تنها در خانه با کاوه

1400/06/14

با کاوه تنها شده بودیم خونه ۱۷ سالم شده بود همسن هم بودیم
کاوه گفت دلم یک کس میخواد مثل مامانت باهم شوخی داشتیم گفتم بیا برو تو کونم گفت اخ کونتو نگو که دلم میخواد بکنمت بچه خوشگل انگولک زیاد میکرد منم خییلی بدم نمیومد ترس ابرو داشتم دلم میخواست سکس رو تجربه کنم میدونستم اون با این همه پشم بهم نمیده و منم نمیکنمش یک لبخندی زدم گفت مث اینکه خوشت اومده شیطون گفتم نه بیخیال شو شوخیدم گفت حالا بیا امتحان کنیم راضی نشدم شلوارشو کشید پایین گفتم چی کار میکنی دیونه کیرش خیلی بلند بود بر دول من هیچ بود دور بر ۱۶ ولی کلفت خیلی
زیر چشمی نگاه کردم گفتم پاشو الا خانوادم میاد گفت مامان خواهر سکسیت بزار بیان طوری زدم تو سرش .

شروع کرده بود کرم ریختن گفت حالا یکم فقط با دست بمالش گفتم مگه من کونیم گفت بابا به کسی نمیگم منم بعد انجام میدم وسوسه شده بودم گفتم قول میدی گفت اره یکم خوابید کیرش رگاش زده لود بیرون من لاغر بودم ولی کون خیلی بزرگی داشتم ژنی بود سفید بی مو بودم موهام هم طلایی بود دستمو دور کیرش حلقه کردم پضماشو زده بود خیلی داغ بود گفت یبس یکم تف بنداز نزدیک بردم تف زدم بالا پایین کردم چشماشو بست گفت اخ دمت گرم بعد چندباری گفت یکم بخورش دیگه شق کرده بودم شهوتی گفتم حالم بهم میخوره .
بلند شد من رو مبل بودم کیرش مماس صورتم بود گفت فقط دهنتو باز کن زبونتو بده بیرون بکشم روش گفتم حالم بهم میخوره اذیتم نکن گفت ببین میگم به بچه ها گفتم کی حرفتو باور میکنه گفت من الکی هم میگفتم باور میکردن شوخی کردم بخور دیکه زبونمو دادم بیرون سر کیرشو گذاشت رو زبونم داغ بود مزه خاصی داشت عقب جلو میکرد دهنم.

دوسه بار اوق زدم ولی زورم کرد بهم گفت دهنمو ببندم کل کیرش تو دهنم بود کمرشو عقب جلو میکرد زبون زدم سر کیرش گفت اخ راه افتادی بمال زبونم میمالیدم ولی هنوز یکم بدم میومد که دراورد یهو ریخت رو لباسم ابشو با فشار گفتم جقی چی کار کردی گفت خب نیم ساعته بهش ور میری !
وقتی رفت خونه حسابی گفتم عجب غلطی کردم اشتباه کردم رفتم حموم قبل اومدن مامان ابجیم دوش بگیرم که ناخواسته دستم رفت رو کیرم اون صحنه ها شد پایه جقم شب که خوابیده بودم همش بهش فکر میکردم دوست داشتم بازم تجربه کنم ولی روم نمیشد بهش بگم دوست داشتم کارای فیلم سوپر هارو روش انجام بدم حتی دلم میخواست بهش بدم ولی دو دل بودم به کاوه اعتماد کرده بودم دوست صمیم بود
تو همین حال بودم که خانوادم اومدن ما یه نفر بودیم منو خاهر بیست پنج سالم مامان ۴۴ سالم مامان هیکل رو فرمی داشت به خودش میرسید باعث شده بود دوستام مسخره بازی در بیارن ولی خواهرم کسی کاری نداشت

فردا باز از مدرسه اومده بودیم تنها شدیم با کاوه من منصرف شده بود از این کار ولی کاوه نه کاوه از من درشت تر بود گفت میخواد فیلم سوپر وصل کنه به تلویزیون نزدیک شب بود فیلمش فیلم گی بود منظورشو فهمیده بودم ولی خیلی سکسی بود هردو شق کرده بودیم
گفت بازم برام میخوری گفتم تو هنوز بدهکاریا گفت باشه اول تو یک حالی بده پاشد شلوارشو کامل کند لخت لخت شد گفت تو ام باید لخت شی منو مجبور کرد اصرار زیاد قبول کردم پسر قابل اعتمادی بود
فقط حشری بود نگاهی به کیرم کرد گفت دولشو خندید دستم جلوش بود برمگردوند گفت حقا که به خودش رفتیم گفتم خفه شو چک زد خوشم اومد ته دلم ولی اعتراض کردم.

زانو زدم اروم کیرشو گذاشتم دهنم تف زدم گفت اخ چه خوب حرفه ای شدی شروع کردم به خوردن به خیال خودم خیلی داشتم خوب میخوردم ولی یهو دندونم خورد داد زد ای مادر جنده دندون نزن گفتم دیگه فحش نده ها گفت ببخشید من موقع سکس دوست دارم فحش بدم خیلی دندون میزنی فایده نداره گفتم بزار خب برات جق بزنم گفت نه بیا بریم اتاقت گفتم براچی سرشو انداخت پایین رفت
رفتم دنبالش از کنار میزم کرم برداشت مالید به کیرش گفت داگی شو گفتم دیگه داری تند میریا گفت یالا زود تموم میشه ترسیده بودم گفتم نمیخوام برو بیرون گفت ببین میدونی زورت بهم نمیرسه همین وضع نگه میدارمت بچه ها بیا بالا سرت ابروت بره ها میدونستم زورم بهش نمیرسه ولی تا الا اینطوری ندیده بودمش خیلی حشری بود

گفت زود باش بی ناموس گفتم به شرطی که فحش ندی گفت باشه بیا رفت رو تخت لب تخت کونمو داگی کردم اون پشتم ایستاده بود شروع کرد بوسیدن کونم انگولکم میکرد دلم راضی شده بود یهو گفت این کون منو یاد مامان نگارت میندازه خنید گفتم مکه قرار نبود فحش ندی گفت لطفا یکم تا اخر تحمل کن قول میدم دیگه نگم تعجب کرده بودمو چیزی نگفتم سوراخ کونمو کرم زد سر کیرش که رو سوراخم حس کردم خیلی بهم حس خوبی داد ولی تا سرشو کرد تو اخی کشیدم پرت شدم روبه جلو گفت چته مادر جنده گفتم درد میگره
گفت خفه شو برگرد سر جاش درست کنم رفتارش رو اصلا دوست نداشتم باز برگشتم عقب گفت شل کن شل کردم سر کیرشو جا کرد
درد مقعدم داشت پارم میکرد که کیرشو سر داد من اخی کشیدم خودشو خوابد روی من منم زیرش بودم داشتم پاره میشدم میگفتم درش بیا درش بیار گفت تحمل کن الا لذت میبری کیرش چند دیقه نکه داشت توم کم کم شروع کرد عقب جلو کرد گفت کونی من قول میدم مامانتم میکنم تلمبه میزد گفتم کاوه گفت خفه شو مرگنه حوری میکنمت که بلند نشی کمرمو گرفت عقب جلو میکرد میگفت این کون مث کون نگاره انگار دارم نگارو پاره میکنم تلمبه هاش تند تر میشد داشتم کم کم لذت میبرم شق کرده بود دست روی کیرم رفته بود به حرفاش گوش نمیدادم که یهو منو گرفت کل ابشو رو کمرم خالی کرد بعد حشری بودم .

یکم نفس نفس زد کونم داشت میسوخت حس میکردم گشاد شدم گفت یالا بیا بخورش تا راند دوم بزارم گفتم کثیفه تو کونم بوده رفت شست اومد گفت حالا که من به حرف تو گوش دادم تو ام باید به حرف من گوش بدی گفتم چی گفت زنم بشی گفتم یعنی چی منو خواهرم سارا اتاقمون مشترک بود گفت لباس زنونه بپوشی لباسای خواهر مادرتو گفتم با عصبانیت کاوه خجالت بکش گفت مگه چی میشه کیرتو ببین تو هم داری لذت میبری قرار نیست کسی بدونه
از زور گویی زیادش رفتم شرت مشکی هفتی مامانمو به انتخاب خودش پوشیدم سوتین ۶۰ خواهرمو با جوراب شلواریش پام کرده بودم خودم وقتی دیدم حشری شدم گفت جونز جنده من شدی خوابید روی تخت رفتم سراغ کیرشو شروع کردم خوردنش با ولع چند دیقه طول کشید تا بلند شه بهم گفت بشینم رو کیرش
شرت زدم کنار نشستم روی کیرش اخی گفتم گفت جونز گوشیشو دراورد گفتم چی کار میکنی با نگرانی گفت نترس فقط بدن میگیرم بعد گرفتن ویدیو نشونم داد گفتم کسی نشون ندی گفت مگع دیونم تو مال منی انقدر حشری بودم اعتراض نکردم کیرم تو شرت مامان سیخ شده بود کمرمو با دستش گرفت تند تند شروع کرد تلمبه زدن تو کونم
داشتم پاره میشدم

بلندم کرد هفتی گذاشت لب تخت هفتی باز کردمو خوابید روم تو چشمام نگاه میکرد میگفت روزی میرسه که مامان ابجیت اینجوری پاره شن جلوت کونیی اصلا خوشم نمیومد حسمو میپروند دستم رفت سراغ کیرمو داشت ابم میومد که تلمبه هاش عمیق تند تر شد کل ابشو رو شرت مامان خالی کرد منم ابم ریخت بیرون تا الا اینطوری ارضا نشده بودم.

اون شب گذشت من شرت انداختم رفت یه کاوه گفتم اکه یکبار دیکه فحش بده دیگه رفاقتی نداریم گفت مادر زن به شوهر بچش محرمه
و خندید رفت
کونم خیلی میسخوت ولی خیلی بهم حال داده بود
دو سه روزی نیومد خونه ما مسافرت بود دلم لک زده بود بازم باهم سکس داشته باشیم حتی تحقیر کردناش قرار بود بعد سه روز باز باهم حال کنیم بعد مدرسه سریع رفتم دوش بگیرم خودمو اندک پشمامو زدم کونم داخلشو شستم
کاوه تا از در اومد تو گفت پس منتظر چی چرا اماده نشدی
گفت چی گفت زود باش دیگه گفت بریم لباس انتخاب کنیم گفتم مگه قرار نبود دیگه کاری با کس کار من نداشته باشی گفت من لباس کار دارم بیا دیکه بد قلقی نکن رفتیم سر کمد لباس زیر مامان شرت توری سفید پیدا کرد گفت اوف یعنی نگار جنده از اینا میپوشه ته دلم یه جوری شد سر کمد خواهرم رفتیم سوتین بنفشی برداشت چشمش به عطر افتاد گفت اوف این عطرو هر موقع بوش بهم میرسه دلم میخواد از کون بگامش گفتم کاوه داری زیاد روی میکنیا گفت زر نزن باو کلی عطر بهم زد .

همونجا شلوار شرتشو باهم کشید پاینن کیرشو کرد ته حلقم گفت دندون بزنی پارت میکنم حشری که میشد ترسناک میشد کیرشو پر تف میخوردم وحشیانه سرمو میگرفت هی تلمبه میزد تو دهنم گفت بوی سارا سکسی داره دیونم میکنه منم حشری میشدم خوشم میومد از رفتاراش بلندم کرد پرتم کرد روی تخت شروع کرد گاز گرفتن گردن از پشت خوابیده بود روم کیرش پشتم حس میکردم چک میزد به کونم میگفت مادر جنده منی تو
شروع کرد خوردن گاز زدن کونم شرت مامان میبوسید کیر منم بد شق بود دستم رفت روش گفت چیه شرت مامانت تورم حشری میکنه
هفتیم کرد کیرشو گذاشت سرش تف کرد منتظر بودم بکنه توش گفت التماس کن بکنم توش گفت با بی میلی بکن توش گفت زود باش بگو با حس منتظر بودم گفتم کیر نازتو بکن توم گفت باشه مادر جنده دستم رفت رویکیرم اروم میکرد توم گفت تو جق نزن باید ابت بدون دستت بیاد…
اگه مایل ادامه شنیدن داستان بودین لاک بزنید ممنون

نوشته: نویسنده


👍 46
👎 25
38401 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

830225
2021-09-05 00:51:26 +0430 +0430

ما یه نفر بودیم منو خاهر بیست پنج سالم

این کصشری که نوشتی یعنی چی ؟ کصمغزی هم حدی داره

1 ❤️

830231
2021-09-05 01:01:29 +0430 +0430

شنیدن داستان؟
کونی ما داریم میخونیمش،
مایل نیستیم ادامه نده

4 ❤️

830234
2021-09-05 01:09:23 +0430 +0430

دفعه اولی ک نمیدونسی میخای بدی چجوری کونت خالی بود دیوث مگ میشه از کیرت برینی

1 ❤️

830260
2021-09-05 02:20:10 +0430 +0430

منم راست کردم

0 ❤️

830277
2021-09-05 03:46:16 +0430 +0430

کصشرترین کصتان این سایت

0 ❤️

830294
2021-09-05 06:43:30 +0430 +0430

تا مو طلایی دیس کیرم تو کونت هم جدو امدت کونی

1 ❤️

830310
2021-09-05 08:51:58 +0430 +0430

نه مایل نیستیم جان همون نگار ننویس

2 ❤️

830324
2021-09-05 11:28:59 +0430 +0430

لایک لایک بقیشو تعریف کن خیلی حال کردم زنپوشی کردی،دوست دارم یه زنپوش مثل تو جلوم باشه تا لذت دنیا رو بهش بدم.جوووون.

1 ❤️

830454
2021-09-06 01:08:43 +0430 +0430

دیدم تو دهنت با اون نگارشت، نخوندم

0 ❤️

830457
2021-09-06 01:16:38 +0430 +0430

نگارشت از قیافه مسیح علینژاد هم کیری تر بود

0 ❤️

830571
2021-09-06 14:44:51 +0430 +0430

لاک بزنیم؟لاک چه رنگی بزنیم که بقیشو بنویسی ؟😂🤣

0 ❤️

832502
2021-09-16 01:59:02 +0430 +0430

اوف منم مخوام یه ۱۸ بیاد خونمون بی غیرتم کنه اههه

0 ❤️