تاوان سنگین

1400/07/26

سلام
من اسمم خاطره است ۲۱ سالمه و تازه عقد کردم با ارسلان پسر داییم که چند سالی از من بزرگ تره ما از بچگی همو دوست داشتیم چند سالم دوست بودیم تا اینکه بلاخره بهم رسیدیم …
ارسلان واقعا عاشقمه اما از بچگی چون سختی زیاد کشیده وقتی نافرمانی ببینه به شدت عصبی و خشن میشه و خیلیییی ام حساس و غیرتیه اما من با این حال خیلی دوسش دارم …
ماجرا از این قرار بود که شب به عروسی دوست ارسلان دعوت بودیم راستی ما شهر هامون جدا از همه و چون نامزد هستیم من ماهی یبار پیش ارسلان به شهرشون میرم و چند روزی اونجا میمونم ارسلان تک فرزنده و مامان باباش برای کاری به تهران رفته بودن و زمانی که من خونه اونا بودم اونا نبودن
بعد از خوردن ناهار و فیلم دیدن رفتیم که حاظر شیم برای عروسی داشتم ارایش میکردم که ارسلان اومد داخل اتاق :
ارسلان: خانومم عجله کن دیرمون شداا
من: چشم فقط رژم موند بزنم لباس بپوشم بریم
-د نه دیگه ارایش چشات غلیظه رژ نزن اگه میزنی کم رنگ باشه
+باشه
-راستی لباس چی میپوشی ببینم
+این چطوره؟ ( یه لباس شب مشکی بلند که تقریبا پوشیده بود استین هم داشت چون میدونستم گیر میده اینو انتخاب کرده بودم)
-افرین عسلم خوبه اتفاقا با کت شلوار منم ست شده
اماده شدیم رفتیم عروسی مختلط بود و کلی آدم دعوت کرده بودن من کسیو نمیشناختم ولی ارسلان از دور به دوستاش دست تکون داد بعدم رفتیم کمی دور تر از اون شلوغی سر میز نشستیم همین طور که به مردمی ک میرقصیدن نگاه میکردم چشمم به میز روبرویی افتاد مردی با هیکل غول بیابونی قیافه فوووق العاده خشن اما جذاب با چشای هیزش زل زده بود به من خیلی ناجور نگاهم میکرد از نگاهش دلم به رعشه افتاد که ارسلان متوجه حالم شد و پرسید :
-خاطره چی شد رنگت پرید
+ه ه هیچی رفتم تو فکر خوبم عزیزم
-تو فکر بودی یا به این عوضی نگاه میکردی خاطره دیدم زل زده بود بهت ببین من خودم حواسم بهش هست یبار دیگه نگاهت کنه به قران خون به پا میکنم
+عشقم چرا یهو جو میگیره تورو به من اصن نگا نمیکرد تو بد متوجه شدی
-هیسسسس ساکت شو و اونور رو نگاه کن تا اعصابم خراب نشده
دیگه چیزی نگفتم سرمو چرخوندم و به پیست رقص نگاه کردم یکم گذشت دیدم دیگه نمیتونم تحمل کنم دسشویی داشتم شدید به ارسلان گفتم منو تا دسشویی همراهی کرد چیزی نمونده بچد برسیم که دیدم سه تا دختر با لباس فوق العاده سکسی جلو دسشویی وایستادن منم نخواستم ارسلان اونارو ببینه خب بلاخره دخترام حسودن تو این موارد ازش خواهش کردم دیگه بیشتر از این نیاد جلو تر همون لحظه صدای مردی از پشت سر ارسلان اومد که رییس شرکتشون بود
-خاطره تو برو دسشویی من برم سلام بدم زشته صدام زد
+باشه تو برو منم الان میام
تو ایینه موهامو درست میکردم که در با شدت باز شد یکی اومد تو و در رو بست حتی قفل کرد وحشت زده برگشتم سمت در که دیدم همون غول بیابونی است که بهم زل زده بود
+ا ا اینجا چی میخوای نمیبینی زنونه است ؟؟؟
-خفه شو پرنسس مثل اینکه نفهمیدی چرا اینجام چرا دو ساعته کامللل زل زده بودم بهت بنظرت چرا؟
-نیا جلو به خدا جیغ میزنم
+جیغ بزن خب جیغ بزن ارسلان جونت بیاد فوقش یکیمون میشیم قاتل یا اون منو میکشه یا من اونو تو دلت کدومو میخواد جیگر؟
-تو ارسلانو از کجا میشناسی اصن تو کی هستی چی میخواای؟
+من همونی ام که آقاتون جنسایی که قرار بود بفرستم اونور آب و به جاسوس شرکت لو داد همونی ام که بخاطر از دست ندادن جنسام کارم مجبور شدم صد ها میلیون رشوه بدم فقطططط و فقط بخاطر دهن لقی ارسلان بنظرت الان نباید تلافی شو از توعه خوشگل در بیام هوممم؟؟
-ببین دردت با شوهرمه نمیدونم حق داری یا نه ولی هرچی هست با خودش مشورت کن بخدا زندت نمیزاره اگه بلایی سرم بیاد الانه که بیاد پس شر نکن
+ببین نمیدونم چرا حررفم که میزنی اینی که تو شلوارمه بیدار میشه خود ب خود لعنتییی تو خیلییی خوشگلی حیفی بخدا حیف .کل این شهرو بگردن مث تو پیدا نمیشه عروسک
-خفه شو برو عقب
من میرفتم عقب این میومد جلو یدفعه ای به ستم حمله کرد سرمو گرفت و لباشو گذاشت رو لبام زورش خیلییییی زیاد بود نمیتونستم تکون بخورم یا جیغ بزنم اما صدای دخترارو میشندیم ک میگفتن در دسشویی چرا قفله همون لحظه بود ک در با صدای بدی شکست و ارسلان وارد شد
+مرررتیکه کسکشششش چه گوووهیییی میخوری اینجا با زن من
و بعد فقط مشت هایی بود که تو صورت اون کثافت میخورد دستمو گرفت از اونجا خارج شدیم دیوانه وار ماشین میروند و جرعت نداشتم حرفی بزنم رسیدیم خونه
+تو تو تووووو خاطره تووو نتونستی ینی نتونستی جیغ بزنی کاری کنی ک با اون حیوون تنها نموونی؟ کاری ک نکرد هاااان؟
-( اگه میفهمید با زور لبای چندشش رو چسبونده بود ب لبام قطعا منو میکشت ) نه بخدا عشقم کاری نکرد باور کن نتونستم جیغ بزنم چرا باید بخوام باهاش تنها باشم
+درار لباساتو
-چی؟
+کرری؟ میگم درار لخت شو زوووود
ارسلان وقتی عصبی میشد فقط سکس ارومش میکرد تو حالت عادی هم خشن بود چه برسه به الان که تو عمرم اینجوری ندیده بودمش
-عزیزم الان خیلی عصبانی هستی بزار یکم اروم شی
+خفه شو خفه هرکاری بهت گفتم بکن اون روی سگمو نیار بالا دهنت کار نکنه دستت کار کنه
-این چه طرز حرف زدنه ارسلان احترامتو نگه دار به من دستور نده
+خاطره میام میزنم تو دهنتااا میگم لخت شووو
با دادی ک زد فهمیدم اوضاع خیلی خرابه لباسمو در اوردم فقط لباس زیر تنم بود
نشست رو مبل و پاهاشو باز کرد اشاره کرد به کیرش فهمیدم چی میخواست رفتم بین پاهاش رو زمین نشستم کمربندشو باز کردم کیرشو در اوردم خیلی کلفت بود همیشه موقع سکس دردم میگرفت اروم بالا پایین کردم با دستم یکم مالیدم بعد سرشو گذاشتم تو دهنم عقب جلو کردم بعد چند تا عقب جلو کردن وحشی شد سرمو گرفت فشار داد کیر کلفتش رفت تو حلقم عوق زدم در نیاورد داشتم خفه میشدم چند بار این کارو تکرار کرد سرفه میکردم و از چشام آب میومد
+آااه افرین دختر خوب همینه تو الان سگه منی سگی ک داره کیر اربابشو لیس میزنه بلیس زود باش
-سرمو بردم پایین از زبونمو گذاشتم رو تخماش کشیدم بالا تا سرش آخی از سر لذت کشید و موهامو گرفت پرتم کرد رو مبل دستشو گذاشت رو گودی کمرم بیشتر خمم کرد کیرشو یکم مالید به کسم بعد تنظیم کرد رو سوراخش
-وایسا تف نزدی خشکه پاره میشم
+منم میخوام پاره شی
تا اومدم حرفی بزنم تا ته کرد تو کصم جیغی از رو درد کشیدم که محکم با دستش زد رو باسنم
-آاااخ ارسلان توروخدا ارووم تو رو خدا مردددم ااااییی
+هیسسسس تو هرزه ی منی جنده ی منی امروز باید تاوان پس بدی امروز فقط من حال میکنم نه تو
بعدش انگشتشو کرد تو دهنم که جیغ نزنم یکم تو اون حالت منو کرد بعد اومد روم زل زد به چشام و اروم اروم سرشو کرد تو سوراخ کونم …چند ماهی بود از عقب نداده بودم سوراخم خیلییییی میسوخت التماس کردم از پشت نکنه گوش نکرد کیرشو میکرد تو سوراخ کونم بعد در میاورد میکرد تو کصم هر دوتاشو باهم میکرد
+هوووم هر دو تا سوراختو باز کردم تو مال خودمی هرجوری بخوام میکنمت جرررر داری میخوری زیرم خاطره
-آااه ارسلان اااااااخ یواش تر
تا ته تو کصم تلمبه میزد واقعا درد شدیدی زیر شکمم داشتم گلومو فشار میداد و سیلی ب صورتم میزد بلندم کرد چسبوند ب دیوار دستامو از پشت گرفت محکم تلمبه میزد با هر تلمبه فشار میداد تا ته داخلم بغلم کرد برد رو تخت با دستمال دستامو به میله تخت بست
+بگو کیر میخوام بگوووو تا بکنم داخلت
-ارسلان عزیزم توروخدا تمومش کن حالم خوب نیس
+تا نگی من لفت میدم دیر ارضا میشم خودت عذاب میکشی
-باشه باشه ارسلان میخوااامت بکن توش
+اسمشو بگووو چی میخوای چییی؟
-همونی که باهاش جررررم دادی
+چییییی؟؟ بلند بگو
-وااایی ارسلان کیرتو میخوام کیرررر
+کیر میخوای ؟ بیا اینم کیر دهنتو باز کن
اومد بالا سرم کیرشو بکنه تو دهنم ولی نذاشتم
-نکن توروخدا اون رفته تو کون و کصم نمیتونم الان ساک بزنم
+غلط میکنی مگه دسته توعه بعدش موهامو محکم کشید که اخی گفتمو از فرصت استفاده کرد گذاشت تو دهنم یکم ساک زدم بعد دو تا از انگشتاشو کرد تو کصم تند تند تلمبه زد تا اینکه جیغی زدمو ارضا شدم دستامو باز کرد منو برگردوند افتاد از پشت رو من کرد توم
+آااخ چه کصی داری خاطره هم تنگه هم داغه هم تپله سیر نمیشم ازت خیلی سکسی تو خیلیییی اااااووه اوووووفففف
بعدشم کشید بیرون سرمو گرفت چهار زانو نشستم
+زبونتو بیار بیرون
آبشو پاشید رو زبونم صورتمم کثیف شد بعدم یه سیلی اروم بهم زد و گفت :
+پاشو خودتو جمع کن دفعه آخرته از این غلطا میکنی منو تو این شرایط صدا نمیزنی دیدی که هنوز تقصیر تو نبود تاوان پس دادی خدا به دادت برسه اگه چیزی بخواد تقصیره تو باشه که راهه خلاصی نداری (راستش زیادی واسم خشن بود اما خوشم اومد )

تمام…

نوشته: خاطره


👍 4
👎 13
18001 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

837993
2021-10-18 00:57:03 +0330 +0330

خعلی تاثیر گزار بود ریدی

1 ❤️

838012
2021-10-18 01:47:49 +0330 +0330

az posht mashin ,omadin posht mobl?wtffff

0 ❤️

838015
2021-10-18 01:52:51 +0330 +0330

املا و نگارش صفر
تحریک صفر
واقعیت صفر
کستان ۱۰۰

احمق کودن، کیرم تو دهن همون ارسلان خیالیت

3 ❤️

838016
2021-10-18 01:54:19 +0330 +0330

همونجایی ک نوشتی موقه عصبانیت سکس ارومش میکنه دقیقا معلومه کستانی بیش نیست.

1 ❤️

838060
2021-10-18 08:04:41 +0330 +0330

دستت درد نکنه .چند روز یبس بودم و نریده بودم.داستانت کمکم کرد راحت برینم

3 ❤️

838072
2021-10-18 09:50:50 +0330 +0330

هیچی

0 ❤️

838079
2021-10-18 11:04:23 +0330 +0330

کیرم‌تو داستانت

1 ❤️

838099
2021-10-18 13:25:09 +0330 +0330

الان تو تاوان چی رو پس دادی؟
اون خایه مالی کرده ادم فروخته بعد تو تاوان پس دادی!
من جای تو بودم چنان مادری از ارسلان کسکش میگاییدم که یادش بره از کجاش باید برینه.

2 ❤️

838107
2021-10-18 14:16:41 +0330 +0330

احتمال تو ارسلانی و غول بیابونی واسه انتقام تورو جلو خاطره کرده. چون مشخص کونی هستی و میخاری

1 ❤️

838121
2021-10-18 16:08:02 +0330 +0330

حیف کیرم که بخوام حواله داستانت کنم

1 ❤️

838123
2021-10-18 16:26:37 +0330 +0330

[ -د نه دیگه ارایش چشات غلیظه رژ نزن اگه میزنی کم رنگ باشه ]
عجب کسشعر نابی… مگه میشه یه زن آرایش کنه و چشماش ، آرایشش خیلی غلیظ باشه ، و رژ لب نزنه… فکر کنم این برای هالوین آرایش میکرده. با اینکه من اصلا از آرایش سر در نمیارم، ولی فکر کنم این حالت دیگه خیلی احمقانه باشه…

شوهرت که سادیسمیه… تو هم احتمالا مازوخیستی که دوست داری اینجوری زندگی کنی… خوب کس مشنگا برین پیش یه روانپزشک خوب و درمان بشین احمقا

1 ❤️

838173
2021-10-19 00:48:45 +0330 +0330

غرور نداری؟
بهت بر نخورد؟
اونجور کرد دهنت یه گاز میگرفتی دیگه از این گوه خوریا نکنه
البته اگر واقعیت باشه
ولی خیلی غلط داری
خیلی توصیف صحنه ضعیف بودی امیدوارم بهتر بنویسی
ولی جون مادرت دوباره از این گوه خوریا کرد کیر و خایشو گاز بگیر بمیره مرتیکه قرومساقو

0 ❤️

838439
2021-10-20 15:35:57 +0330 +0330

من همون مورد ۲ هستم
پراید مدل ۷۸ فوری فروشی رنگ سفید

0 ❤️

838479
2021-10-20 21:49:52 +0330 +0330

خاک بر سر تو و اون ارسلان که حتی فهم و شعور نداره که با حیوان که نمیخواد‌ سکس کنه پس کجای این رابطه عشق هست ؟ یعنی هر گوهی خورد خوبه ؟ این لذت بخش هست برای شما ٪ ؟ من که چنین چیزی و حیوانی می‌دونم همین . نه لایک و نه دیسلایک . هیچی چون بی اهمیت باید باشم

0 ❤️

839763
2021-10-29 19:52:40 +0330 +0330

الان کی رسیدین خونه من نفیمم نمیشه اسلان نمیفهمم !!!

0 ❤️