داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

بگا رفتن من

1399/04/13

سلام به همگی،دوستان این داستان طنز و تخیلی هست و قراره یک تلنگری به کستان نویسان باشه.
----------------------------
*همه اشتباهات عمدی میباشد.


جعفر هستم.روزی ۴ بار میزنم ولی نمیدونم چرا رفیقام بهم میگن جفی جقی کوری بگذریم. یه روز دختر داییم که همسن منه ۱ ماه قرار شد تو خونه پیش هم باشیم.خیلی خوشگله هیکلشم به شما مربوط نیست مگه خار مادر ندارید خودتون؟یه روز دخترداییم خوابیده بود.منم تو اتاق طبق معمول داشتم جق میزدم دختر داییم از خواب بیدار شد. پاشدم شلوارمو کشیدیم بالا ولی شلوارم خیس شده بود.
اونم دید مسخره میکرد و میگفت شاشیدی؟دوباره گرفت خوابید.
منم به دوباره به حالت جق برگشتم و کار نیمه تمومو تموم کردم.دختر داییم رفت حموم منم داشتم جقمو میزدم. که میخواستم برم تو حموم تخیلیه کنم ابمو رفتم دم در حموم ولی در قفل بود.منم فکر کردن خرابه نمیدونستم اون داخله. یکم با دستگیره در ور رفتم که دختر داییم درو باز کرد و ممه هاش معلوم بود. من کنترل از دست ابمو پاشیدم رو در اونم کلی خندیدو گفت خاک توسر کسخلت کنن.گذشت تا شب شد.نصف شبی متوجه صدای اه شدم.فهمیدم دختر داییم داره یکاری با کصش میکنه.بعد منم پشت سرش گفتم جون .دختر داییم افتاد دنبالم منم فرار کردم از دستش در حین فرار پام به گوشه فرش گیر کرد. اونم همین طور افتاد روم خلاصه چند ثانیه زل زده بودیم به هم‌. تو همون حالت که من فهمیدم دختر داییم یه کرمی تو وجودش هست بعدش یه چندتا فحش داد رفت تو اتاقش کپید.صبح که از خواب پاشدم. دیدم اون هنو خوابه رفتم یواشکی بوسش کردم. جاتون خالی لپش خیلی خوشمزه بود.بعدش رفتم صبحونه اماده کردم. از خواب پاشد میز صبحونه رو دید گفت از توی دیوث این کارا بعید بود.اینجا بود که فهمیدم یه کرمی واقعا تو وجودش هست،البته فهمیدم که دوسم داره.در همین لحظه لحظه یاد یه جمله از رفیق کصکشم افتادم که میگفت بی توجهی اگه از عمد باشه توجه محسوب میشه.منم با مهربانی کامل بهش گفتم بشین صبحونتو کوفت کن با غر زدن اومد صبحونه رو کوفت کرد.منم جوری رفتار میکردم که انگار به تخممه.اونم بیشتر حرص میخورد.خلاصه صبحونه رو کوفت کرده. بعد باهم رفتیم مدرسه. من اول اونو تا مدرسه رسوندم. دستشم گرفته بودم تا اونجا. ولی خب همش غر میگفت احمق ول کن الان ناظم میبینه بدبختمون میکنه.دم در مدرسه رفیقای کسکشم اومدن گفتن رل زدن مبارک باشه.دختر داییمم خندید گفت من اینو عنمم حساب نمیکنم چه برسه به رل،بطور کامل رید بهم منم حالم گرفته بود.داخل مدرسه رفیقای دیوثمم همش اذیت میکردن.
یروز تخمی تو مدرسه داشتم. زنگ مدرسه خورد رفتم دنبالش که باهم برگردیم خونه.نزدیک مدرسه شدم که دیدم دم در مدرسه منتظرمه‌. منو دید.اومد دستامو گرفت با هم دیگه رفتیم خونه.رسیدیم به خونه اون رفت دوش بگیره منم رفتم تو اتاقم جق بزنم.جق زدنم تموم اونم از حموم اومد بیرون.لباس پوشید و گفت غذا سفارش بدیم. زنگ زدیم ب رستوران غذا اوردن. سر سفره که داشتم با غذام بازی می کردم. دختر داییم گفت چرا تو خودتی؟افتادم تته پته کردن. که یهو گفت چشماتو ببند.منم بستم. که لباش اومد تو دهنم حروم زاده عین سگ گاز گرفت.کصکش داشت همین طوری لبامو گاز میگرفت. البته در کنار درد زیاد لذتم داشت. منم لباشو گاز گرفتم. بعد کم کم رفت گردنشو گاز بگیرم.که نمیدنم چه جرقه تویه مغزش خورد. و زد تو گوشم پرتم کرد اون ور به معنای واقعی فاذا ماذا کیرم حسابی شق شد بود. دنبالش رفتم. چسبوندمش ب دیوار و دباره لباشو خوردم. دستمم کردم تو شرتش انگشتمو کرده بودم تو کصش بغلم کرد. منم بلندش کردم بردمش رو تخت. لباساشو در اورد. منم همین طور کیرم با تف خیس کردم. بعد کردمش تو کصش.حس خیلی خوبی داشت.در حین این که کیرم تا ته تو کصش بود. لباشم میخوردم.اونم داشت حسابی کیف میکرد. با دستام ممه هاشو چنگ میزدم. اب داشت میمود کیر کشیدم بیرون ابمو ریختم رو صورتش که گفت مستراب حالمو بهم زدی. رفت صورتشو شست. تو این فاصله منم رو تخت دارز کشدیم. اون برگشت تو اتاق خودشو انداخت روم. منم کیرمو گزاشتم تو کصش دوباره ولی این بار فقط لبای همو خوردیم. از خوردن لبای هم خسته شدیم. اومد تو بغلم کمکم داشت میخوابید کیرم که توی کصش بود گذاشتم لای پا هاش. پتو کشیدم رومون منم خوابم گرفت تو همون حالت باش خوابیدم.صبح از خواب پاشدم. رفتم صبحونه اماده کردم. بعد بیدارش کردم. صبحونه خورد.ازش در مورد پرده پرسیدم که گفت بهم دربارش(اسکل خیار کرده بود تو کصش)گذشت و مثل روز قبل رفتیم مدرسه و برگشتیم. اینبار من اول حمام رفتم. میخواستم شامپو بزنم که دیدم از در اومد تو . گفت منم میخوام حموم کنم. گفتم خو بیا.اومدم یه دفعه کیرمو گرفت شروع کرد برام خوردن.بعد که آبم اومد ریختم روی صورتش گفت کونی چرا ریختی؟ بعد خودمونو شستیم رفتیم بیرون نشستیم پای فیلم. موقع فیلم دیدم رو شونه هام خوابش برده بود بغلمم کرده بود. انگار بغل من واسش شده بود تکیه گاه تو بغلم خوابید. منم همش بفکرش بودم.کلا نیم ساعت تو بغلم خواب بود. وقتی بیدار شد ازم لب گرفت چقدر حشری بود بی ناموس. که وسط لب گرفتن صدای در اومد.یه دفعه داییم اومد تو.منم ریدم به خودم و سریع خودمو ازش دور کردم و دیدم داییم اومد. سلام کرد و از گاو صندوق خونه یه پاکت نامه برداشت و رفت.داشتم داییمو فحش میدام که یهو از کجا پیداش شد.منم که شاشیده بودم به خودم که دختر داییم انقدر خندید که اونم شاشید به خودش ناچار رفتیم حموم دونفری.اونجا سریع شستیم اومدیم بیرون.غذا رو اوردن. بعد خوردن غذا رفتم درس بخونم. که اونم پشت سرم اومد. بش گفتم میخوام درس بخونم. اون گفت باشه منم میام پیشت. روی تخت نشست منم سرمو گذاشتم رو پاش و شروع کردم به درس خوندن.در حین درس خوندن خوابم برد. پاش خیلی نرم بود. ادم خوابش میگرفت.کیرم شق شده بود. دوباره شروع کردم به خودن لباش ولباساشو در اوردم لباس خودمم در اوردم . کیرمو کردم تو کصش خیلی لذت داشت ایندفعه تا ته کردم توش‌ و در همین حین پستوناشو میخوردم نالش در اومده بود داشت ابم میومد. یه حسی بهم میگفت ابو تو کصش خالی کنم و یه حس دیگه هم میگفت اینکارو‌ نکن.ولی ابمو تو کصش خالی کردم‌ واس اینکه جیغ نزنه شروع کردم به خوردن لباش داشتم میخوردم یهو باباش درو باز کرد و اومد داخلو منو و دخترشو تو اون حالت دید.اومد کمر بندشو باز کرد.گفت بیناموس دختر منو میکنی؟لخت شد اومد جلو من شاشیدم به خودم.دست دخترداییم رو گرفت پرت کرد تو کمد درم بست.اومد جلو منو خوابوندیه کیر ۲۲ سانتی داشت که پشمام ریخت یه دفعه گذاشت در دهنم و با زور همشو تا دسته کرد تو دهنم منم مثل خر داشتم عر میزدم.داشتم خفه میشدم.همینجور که کرده بود تو ۳۰ دقیقه زوری براش خوردم که آبش اومد منم ناچار خوردم.بعد دیدم پسر عمو هاشو پسر خاله…همه اومدن بگام بدن.خوشبختانه نکردنم جاش انقدر زدنم مث سگ که بیهوش شدم گردنم،دستام،پاهام،سرم؟ زانوم شکست.ببناموسا نمیدونم چجوری زدن که رباط صلیبی هم پاره کردم.بعدا خبر اومد دختره باردار شده منم داشتم به خودم فحش میدام یهو داداشم بابام دوباره انقدر زدنم که بقبه جاهای نداشتمم شکست.خلاصه بعد از بگایی فراوان عقد کردیم تا الان اتفاق خاصی نیافتاده.منم تقدیر تخمیمو قبول کردم شما هم یادتون باشه کارای بد بد نکنین تا بگا نرین.


دوستان حتما کامنت بزارین و نقاط ضعف و قوت داستانو بهمون بگید.


آن کیری که غیر مجاز رود در کص
مجرم سزایش رفتن به بگاست


نوشته: F310&moap9


👍 4
👎 10
18443 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

895321
2020-07-03 20:51:20 +0430 +0430

تمسخر کلیشه ها تا جایی خوبه که خودش مصداق کلیشه نشه. ازین داستانا بیشتر از اونی که لازم باشه تو سایت پره. داستانتون حتی در مقام هجو هم چس مثقال خلاقیت نداشت. طنزشم که … ویدیو ها سروش رضایی خنده دار تر ان تا داستان شما.

7 ❤️

895324
2020-07-03 20:52:44 +0430 +0430

منم برا طنز بگم که کیر احمدی نژاد تو کونت.خخخخخ

4 ❤️

895331
2020-07-03 20:55:41 +0430 +0430

ببین تو از طنز فقط یه چیزی شنیدی
اینی که نوشتی حتی درحد لودگی هم نبود
درهای جدیدی از کسشعر رو به روی ما باز کردی

1 ❤️

895332
2020-07-03 20:55:43 +0430 +0430

جناب خان خاکستری
هه هه و رامبد و کیر.

3 ❤️

895351
2020-07-03 21:05:41 +0430 +0430

حیف اون یارانه که تو می گیری…
خیلی بی مزه و بی سر و ته بود.

6 ❤️

895361
2020-07-03 21:12:12 +0430 +0430

پسرم لطف کن دیگه ننویس

1 ❤️

895367
2020-07-03 21:22:21 +0430 +0430
NA

دیگه روزی چهار بارمیزنی میخوای کصخل نشی

1 ❤️

895376
2020-07-03 21:35:37 +0430 +0430

الان مثلا طنز بود
باید بگم که شما ریدی
من یکی که با کستان اون جقی ها بیشتر میخندیدم تا این کستان مثلا طنز.
شما دیگه طنر ننویسی بهتره

2 ❤️

895409
2020-07-03 22:54:54 +0430 +0430

خوبه حالا دو نفری این کستانو جمعو جور کردین
فحش دادن همه جای داستان اونو طنز نمیکنه
رکیک بودن طنز بودن نیست
کم بخواب

3 ❤️

895410
2020-07-03 22:55:59 +0430 +0430

فقط میتونم بگم که دائیت خیلی ادم لاشی بود

2 ❤️

895461
2020-07-04 04:01:16 +0430 +0430

نوشتی منتظر کامنت ها هستی،ولی میای فحش میدی که چرا نقد کردن؟
خب اصلا جالب نبود.خنده دار هم نبود.تخیلی هم نبود.
وجدانا خودت بخون یه بار دیگه.
درسته نوشتی اشتباهات عمدیه ولی کاملا بی ربطن به هم.
خوب نبود.اگه می خوای بنویسی،برای این جور نوشتن وقت نذار.

5 ❤️

895522
2020-07-04 09:44:09 +0430 +0430

خوب نبود ولی فحش نده اقای نویسنده خدایی توداستانای امروز بای سشکوال ۱ قشنگ بود اگر اسمش رو درست نوشته باشم

0 ❤️

895537
2020-07-04 11:04:08 +0430 +0430

طنز نبود:/ شبیه همین کستان های بچه ها بود :/

1 ❤️

895580
2020-07-04 14:10:19 +0430 +0430
NA

فقط نصفش رو خوندم
خیلی کسشر بود

0 ❤️

895769
2020-07-04 23:17:27 +0430 +0430

اخرش عالی بود که چطوری کتک خوردی خوشم اومد لایک

0 ❤️

895991
2020-07-05 17:09:44 +0430 +0430

یادت رفت بگی لرزید و ارضا شد
پس دیسسسسس

0 ❤️

896056
2020-07-05 21:18:52 +0430 +0430

احتمال داره کیر قاشقچی رو از کون خودت در آری

0 ❤️


Top Bottom