بهترین سکس با عشقم مهرنوش

  سلام داستان سکسی من واقعیه.
  من فرشادم قد متوسط ولی کیرم نوزده سانت کلفته تو یکی از مسنجرها با دختری اشنا شدم از یه شهر دیگه بود کارمون شده بود هرروز صحبت کردن با هم تا کم کم خودش سر صحبت واسه سکس چت اینا باز کرد بیشتر وقتا سکس چت میکردیم میگفت تو سکس چت عالی چند بار ارضام میکنی اگه واقعی باشه محشری خلاصه بگم تا یه بار تصمیم گرفتم به دیدنش برم.


  اسمش مهرنوش بود شهرشون دور بود ولی رفتم دیدنش براش یه دسته گل گرفتم دیدمش واقعا اندامش محشر بود مخصوصا چشماش روز اول به دیدن گذشت روز بعد گفتم میشه لپت ببوسم با خجالت قبول کرد لپش بوسیدم سرخ شد بعد یه دفعه لباش گذاشت رولبام منم همرهی کردم تا وقتی دستم رسوندم به سینه هاش گفتم طپش قلبت میخوام حس کنم تو ماشین ولو شد بغلم دکمه مانتوش خودش باز کرد گفتم دستت بذار زیر صدای قلبم لمس کن منم اروم دست گذاشتم تو تیشرتش بالای سوتینش خودش مچم گرفت دستم برد تو سوتینش اخ الان میگم شق کردم دستم تمام رو مهمه ش بود نوک کوچولوی سینش بین انگشتام بود چقدر نرم بود همینجور لب میگرفتم سینش می مالوندم اوردمش بیرون اونم چشماش بسته بود اه ریز میکشید نوک مه مه شو کردم بین لبام بازبون نوکش لیس میزدم اروم دستم گذاشتم رو کوسش از روشلوار اخ گرم بود هیچی نگفت اروم دگمه شلوارش باز کردم دستم از روشرتش رو کوسش بود خیس خیس کرده بود دستم کردم توشرتش چاک کوسش انگشت میکشیدم یه کم مو داشت خجالت میکشید گفتم تازه پریودم تموم شده نزدم موهاش سرم به زحمت کشیدم جلو کسش نمیزاشت بوسش کنم ولی هرچی مقاومت کرد کسش بوسیدم زبونم چند بار بالای کوسش کشیدم وقتی خواست بلند شه از رو پام از قصد دستش رو کیرم گذاشت اهی کشید قرار شد بریم هتل اقامت من باهم حال کنیم فرداش باید می امد هتل یه اتاق دی بخرج من میگرفت رفت شبش پیام داد میدونی برات چکار کردم منم گفتم حتما موهای کست زدی صاف کردی گفت اره از کجا میدونی گفتم میدونم صبحش امد اتاق گرفت یه ساعت بعد اروم امد اتاقم منم همون دم در بغلش کردم لبامون گره خورد تو هم روسری مانتوش در اوردم من فقط شورت پام بود وابیستاده خودم فشار دادم بهش کیرم چسبید به کوسش گردنش بوس میکردم لب میگرفتم نوک زبونش مک میزدم کونش با دستام می مالیدم رسیدم چاک سینه هاش لبام میکشیدم لاشون تی شرتش در اوردم همینجور کمرش لمس میکردم بند سوتین صورتیش باز کردم سوتینش بوکردم اروم خوابوندمش رو تخت شلوارش در اوردم اخ چه شرت صورتی خوشرنگی کوسش مست شده بود قلمبه زده بود از شرت بیرون خوابیدم روش کیر من کوس اون فاصلشون دوتا شرت بودلبام رو لباش بود کم کم امدم پایین گردنش بوسیدم زبون زدم اخ امدم دستاش دادم بالا زیر بغلاش لیس زدم وای محشر بود بوی خوبی میدادبازوهاش بوسیدم امدم نوک سینه هاش با یه دست یکی می مالیدم با لبام نوک اون یکی میبوسیدن زبون میزدم بین سینه هاش لیس میزدم تا رسیدم به شکمش نافش نافش زبون میزدم اونم اه میکشیدپهلوهاش دست کشیدم با لبام بوس میکردم پهلوهاش تا زیر شکمش امدم ساق پاهاش بوسیدن رسیدم به رونهاش محشر بودن سفید سکسی روی رونهاش لب کشیدم بین رونهاش تا کنار کوسش لیس میزدم برش گردوندم خوابیدم روش اوف چه کون نرمی پشت کلش گردنش لیس زدم اروم امدم تمام کمرش لب کشیدم پشت ساق پاهاش تا زانوهاش لیس زدم رونهاش لیس زدن زیر خط کونش نوک زبون کشیدم از رو شورت کونش بو کردم وای عالی بودبوش شرتش دادم پایین لپهای کونش با لبام گاز میگرفتم از بالای چاک کونش بوس کردم تا پایین کونش لا کونش با دستام باز کردم باز از بالا بوس کردم لاش تا پایین لبام گذاشتم رو سوراخ کونش که گفت عشقم کثیف نکن گفتم برا من گله لا کونش بستم از پایین تا بالای قاچ کونش زبون کشیدم باز لاش باز کردم لیس زدم لاش پاهاش جمع کردم تو شکمش سوراخ کون صورتیش دیدم بو کردم بوسیدم نوک زبونم زدم به سوراخ کونش اخ چه صورتی خوشرنگی بود نوک زبونم فشار میدادم به سوراخ کونش رونهاش دست میکشیدم دور سوراخ کونش زبون زدم دوباره شورتش پاش کردم اخه میخواستم وقتی به کمر خوابوندمش کوسش بخورم با لبام شرتش از پاش در بیارم به کمر خوابید منم نافش زبون زدم زیر شکمش بوس کردم بالبام از روشورت کوسش گاز میگرفتم بالبام شورتش کشیدم پایین وای چه کوس سفید کوچولویی پشت کوسش باد کرده بود حسابی مست سکس بود پشت کوسش لیس زدم بین لبام فشار میدادم مهرنوش دیگه مست بود اه کشیدنش دیگه جیغ بود چاک کوسش تا سوراخ کوسش بوس کردم با انگشتام لا کوسش باز کردم بو کردم وای چه بوی میداد لذت بخش چاک باز شده کوسش از پایین بوس ریز زدم تا چوچولش کوسش بستم نوک زبونم کشیدم لا کوسش اخ الان میگم نوک کیرم خیس شده لاش باز کردم لبام بین لبای کوسش بود چشبیده بود لبام به کوسش از بس ابش امده بود نوک زبونم زدم چوچولش دیونه شد میگفت کیرت تو کوس تنگم پارم کن چوچولش بین لبام گرفتم خیلی ریز بود قد یه نخود زبونم محکم بهش میکشیدم چوچولش مک میزدم. زبونم کردم دم سوراخ کوسش دستام از دوطرف رونهاش رسوندم به سینه هاش می مالیدم زبونم اروم اروم تو کوسش میکردم تا نزدیک پردش هی رونهاش میچسبوند بسرم کوسش میداد بالا پاهاش باز کردم همه کوسش کردم تو دهنم مک میزنم ور امده بود کوسش دستاش گذاشت رو سرم کوسش میداد بالا سرم فشار میداد به کوسش منم تند تند لیس میزدم مک میزدم یه دفعه جیغ زد بی حال شد بله اب کوسش امد ارضا شد همه صورتم پر اب کوسش بود گفت ببخش عشقم دست خودم نبود منم گفتم فدات ادامه دادم اب کوسش بازبونم کشیدم همه جای کوسش پشت کوسش لیس میزم کوسش صورتیش اب کوسش میخوردم پاهاش دادم بالا سوراخ کونش خیس از اب کوسش بود سوراخش لیسیدم نوک زبونم میکشیدم بین سوراخ کون سکسیش سوراخ کونش دیدم باز داره جون میگیره به پشت خوابیدم گفتم مثل سکس چتهامون بیا بشین رو سرم کوست بذار تو دهنم رونهاش گذاشت دو طرف سرم منم رونهاش لیسیدم کوسش جلو دهنم بود چاک کوسش لیس میزنم زبونم لوله کردم کردم تو سوراخ کوس تنگش بزور میرفت تو سینه هاش میمالیدم اونم کوسش تلمبه میزد تو دهنم گفتم شصت نو عشقم کیرم خیس کن جرت بدم شصت نو خوابید روم از رو شرتم کیرم بین لباش گاز میگرفت شورتم در اورد نوک کیرم میمالید نو ک پستوناش بین پستوناش کیرم گذاشت بالا پایین میکرد منم سوراخ کونش لیس میزدم تا سوراخ کوسش کیرم خیلی راست بود لباش گذاشت نوک کیرم بوسید گفت جون فدای کیر کلفتت مال کوس کون خودمه لباش حلقه کرد دور سر کیرم زبونش می مالید سر کیرم نوک زبونش تو سوراخ کیرم میکرد کم کم کیرم جاداد دهنش یه کم دندوناش میخورد به کیرم ساک میزد گفتم داره ابم میاد بسه گفت جون منتظرم ابت بیاد دهنم گفتن امروز سه بار باید بکنی منو اول ابت بخورم بعد بریزی تو کونم بعد بریزی رو کوسم می می هام با این حرف مست شدم زبونم کردم تو کوسش تلمبه میزدم اونم کیرم ساک میزدد ابم امدم ریخت تو دهنش بازم اب کیرم میریخت رو کیرم کیرم میخورد خایه هام لیس میزد نوک کیرم کرد تو دهنش مک میزد همه ابم خورد کنارم خوابید گفت چشمات ببند می می هام بذارم دهنت تا شق بشه کیرت چشام بسته بود می می هاش گرفت دستش نوکشون میکشید رو لبام تا دهنم باز شه مکشون بزنم نوکشون یکی یکی مک میزدم با دستم کونش میمالیدم تا ده دقیقه کیرم نیمه راست شد گفت دیگه نوبت منه از تو کیفش روژقرمزش در اورد لباش روژ زد گفت وایسا ایستادم کیرم گذاشت دهنش وای از بالا میدیدم محشر بود حلقه قرمز لباش دور کیرم بود ساک میزد رفت بین پاهام تخمام لیس میزد با دستش کیرم جق میزد خوابوندم خوابید روم کیرم بین رونهاش گذاشت فشار میراد رونهاش به کیرم لبام مک میزد رفت پایین کیرم بین می می هاش گذاشت بالا پایین میکرد نوک کیرم بین لباش مک میزد گفتم بسه عشقم به پشت بخواب خسته شدی خودم لا پستونی بزنم سینه هاش هفتاد بود کیرم گذاشتم لاشونو لا پستونی میزنم انم نوک کیرم لیس میزد دیگه شق کرده بودم رفتم خوابیدم روش کیرم گذاشتم چاک کوسش می می هاش میخوردم لباشم میخوردم گفت لا پایی بزن عشقم کیر کلفتم گذاشتم لا پاش تلمبه زدم مست شده بود جیغ میزد گفت یه کم نوک کیرت بذار دم سوراخ کوسم حواست باشه خیلی تو نره پرده دارم پاهاش داد بالا منم نوک کیرم مالیدم چاک کوسش به نوک چوچولش اروم نوک کیرم خیس بود کردم تو کوسش گفتم خوبه گفت یه کم بیشتر تا ختنه گاهم توکوسش بود جلو عقب میکردم در اوردم توش کردم لباش گاز میگرفت دادخودش بالا بیشتر کیرم بره تو کوسش در اوردم گفتم عشقم خطر داره گفت من کیر میخوام تو پارم کن گفتم نه کونت پاره میکنم گفت درد داره گفتم یه کم سرش میکنم توکونت درد داشت لا پایی میزنم گفت باشه گفتم کرم داری گفت اره نیواگفتم بیار از کیفش اورد قنبل کرد منم سوراخش بوسیدم با کرم چربش کردم اول انگشت کوچکم کردم تو کونش جلو عقب کردم گفتم درد داره گفت نه بعد ناخون اشارم بعد شصتم دو انگشتم کردم تو جا باز کنه انگشتام کرمی کردم کردم تو سوراخش کیرمم کرم زدم نوکش مالیدم سوراخ کونش دادم نوکش تو تا حلقه ختنه گفت اخ یواش گفتم در داری در بیارم گفت عشقم برا تو تحمل میکنم یه کم نگه داشتم عادت کنه بعد دادم تو دیگه اه میگشید میگفت جون عشقم پارمکن منم یواش یواش تاتخمام کردم تو کونش دیدم اشک در امده چیزی نمیگه یواش یواش تلمبه میزدم کم دردش بیادبا ناله میگفت جون جرم بده. منم کیرم تو کونش تلمبه میزدم چه صدایی میداد کیرم در اوردم سوراخ کونش گشاد شده بود باز بسته میشود جون یه رگه خون رو کیرم بود فهمیدم جر خورده ناخونم کرم زدم داخل کونش چرب کردم باز کیرم کردم تو اخ ناله میکرد منم چون ابم یه بار امده بود دیر ابم می امد گفت کمرم درد امده به پشت خوابوندمش پاهاش گذاشتم رو شونه هام کیرم کردم تو کون سفید سکسیش خم شدم روش لباش میخوردم نوک می می هاش با لبام گاز میگرفتم اه اهش اتاق پر کرده بود گفتم چه کون تنگی داری گفت مال فرشاد پارش کنه کاش میشد کوسم پاره کنی کوس تنگم تشنه کیرته کوسم آبتو میخواد. دیگه خسته شده بودم به پشت خوابیدم گفتم عشقم بشین رو کیرم امد اب دهنش ریخت رو کیرم چاک کوسش گذاشت رو کیرم جلو عقب میکرد منم سینه هاش می مالیدم جون دیدم لرزید کیرم خیس اب کوسش باز ادامه میداد وای چه لیز بود خم شد روم نوک کیرم گذاشت سوراخ کونش کیرم نصفه توش بود رونهاش مانع میشد تا ته تو کونش کنم خودش جلو عقب میشد اه میکشید منم کمرش کونش دست میکشیدم نشست رو کیرم تا ته کرد کیرم تو کونش کونش صدا داد خجالت کشید گفتم مهرنوش جونم زیر دستگاه به این کلفتی بگوزی طبیعیه با دستاش لا کونش باز میکرد تا خایه هام میکردم تو کونش کیرم میگفت جون کیرت خنکم کرد قربونش برم کاش یه روز بشه کوسم جر بدی امروز باید یه بار دی سرکیرت توکوسم کنی ابش بدی داغ شم گفتم به بغل بخواب خوابید منم کیرم تو کونش میکردم در می اوردم دیگه گشاد شده بود راحت جلو عقب میکردم سینه هاش تو دستم فشار میدادم دیگه نزدیک بود ابم بیاد گفتم قنبل کن ابم بریزم ته کونت کونت سکسی تر تپل تر بشه قنبل کرد تا جایی میشد سوراخش داد عقب یکم نوک کیرم از زیر کشیدم به کوسش اه میکشید نوک کیرم گذاشت دم سوراخش یه ضرب کیرم کردم تو کونش جیغ کشید گفت دردم امد یواش عشقم تند تند تو کونش میکردم انم گه گاه دی خجالت زده بود کنار گوز میداد خیلی با صدای کونش حشری شده بودم خم شدم رو کمرش نوک می می هاش بین انگشتام گرفتم پشت گردنش لیس میزدم ابم پاشید تو کونش انم برا چندمین بار ارضا شد کیر تو کونش بود خوابید منم خوابیدم روش نفس نفس میزد تا کیرم شل شد از کونش در امد با هم رفتیم حمام. هموشستیم دستم میکشیدم لا پاش کوسش می مالیدم میگفت جون قول دادی سوراخ کوسم اب بدی گفتم دوبار امدم دی سخته بیاد ولی باش کوست میخورم کیرم میکشم لاش ارضا شی امد منو صابون زد شست گه گاه نوک کیرم میبوسید لیس میزد از پشت خایه هام لیس میزد با دستش کیرخوابیدم جق میزد خط خایه هام تا سوراخ کونم لیس میزد نوک زبونش فشار میداد به سوراخم خایه هام میکرد دهنش چه گرمایی داشت دهنش کیرم داشت جون میگرفت گفت عشقم اب بکشیم همو بریم تو تخت بغل هم امدیم تو تخت خوابید روم لبام خورد کم کم رفت پایین کیرم بین می می هاش گذاشت جق میزد نوک کیرم میمکید قرمز شده بود نوک کیرم گفتم بخواب روتخت سرت از تخت اویزون کن کیرم بساک اخ کیرم تو دهنش بود تلمبه میزدم گاهی میکردم تو حلقش حالش بد میشد کیرم دادم لا سینه هاش انم خایه هام لیس میزد شصت نه برعکس شده بودیم منم کوسش مک میزدم زبونم تو کوسش میکردم چه ابی داشت کوسش خوشمزه امدم بین پاهاش کیرم میکشیدن لا چاک کوسش اونم کوسش فشار میدار به کیرم میگفت کوسم هوس کیر کرده پارش کن بعد میریم دکتر میدوزیمش گفتم نه جوری میکنم کوست حال کنی پاره نشه نوک کیرم میمالیدم چوچولش باز مست شده بود جیغ میزد چوچولش سفت شده بود مثل نخود هر ضربه ای با نوک کیرم به چوچولش میزدم اخ میگفت سرم کردم لا پاش چوچولش مک میزدم گاز میزدم انم رونهاش فشاز میداد به سرم کوسش بالا پایین میکرد رو زبونم زبونم کردم تو کوسش انگشتم تو کونش از دو طرف حالش میدادم میگفت جون انگار دوتا کیر دارن کوس کونم پر میکنن کیرم با اب کوسش خیس کردم نوکش کردم تو سوراخ تنگ کوسش گفت جون سرش چه داغه سوخت کوسم گفت بکن تو به پردم رسید میگم نکن منم اروم کیرم دادم تو سه سانتی شد داغ بود کوسش خیس منم زور میزدم که یه کم ابم بیاد امدم رو سینش کیرم لا سینش گذاشتم نوکش گفتم زبون بزن تا نزدیک ابم بیاد اینقدر زیر کیرم نوکش لیس زد تا داشت ابم میمومد چند لحظه کیرم تو کوسش تا پرده جلو عقب کردم ابم امد در گوشش گفتم حالیدی گفت عالی گفتم قرص بخور شاید یه اسپرم شلوغ بره بالا بابا مامان بشیم داستان من واقعی بود مطمعنم با خوندنش چند بار دختر پسر آبتون میاد.
  پایان
  نوشته: فرشاد

 • 1

 • 16
 • نظرات:
  •   مهتاب عشق
  • 12 ماه
   • 7

  • خیلی تاکید داری داستانت واقعی هستش !
   خط دوم گفتی کیرم ۱۹ سانته
   ادامه شو نخوندم . معلوم شد تو هم جقی هستی


  •   فوت-لاو
  • 12 ماه
   • 1

  • ,تا۱۹سانت بقیش چرته


  •   king.artoor
  • 12 ماه
   • 10

  • داداش تو دیگه زده به سرت تبدیل ب مستحجق شدی
   یعنی کسیکه حتی توانایی خرید گلنار هم ندارد و ب مرور کصخول میشود...


  •   sashaarian
  • 12 ماه
   • 6

  • جمله پایانی ت: مطمئنم با خوندن داستان چندبار آبتون میاد ؛؛؛!!؛؛؛ فکر کنم یه دستی تایپ کردی و چندبار با مجقولیاتت زدی ، تموم که شده دوباره چند بار زدی ؛ در حال ارسال هم چند بار زدی ؛ الآنم که اومده رو سایت داری میزنی :)


  •   off_boy
  • 12 ماه
   • 5

  • لپشو بوس كردي از خجالت قرمز شد بعد يهويي لباشو گذاشت رو لبات!!!!
   "گفتم دستت بذار زیر صدای قلبم لمس کن منم اروم دست گذاشتم تو تیشرتش بالای سوتینش"===>اين جمله ترجمه فارسيش چي ميشه؟
   دستت تمام رو مهمه ش بود!دقيقا قسمت مهمش كجا بود به ما هم بگو زيرش خط بكشيم شايد تو امتحان بياد لعنتي.
   اومد هتل اتاق گرفت بعد اومد اتاق تو؟
   مرتيكه يابو هتلاي دهاتتون دوربين نداره؟يني همينقدر خر تو خره!!!
   زير بغلشو ليس زدي!!!خدا لعنتت كنه پلشتِ ميمون
   پشت كله اشو رو چه حسابي ليس زدي آخه!!!
   حالمو بهم زدي با اين حركات و فانتزي ها و نگارشت.
   بقيه اش ارزش خوندن نداره
   ديس دوم با اقتدار تو كيوووونت


  •   شاه ایکس
  • 12 ماه
   • 13

  • و باز گلنار حادثه افرید!!


   لمس صدای قلب!! لمس صدا!!!! (dash)


   پی نوشت: به چه زبونی به شما جماعت مغز سوز شده از جق باید فهموند که تو ایران به دختر تنها تو هتل اطاق نمیدن. این نقشه که پسر دختر برن هتل دو تا اطاق بگیرن بعد برن اطاق همدیگه از تراوشات این اسکل کونیاییه که موقع دادن جلو دیوار خم شدن کلشون چهل پنجاه بار خورده تو اجر وگرنه هر الاغی میدونه به زن تنها هیچ جای ایران اطاق نمیدن خیلی اصرار کنی میگن برو از اماکن نامه بیار اونجا مثلا میگی دانشجویی اومدی ثبت نام هنوز تو خوابگاه نرفتی میگن شناسنامه به علاوه شماره موبایل پدر. بعد شماره گوشی پدر رو میزنه تو کامپیوتر ببینه سیم کارت به اسم مردی که تو شناسنامه به اسم پدر اسمش ثبتش شده است یا خیر.که کسی مثلا شماره دوست پسر دوستشو با هماهنگی قبلی به جای شماره باباش نده. اگر پدر تایید کرد نامه میدن اگر پدر گفت چنین چیزی نیست. و یا شماره ای که دادی نام مالکش کسی بجز مردی باشه که اسمش تو شناسنامت به نام پدر ت ثبت شده شما رو تحویل نیرو انتظامی میدن تا پدرت بیاد تکلیفتو مشخص کنه. مسئولین ما خودشون اخر مادر جنده ان نمیشه به این اسونی خرشون کرد!! کسشعر محض بود!!! (dash)


  •   ARYA52
  • 12 ماه
   • 7

  • اول اینکه فهمیدم دو تا عضد جدید تو بدن خانوما هست به نام مهمه و مه مه ، دوم از هر پنج تا کلمه که نوشته بودی یه تاش کس بود، معلومه کس ندیده هستی، تا وسطای داستان خوندم حوصله ام سر رفت، دیسلایک.


  •   royaei
  • 12 ماه
   • 3

  • چرت بود ؛ خدا عقل بده ایشاا...


  •   سکس_69
  • 12 ماه
   • 0

  • خیلی کس شر نوشتی سگ ولگرد به نگارشت برینه کونی


  •   Fe4rless
  • 12 ماه
   • 0

  • کمتر جق بزن ملجوق
   از اول تا آخر دستت تو شرت بوده مشخصه


  •   Mohsen9734
  • 12 ماه
   • 0

  • بچه ها يه چيزي يادتون رفت ،مي مي (مه مه )و دوم شصت نه معمولا ميگن شيش و نه


  •   kokarostam
  • 12 ماه
   • 6

  • تخیلی


   خودمونیم، حسابی آب و تابش دادی و ملچ ملوچ راه انداختی و تبلیغ کردی که داستانت آب همه را در میاره، غافل از اینکه خوانندگان فقط برای جق زدن نمیان داستان بخونند. اکثرا همون اول به کامنتها نگاه میکنند تا ببینند نویسنده چه کون‌شعری تلاوت کرده. البته من اول خوندم و بعدش کامنتها را خوندم، تمام نکات نشون دهنده که داستانت زاییده تخیلات جلقکیه را گوشزد کردند به جز یک مورد باقیمانده که نشون میده نویسنده تا به حال کس از نزدیک ندیده. جقی جان، هرجا فیلم سکسی دیدی که آب از کس پاشیده شد بیرون و یا کسانی که شاید در حین اینکه کونت گذاشتن بهت بگن آب از کس زنها مثل فواره میزنه بیرون، بدون که چاخان بوده ولی تو که باور کردی و در این داستان آنرا نگارش کردی. کلا شاشیدم توی نخاعت. کس زنها خیس میشه، خیلی حشری باشند بیشتر خیس میشه و شورتشون را خیس میکنه ولی مثل چشمه نمیزنه بیرون، یعنی هیچ مخزنی در بدنشون برای آبیاری وجود نداره. شاشیدم به چشمات.


   ها کـُکا


  •   kokarostam
  • 12 ماه
   • 2

  • تخیلی


   خودمونیم، حسابی آب و تابش دادی و ملچ ملوچ راه انداختی و تبلیغ کردی که داستانت آب همه را در میاره، غافل از اینکه خوانندگان فقط برای جق زدن نمیان داستان بخونند. اکثرا همون اول به کامنتها نگاه میکنند تا ببینند نویسنده چه کون‌شعری تلاوت کرده. البته من اول خوندم و بعدش کامنتها را خوندم، تمام نکات نشون دهنده که داستانت زاییده تخیلات جلقکیه را گوشزد کردند به جز یک مورد باقیمانده که نشون میده نویسنده تا به حال کس از نزدیک ندیده. جقی جان، هرجا فیلم سکسی دیدی که آب از کس پاشیده شد بیرون و یا کسانی که شاید در حین اینکه کونت گذاشتن بهت بگن آب از کس زنها مثل فواره میزنه بیرون، بدون که چاخان بوده ولی تو که باور کردی و در این داستان آنرا نگارش کردی. کلا شاشیدم توی نخاعت. کس زنها خیس میشه، خیلی حشری باشند بیشتر خیس میشه و شورتشون را خیس میکنه ولی مثل چشمه نمیزنه بیرون، یعنی هیچ مخزنی در بدنشون برای آبیاری وجود نداره. شاشیدم به چشمات.


   ها کـُکا


  •   sinamozafari
  • 12 ماه
   • 0

  • (dash)


  •   مسیحی۰
  • 12 ماه
   • 4

  • تا حالا پسر نکردم ،ولی میخوام بکنمت چار دست و پا راه بری.
   باباسگ با خرج تو اتاق در هتل گرفت،زیر خواب کی بودی تو مامان کوسده


  •   R.shah
  • 12 ماه
   • 0

  • فقط سکس تبلیغ کرم نیوا کردی????


  •   Rasoolcc
  • 12 ماه
   • 0

  • زیاد جق زدی سلول های مغزت پوسیده داستان بابات بود وقتی مامانت رو میکرد


  •   amiiir_h
  • 12 ماه
   • 0

  • کاری ب اون کسشری ک نوشی ندارم..طپش اخع؟؟؟؟ن واقعاااا طپش؟؟؟یعنی انقد عقلت نمیرسه ک طپش با کدوم تکیرم دهن تو دوس دخترت کونی


  •   پروفسور بالتازار
  • 12 ماه
   • 2

  • چون گی ننوشتی و کونی نیستی بهت چیزی نمیگم ولی ملت رو اسکل فرض کردی بدم اومد، همون کوکا هیکلت رو مزین کرد فکر کنم واست کافی باشه


  •   3ek30tarin
  • 12 ماه
   • 0

  • نوش جاااااااان


  •   javadkaiko
  • 12 ماه
   • 0

  • کیرم دهنت همین


  •   Alouche
  • 12 ماه
   • 0

  • اسپرم شلوغ!چقد کس خلین خدایی


  •   Leilaaa.sexii
  • 12 ماه
   • 1

  • کاری ندارم کسشر نوشتی اما سکس با عشق یه چی دیگس خیلی کیف میده


  •   hamed010
  • 12 ماه
   • 0

  • ?


  •   ک+ک+ک
  • 12 ماه
   • 1

  • عرضم به درزت که تنها نکته مثبت داستان این بود که اسم هیچ شهری رو نیاوردی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو