تجاوز وحشیانه

1399/09/03

این موضوعی که راجبش میخوام بگم کاملا واقعی هست و 5ماه پیش برای من اتفاق افتاده فقط داستان نیست یه خاطره تلخه
اسم من پرنیاس 22سالمه من هیکل خیلی خوبی دارم هیکلی که بارها بخاطرش از طرف آقایون مورد آزار قرار گرفتم
من مورد تجاوز شخصی قرارگرفتم که هنوزم نمیدونم کی بود و دلیلش چی بود
با ماشین از خونه راه افتادم یه ماشینی هی به چشم میخورد اما فک میکردم هم مسیرم و توجه نمیکردم
با دخترداییم رفتم کافی شاپ بعد رسوندمش خونشون
وقتی نزدیک به خونشون شدم دوباره همون ماشین رو دیدم انگار
و متوجه شدم که این دنبالمه
اما هیییچ قیافه ای ازشون توو تاریکی شب مشخص نبود و شیشه های ماشین کاملا دودی و خیلیم نزدیک نمیشد بهم
خلاصه کلی مسیر رفتم و همچنان دنبالم بود تا اینکه توو یه خیابونی تونستم بپیچونمش و مسیرمون‌کاملا جدا شد
منم حدودا دو سه تا کوچه پس کوچخه رفتم به مغازه ای که کار داشتم برسم
ماشین پارک کردم دورتر از مغازه چون جایی که قرار بود برم توو یک محوطه بود که حالا توضیح کامل نمیدم
خلاصه ماشین خیلی دور بود ازم
کارمو انجام دادم حدودا پنج دقیقه زمان برد،داشتم برمیگشتم طرف ماشین دیدم همون یارو یهو ترمز گرفت کنار ماشین بعد حرکت کرد من هم تعجب کردم ک چطور پیدام کرد هم از دور دیدمش با خودم گفتم خب دیده ماشین خالیه رفته دیگه
نزدیک ماشین که شدم یهو یکی از پشت بلندم کرد همزمان دهنمم گرفت دویید طرف ماشینش و انداختم توو ماشین یک نفر دیگم عقب بود که منو کاملا قفل کردن و یک نفرم راننده
کلا صورتاشون با اسکارف بسته بود با ماسکایی که پلیس استفاده میکنه
دهنمو همچنان محکم گرفته بود و دستامم قفل کرده بود
یکی دیگم پاهامو
هیییچیم نمیگفتن
من اینقد شوکه شده بودم که چشام تار میدید
و وقتی شوک بهم وارد میشه اصلا گریم نمیگیره گیج میشم
بردنم طرف یه خونه باغ تقریبا وقتی پیادم کردن دیدم
دونفر دیگ پیاده شدن رفتن به طرف یه اتاقی که توو حیاط باغ بود
اون اصل کاریم گفت پیاده شو
من شروع کردم به جیغ و داد فحش فحش کاری
بعد خندید گفت هرچی داد بزنی فقط خودتو الکی خسته میکنی
پیاده شو
باز منم الکی جیغ و داد میکردم پعد پاهامو کشید سمت در
بغلم کرد روی شونش گذاشتم اروم اروم میرفت طرف خونه
خییییلی ترسیده بودم اخه شهری که ما زندگی میکنیم کشت و کشتار کم نداره
بردم توی خونه یهو چشمم افتاد به کنار کتش که تووش اسلحه بود
واای خییلی حالم بد بود هرلحظه مرگ جلوی چشام بود
انداختم روی تخت وایساده بود بالا سرم قد خییییییییلی بلند داشت و خیییلی هیکلی بود کت چرم تنش بود شلوار جین سورمه ای
صورتشم بسته وااای وقتی سر و شکلشو میدی واقعا شبیه قاتلا بود
خیییلی ترسیده بودم میترسیدم بهش نگاه کنم حتی سریع سرمو مینداختم پایین
شروع کردم به صحبت کردن ک ولم من کن اینا توجه نمیکرد
نشست روی مبل دستامو محکم فشار داد صورتمو لیس زد و قربون صدقم میرفت منم یه سره جیییغ یه سره فحش
یهو عصبی شد رفت از توی آشپزخونه یه قمه برداشت گذاشت روی گردنم درحالی که اسلحم توی کتش بود من دهنمو بستم خودم از ترس صدام درنیود با سر چاقو کشید روی گردنم درحدی که گردنمو یه خورده خونی کرد درحدی که خون اومد ازش
شروع کرد ب مکیدن گردنم بعد میگفت پرنیا من عاشقتم نمیخوتم آسیب برسونم بهت عصبیم نکن
دستام میلرزید صدای قلبمو توو سرم میشنیدم سرشو برد تو گردنم و وحشیانه مک میزد منم خودمو میکشیدم عقب و التماس میکردم
بغلم کرد بردم توو اتاق هی سعی ب بوسیدنم داشت منم فقط دستو پا میزدم
دستامو با یه دستش قفل کرد بود پاهای سنگینشم روی پاهام گذاشته بود با یه دستش دکممو باز میکرد من بدنم توو پری دارم
شورت و سوتین قرمزم پوشیده بودم بیشتر سکسیم کرد بود
دکمه پیراهنو که باز کرد زبونشو کشید لای سینه هام بعد میگفت من آرزوتو داشتم همیشه پیراهنمو دراورد شروع کرد دوباره به مگ زدنای وحشیانه گردنمو اینقد وحشتناک گاز میکرد و میکشید که همراهش من سرمو بلند میکردم چون حس میکردم الان گوشتو میکنه زخمم میسوخت همزمان
سینه هامو اینقد فشار میداد و مک میزد که جیغ میکشیدم
جفت دستامو با دستاش گرفت همیینجوری میرفت پایین شکممو‌میخورد گاز میگرفت دستامو انقد فشار میداد که از مچ به پایین دستام کبود شده بود خون نمیرسید بهشون
میخواست شلوارمو در بیاره مجبور بود دستامو ول کن منو هی دست و پا میزدم اینجا بود که زدم زیر گریه میگفتم توروخدا ولم کن
بعد کلی کلنجار رفتن زد محکم توو گوشم دهنمم گرفت اسلحه رو از کتش که پایین تخت انداخته بود برداشت و گفت میکشمت پرنیا
باید مال من باشی کار من و تو امشب تموم نمیشه
صدات دربیاد هم تورو میکشم هم خودمو من وااااقعا داشتم میمرد از ترس با اون هیکل با اون صورت بسته اسلحم داشت روانیم بود
هرلحظه دوس داشتم بیهوششم که نبینم فقط چشام سیاهی میرفت
آقااا این وحشی تر شد شلوارمو در اورد شورتمو پاره کرد وقتی کسمو دید گفت اخ منم لال شده بودم کااامل چشم ب اون اسلحه میخورد مورمور میشد تنم
زبون می کشید روی کسم اروم اروم باز میرفت روی رونمو‌ زبون میزد
مک میزد بعد کلی زبون زدم کل کسمو کرد توو دهنش با ولع میخورد
دوباره زبونشو میکشید از بالا تا پایین هی اوووم اوووفم میکرد
اولش اروم بود یهو دوباره وحشی شد مک میزد شدید گاز میگرفت کسمو منم داد میزدم از درد چوچولمو گاز میکرد یا محکم میکشید زبونشو خیلی دردم میگرفت
بلند بلندم ناله میکرد تا میخواست زبونشو ببره توو کسم چون پرده داشتم یهو میپریدم و خودمو میکشیدم عقب
یهو سرشو اورد بالا تیشرتشو دراورد اوووووووف چه دزدی بود هه
سیکس پک پووست سبزه خیلی هیکلی بود ولی صورتشو جز چشاش و لباش نمیدیدم پاهامو اورد جای صورتمو کسمو میخرد گاز میگرفت
سوراخ کونمو لیس میزد میومد تا بالا
زمانی زیادی گذشت
شلوارشو دراورد واااای چه کیییری خیییییلی بزرگ بود اصلا حس میکنم اون پسر یه غول واقعی بود کیرش هم پهن بود هم دراز
سبزه تیرم بود میمالوند روی کسم من باز شروع کردم ب گریه و التماس هی فشار میداد هی خودمو میکشیدم عقب یا با دستم هولش میدادم چندبار تکرار کرد
پاهامو گرفت کشیدم طرف خودش یه لیس پر تف زد
یا فشااار خیییییلی زیاد و وحشتناک کیرشو کرد توو کوسم جیییغ کشیدم دهنمو گرفت گفت قربونت برم من الهی دورت بگردم الهی فلا ن فلان چندتا تلمبه اول اروم بود بعد تند تند میزد من دیگ از هیچی فقط از درد گریه میکردم همچنان دهنو گرفته بود میگفت کست مال منه من میکنم و فقط من میخورم نمیذارم دست کسی بهش برسه
نفس تنگی شدید گرفته بودم خودشو انداخته بود روم
من فقط رومو برمیگردوندم و چشم میخورد ب اسلحه ک سرش طرف من بود و یا با دستام صورتمو میگرفتم گریه میکردم
کیرشو میاورد بیرون کلا قرمز بود از خون
یه نگاه انداخت ب کسم دید پره خونه
رفت پایین من باااااورم نمیشد داشت خونمو لیس میزد خونی که با ترشح قاطی شده بود با ولع میخورد انگار سس ریختن روی ساندویچ
من دیگ حالی نداشتم حتی حال گریه کردن و جیغ زدن
انگار یه چیزی از وجودم کم شد بود اونم از شهوت چنگ میکشید روی شکمم
اسلحه برداشت رفت شرتشو پاش کرد از توی آشپزخونه انرژی زا وخوراکی اورد گفت بخور بزوووور میخواست توو حلق من جا کنه من فحش میدادمش خیییییلی عصبی شده بودم خیلی دوس داشتم واقعا بکشتم اون موقع ترجیحم هم بود
یه بطری آب معدنی بزرگ یه نفس خورد
بعد گفت بیا میوه بخور ضعف کردی عشق من
واااای من هرلحظه بیشتر متنفر میشدم از پسری ک نمیدونستم کیه
با دستم میزدم ب دستش پرت میکردم میوه رو
رفت توو مستر همون اتاق دقیقا روبروی تخت بود
درو باز گذاشت جلو من کیرشو میشست دوش دستش بود
اومد بیرون من برگردوند من فک میکردم تموم شده
سرشو برد لای کونم لیس میزد هی میخورد انگشتشو میبرد توو کونم لیس میزد توو همون حالت سرشو برد توو زیرم اوردم بالا نشوندم روی
نمیدونی چه جوووری میخورد انگار توو عمرش کس ندیده خودمو انداختم روی تخت
باز شروع کرد ب خوردن وااای ایندفه همراه با لیسیدن انگشتشو کرد توو کوسم یهو انگار تموم یه چیزی از توی سرم اومد توو کوسم و انگار میخواست بپاشه چشام اشکی شده بود اینبار از لذت
پاهام ناخوداگاه میلرزید بدنم منقبض ضربان قلبم بالا رفته بود چشامم بسته میشد شروع کردم به کشیدن موهاش
داد میزدم
اونم وحشی تر میشد و اوووم اووم میکرد ما بینشم میگفت آبتو میخوام لعنتی احساس کردم خالی شدم یه آبم ا‌مده بود ب ارگاسم کامل رسیده بو‌دم دوتا انگشتاشو اورد بیرون کلا سفید بود از آبم تا ته کرد توو دهنش گفت من همین ابتو میخواستم همین آب خوش مزت
از رو تخت بلندم کرد بغلم کرد و کیرشو برد توو کسم نمیدونم چرا چطور کسم دااغ شده بود دیگ اون درد اول نداشت و کاملا خیس بود
دوباره انداختم روو تخت کیرشو برد توو نگه داشت واای نبض کسم میزد اوونم میگفت وااااای چه داااغه اوووف چه دوس دارم بذار بمونه همینجا نزدیک یه دقیقه همونجوری نگه داشت و بعدش وحشیانه میکرد
مووهامو میکشید محکم محکم تلمبه میزد
دیگ باز شروع کردم ب التماس و خواهش که بسه دیگ کشتیم
و واقعا داشتم از حال میرفتم دیگ
خلاصه بعد ساعت ها ک بیشترش خوردنش بود
تموم شد
ساعتو‌ نگاه کرد گفت توروخدا یه چی بخور پرنیا نمیخواستم اینجوریت کنم دست خودم نبود
اما در عوضش دیگ تو مال منی من ب ارزوم رسیدم
با من باش تورم به هرچی ارزو داشته باشی میرسونم من میام دوباره
امیدوارم منو بخشیده باشی و باهام بمونی وگرنه دوباره مجبورم بزور مال خودم کنمت ایندفعه برای همیشه
الانم میبرم میرسونمت جای ماشینت بعدم خونتون
منم میگفتم باشه منم باهات میمونم ب شرط اینکه بذاری ببینمت
میگفت نه نمیدونم الان کار درستیه یا نه ولی خخخیلی زود میبینیم
شایدم هرروز داری میبینم
اما من نمیتونم تشخیص بدم این کیه و کی میتونه باشه
اخه پسرای زیادی دنبالمن و من بهشون بها ندادم
شاید اینجوری سکسی تعریف کرده باشم اما مرگ با چشام دیدم و خونه نشین شدم از ترس و یه ترس عجیبی همیشه درونمه

نوشته: پری


👍 9
👎 20
51801 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

778183
2020-11-23 00:21:45 +0330 +0330

من پسره رو میشناسم اسمش نکیساست 🤣


778192
2020-11-23 00:34:41 +0330 +0330

عزیزم مثل اینکه فیلم هندی زیاد میبینی
کاش یکی بیاد منو ببره با همون شرایط خونه هم بر نمیگردم دیگه میمونم باهاش

3 ❤️

778193
2020-11-23 00:35:10 +0330 +0330

اگر قصه است که هیچ اگر واقعیته صبر کن خواستگاریت که اومد از صداش تشخیصش میدی!! ولی اگر به پلیس شکایت کنی بهتره مادرشو میگان…

3 ❤️

778225
2020-11-23 01:17:52 +0330 +0330

منم میشناسمش همون نکیساس که امیر میگه پایین‌ خونتون

1 ❤️

778236
2020-11-23 02:12:24 +0330 +0330

فیلم میلم زیادمیبینی؟
فک کنم فانتزی جقت همینایی بودکه تعریف کردی
مگه میشه انقدرباهات وربره وحشری نشی
بنظرم فیلم نامه نویس خوبی میشی فقط یه کارگردان چسقل مسقل هم پیداکنی اونوقته که نویدمحمدزاده میادبرات لیس بزنه وتوفیلمت بازی کنه🤣

3 ❤️

778265
2020-11-23 03:43:18 +0330 +0330

هیچکس نمیاد داستان تجاوزشو محض جق دیگران تعریف کنه
من کسیو که واقعا بهش تجاوز شده دیدم که یادآوریش براش شکنجس

2 ❤️

778289
2020-11-23 07:56:50 +0330 +0330

فیلم

فیلم خشن و تهوع آوری بود. حد اقل اسم فیلم را بگو بریم ببینیم. شاشیدم توی فیلم‌های خشن.

ها کـُ‌کا

1 ❤️

778290
2020-11-23 08:14:34 +0330 +0330

من فکرمیکنم ۵ماه پیش خیلی گرم بودچجوری تواون گرما کت پوشیده اونم چرم ؟؟؟

1 ❤️

778297
2020-11-23 08:50:59 +0330 +0330

کسشعر تخماتیک

0 ❤️

778310
2020-11-23 09:37:33 +0330 +0330

عزیزم با اینکه بخاطر تجاوز بهت ناراحتم اما باید بگم خودتم کرم داشتی. یه دوست دختر داشتم سال ۹۰. اونم برام تعریف کرد که یه بار یکی از هم محلی هاش با ماشین سوارش کرده برده بیرون شهر بهش تجاوز کرده. اونجا میگفت به پسره التماس میکرده ولش کنه اما بعدها به من اعتراف کرد ازین که پسره زوری میکردش داشته لذت میبرده. پس نتیجه میگیریم اولش زوری بوده بعد خودت خوشت اومده اوکی شدی

1 ❤️

778313
2020-11-23 09:42:24 +0330 +0330

جونم دیگه راحته کارت

0 ❤️

778335
2020-11-23 12:34:53 +0330 +0330

چقد چندش :/میگه خون کصمو خورد

0 ❤️

778488
2020-11-24 12:23:06 +0330 +0330

کاری ندارم داستان واقعیه یا نه ولی اونایی که مورد تجاوز قرار میگیرن معمولا بخاطر تبعات بعدی خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی نمیرن شکایت کنن خصوصا تو شهرهای کوچیک که زود انگشت نما
میشن تو محیط

0 ❤️

778631
2020-11-25 06:59:06 +0330 +0330

دلنوشته ایی از کونی محل که خیلی وقته کسی نکردتش وحسابی هوس کرده اینجوری مورد تجاوز قرار بگیره😂😂

0 ❤️

778667
2020-11-25 15:24:45 +0330 +0330

Ok

0 ❤️

778672
2020-11-25 16:38:23 +0330 +0330

جوری تعریف کردی انگار جیمز باند یا ام آی 6بهت تجاوز کردن

1 ❤️

778844
2020-11-26 16:04:22 +0330 +0330

چجوری با ماسک اون همه خورد واست؟؟

0 ❤️

784856
2021-01-05 06:09:57 +0330 +0330

چرت بود😐

0 ❤️Top Bottom