بیغیرتی من و لیدا زنم

1400/06/30

سلام دوستان.
من حسام هستم ۳۵ سالمه. زنم لیدا هم ۳۲ ساله
با قدکوتاه و قیافه معمولی اما ممه های روفرم و باسن خوشگل و البته چادری.
قبل ازدواج با زنم موقعی که رفیق بودیم. یبار از رابطه ش با دوس پسر سابقش گفت و اینکه چطور کونش گذاشته و اون دردش اومده ( با این منظور که در حقش نامردی کرده و ترکش کرده)
اما من خیلی این تعریفش تو مخم بود. دزدکی تو ذهنم تصور میکردم که یه کیر غریبه تو کون زنم تلمبه زده تحریکم میکرد. مدام پوزیشنهاش رو تو خاطرم میاوردم و سعی میکردم تصویرسازی کنم. اما جرات نداشتم رک و صریح ازش بخام که بازم از اون تعریفا کنه. دنبال بهانه بودم که بازم زیرزبونش رو بکشم ـ یبار بحث نامردی پسرا رو پیش کشیدم و با لحن مثلا عصبانیت و ناراحت کننده پرسیدم: لیدا اون بیشرف چن بار باهات سکس داشت. گفت حداقل ده پونزده بار!!!
با شنیدن کلمه ده پونزده بار حس بیغیرتی و لذت وجودمو گرفت.
کیرم عین اهن شد.
اروم تو موهاش دس کشیدم و گفتم عشقم گذشته ها گذشته دیگه. اگه ارومت میکنه بگو کجا باهات سکس کردی با اون نامرد؟؟ و تو دلم غوغا بود جزییات بیشتری بگه. اونم شروع کرد به گفتن اینکه بار اول خونه داداشش رفتن و کرم مالیده سوراخ کونش تا کمتر دردش بیاد اما چون کیرش کلفت بوده جر خورده و گریه کرده… این تعریفا داشت دیوونم میکردـ اون شب تا نزدیکای صبح مرور میکردم که سایز کیر دوس پسر زنم چقد بوده و از اینکه کیر یه نفر تو کون زن من بوده و لذت برده هیجانزده م میکرد.

فرداش سرکار مدام لیدا رو با تیپ های سکسی درحالیکه با دوس پسرش قرار میذاشته تصور میکردمـ.نوع لباس زیرهایی که براش میپوشیده. جملات عاشقانه و سکسی شون…
عصر خونه اومدم میخاستیم بریم خرید انجام بدیم.
فکر اینکه لیدا تیپ باز بزنه تو ذهنم اومد. بهش گفتم عشقم امروز میخام تنوع به خرج بدیم. گفت یعنی چی؟ گفتم چادر نمیخایی. مانتو آبیه جلوبازه ت رو بپوش با ساپورت سفیده و تاپ صورتیه که یقه ش بازه.
عین مجسمه هانگام کرد و گفت مطمینی؟؟ گفتم اره.
با تعجب بازم گفت باشه. رفت و
خلاصه تیپ باز زد و بیرون رفتیم ـ

اولین تجربه خیابونگردی م با زنم با اون تیپ سکسی بود.

پسرا رو میدیدم که خط کوص ( مثلثی) لیدا رو که زیرساپورت سفیدش خودنمایی میکرد دید میزدن. بعضی ها چششون به سینه هاش بودـ و من لذت میبردم. کیرم عین اهن شده بود. کیر یه بیغیرت با این فازها از جا میخاد کنده بشه.

شب خونه اومدیم و اولین بار بود که اونقد حشری بودم. سریع شام خوردیم و چای خوردیم و یساعت بعد تو تخت رفتیم.
ازش پرسیدم: لیدا امروز پسرا نامرد زیادی دیدت میزدن. واقعا چقد بی فرهنگن مردم.
لیداخنده موذیانه ای زد و گفت: حسام کوص نگو دیگه.فیلم بازی نکن.
گفتم یعنی چی؟؟
گفت من میدونم تو توکونت عروسیه زنتو دید بزنن. تازه پیشنهاد جنابعالی بود کوص و کونمو بیرون بندازم ها یادت که نرفته
راستش منم دیدم ادا و اصول دراوردن فایده نداره
گفتم ای پدرسوخته. حالا پس مث ادمیزاد بگو چی دوس داری تا منم بگم چی دوس دارمـ. گفت معمولا اولا شوهرا میگن تا رو زنشون باز شه.
گفتم از دوس پسر سابقت و کون دادنهات بهش بگوـ
خندید و گفت: ای به چشم ـ
کیرش خیلی کلفت بود ـ کمرش عین اهن بود و راحت نیم ساعت میکرد منو ( ظاهرا بیشرف قرص و اسپری زده بود و به جون کون زن من افتاده بود) همین کارا رو میکنن که شوهرا بدبخت زنها باید سعی کنن خودشونو به اونا برسونن

منم کیرم عین فولاد شده بود و چکه چکه آب ذوق ( اب اشکی شهوت) ازش میومد.

نوبت من رسید لیدا گفت : حالا تو بگو از اون چیزایی که تو مغز خرابته.
گفتم دوس دارم زنم جلوم کوص بده.
خندید و گفت دیوونه ای؟؟؟ گفتم شاید.
راستش لیدا خیلی تصورمیکنم یه کیرکلفت تو کوصته و داگی میکنتت و منم نگا میکنم.
یلحظه فک کردم لیدا بدش میاد. اما اروم که به کوصش دس کشیدم دیدم خیسس خیسس شده بود عین شیلنگ اب ازش میومد. فهمیدم زن جنده ی منم اتیش زیر خاکستر بوده!!!
لیدا گفت حسام من دوس دارم همزمان دوتا مرد سینه هامو بخورن، بعد یکیشون بره کوصمو بلیسسه… اما سکس نکنیم.
گفتم عشقم اگه قول بدی دختر خوبی باشی میتونیم انجامش بدیم.
جیغ اروم کشید و باهیجان گفت جدی؟؟
با خونسردی گفتم خب اره ـ.
خلاصه اونشب یه سکس مشتی کردیم
تا چن روز خبری نبودـ تا اینکه یکی از دوستای دبیرستانم رو تو خیابون دیدیم. باهم شماره رد و بدل کردیم.
یکهفته بعدش بهم زنگ زد و گفت میخام بیام بشم مهمونتون. گفتم قدمت روی چش
م.
شبش به لیدا گفتم: میخایی با دوستم فانتزی ت رو پیاده کنیمـ اونم که باز طبق معمول کوصش خیس خیس شده بود گفت اره. قبول کرد.
خلاصه دوستم خونمون اومد. لیدا یه ساپورت خیلی نازک که زیرش رنگ شورتش بفهمی نفهمی معلوم باشه پوشید. یه تاپ نیم تنه با ارایش غلیظ و خلاصه کوصی ملوس شده بود!!
دوستمم ادم زرنگیه و فهمید چخبره. اما جرات نداشت ( یا بهتر بگم شرم داشت) چیزی بیان کنه.
خودم کمکش کردم و قضیه فانتزی لیدا رو براش گفتم.
اونم که تو کونش عروسی بود و گفت عالیه…
خلاصه لیدا رفت بغل دوستم نشست و شروع کردن به لب گرفتن از هم.
دوستم اروم دس برد و سینه ها لیدا رو گرفت و میمالید و میگفت حسام زنت عجب کوصیه!!
خلاصه لیدا رو لخت کردیم و هردو مشغول خوردن سینه هاش شدیم.
لیدا از شدت هیجان و شهوت نزدیک بود بیهوش بشه
بعدش ساپورت و شورتش رو از پاش کشیدیم بیرون و من بالا همچنان مشغول خوردن سینه هاش بودم و دوستمم کوصشو میخورد و چوچولشو لیس میزد.

دوستم میخاست برش گردونه و کونشو بکنه که دیدم لیدا مخالفت کرد و گفت برا امشب بسه دیگه.
ظاهرا دوبار ارضا شده بود حین ممه خوری و لیسیدن کوصش. گفت تااینجا کافیه باقیش برا شبی دیگه.
دوستمم تعجب میکرد و کمی عصبی بنظر میومد. ظاهرا انتظارنداشت بی سکس تموم بشه. اما فک کرد بهتره با ما راه بیاد تاشبهای دیگه لیدا مال خودش باشه. خلاصه لباساشو پوشید و رفت.

دوروز بعد از اون ماجرا من با لیدا سر یه مساله مالی جروبحث داشتم که یهو دیدم لیدا ناگهانی با لحن تحقیرکننده ای سرم داد زد و گفت: اخه به تو هم میگن مرد؟؟؟ مردی که زنشو بده سینه هاشو بخورن مرده؟؟؟ کوص کش.عوضی.
تحقیرش نابودم کردـ
خشکم زدـ
گفتم این کاریه که ما با هم و رضایت طرفین انجام دادیم.
دعوای سختی بینمون شد و اون مجدد گفت؛ برو بی عرضه ی کوص کش!

اون لحظه فهمیدم که خیلی زنها ظرفیت اجرای برنامه ها رو ندارن و نباید گولشون خوردـ

چن شب بعد تو رختخواب لیدا ازم معذرت خاست و گفت: اگه پایه باشم میتونم به دوستم بگم بیاد و بازم مجددا برنامه اونشب رو اجرا کنیم منتها با سکس کامل!!
اما من که هنوز ناراحتی تحقیرشدنم توسط لیدا تو ذهنم بود و ازارم میداد با لحن تند گفتم خفه شو آشغال!!! اگه یکبار دیگه این جمله از دهنت بیرون بیاد جدا میشیم از هم و طلاق ت میدم.
اونم حرفی نزد… اون شب خابیدیم.

الان حدود چندسال از اون ماجرا میگذره و ما هیچوقت نه حرفی از فانتزی هامون زدیم و نه اون حرکت رو تکرار کردیم. فقط همون یکبار در حد ممه خوری و کوص لیسی بود و تمام شد.
رابطه ی من و لیدا هم بعد از اون ماجرا و شکستن کازه کوزه ها سر من سرد شده.
هیچوقت ازش نخاستم مانتو جلوباز بپوشه. هیچوقت از فانتزی هام بهش نگفتم. فقط عین دوتا غریبه با هم زندگی میکنیم ـ و یجورایی روح و جسم سرد به اسم زن و شوهر !
پایان.

نوشته: حسام


👍 37
👎 25
125201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

833310
2021-09-21 00:31:38 +0430 +0430

فتیش هایی که باعث افزایش تعداد افراد رابطه به بیش از 3 نفر میشن همگی بدون هیچ استثنائی مخرب و دارای اثار منفی روحی و روانی هستند.
برای سلامت خودتون و جامعمون از این روابط و رابطه با محارم دوری کنید.


833312
2021-09-21 00:33:01 +0430 +0430

عذرخواهی میکنم بابت اشتباه عددی:
2*

1 ❤️

833315
2021-09-21 00:40:16 +0430 +0430

راستش مکالمه ی تو و لیدا بیشتر شبیه مکالمه ی تو و ممد بود 😀
بیشتر نخوندم و با عرض پوزش به نظرم کص و شعر بود

پ.ن: از عمد گفتم که بیشتر نخوندم تا * دور از جون اعضای محترم سایت* سرشماری کنم ببینم مجدداً چند نفر چُس نفس * مطیعانه* مشغول تناول 💩ِ مفت میشن!

5 ❤️

833318
2021-09-21 00:43:57 +0430 +0430

نابودی محدودیت ها نتیجش اینه فکرشم آدمو اذیت میکنه.

4 ❤️

833368
2021-09-21 04:14:11 +0430 +0430

بچه دارین?چرا باهم ادامه میدین?

2 ❤️

833387
2021-09-21 06:41:42 +0430 +0430

اینکه داستان بود مشخصه ولی جالب تعریف کردی ، البته اشکال هم داشت چون به احتمال خیلی خیلی کم اگر زنی با حجاب و مومن شده باشه و از کار گذشته اش پشیمان شده باشه نمیاد برای شوهرش تعریف کنه که سکس کرده ولی اگر در ذاتش همون جنده بودن باشه اره حرفت درسته ولی بازم فکر نکن وقتی خونه نیستی زنت هنوز مومن میمونه و حرکتی نمیزنه . این ایراد داستانت بود .

0 ❤️

833395
2021-09-21 07:30:37 +0430 +0430

قرمساق تو مجتمع فولاد کار نمیکنی؟ کیرت عین فولاد شد؟ جق مغزتو پوشونده. حتی جنده ترین زن ها وقتی متاهل میشن تمایلی ندارن راجع به رابطه گذشتشون حرفی بزنن. بعد راحت ریلکس اومده به تو گفت 10 15 بار کون دادم؟ کیر اسب فرعون مصر با تخماش تو کونت جقی

1 ❤️

833407
2021-09-21 10:26:42 +0430 +0430

آفرین. زنا ظرفیت یه چیزایی رو ندارن. نباید بهشون گفت

2 ❤️

833411
2021-09-21 11:03:19 +0430 +0430

سلام نفر سومم خواستین بیاین من در خدمتم Seyedsajjad201 این هم ایدی تلگرامم منتظر پیام تون هستم

0 ❤️

833416
2021-09-21 11:36:55 +0430 +0430

بیشتر شبیه خاطره نویسی بود تا داستان نویسی
مولفه های داستان نویسی رعایت نشده بود
ممنون

0 ❤️

833426
2021-09-21 13:01:10 +0430 +0430

آهن؟ نامرد؟ چادری؟؟ ساپورت؟
با احترام به نتیجه داستان ولی چند خط مزخرف بود

0 ❤️

833432
2021-09-21 13:56:10 +0430 +0430

چرا میزارین این کسشرای یه مشت جقی منتشر بشه تو سایت !!

0 ❤️

833440
2021-09-21 14:47:16 +0430 +0430

زندگی که نتونی با همسرت در مورد چیزایی که دوست داری و نداری حرف بزنی بدون ترس اینکه قضاوت بشی باید رید بهش!

1 ❤️

833477
2021-09-21 22:33:56 +0430 +0430

کیر کریمخان زند و شاه عباس صفوی همزمان در کونت با این ارجیفی که نوشتی

0 ❤️

833481
2021-09-21 23:40:02 +0330 +0330

دقیقا درست نوشتی بعدش دیگه زندگی زندگی نیست و انگار خاک ارواح روش پاشیدن

0 ❤️

833493
2021-09-22 01:17:59 +0330 +0330

دنبال نفر سوم هستیم

3 ❤️

833509
2021-09-22 02:14:10 +0330 +0330

چه قدر خوبه که جنبه ی کمتر بیان شده ی این تابو رو مورد واکاوی قرار دادی
تمرکز رو جنبه داستانی موضوعاتی شبیه این میتونه از این قبیل ماجراها داستانای قشنگ بسازه و از تو هم یه نویسنده موفقتر

0 ❤️

833530
2021-09-22 05:37:41 +0330 +0330

خدمت بعضی کویین فیک‌های گه‌خور عرض کنم که اتفاقاً نظرت در مورد این داستان درست بود و این رو هم بگم همین که اینقدر پیگیر منی یعنی من کارمو درست انجام دادم 😊😊😊👍👍👍 موفق باشی لات مجازی 😥

0 ❤️

833532
2021-09-22 05:58:08 +0330 +0330

یعنی ریدم تو جامعه ای ک داره با دست شماها کنی و بیغ میشه

1 ❤️

833581
2021-09-22 13:31:14 +0330 +0330

دمت گرم ادامه بده

0 ❤️

833586
2021-09-22 14:11:14 +0330 +0330

من که انجام دادم هیچ مشکلی هم پیش نیومد
تازه رابطه دوستی باخانومم بهتر هم شد

البته حدود یک سال انجام دادیم بعدم نرفتیم دیگه سمتش

الآنم خیلی باهم خوبیم

1 ❤️

833624
2021-09-22 19:24:25 +0330 +0330

خوب بود ولی خیلی ساده نوشتی

0 ❤️

833724
2021-09-23 07:04:22 +0330 +0330

یه عده کسکش جدیدا جمع شدن اینجا برنامه کلید اسرار و امر به معروف راه انداختن تا دیروز فقط زیر داستانها نظرات تخمی خودشون در مورد خرابی جامعه و حرمت و تابو و اینها رو میدیدیم متاسفانه یک قدم جلوتر امده شروع به داستان نویسی و جا دادن کوائس الاشعار خود در قالب داستان و نصیحت و امر به معروف در سایت سکسی میکنند از دست این احمقهای کسمغز چه کنیم

0 ❤️

833980
2021-09-24 14:10:37 +0330 +0330

وقتی نقاط امنیت کسی مورد هدف قرار بگگیره بدون شک اون میره جای دیگه فانتزیاشو پیاده میکنه
و این زن و مرد نمیشناسه

0 ❤️

834259
2021-09-26 02:24:57 +0330 +0330

حالا واقعا کوسکَش هستی یانه ؟ اسگل اون فقط پیش تو این اداها رو میکنه تا فقط به دوست پسرش که تعهد داره بده تو هم جق بزنی شاسگول

0 ❤️

834442
2021-09-27 09:06:55 +0330 +0330

من یک دوست دختر چادری داشتم که اتفاقا اسمش لیدا بود و الان هم شوهر کرده ولی برای اولین بار که بردمش خونه داداشم و با کرم کونش را جر دادم و اتفاقا بعدش هم حدود ۱۰ یا ۱۵ بار دیگه هم علیرغم میل خودم کردمش ، جالبه که این مشخصاتی که میگی که همسر فعلی شماست، دقیقا با مشخصات لیدای من عین همدیگه هست، چاره ای نیست من خراب رفیق هستم و اینبار هم فقط بخاطر خودت که حال کنی و یکبار دیگه جهنم، میام میکنمش، البته برای اینکه تو حال کنی من پیشنهاد میدما وگرنه فکر بد نکنی که می خوام مفت بری کنم. گفتم که ما خراب رفیق هستیم دیگه. آدرسی یا تلفنی بده فعلا

0 ❤️

834445
2021-09-27 09:28:35 +0330 +0330

شاگرد: خانم معلم اجازه هست جواب سوال را ما بگیم؟
خانم معلم: بله عزیزم، بگو عزیزم ، جواب سوال را تو فهمیدی؟، پسرک باهوش خودم؟ بگو ببینم جواب چیه؟ …
شاگرد: خانم… اجازه… اجازه ،بله خانم فهمیدم …اجازه … حالا ما بگیم؟
خانم معلم: بچه ها ساکت باشین، می خواد بگه، حالا بگو عزیز دلم ، بگو عزیزم…
شاگرد: خانم اجازه …نتیجه می گیریم که زن این آقاهه،… قبل ازدواج با این پسره،… جنـــده بوده … جنــــــده…
خانم معلم: باریـــکلا ، چه پسر باهوشی، درسته عزیزم ، کاملا درست فهمیدی، این خانم جنـــده تشریف داشتن، بچه ها تکرار کنید … ج ن د ه ، حالا دوست خودتون را تشویقش کنین که چه خوب فهمید. … باریکلا. … حالا برو بتمرگ دیگه…

0 ❤️

834725
2021-09-28 16:59:51 +0330 +0330

دلم خواست تجربه کنم بودن با زوج رو

0 ❤️

835371
2021-10-02 10:20:02 +0330 +0330

زنی که یه عمر چادری بوده توی لباساش مانتو جلو باز و
ساپورت داره و یهو قبول میکنه جای چادر بپوشه اینارو ؟؟؟

0 ❤️