تنها درخانه با نصاب شوفاژ

  1398/8/21

  سلام این داستانیو که براتون مینویسم تقریبا میشه گفت برای دوماه پیشه، منم سپهرم تک فرزندمو ۲۰ سالمه ولی قیافتا بیبی فیسم و سفیدم هیکلمم لاغر ولی یکم توپر... چهار ماهی میشه که اسباب کشی کردیم و اومدیم یه خونه نوساز و همه همسایه هاش تازه ساکنن، خب میدونید که خونه نوساز یکمی خورده کاری داره و باید بهش رسیدگی بشه بخاطر همینم هنوز شوفاژ های ساختمونو نصب نکرده بودن، یکروز قبل صابخونه به بابام گفته بود که فردا قراره بیان و شوفاژ هارو نصب کنن، خلاصه فردا شدو قرار بود آقا پیمان بیاد شوفاژارو نصب کنه از شانس منم اونروز خانوادم خونه نبودن، ساعت تقربیا سه ظهر بود که اقا پیمان زنگ درو زد و منم راهنمائیش کردم داخل...
  وقتی اومد داخل سلام علیک کردمو کمکش کردم جعبه های شوفاژو بیاریم داخل... تا دیدمش یه لحظه فکرم رفت جاهای منحرف اخه من به همجنس خودم خیلی جذب میشم بخصوص وقتی طرف سکسی و جذاب باشه... یه مرد حدودا ۳۵ ساله با هیکل درشت و بازوهای کلفت و سکسی داشت و موهای فرفریش و ته ریشش خیلی سکسی بود و ادمو جذب خودش میکرد منم اونروز رفته بودم حمومو تمیز کرده بودم خودمو انگار اماده بودم براش... هوا گرم بودو عرق کرده بود رفتم براش یه لیوان اب خنک ریختم با صدای نازکم گفتم بفرمایید...
  یه نگاه تو چشام کردو با یه حالت خیلی عجیبی گفت دستت درد نکنه مرسی ابو خوردو گفت میشه جعبه ابزار منو واسم بیاری... جعبه ابزارشو دم در گذاشته بود خم شدم برش دارم چاک باسنم یکم معلوم شده بود خودم فهمیدم البته ولی به روم نیاوردم نگو اونم حواسش به من بودو داشت همونجارو نگاه میکرد بعدش خیلی اروم زیر لبش گفت اوففف... منم شنیدم ولی بازم بروی خودم نیاوردم...
  جعبه ابزارو دادم بهش با یه لبخند عجیبی گفت ممنون بزارش جلوم، دوباره خم شدم ولی این دفعه اونجام معلوم نشد ولی بازم فهمیدم که داشت نگاه میکرد... گفت: چند سالته شما؟
  ۲۰ سالمه...
  اسمت چیه؟ سپهر
  ولی بهت نمیخوره انگار مثلا ۱۷/۱۸ سالته
  اره اتفاقا همه میگن...
  دانشگاهم میری
  اره رشته معماری
  افرین عالیه...
  حدود نیم ساعت گذشتو شوفاژ حال رو نصب کرد، یکم روی مبل نشستو استراحت کرد منم براش ی چایی ریختم گذاشتم جلوش و نشستم روبروش...چاییشو که خورد...
  پرسید خونوادت کجان؟
  گفتم نیستن بهم گفتن شما میاید برای نصب شوفاژ منم مجبور شدم بمونم خونه...
  همینطور که داشتیم صحبت میکردیم و سوال میپرسید دستش روی کیرش بودو داشت از رو شلوار ماساژش میداد به باسن و پاهای من نگاه میکرد... منم یه تیشرت سفید پوشیده بودم با شلوار اسلش تنگ آبی، نگاهاش خیلی هیز بود اما من خوشم میومد از حرکاتش و دوست داشتم نزدیکش شم ولی روم نمیشد واقعا...
  پرسید دستشویی کجاست بلند شدم بهش نشون بدم یهو دیدم پشت سرمن دنبالم راه افتاده و نزدیکم داره راه میاد و اروم زیر لبش میگفت جوون عجب چیزیه یهو اینو شندیم وایستادم و از پشت کیرشو از قسد مالوند بهم و آروم زیر لب گفت آخخخ... یه لحظه همونجوری موندم.... نمیدونستم باید چکار کنم و چی بگم... بهم گفت شرمنده دست خودم نبود یه لحظه حواسمو پرت کردی...
  منم ناخوداگاه خندیدمو گفتم اشکال نداره...
  گفتم دستشویی اینجاست ... وایستاد جلوی دستشویی جوراباشو دراورد بعد دیدم داره کمر بندو باز میکنه و بعد یهو شلوارشم کشید پایین...!!! از تعجب دیگه نمیدونستم چی بگم واقعا
  ولی داشتم حال میکردم باهاش پاهای کلفت و عضله ایی داشت و پشمالو، کیرش کاملا معلوم بود راسته راست شده بود دیگه تو شرتش جا نمیشد معلوم بود خیلی کیرکلفته...


  گفت ببخشیدا من عادت دارم شلوارمو درمیارم میرم دستشویی گفتم خواهش میکنم راحت باشید و اینا....
  از دستشویی دراومد ولی شلاورشو نپوشید
  خیلی رفتارش عجیب بود... گفتم شلوارتون؟؟؟
  با خنده عجیبی گفت اشکالی نداره نپوشم اخه تنگه موقع کار نمیشه پوشید...
  منم هیچی نگفتم و پشمام کاملا ریخته بود...


  کیرش هنوز راسته راست بود و خیلی سکسی بود داشت ابم میومد خودمو داشتم کنترل میکردم...
  وقتی راه میرفت کیر کلفت آویزونش از زیر شرت مامان دوزیش اینور اونور میشد... هر از چندگاهیم بمن نگاه میکرد دستشو میکرد تو شرتش انگولکش میکرد...
  معلوم بود تو کفمه ولی من گفتم بزارم اول اون بیاد سمتم...


  رفت داخل اتاق من، تا شوفاژ اتاقو نصب کنه گفت ببخشید میشه اون جعبه ابزارو بیاری...
  رفتم اوردم و دوباره جلوش خم شدم جعبه شو بزارم زمین این دفعه دیگه یزره شیطنت کردم و باسنمو سمتش قمبل کردم...
  یهو انگشت فاکشو محکم کرد لای کونم طوری که دردم گرفت
  گفتم اخخخخ...گفت جوووون چه کون نرمی میدی بکنیم؟؟؟
  خندیدم گفتم اره
  گفت اره؟؟؟


  دستشو گذاشت رو باسنم با دستای کلفتش لپ کونمو فشار داد گفت معلومه خوب چیزی هستی حیفه ببریش زیر خاک...
  منم دستمو گذاشتم رو کیرش یه ۲۵ سانتی میشد قطرش کلفت بود، و شروع کردم بازی کردن با کیرش
  گفت میشه اون لبای خشگلتو بخورم جیگر گفتم اوهوممم...
  لباشو گذاشت رو لبام و مثل وحشیا داشت لبامو میخورد کاملا تف مالی شد لبام منم داشتم با کیر و تخماش بازی میکردم، شلوارمو کشید پایین شرتمم همینطور تیشرت خودشم دراورد سینه های رو به جلوش خیلی سکسی بود و بدنش خیلی ورزیده و عضله ای بود معلوم بود ورزشکاره، رو به دیوارم کرد شروع کرد به خوردن کونم گاز میگرفت فشار میداد لای کونمو با دستاش باز کرد سولاخمو لیس زد موهای تنم سیخ شد اون لحظه گفتم چیکار میکنی با عصبانیت گفت هیسسس!!!!!
  دوتا چک سکسی محکم به کونم زد زانو زدم کیرشو بخورم
  کیرشو از پهنا شروع کردم به لیس زدن و سرشو با تف زیاد ساک میزدم اخ و اوه میکرد با یه دستش نوک سینه هاشو میمالید با یه دستش سرمو گرفته بود عقب جلو میکرد...


  وایستادم رو به دیوار کیرشو گذاشت لای پاهام عقب جلو میکرد کیرش سفته سفت و داغ بود لای پاهام داغ شده بود از لاپایی هاش، یهو یه تلمبه محکم زد که باعث شد کیرش یهو تا ته بره تو سولاخم هدف گیری خوبی کرد یهو جیغ زدم و یه فریاد بلند زدم چشامو بستمو داشتم دردشو تحمل میکردم...
  گفت اوفففف تنگ کی بودی تووو میدونستم اگه تنگی اول یکم انگشتت میکردم این همه دردت نیاد...
  گفتم اخه یهویی اینجوری نمیکنن تو که آییی...
  گفت حالا اشکال نداره یزره تحمل کن حالا...
  شروع کرد تلمبه زدن ولی من هنوز درد داشتم و اه و اوه میکردم...
  از پشت، ساعد دستشو گذاشت جلوی دهنم و دستاشو به هم قفل کرد سرمو کشید عقب، کمرم گود شد، باسنم رفت عقب تر و کیرش تا ته رفته بود تا ته...
  دهنم کاملا بسته شد و تو گوشم میگفت هیسس هیسسس...
  کاملا تو چنگش بودم کاری نمیتونستم بکنم ولی واقعا سکسش خوب بود و منم باهاش همراه میشدم...


  چند ثانیه اروم تلمبه میزد بعد دوباره تندش میکرد، از پشت گردنمو میخورد وقتی تلمبه میزد صدای خوردن تخمای آویزونش صداش اتاقو برداشته بود...


  کیرشو دراورد گفت پوزیشنو عوض کنیم بردمش روی مبل نشست، پاهاشو باز کرد زانو زدم میون پاهاش کیر بزرگشو دو دستی گرفتم گذاشتم دهنم... حسابی واسش ساک میزدم...
  اما سیرمونی نداشت ۱۰ دقیقه داشتم براش ساک میزدم تا ته میکردم تو حلقم... بلند شدم نشستم تو بغلش شروع کردم به خوردن لباش چشامو بستم و لباشو میک میزدم اونم زبونشو با زبون من بازی میداد... حسابی خمار شده بودم...


  دراز کشیدم روی کاناپه روی شکمم، خودشو انداخت روی من و کیرشو اروم گذاشت دم سولاخم کمرمو گود کردم تا راحت تر بکنه، سرشو کرد تو و بعد اروم تا ته فشارش داد داخل... یه آه بلند کشیدم با خنده... اخه این پوزیشنو خیلی دوست دارم...
  با تمام وزن بدنش داشت تلمبه میزد و صدای تلمبه زدنا خیلی بلند بود...


  داشت کمکم ارضا میشد تند تند داشت تلمبه میزد و میزد...
  صدای جیر جیر مبلم دراومده بود...
  گفت ابمو بریزم توش؟ گفتم بریز
  ابشو ریخت توم ابش خیلی زیاد بود همینجوری داشت میرخت تموم نمیشد... غلیظه غلیظ و داغ بود کمرش خیلی سفت و قوی بود...
  بازم شروع کرد اروم اروم تلمبه زدن و ناله ها و غرش مردونش درگوشم خیلی حال میداد...


  گوشیم جلوم بود برداشتم یه سلفی گرفتم باهاش یه عکس خیلی سکسی شد و هنوزم دارمش...
  تو گوشم گفت شمارمو سیو کن باهم تصویری صحبت کنیم خیلی آتیش بودی جیگر...
  شمارشو سیو کردم بلند شد شلوار و تیشرتشو پوشید، منم رفتم دستشویی خودمو خالی کردم و تمیز کردم سولاخم داغ شده بود انقدر گشاد شده بودم احساس میکردم از وسط باز شدم... یکسالی میشد سکس نداشتم ولی خیلی حال داد...
  شوفاژ اتاقمو بست و کاراش که تموم شد خدافظی کرد گفت حتما بهم زنگ بزن خیلی دوست دارم دوباره ببینمت...
  گفتم باشه زنگ میزنم...
  بعد ازون یبار دیگه دیدمش بردتم خونش باهم عشقو حال حسابی کردیم ولی دفعه اخر بود که دیدمش...


  نوشته: A boy

 • 19

 • 27
 • نظرات:
  •   Ado_Den_Haag
  • 7 ماه،3 هفته
   • 13

  • کیرش گهی نشد؟فضای خونه بوی گه نگرفت؟ معمولا کون باید آماده بشه واسه کردن، آنال سکس به این راحتی ها هم نیست.داستانت چنگی به دل نزد،دیس از طرف من.


  •   saeedno15
  • 7 ماه،3 هفته
   • 5

  • این بیشتر شبیه فیلمهای سایت پورن هاب بود,از اینکه کسشر گفتی بگذریم ولی توضیح بده پاهای پشمالو با شرت مامان دوز کجاش سکسیه که داشت آبت میومد؟؟


  •   amir21mash
  • 7 ماه،3 هفته
   • 10

  • کونیا عین واکینگ دد کل شهرو گرفتن


  •   Mustang.gt
  • 7 ماه،3 هفته
   • 3

  • امشب کونیای توهم زده حمله کردن. عزیزم فیلم پورن زیاد میبینی توهم برت داشته. سگ برینه تو داستانت :(


  •   Javadrst46
  • 7 ماه،3 هفته
   • 3

  • فقط یه کلمه
   کسشعر


  •   Mr.smart
  • 7 ماه،3 هفته
   • 3

  • ای کاش بجای توبابات یه درخت سیب میکاشت سودش واسه جامعه خیلی بیشتربود


  •   Terminator1
  • 7 ماه،3 هفته
   • 3

  • اسمشو چی سیو کردی برام سواله (biggrin)


  •   Mandil.hot
  • 7 ماه،3 هفته
   • 7

  • اولش که خواست شروع کنه کونت رو لیسید؟؟!! عمو جون اگه قبل کون کونک،کون رو با آب و صابون معطر نشوری بو گند گه کون طرف رو خفه میکنه.
   بعد هم وقتی یه دست از کون کردت کیر گهیش رو کردی تو دهنت براش ساک زدی؟؟؟
   چی بگم؟؟؟!!
   ننویس. دیسلاک ها هم ردیف شده...


  •   samsepg
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   fazi20
  • 7 ماه،3 هفته
   • 3

  • کیرخر ۲۵ سانتی تو حلقت :/
   نظر خاصی نداشتم همینطوری از بیکاری کامنت گذاشتم موفق و موید باشید


  •   Kn774Hossein
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • گي نيستم و بر اساس گي بودن داستانت كه البته كون كونك بازي هايي در خيال يك جقي كوني بود، نظر نميدم ولي خوب داشتانت از نظر من اموزنده بود چون معني كلمه "كسشر" واسم تداعي شد. ننويس ديگه لطفا


  •   atabak1396
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • داستان که خیلی به نظر می‌رسید کپی از سایتهای پورن باشه...... چنگی به دل نمیزد. غلطهای املایی هم که کولاک کرده بود...
   شوفاژ توی حال ⁦(@_@;)
   قسد !!!! ؟؟؟


  •   Hosseinkaa5311
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • 25 سانت کیر یه دفعه رفت توت؟
   ینی کیرم تو این کسشراتون
   بعدم واقعا چرا کونیا انقدر زیاد شدن تو مجازی


  •   Niggi
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • 25سانت کیر تا ته تو کون بوده ینی عن و گوهی بعد همونو تا ته کردی تو حلقت؟25 سانت تو دهن زرافه جا نمیشه چرا کس میگی مرد مومن؟


  •   boosmfm33
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • خیلی عالی بود


  •   omidfuker2
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • بیا منم تاسیساتیم (biggrin)


  •   nasrin1980
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • سایت شده گی. از این همه دروغ خسته نشدید. جالبه تو این داستانها، همگی هم پایه هستند. این جور بود که کل کشور گی بودن.


  •   Boy0513
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • از قدیم گفتن کونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه .. (biggrin)

   اگه از همون اول که گفت جعبه ابزار رو بیار کیرش می کردی .. یه کیر ۲۵ سانتی تا دسته نمی رفت تو کونت (biggrin)


  •   Ginglz
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • چاخان


  •   Caboos1
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • ما دیگه از رو رفتیم
   بدید بابا
   به شوفاژ کار بدید به نجار بدید به نقاش بدید
   اصلا تو که معماری میخونی بعد از گرفتن مدرک برو سر پروژه ها از کارگری که پی رو میکنه بده تا کسی که سقفو ایزوگام میکنه
   اینقد بدید تا از وسط جر بخورید


  •   Amin.76.2020
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • تا اونجایی خوندم که کیرش 25 سانت بود واقعن که تخیلی و کسشر بود


  •   amirfard2731993
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • حالا اینکه داستانت شبیه فیلمایه پورن بود به یطرف .لاغر و توپر نداریم والا .سوال شده واسم چرا انقد کونی زیاد شده


  •   a.s.gh
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • به من میدی


  •   Tomas39
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • اخه پلشت میدونی ۲۵سانت کیر چقده؟خفه شووووووو تخیلی


  •   Hellboy07
  • 1 روز،7 ساعت
   • 0

  • ناموسا کیر 25 سانتی کلفت چجوری با یه اشاره تو لاپایی رفت تو کونت؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو