تو خونه خودشون

  اسم من و سن من و اندازه کیرم و اون طرف فک نکنم برای کسی مهم باشه
  ولی خب مشخصات خودم تو پروفایلم هست دوس داشتید سر بزنید
  اوایل آبان 98 بود دقیق یادم نیست روزشو
  ساعت حدود 11 شب بود
  با دوستاش تو خونه تنها بودن و قرار بود ساعت 12 یا 1 با رفیقای پسر دوستاش بیان دنبالم بریم تا صبح بیرون.
  ک گوشیم زنگ خورد دیدم اونه جواب دادم
  دوستش از پشت خط گفت حالش بد شده داریم میبریمش دکتر.
  شوک شدم ، لوکیشنو گرفتم با اسنپ رفتم پیشش . بش سرم زده بودن و اینا یکم حرف زدیم تنهایی تا سرمش تموم شد و اومدیم جلو در درمنگاه ماشین بگیریم ببرمش خونشون
  دوستاش جلو تر با دوس پسراشون رفتن خونه اینا و پسرا خدافظی کردن و من با اون و دوستاش رفتیم تو خونشون
  حالش بهتر بود
  لش کرده بود رو مبل تو بغلم و 4 تا از دوستاش باهم حرف میزدن
  مثل اینکه اومده بودن دنبالشون ک برن بیرون و مشروب بزنن خونه یکی از دوستای مشترکشون من و اون و فاطفه رفیقش مخالفت کردیم و موندیم
  اونا رفتنو ما 3 تا تنها شدیم
  شام یه چیز سر سری درست کردیم خوردیم
  حالش خیلی بهتر شده بود و نگرانی من کمتر
  من تو اتاقش دراز کشیدم
  جا برای رفیقش تو پذیرایی انداخت و خودشم اومد پیشم
  یکم بغل و قربون صدقه رفتن ، خیالم راحت شد حالش اوکیه
  سرش تو بغلم بود میدونست رو گردنم حساسم
  شروع کرد نفس کشیدن تو گردنم و زبون زدن
  (ازش خوشم نمیاد برای همین اسمشو نیووردم ولی از الان با اسم مستعار مهناز پیش میریم)
  زبونش ک ب گردنم خورد چشام رفت شروع کردم ب چنگ زدن لپ های کونش از رو شلوار
  یه دستم رو لپ های کونش یه دستمم چنگ لای موهای کوتاهش
  اومد روم خابید و گردنم لیس میزد تند تند تند
  موهاشو محکم تر میکشیدم
  کونشو سفت تر جنگ میزدم
  میک میزد گردنمو لباش جدا نمیشد
  از روی شلوار چاک کونشو میمالیدم و سوراخشو انگشت میکردم ک دستشو گذاشت رو کیرم
  همزمان گردنمو میخورد و کیرمو میمالید
  موهاشو ول کردم
  یه دستم کونشو میمالید یه دستم روی کص و چوچولش بود از رو شلوار و با شدت میمالیدمش ک نفسش بند اومد و از گردنم جدا شد
  رفتیم تو لبای هم زبون و لبامون داعم درحال مکیدن
  میدونست کون دوس دارم یه دستمو رو کونش گذاشت منم چنگ میزدم
  در حین لب بازی قربون صدقه هم میرفتیم
  از لبام جدا شد کمربندمو باز کرد گفتم میخایش؟
  از رو شرت مالیدش و گفت اره
  کشیدش بیرون اولین بار بود از نزدیک میدیدش قبلا تو پارک لمسش کرده بود
  ولی تاحالا تو دستاش نگرفته بود
  دو دستی گرفته بودش و سرشو یه مقدارش بیرون از دستاش
  شروع کرد بالا پایین کردن دستاشو و لبامو میخورد
  بش گفتم درد میگیره خشک
  اول یکم تف زد بعد رفت پایین از نزدیک نگاهش میکرد و گفت بخورمش؟
  گفتم ماله خودته عزیزم
  اروم اروم کرد تو دهنش تا نصف بیشتر جا نشد تو دهنش همونو بالا پایین میکرد
  با یه دستش بقیه کیرمو میمالید
  با یکیش تخمامو بازی میداد
  میک میزد سرشو . تا جایی ک میتونست میکرد تو دهنشو در میاوورد
  بهش گفتم کونشو بچرخونه طرفم
  بدنش قوس گرفت
  کونش بغلم ب سمتم . سرشم رو کیرم بود مشغول خوردن
  کیرمو در اوورد شروع کرد لیس زدنش دور تا دورش
  از پایینش تا بالاش
  تند تند لیس میزد و از لذت بلمو گاز میزدم ک صدامون نره بیرون فاطمه بفهمه
  یهو سرشو برد طرف تخمام و شروع کرد خایه هامو خوردن من رو هوا بودم
  سرشو سمت تخمام فشار میدادم تند تند کونشو چنگ محکم میزدم جوری ک از درد میپرید
  خایه هامو زبون میزد و نگاهم میکرد و ریز میخندید
  یه لیس از زیر تخمام تا سر کیرم زد و ماچش کرد
  اومد تو بغلم
  من لخت بودم ولی اون لباس داشت
  شروع کرد لیسیدن بدنم از گردنم لیس میزدد تا لاله گوش و نوک سینه هام اسمشو ناله میکردم از لذت
  رو شکمم زبونشو کشید و سر کیرمو کرد تو دهنش
  فقط سرشو میک میزد
  از دهنش در اووردم خابوندمش تو بغلم از پشت کیرم لای پاش بود
  سینه هاشو میمالیدم از رو لباس
  یه دستمم رو کصش
  بدنش شیو نبود چون اصلا امادگی سکس نداشتیم
  پاشد پشتشو ب من کرد سوتینشو در اوورد
  از یقه لباسش انداختش بیرون . دوتا سینه سایز 80 ک تو بدن یه دختر 158 سانتی قشنگ تو چشم بود
  گردنشو میخوردم و سینه هاشو میمالیدم روشون حساس بود
  یهو چرخید سینشو کرد تو دهنم شروع کردم مکیدن
  محکم میک میزدم و لیس
  سینه هاشو حسابی خوردم
  روش خابیده بودم سینه هاشو دو دستی چنگ میزدمو میخوردم
  موهامو میکشید محکم
  دوتا سینه هاشو محکم میک میزدم حسابی کبود شدن.
  گرفتمش تو بغلم کیرم تو دستش بود
  میگفت ابتو بیار میخام ببینمش
  گفتم تحریک شدم ولی نمیاد اینجوری
  باز گردنمو خورد ک این سری یه دستم از رو شلوار رو کصش بود یه دستمم از پشت لای کونش
  همزمان تند تند میمالیدم
  نفسش رفت ریز ناله میکرد فقط
  اروم اسممو میگفت و میگف بسه
  ولی ادامه دادم
  دستم ک رو کصش بود خسته شد
  کیرمو میمالیدم روش
  گرفتمش تو بغلم پاهاشو انداخت دورم کونشو میمالیدمو انگشت میکردم
  زیر گوشش از سکس میگفتم اروم
  اینکه چ جوری بکنمش
  چ جوری کیرم تو کصش بره و زیرم وول بخوره ک طاقت نیوورد و زمزه میکرد بکن منو چشاش رفته بود فقط یه ناله خفیف بود ک هرچقدر شدید تر کونشو میمالیدم بلند تر میشد
  زیر گوشش گفتم پرده ات چی؟
  ک گفت حلقویم
  (راست و دروغش پای خودش ولی خب خونی نیومد حالا یا جدا حلقوی بود یا قبلا افتتاح شده بود)
  پاشد شلوار و شرتشو دراوورد خجالت میکشید گفت شبو نیستم پایینو نگاه نکن
  منم برای اینکه بش حال بده نگاه نکردم فقط گاهی زیر چشی
  از تو کیف پولم کاندوم در اووردم کشیدم سر کیرم
  مهناز اومد گرفتش دستش تنظیم کرد
  فقط سرشو کرد تو و ناله کشید بدون اختیار
  خیلی اروم میومد پایین ب نصف ک رسید وایساد
  دستم رو پهلو هاش بود ک یهو نیاد پایین
  از بس کصش خیس بود لیز خورد و نم نم رفت تا ته توش
  توو گردنم نفس نفس میزد
  اروم میگفت دیدی تونستم
  دیدی جا شد
  سرشو بوس میکردمو قربون صدقش میرفتم
  دستم رفت رو لپ های کونش
  اروم بالا پایینش میکردم
  تقریبا جاش باز شده بود ولی نمیذاشتم تا ته بره ظرفیت نداشتش شاید زخم میشد
  کیر من خیلی بزرگ بود براش
  کم کم وحشی شد و چنگ میزد سینمو و موهامو میکشید
  منم تو کصش تلمبه میزدم تند تند ک پاهاش شل شد و افتاد روم همونجوری ک روم بود
  چرخوندمش ب کمر خابوندمش
  سینه هاشو از تو یقه لباسش دراووردم
  نوکشونو میکشیدمو میخوردم
  کیرمو تنظیم کرد و کردم توش
  چون قدش کوتاه بود سخت بود
  فقط تو کصش تا نصف بیشتر تلمبه میزدم
  گرما و تنگیش کیرمو قورت میداد
  دستم دو طرف سرش بود
  لباشو گاهی میخوردم
  و گاهی قربون صدقش میرفتم
  بازوهامو چنگ میزد
  یکم سخت بود خسته شدم
  بش گفتم داگی بشینه و نشست
  سرشو گذاشت رو بالشت کیرمو با دستش رو سوراخ کصش تنظیم کرد
  اروم سرشو دادم تو
  یوااش فشار دادم این سری تا ته کردم توش ک ناله اش بلند شد
  لپ های کونش تو چنگم بود محکم فشار میدادمشون و تلمبه های سفت تو کصش میزدم از پشت
  یکم شدت دادم ب تلمبه ها ک از زیرم در رفت و افتاد
  گفت نمیتونم خیلی گنده اس درد داره
  حالت گریه داشت
  یکم نوازشش کردم ماچش کردم اروم شد
  خابوندمش ب کمر
  پاهاشو دادم بالا
  رو کصش میمالیدمش
  یهو کردم توش نفسش گرفت
  خابیدم روش تند تند تلمبه میزدم
  ناله های بلند میکرد
  صدای تلمبه هام کل خونه رو گرفته بود
  دبگه مهم نبود دوستش اونور خابه
  منو چنگ میزد و میگفت جررم بده
  قربون صوقه خودمو کیرم میرفت
  تا یهو محکم چنگ کشید رو کمرم نفسش بند اومد هیچ صدای جز نفس نفس زدنش نبود
  کیرم ب شدت بهش فشار میومد ک فهمیدم ارضا شد
  خابیدم روش یکم ممه هاشو مالیدم گفت بکن تو هم ابت بیاد
  خودش کرد تو کصش من شروع کردم
  موهاشو میکشیدمو تو کصش تلمبه میزدم انقدر سرعت تلمبه ها زیاد بود ک مهناز یکی در میون نفس میکشید
  فقط صدای تلمبه و نفس نفس بود
  ک ابم اومد تا ته تو کصش نگه داشتم و ریختم تو کاندوم...
  همونجوری روش افتادم بغلم کرده بود
  قربون صدق هم میرفتیم کیرمو در اووردم کاندومو در اووردم
  لش کرد تو بغلم و یکم کصشر گفتیم و ساعت 7 صبح از خونشون زدم بیرون
  ک گفت فاطمه بیدار بود مث اینکه از سر و صدای اخرمون میخاسته بیاد ببینه چی شده
  یکم کصش زخم شده بود ک کیرمو تونسته بود جا بده
  اون اخرین باری بود ک دیدمش
  رابطمون چند روز بعدش تموم شد
  خودشو ک فراموش کردم
  ولی سکس تو خونشونو نه


  من شخصا سکس خشن دوس دارم
  این تنها سکس رومانتیکم بود.


  نوشته: ابوحشر

 • 9

 • 34
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،3 هفته
   • 16

  • ازش خوشت نمیاد ولی باهاش رابطه برقرار میکنی و سکس....... اون قسمت فاطی اومده بود ببینه چی شده اند کسشعر بود مثلا چی قرار بود بشه ابگرمکن رو قرار بود تعمیر کنین؟؟


   پی نوشت: دوستان روز جمعه ای چالش کسشعر میزارم حدس من ابگرم کن بود شماها هم حدستون رو بنویسین!!!


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • هم اکنون منتظر یاری کسشعرتان هستیم!!(biggrin) (devil) (rolling)


  •   Mamadfucker74
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • نفهمیدم چی شد ولی محض احتیاط کص ننت


  •   مهرپویا
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • شام یه چیز سری خوردی؟پراز رمرز راز؟فکر کنم هیچکاک انگشتت کرده برو دکتور جکول خودتو نشون بده.اپل لش کردی سری خوردی یا اول سری خوردی بعد لش کردی ماریا کری بود اسمت من اینجوری حدس زدم نه نگفتی فهمیمم کونت قهوه خونه مار است.خشن .نکنیمون جانی؟سرطان بدخیم م یه تکونی میخوره اونقدر لش کری جلبگ بستی ابو عمه نمه


  •   Cleverman
  • 1 ماه،3 هفته
   • 7

  • دختر و سرم و یه ساعت بعدش سکس؟!!
   از محالاته ، مگه اینکه پسر بوده باشه و اون ترتیب تورو داده باشه.
   کسی چه می‌دونه!


  •   _deniz_
  • 1 ماه،3 هفته
   • 8

  • ازش خوشت نمیاد پس چرا نگرانش شده بودی و بعدم سکس کردی باهاش!!!!!!!!چتونه شما پسرا!


  •   Horneygirrrlhere
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • آاه دلم خوااست


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،3 هفته
   • 7

  • دوستان لطف کنند کس و شعر را در حدی بنویسن که به شعور خواننده داستان بر نخوره.
   ازش بدت میومد، از اسمش بدت میومد باهاش سکس کردی؟؟
   همه پارتنرهای شهوانیون حلقویه؟ اتفاقا درصد حلقوی از بقیه بکارتها به مراتب کمتره. ضمن اینکه :


   دوستان جوانتر:
   واژن بکارت حلقوی اگر آلت داخلش وارد شه، توسط پزشک و ماما قابل تشخیصه. خودتون رو به گا ندید


  •   tara.-tt
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • افتضاح نوشتی


  •   Saeed4052
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • چی بگم. از کجا بگم.
   زیر سرم بردیش لش شد رو مبل رفت تو اتاق گفت بکن
   احتمالا اکسیر جوانی تو سرم بوده تو دیگه انقد جق زدی اصلا و ابداااا یاد برات نمونده داستانم ک نوشتی داشتی میزدی گفتی بزا اسم نداشته باشه


  •   SHAN1115
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • دوستاش.دوستاش.شاشیدم نو داستانت.اصلا نخوندم


  •   kokarostam
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • رمانتیک


   این قدر کونش رو مالیدی که فکر کردم میخواهی از کون بکنیش. اکثر خوانندگان از اینکه داستان نویس از قد و وزن خودش و طرفش میگه، گلایه میکنند، من هم همینطور ولی با خوندن داستان شما، قبول کردم که مشخصات کیر و کون را باید بنویسید. الان من در کف درازا و پهنای کیرت موندم که چقدر بوده که زده کس طرف رو پاره کرده و زخم شده؟ شاید همین قضیه جواب چالش کسشعر جناب شاه ایکس باشه.
   فاطمه آمده بود که ببینه کیرت چه اندازه بوده، میخواسته متر بزنه ولی روش نشده.


   ها کـُ‌کا


  •   Titannnn
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • گوه زیاد خوردی


  •   Scott12
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • فقط اون دختره .اول از همه خودش شروع کرده بعد لخت میشه خجالت میکشه. بمیرم برات باحیا


  •   sexybala
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   Ali268ali
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • خوب بود بازم بنویس


  •   Aazss
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • ی حس ریزی دارم ک میگه جفتشون تینیجر بودن


  •   رزمشکیوسیاه
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • چون رو گردنت حساسی احتمالا کونی هسی و همزمان موقع کون دادن و جق زدن این کستان رو سر هم کردی ک بسی کار مهمی میباشد****


  •   ssonna
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • میخواسته ببینه کدوم بیشتر چنگ انداخته :)


  •   مردزخمی
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کیررم تو کووص خواهرر مادرر تو و اسم مستعارت و دوستای کوونیت


  •   Pragmatism
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • استاد سعدی می فرمایند:
   این مدعیان در طلبش بی خبرانند
   کان را که خبر شد خبری باز نیامد
   یعنی این قورباغه هایی که ادعا میکنن من اینو کردم یا میگن اینجوری دادم و...هیچی نمیدونن در واقع الکی ادعا میکنن
   اما کسی که این کار رو انجام میده دیگه نمیاد همه جا جار بزنه. به عنوان مثال تا حالا از دایی،عمو،زندایی یا حتی بابات شنیدی بیایند بگن زنم رو اینجوری کردم اونجوری کردم‌


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • جواب چالش شاه ایکس اینه که فاطی خانم در ابتدای داستان که هنوز نویسنده جق رو شروع نکرده بود برای تریسام در داستان کاشته شده بود ولی متاسفانه نویسنده لش ما آبش زود اومد و به خدمات ایشون نیازی پیدا نشد


  •   mr.anderson
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • وقتی داستان می‌نویسی دستتو از تو شرتت در بیار مجلوق


  •   Shahab___sang
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • قرنطینه روت تاثیرگذاشته ابوحشر


  •   Luciferdaian
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • آقا میگن حلقوی به نظرتون از کجا می فهمن؟
   قاعدتا قبلا ی دور دادن فهمیدن هیچی نیست گفتن خوب پس حلقویه
   دکتر رفتن هم بجز بیماری ی دختر نمیره
   بعد کدوم دختری می شناسین تنهایی بره دکتر زنان بگه دکتر پرده‌ام چ مدلیه؟!!!!!


  •   royalangel
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • عالیه


  •   kingshahvani021iran
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • ننویس عزیز من
   رفتی خونشون کردیش ؟؟؟؟؟؟
   دوستاش هم حتما نقش سماور رو داشتن (dash) (dash) (dash)


  •   Mehrdad+karaj+azimie
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • خاک تو سر جقید،کمتر بزن خون برسع ب مغزت


  •   Amiraghakoskon
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • بابا تو رو خدا کمتر کس و شعر بنویسین


  •   hast1373
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • نه تنها قد و سنت بلکه داستانتم واسمون مهم نیست.


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • بابا ولمون کن این پوزیشن ها مال ما ایرانیها نیست همه مال فیلماس تو ایران یکم از حالت عادی خارج بشی وای وایشون دنیا رو بر میداره بقول یکی تو ایران دوست دخترت هم بعد چند بار دادن میشه زنت یا همش پریوده یا یه جاش درد میکنه ول کن بابا با این همه غلط املایی و این پوزیشن های خیالی اینجا ایرانه از این خبرا نیست


  •   حاج.دولدار
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • شفا ميده؟


  •   love103
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • وات دا فاک
   بکن در رو؟
   وای وای وای وای!!!!
   ناموسا بهت داد پردشو بعد تو ولش کردی ناموسا چرا آخه؟؟؟؟؟کسمشنگ


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو