو بندازه بغل اون و بعد خودشم بیاد وسط گفت آره دقیقا همینه نگو معلمه دوست برادرش و خیلی وقت باهم آشنا هستن هاهاها … میگه این زنه جلو همه لخت
میگرده هر کی به هر نوع بخونه میان چه آشنا چ غریبه

این دوست ما هم رفته به شوهرش زنه اعتراض کرده و چه معنی داره من جلوی معلم زبان شرتک سکسی و تاپ دوبند بپوشم و ماجرا رو به شوهره گفته و شوهره گوش زنه رو پیچونده معلمه رو هم اخراج کرده و کلی دعوا و کلی هم مشکوک شده
بدبخت دکتره تازه فهمیده چند سال لنگهای زنش رو دوش یکی دیگه س

5 ❤️

917467
2020-09-17 00:29:30 +0430 +0430

ماشین به نامت زد ، تواَم رفتی کُس دادی به غریبه ، حس میکنم شوهرت تو رو فروخته بجای ماشین


917476
2020-09-17 00:40:42 +0430 +0430

خوشا آنان که در راه رفاقت ، رفیق با وفا بودند و هستن ، خیلی خری ( امام خمینی)

4 ❤️

917480
2020-09-17 00:48:50 +0430 +0430

پراید مدل نود
زیر قیمت بازار
بدون رنگ
به شرط کارشناسی
فقط به خانوم جنده فروخته میشود
(خیانت نکنید ، از هر دس بدی از همون دستم میگیری ، وقتش بشه یجوری میذارع درت که هوش از سرت میپره)

5 ❤️

917485
2020-09-17 00:54:06 +0430 +0430

خوشم میاد که هیچ کدومتون خوردن شربت را فراموش نمی کنید
کلا شربت خوردن داره می شه جزومراسم قبل از سکس ایرانی ها

5 ❤️

917491
2020-09-17 01:12:48 +0430 +0430

تبریک میگم شما برنده مدال طلای جنده بودن شدید . کیرم دهن تو و اون کسکشی که تو رو میکنه

2 ❤️

917493
2020-09-17 01:13:52 +0430 +0430

اول دیس
بعد یه سوال؟! کسی تا حالا بهت گفته خیلی جنده ای؟؟

3 ❤️

917499
2020-09-17 01:28:42 +0430 +0430

تخمی -تخیلی بود و داد میزنه که یه پسر کم تجربه نوشته

2 ❤️

917500
2020-09-17 01:35:50 +0430 +0430

““کیف کردم اونم منو بوسید و بوسید لبامو بوسید””
اینو ترجمه کن فقط

4 ❤️

917525
2020-09-17 03:01:41 +0430 +0430

خاک توسر پدر خرت با این تخم حرومش.پست فطرت شوهرداری خب تو …چرا حالیت نمیشه به یکی دیگه تعهد دادی


917532
2020-09-17 03:46:38 +0430 +0430

خوبه یه ماشین خریدین حالا. مبارکتون باشه

1 ❤️

917547
2020-09-17 06:07:40 +0430 +0430

بسیار زیبا بسیار عالی بسیار آموزنده. به عنوان یه فرد مذکر خوب میتونی خودتو جای یه زن تصور کنی و داستان بنویسی .تبریک میگم که تونستی با یه دست این همه مطلب تایپ کنی اورین

4 ❤️

917552
2020-09-17 06:39:44 +0430 +0430

هر چند که تو همون حروم زاده ای که اسمش رضاس و تو کف خانوم دوستشه منتها بزار فکر کنیم داستان واقعیه…
یه سریا ذاتا جندن این راحت پا دادن نشون میده خیلی ها گاییدمت.

5 ❤️

917564
2020-09-17 07:44:37 +0430 +0430

نمیشه ادمارو قضاوت کرد، ولی فکر میکنم قبل از رضا هم شیطونی داشتی… از شوهرت کم نوشتی،، مشخصه دوسش نداری… شاید خیانت کرده و ماشینو بنامت زده بابت حق سکوت!! البته زنا تا جواب خیانت رو با خیانت ندن اروم نمیشن.
نکته منفی داستان… دوستان اگر سری به مطب دکتر پوست بزنید… حتما چندنفر رو میبینید که واسه زگیل اومدن لیزر… پس با کسی که مطمئن نیستید بدون کاندوم سکس نکنید

1 ❤️

917574
2020-09-17 08:23:29 +0430 +0430

همچین زن جنده‌ای آرزوست

0 ❤️

917585
2020-09-17 09:26:56 +0430 +0430

با یه دست دنده عوض کرد؟پسره کونی کدوم خری دو دستی عوض میکنه؟داداش اشتباه میزنی

2 ❤️

917586
2020-09-17 09:29:49 +0430 +0430

رضا
ناصر
ماشین
باغ و درد دل
کیر خوشگل کله گنده
شربت و کولر و بعد هم گایش کص و کون
کیرم از پهنا دهن تو و رضا و ناصر و شربت فروش محله تون
جقی کون پاره

3 ❤️

917610
2020-09-17 11:46:12 +0430 +0430

مگه شوهر نداشتی ؟ پس چجوری هر هفته دوبار سکس میکردی ؟ ینی دیگه با شوهرت سکس نمیکردی دیگه . این داشتان سوپر تخیلی بود و امیدوارم یه روزی بیاد که کسی برای کسی شربت نیاره

3 ❤️

917614
2020-09-17 12:19:42 +0430 +0430

نوشته تنها

1 ❤️

917644
2020-09-17 16:19:56 +0430 +0430

خاک بر سرت خیانتکار

3 ❤️

917645
2020-09-17 16:36:30 +0430 +0430

جمله اخرش جا انداختی

ننوشتی بعدش از خواب بیدار شدم

همش دروغه هیچ خانمی به این راحتی اونم به دوست همسرش …

5 ❤️

917652
2020-09-17 17:38:20 +0430 +0430

هر دفه میگفتی مینو، یاد بیسکوییت مینو میفتادم 😂😂

3 ❤️

917653
2020-09-17 17:56:34 +0430 +0430

داستانت منو یاد خانمی انداخت که با شوهرش همین کار رو کرد و بعد از شوهرش جدا شد و به فلاکت و بدبختی افتاد. آخر و عاقبت خیانت بجز بدبختی نیست. منتظر باش.

4 ❤️

917654
2020-09-17 18:02:35 +0430 +0430

مث من و محمد

0 ❤️

917660
2020-09-17 19:17:52 +0430 +0430

نجاست

2 ❤️

917662
2020-09-17 19:38:40 +0430 +0430

چطور ممکنه بعد چند سال شوهرت خیانت تو رو نفهمه ؟
شما که اینقدر همو میخواین باید طلاق بگیری جنده خانم و زن اون بشی هر چند بعیده اون ی زن خائن رو بخواد
همه ی اینا رو با فرض واقعی بودن داستانت نوشتم هرچند کهدبیشتر نوشته ی یک داستان.نویس مرد بود

3 ❤️

917666
2020-09-17 20:25:13 +0430 +0430

خاک تو سرت

1 ❤️

917671
2020-09-17 20:55:03 +0430 +0430

شربت خوردن قبل از سکس پایه ثابت همه داستان ها شدهاااااااا

2 ❤️

917682
2020-09-17 23:59:02 +0430 +0430

خاک بر سرت. خب بیا به من بده. پاشو همین حالا بیا اصفهان

0 ❤️

917713
2020-09-18 00:44:21 +0430 +0430

به نظرم نویسنده یک پسر ۱۶ یا ۱۷ ساله است تا یک زن. جنده هم به این راحتی وا نمی‌ده.چه برسه به زن شوهردار…

0 ❤️

917722
2020-09-18 01:03:25 +0430 +0430

شوهرت باغ ندیده بود که تو رو تنها گذاشت و رفت؟؟
خب باید با صاحب باغ بری که ۴جای باغو نشون بده دیگه…
رفت دور بزنه؟؟؟

چی میگی بابا

1 ❤️

917780
2020-09-18 06:09:29 +0430 +0430

نظر شما چیه؟نوش جونت حال کنید باهم

0 ❤️

917816
2020-09-18 08:31:09 +0430 +0430

اینجوری آخرش بگا میری و زندگی،شوهرت و بچه ت از دستت میرن و فقط مرگ آرومت میکنه

0 ❤️

917818
2020-09-18 08:42:43 +0430 +0430

جللاق کثیف؛؛ یا جنده خانممم عوضییی؛؛؛
ریدی ؛ ریدن ؛ رید
توی اون کشوررر؛ چخبره اونجا اخه؛ چه غلطی میکنن این مثلن حاکمییت ؛ کسکشا- 😳 ککونی یا خیانت یا کاکولد ؛ بگایین همه ؛

0 ❤️

917820
2020-09-18 08:46:33 +0430 +0430

نعرهه زد ؛ 😂 😀 انگار شاهلوله اصلی اب شهر بازشده ؛ جنگل به سکوت نیاز داره جقول ؛ 😛

0 ❤️

917836
2020-09-18 10:44:22 +0430 +0430

داداش سکس زن شوهردار به غىراز شوهر حتى در کشورهاى آزاد هم ممنوعه خواهشأ روا ج ندىد

0 ❤️

917858
2020-09-18 14:08:42 +0430 +0430

هز همون چند خط اولش که خوندم قشنگ معلومه نویسندش یه پسر زنونه پوشه

0 ❤️

917869
2020-09-18 15:11:16 +0430 +0430

دیروز دیدی امروز دادی؟

0 ❤️

917874
2020-09-18 16:00:17 +0430 +0430

جالبه این هم کس تو مملکت ریخته و سریع میان میگن جرم بده بعد ما هر چی تلاش میکنیم فقط بهمون میگن از سنت خجالت نمیکشی بابا ۳۹ سال مجرد خوش تیپ و خوش سکس و با احساس خوش هیکل هیچ کسی بهمون پا نمیده پس چرا . یا اینا کس میگن یا ما یچیزمون هست .

1 ❤️

917878
2020-09-18 16:18:40 +0430 +0430

نوش جانت ،حالشو ببر به پیام های حسودی توجه نکن

0 ❤️

917879
2020-09-18 16:18:57 +0430 +0430

از اولش جنده بودی ذاتت خرابه

0 ❤️

917880
2020-09-18 16:29:53 +0430 +0430

با سلام،زیاد اهل نظر دادن نیستم،چون میدونم این داستانها اکثرا زاده یک ذهن تبداره.ولی این بار نکاتی را مینویسم و دوستانی که خیز ورداشتن برای مذموم دانستن خیانت ،اکثر ما مردان چه ایرانی و چه غیر ایرانی سکس همسرمان را با فردی ثالث نمیپذیریم و برای ما غیرقابل تحمله،ولی در دنیای مجازی به همین راحتی یک رابطه شکل میگیره و زن شوهردار زیر دوست شوهرش میخوابه و با آب و تاب از عضو جنسی او تعریف میکند و همیشه شوهران این زنها آلتی به اندازه هسته خرما دارند و در ضمن معمولا شوهران اصلی بکن نیستند و مطالبی از این دست.من احساس میکنم کسانی که چنین داستانهایی را مینویسند یا آنقدر احمق هستد که نمیدانند چه آتشی روشن میکنند که تلاش میکنند سکسهای غیر متعارف را عادی جلوه دهند و یا اجیر شده هستند تا روح غیرت ایرانی ذلیل کنند،بهترین راه مقابله با اینان نخواندن داستان و ندادن نظر است تا بساطشان خود بخود تعطیل شود.

0 ❤️

917884
2020-09-18 17:39:06 +0430 +0430

تله سکس😂😂😂

0 ❤️

917887
2020-09-18 17:55:52 +0430 +0430

خسته نباشی شیرزن،خدا قوت دلاور…به دو سه نفر دیگه کس بدی حتما خونه به نامت میزنه،با قدرت به جندگیت ادامه بده

1 ❤️

917902
2020-09-18 20:06:02 +0430 +0430

کسعشری بیش نبود به همین راحتی پا داد جلسه اول کس و به باد داد اخه میگشه…طرف جنده بود… 😛

0 ❤️

917915
2020-09-18 21:36:00 +0430 +0430

یک کلام بگو جنننننده ام.با نگاهش منو دیونه کرده بود یعنی چی؟قشنگ بگو جند ام .هر جای ام.

0 ❤️

917981
2020-09-19 00:47:59 +0430 +0430

آب جوش هم داری برو سر را بده

0 ❤️

918185
2020-09-19 18:35:40 +0430 +0430

داداش شما خیلی متوهمی😂

0 ❤️

917534
2020-09-23 15:10:52 +0330 +0330

اونجا ک گفتی نعره زد یاد فیلم کارتونی ها افتادم

یعنی شوهرت ایقد کسخله ک نمیفهمه گشاد شدی

2 ❤️

917714
2020-09-24 01:15:02 +0330 +0330

دوستانی که میان فحش میدن و انتقاد معنوی میکنن باید خدمتتون عرض کنم نود و نه درصد داستان های سایت فقط زاییده ذهن نویسنده هستن و صرفا یه داستان اروتیک هست جهت ارضا جسمی و فکری خواننده و باید یدونید که ژانر خسانت و تجاوز جزو بهترین های داستان های پورن هستن مخصوصا وقتی راوی زن باشه. پس جدی نگیرین. در ثانی اینجا سایت پورن چرا با برنامه زلال احکام اشتباه میگیرین. و خیانت و نکوهیده میشمارید. خوب معلومه که خیانت بده ولی هر کدوم از شما پفیوز ها ببینه یه زن داره میده تا ته میکنید توش پس کسه شعر نگین. ودر نهایت لطفا بعد از اینکه جرقتون رو میزنید و پشیمون میشین پند اخلاقی ندین. خوشتون نمیاد دلیلی نداره تیریپ خبره بردارین و خیانت و بد بشمارید و کس تف بدین. لطفا قبل از جرقتون بیاین نظر بدین. کلا هم نظر ندین کسی نمیگه لال هستین. با تشکر

2 ❤️

919409
2020-09-25 00:11:48 +0330 +0330

خیانت کثیفتر از اینهم داریم؟؟

0 ❤️

920028
2020-09-27 13:33:49 +0330 +0330

یه شوهر داری یه بچه حروم زاده یه بکن بعدم اسمتو نوشتی تنها؟؟؟ شلوغی رو به این میبینی ک روز راه پیمایی کص نزری بدی؟

1 ❤️

920571
2020-09-29 17:24:28 +0330 +0330

اگر اشتباه نکنم رکورد سریع ترین آشنایی بهمراه دوستی و خیانت و دادن و الی آخر را باید دو دستی تقدیم شما کرد تنها مشکلی که این وسط وجود داره ، فاحشه ترین فاحشه ها ، محروم ترین خانوما از س کس ، شهو تی ترین زن دنیا هم اگر بودی به این سرعت نمی دادی و عده ای از دوستان کامنت گذاشته ک تو پسری ، اما من کاملا مخالفم با اونا زیرا تو یک پیره زن ۶۰الی ۶۵ ساله محروم از همه چی هستی ک باور کن با پول داری ملتو طرف خودت میکشی والا هیچ موردی دیگه نداره
و من الله توفیق امضا
اینجانب شاه شنگولی منگول قلی اف 😁

0 ❤️

920572
2020-09-29 17:37:52 +0330 +0330

جناب
Mani 305
Arash131
اخه لنتی ا یا شما کم دارید یا باج گرفتید دارید اینجور میگین، آرش خان به چه چیز این باید ما حسادت کنیم؟ به اندازه موهای تن و کون و … همه جاش ک س کردم (((مجبور میکنید اینارو بگیم بعد هم میگین داره شعر میگه))) نه گفتم خوش فیس و هیکل و مایه دار و استادم نه چیزی اما شما دو نفر بشینید فکر کنید هر کی میاد جایی صرفا بخاطر چیز خاصی نیست ب والا قسم از شاید هفت سال پیش میومدم اینجا فقط و فقط برای خوندن کامنت ها و الان مدتی کوتاهی گاهی اوقات داستان میخونم . چند بار گفتم متن این که تا ی حرفی پیش میاد میگین اینجا چه میکنی جق میزنی نمیدونم فلان آخه لامصب بچه بودم نمیزدم نیازی نداشتم الان بیام با دوتا اخ و اوف و ک س م جر داد نمیدونم چی حشری بشم ، چی فرض کردی عامو … عجبا

0 ❤️

920573
2020-09-29 17:47:25 +0330 +0330

از همه معذرت میخوام اگر بد تایپ کردم من قبلا گفتم متاسفانه مشکل در جمله بندی زبان فارسی دارم . به بزرگی خودتون ببخشید و اگر تند رفتم شرمنده آخه حرف زوره چون اینجا میای باید حتما جقی باشی چون نظر میدی حسود هستی، چون این سایت فلان چیز هست حتما تو بیسوادی و الاف ‌‌و … خوب باید اجازه بدی مگه شما ما کجا بریم؟ چی بگیم چجور بیان کنیم؟ اصلا اونیکه ادعا این موضوع رو داره عین اون بابا که همه رو بیسواد خوند خودشو تحصيل كرده راست میگی ثابت کن از من یا عده ای از اون قدیمیها که واقعا از تایپ و معلومات عمومی تو همه موارد دارنند بخوا ما هم بت ثابت میکنیم به اندازه تمام ایل و تبار تو درس خوندیم یا نه
بسم الله

0 ❤️

920762
2020-09-30 07:48:15 +0330 +0330

من نمیخام بگم یه پسر جقولی اینو نوشته ولی.
از اونجا که خودم پسرَم اصلا حس یه دختر رو از نویسنده نگرفتم و بیشتر حس یه پسر که هنوز تو کف یه پرایده بهم دست داد.
قظاوت نمی کنم. از نظر من اگه یه پسر داستان سکس خودش رو بنویسه ایرادی نداره ولی اسم خاطره گذاشتن رو این دست نوشته ها بیشتر زننده است تا تحریک کننده.
موفق و مجوق باشی

0 ❤️

920903
2020-10-01 02:02:38 +0330 +0330

به کستان شما نیز دیسلایک دادم چون قطعا تراوشات ذهن یم پسر ملجوق و زنونه پوش هست. توجه شما رو به برخی نکات جلب میکنم: 1-دوستی شما یک روزه بوده و امکان نداره همسرت فرداش ببرت باغ اونم با یک مرد مجرد یا تنها 2-شوهرت توی باغ تورو با دوستش که مرد مجرد بود تنها گذاشت و خودش رفت دنبال کوس کلک بازی؟ 3-نیازی به حضور شما برای ثبت سند در محضر نبود کلا 4-از شوهرت حرفی نزدی در طول داستان کلا خبری ازش نبود و ظاهرا بار میبرده شهرستان! 5-قسمت اب کیر که جوش اومده بوده توجیه نمیشم6- نعره زدن مرد و نمیفهمم مگه اسبه؟ 7- عمرا یارو توی باغ زرتی نمیگفته مینو میخوام بکنمت و به شوهرت نگو قول میدم دیگه نگم اونم بدون هیج شناختی از تو لاشی8- صبح و در قرار اول رفتی لب بازی و توی ماشین براش ساک زدی و ساعت 2 لنگاتو دادی بالا؟ 9-هفته ای دوبار موس میدادی شوهرت خر بود متوجه نمیشد جنده شدی یا کلا بار برده بود بندر؟
در اخر لطفا کن شورت زنونه میپوشی و حق میزنی با لباس های ننت، کستان خیانت رو ترویج نده،. شاشیدم توی دهنت مینو (جعفر جلقی سابق)

0 ❤️Top Bottom