تعیین رشته خاص

  امتحان آخر بود سال اول دبیرستانم تموم شد اقا من میرم مکانیک فنی حرفه ای منم که دارم میرم ریاضی منم میرم تجربی اکثرا ریاضی می خواستن برن یا تجربی منم به کامپیوتر علاقه داشتم باید می رفتم فنی حرفه ای کامپیوتر میلادم گفت منم می رم کامپیوتر. ناظممون اومد با شوخی گفت برید برید دنبال چیز بازیتون ما هم از در مدرسه زدیم بیرون. هر کی به یه مسیری می رفت که میلاد سر صحبت باز کرد من خونه یه لب تاب دارم مدلش پایینه ولی خوبه خیلی به کامپیوتر علاقه دارم منم گفتم دنیا دنیای اینترنته بهترین رشته کامپیوتره بعد گفتم مدل لب تابت چیه گفت ایسر تا حالا کار کردی با لب تاب گفتم نه گفت خوب بیا بریم یه نگاهی بنداز گفتم مزاحم نباشم گفت نه بابا هیچ کی خونه نیست خونوادم رفتن مسافرت منم باید فردا یا پس فردا برم گفتم باشه بریم یه کورس ماشین بود تا خونشون رسیدیم رفتیم بالا طبقه 5 یه مجتمع بود خونه خوبی داشتن وارد اتاق میلاد شدیم لب تابش رو میز بود روشن کرد اینترنتش وصل بود گفت تا تو ه کس چرخ بزنی توی گوگل منم برم یه چیز بیارم بزنیم تو رگ .من سرگرم ور رفتن با لب تابش شدم میلادم رفت سمت آشپزخونه بعد مدتی با یه سینی پر از مخلفات اومد چیپس ماست موسیر میوه تخمه یه بطری اب معدنی گفتم بابا چه خبره یه چایی هم کافی بود سر بطری اب معدنی باز کرد یه مقدار کمی برام ریخت وهمون مقدار واسه خودش گفت بزن روشن شی گفتم چیه گفت عرق بابام کش رفتم یه یک لیتر البته فکر کنم تا الان فهمیده...


  هیچی پیک اول زدیم اوم معده خای با یه کمی دلستر چیپس ...داغ شدم میلاد گفت چطور بود دست از بابامه ؟گفتم خیلی خوبه ولی من تا الان دو سه بار بیشتر مشروب نخورده بودم که در همین حین پیک دوم سنگینتر ریخت تا به خودم اومدم دیدم لیوان آورده بالا میگه به سلامتی منم بردم بالا و خوردم بدجور سوزوند رفتم لب پنجره پنجره رو باز کردم کولر جواب گو نبود خیلی گرمم شده بود که میلاد اومد سمتم از جیب شلوارش یه نخ سیگار در آورد روشن کرد دو تا کام گرفت داد دست منم دو تا که گرفتم سرم سبک شد گفتم یه پا خلافی واسه خودت سیگار دوباره دادم دست میلاد رفتم نشستم کنار میز میلاد سیگار که کشید اومد نشست سرمیز پیک سوم ریخت گفتم من دیگه دارم می ترکم گفت اینو بزن دیگه نمی ریزم اینم پرتر از قبلی ریخت تا به خودم اومدم رفتیم بالا یه قاشق ماست گذاشتم تو دهنم افتادم همون جا کنار میز رو تخت همه چی داشت دور سرم می چرخید که میلاد بغلم دراز کشید گفت چطوری گفتم دارم می ترکم هیچی حس نمی کنم خندید گفت بابا بازی در نیار سه تا پیک عرق خوردی دیگه بعد دستش اورد سمت کیرم و گرفت گفت الان یعنی حسی نداری این چیه گفتم بابا خیلی داغم دارم منفجر میشم چه برسه به اینکه دستتو حس کنم یه کم بیشتر با کیرم ور رفت و گفت یعنی الان هیچ حسی نداری گفتم میلاد بی خیال تو همین حین دستشو بزور کرد تو شلوارم و شروع کرد با کیرم ور رفتن الانم حسی نداری کیرم نیمه خیز شده بود گفتم بابا غلط کردم دارم دارم میلاد دارم گفت نه دیگه دیر گفتی که دست کرد تو کونم با انگشتش سوراخ کونمو پیدا کرد یه بند فرو کرد شروع کرد به چرخوندن انگشتش تو سوراخم گفت الان چی حسی داری گفتم میلاد دارم بس کن از اون اصرار از من انکار شلوار وشرت منو درآورد یه بیست دقیقه داشت با سوراخم ور میر فت که من دیگه شل شدم و میلاد تونست منو کامل برگردونه و به دمر بخوابونه همونطور که داشت بند کمر بندشو باز می کرد تا شلوارشو در بیاره یه بالش گذاشت زیر شکمم یه خارش ریزی سوارخم داشت که پرسید تا حالا دادی گفتم با تکون دادن سر بهش حالی کردم نه دیگه خجالت می کشیدم برگردم و بهش نگاه کنم تو دامش افتاده بودم که از روم بلند شد چهار زانو جلوم نشسته بود سرمو بلند کردم دیدم با یه کیر راست کرده جلومه با نوازش کردن سرم بهم فهموند براش بخورم گفتم تا الان نکردم از این کارها نخوردم ندادم که سرم با دستش به کیرش نزدیک کرد و آروم آروم کله کیرشو توی دهنم جا کرد با بی میلی سر کیرشو یه دو دقیقه ای خوردم هموجوری داشت با سوراخم ور می رفت که هر چی بیشتر با سوراخم ور می رفت من با ولع بیشتری کیرشو می خوردمدوباره رفت پشت من با دو تا دستش سوراخمو وا کرد و توش تف ریخت بعد با انگشتش شروع کر به بازی کردن یه دوسه دقیقه که بازی کرد خارشم بیشتر شد گفت کونتو بده یه کم بالا مثل موم تو دستش بودم نمی دونم بخاطر مشروب بود یا چیز دیگه دادم بالا گفت اگه ندادی اولش می سوزه گفتم بخدا ندادم گیر دادیا که س کیرشو که داشت میومد تو سوراخم حس کردم سوزش کمی داشتم و شل شدن رون های پاهام داشتم حس می کردم گفت درد داری گفتم نه که کل کیرشو جا کرد و روم خوابید قوس کمرم و قمبلی کونم باعث شده بود که تا ته جا کنه کونم کیرشو قشنگ تو خودش جا داده بود یه یه دقیقه ای همینجوری روم خوابیده بود که آروم کیرشو تا نصفه آورد بیرون و دوباره داد تو و همینجوری شروع به تلمبه زدن کرد چنان حالی به من داشت می داد که تو عمرم تجربه نکرده بودم همین حین بود گفت چطوره ؟ گفتم خوبه یه پنج دقیقه ای تلمبه زد بعد در آورد گفت بلند شو دستاتو تکیه بده به میز مثل موم تو دستش بودم همین کارو براش کردم سر پا کیرشو جا کرد همونجور که تلمبه می زد شروع کرد با کیرم ور رفتن و یه جورای برام جق زدن به یه دقیقه نشدکه آبم اومد تو حال خودم نبودم که تلمبه هاش تند تر شد با لرزش بزرگی که داشت عمق وجودم گرم شد آبشو که تو کونم خالی کرد و سبک شد کیرشو درآورد من همونجوری تکیه داده بودم که با دستمال کاغذی کونمو پاک کرد رو زمین که ابم ریخته بود پاک کرد منم رفتم دستشویی خودمو شستم . اومدم شلوار پوشیدم نشستم میلادم خودشو شست و اومد نشستیم پیش هم پرسید چطور بود من که ازش خجالت می کشیدم گفتم بد نبود یه ماچم کرد گفت بین خودمون می مونه اگه هوامو داشته باشی من با سرم یه رضایت بهش دادم گفت یه پیک دیگه بریزم گفتم نه باید برم دیر میشه مادرم اینا نگران میشن خدا حافظی کردم و از خونه میلاد زدم بیرون نصف راهو نرفته بودم که سوراخم چنان خارشی داشت که داشت منو دیونه می کردزنگ زدم به خونه مامانم گوشی ورداشت با هر بهانه ای که شده و اینکه امتحان اخرو دادم و کاری ندارم و قراره با بچه ها بریم بیرون ..و...تا شب خونه رو پیچوندم برگشتم سمت خونه میلاد زنگ در زدم میلاد از تو ایفون گفت چی شده برگشتی گفتم اومدم یه پیک دیگه بزنم اون روز تا شب دوبار دیگه به میلاد دادم فرداش قبل از رفتن میلاد یه بار دیگه بهش دادم .......


  نوشته: حمید

 • 7

 • 20
 • نظرات:
  •   saeedno15
  • 8 ماه
   • 3

  • تویی که جنبه مستی نداری با سه تا پیک سرت گیج میره خب نخور که هم بگا نری هم کونتو سوخت ندی برادر, به قول تتلو: کونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه (biggrin)


  •   Javadrst46
  • 8 ماه
   • 1

  • اینقدری که توی ۲۴ ساعتی جنده نمیده


  •   Mustang.gt
  • 8 ماه
   • 11

  • خوبه رشته کامپیوتر انتخاب کردی افتادی دست میلاد وگرنه میرفتی دنبال مکانیک میل شاتون کمباین میکردن تو کون نشسته ات


  •   Terminator1
  • 8 ماه
   • 2

  • یکی کمه دوتا غمه سه تا خاطر جمه (biggrin)


  •   Mandil.hot
  • 8 ماه
   • 8

  • با سه تا پیک کون رو به گا دادی؟
   حرمت پیک و عرق رو هم شما کونی ها به گا دادید.


  •   Mr.smart
  • 8 ماه
   • 4

  • داستانت حتی اگه کاندومم میکشیدبازمشکل داربوداینقدرکه کون کونکی زیادشده چندسال دیگه رشته اوبنمانی هم میاددیگه مشکلی واسه انتخاب رشته ندارید.


  •   samsepg
  • 8 ماه
   • 4

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره. ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   HYPERMAN98
  • 8 ماه
   • 6

  • حمید جان، به امید روزی که بزرگترین مهندس کامپیوتر جهان بشی


   لوگوی شرکتت هم عکس یه کون پاره باشه


   شما آینده سازان این مملکت هستید


   هر که هم لایکت نمیکنه چشم نداره پیشرفتتو ببینه


   مثل خودم


  •   Drax
  • 8 ماه
   • 5

  • شاعر می فرماید:
   ( مث موم تو دستش بودم نمیدونم بخاطر مشروب بود یا جیزای دیگه ...)


   قطعا مشروب نبوده گلم چون مام میخوریم و تا حالا نشده بخاطرش کون بدیم.
   همون یاچیزای دیگه بوده.
   علی یارت


  •   samsepg
  • 8 ماه
   • 1

  • سکس، هر نوعش، با هرکس (غریبه یا همکلاسی مدرسه یا دوست)، با هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه. حتی دو تا نوجوون بچه مدرسه ای هم ممکنه توی کنجکاوی های جنسیشون، به سادگی آلوده بشن و به اون یکی منتقل کنن.


   مخصوصاً توی مستی یا نشئگی، بیشتر باید حواستون باشه که به فنا نرید. اگر کاندوم ندارید محکم بگید «نه» یا فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالوندن خودتونو ارضا کنید.


   سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره. ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   iman.shahvanii
  • 8 ماه
   • 2

  • بیا منم عرقهای خوبی درست میکنم مطمئنم خوشت میادچاقال


  •   nasrin1980
  • 8 ماه
   • 2

  • سایت رو به کثافت کشیدید، همش شده گی، دروغ قابل تحمل تر از این داستانهاست. هرچند اینم دروغه


  •   charles23
  • 8 ماه
   • 3

  • کامنت ساریناا خلاقانه بود هوش اکتشافی بالا دمت گرم بازم بنویس دفعه دیگه رئیس اپل رو بذار داستانت باهاش عرق بخوری.تو از اونایی که عکس سکسی میبینن بعد میرن میگن اینجوری کردیم


  •   parto_banoo
  • 8 ماه
   • 5

  • یهو به خودت اوندی رفتی خونه خالی
   یهو به خودت اومدی دیدی کونت پاره اس
   منم یهو به خودم اومدم دیدم دیسلایکو تا دسته کردم تو کونت


  •   Caboos1
  • 8 ماه
   • 1

  • با سه تا پیک خودتو به باد دادی؟ جای دیگه بهت پیشنهاد مشروب دادن سه پیک بیشتر نخور که ایل و تبار رو به گا میدی الدنگ
   حمید حرمت داره نه لذت عقب مونده
   یه پیک دیگه بریزم؟


  •   پروفسور بالتازار
  • 8 ماه
   • 1

  • یعنی کوندهی الان شده یه رشته خاص که اسم داستان رو گذاشتی تعیین رشته خاص؟


  •   Ginglz
  • 8 ماه
   • 0

  • کامپیوتر منم خرابه..خخ


  •   samsepg
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • حتی دو تا نوجوون بچه مدرسه ای هم ممکنه توی کنجکاوی های جنسی شون، آلوده بشن یا آلودگی رو به اون یکی منتقل کنن.
   سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   مخصوصاً موقع مستی یا نشئگی، بیشتر باید مراقب باشید.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو