تو پارک مخمو زد

  من مفعول زنپوشم وخیلی حشریم
  بعضی وقتا آدم خیلی حشری میشه و خیلی دوست داره که زود سکس کنه بخصوص اگر خیلی وقت باشه که رابطه نداشته باشه
  یه خاطره میگم از عید چند سال پیش، که من و دوست پسرم خیلی وقت بود سکس نکرده بودیم و من خیلی حشری بودم ولی فرصتی پیش نمیومد، بعد از چند وقت خونه دوست پسرم خالی بود خانواده ش رفته بودن مهمونی و نبودن و قرار گذاشتیم که بعد از ظهر برم پیشش، منم خودمو حسابی اماده کرده بودم، یه شورت زنونه صورتی پوشیدم با تاپ صورتی و شلوار جین یخی فاق کوتاه، یه سوییشرت هم پوشیدم و یه کوچولو رژ زدم و رفتم سمت خونه شون، نزدیک خونه شون یه پارک بود، وقتی رسیدم به پارک بهش پیامک دادم ، اما بدترین اتفاق افتاده بود، مهمون سرزده امده بود، بهم گفت که خاله،ش اینا سرزده اومدن، الان میرن،
  نشستم رو صندلی اروم و قرار نداشتم، دلم کیر میخواست هر چی منتظر شدم خبری نشد، یه دوری زدم بند کفشمو باز شده بود، بستم، پیامک دادم، گفت هنوز نرفتن،
  رو یه صندلی دیگه نشستم هوا داشت تاریک میشد منم هی حشری تر میشدم، نگاهم به رو به رو افتاد، یه پسره داشت نگاهم میکرد، بدجور، اولش توجه نکردم ولی بعد دیدم خیلی بد نگاه میکنه،
  بلند شد اومد جلو نشست کنارم گفت فندک داری؟ منم بهش فندکمو دادم، سیگارشو روشن کرد دستشو انداخت پشت گردنم روی صندلی،
  یه پوک زد و خیلی یهویی گفت، زنپوشی؟؟؟ کپ کردم ترسیدم، گفتم ، چی؟
  دستشو آورد پشتم و چسبید بهم گفت شورتت سکسیت زده بیرون حشریم کرد، لباتم که رژ زدی جون میده واسه ساک زدن،
  ترسیده بودم زبونم بند اومده بود، گفت من با چندتا زنپوش بودم زنپوش ها رو دوست دارم حرفه ایم، یه ذره اروم شدم گفتم از چه نظر حرفه اییی؟ گفت بلدم چطوری زنپوش بککنم که کونش حااال بیاد
  حرفاش ارومم کرد از طرفی هم خیلی حشریم کرد، پامو انداختم روی پام و یه کم بهش نزدیک شدم اونم دستشو گذاشت روی کونم اروم کونمو مالوند، دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم، (کونم چون حشری میشم).
  بعد گفت قرار داشتی؟ گفتم اره ولی نشد
  گفت پس پاشو بریم گفتم کجا؟!!! گفتم خونم همین رو به روهه بریم بکنمت، نترس بلدم، کاندوم هم دارم،
  منم شدیدا دلم میخواست کون بدم بی اختیار بلند شدم، باهم رفتیم خونه،ش سوار اسانسور که شدیم بغلم کرد ازم لب گرفت و لپ های کونمو فشار داد، فهمیدم که حرفه،ایه
  رفتیم تو خونه، درو که بست من سوییشرتمو دراوردم رفتم جلو اپن تکیه دادم به اپن، بعد گفت ساک که میزنی؟ گفتم ارههههه گفت پس بشین، نشستم جلوش، کیرشو در آورد موهامو گرفت هی کیرشو میکوبوند به صورتم و لبام دیووونم کرده بود، کیرش حسابی شق شده بود، دهنمو باز کردم یهویی شروع کردم به ساک زدن کیرشو تا ته کرده بودم تو حلقم گفت جووووووون بخورش، حساااابی کیر خوشگلشو خوردم،

  بلندم کرد هلم داد رو اپن منم شلوارمو کشیدم پایین حسابی کونمو دادم عقب شرتمو کشید پایین یه دونه محکم زد روی گونم. لپای کونمو باز کرد یه تف انداخت روی سوراخم، کیرشو گذاشت روی تفش ، سر کیرشو مالوند به سوراخم دیووونه شده بودم، اروم گفتم بککن تو کیرتو، گفت چی؟ یه کم بلند تر گفتم کیرتو بککن تو. همین طور که سر کیرشو میمالوند به سوراخم، گفت کامل بگو بلند تر، بلند تر گفتم. کیرتو بککن تو کونم. گفت جووووون. اسم زنونه،ت چیه؟ گفتم سمانه، گفت اینم کیر سمانه جوووون، اااروووم کیرشو کرد توو ، ااااه. شروع کرد به کردن ، کیرشو تاه میکرد تو و تا سر میارود بیرون حرفه ای بود حسابی کونم‌ حال اورده بود ، چند بار کیرشو دراورد دوباره تا ته محکم کرد تو، بغلم میکرد و هی ازم لب میگرفت حسابی کونم حال اومد،
  حسابی داشت ازم لذت میبرد از صدای نفس هاش معلوم بود، براش مهم نبود که پسرم، از کردن من لذت میبرد و مثل یه دختر باهام حال میکرد، منم عاشق همچین ادمایی هستم،
  تو اوج لذت بودم، گفت ابم داره میاد، گفتم بپاش رو کونم، کیرشو دراورد ابشو پاشید رو کمرم و کونم، ابش زیاد بود تا گردنم پاشیده بود،
  دوباره کیرشو کرد تو کونم و ازم لب گرفت،
  خودمونو تمیز کردیم نشستم کنارش رو مبل شلوار پام نبود فقط با شورت و تاپ بودم، کامل لخت بود، کیرشو گرفتم باهاش بازی کردم، گفت بازم میخوای؟ گفتم هردفعه چهار بار میدم، سرمو گذاشتم رو کیرش و شروع کردم به ساک زدن اونم دستشو کرد تو شورتم شروع کرد به انگشت کردن منم حسابی کیر خوشمزه،شو ساک زدم کیرش دوباره شق شده بود، برگشتم رو مبل داگی شدم گفت ای جنده بلند شد و دوباره کیرشو کرد تو کونم و شروع کرد به کردن
  چند بار محکم زد روی کونم اینبار محکم تر میکرد منم بشتر لذت میبردم که یه دفعه موهامو گرفت سرمو اورد جلو کیرش و ابشو ریخت روی صورتم و دهنم.
  خودمونو تمیز کردیم و دوباره نشستم کنارش بغلم کرد، یه نگاه به ساعت انداختم، دیگه دیر شده بود باید میرفتم،
  گفتم باید برم، گفت خپب میموندی من تنهام، گفتم نه دیگه خلاصه حاضر شدم که برم لخت تا دم در اومد دلم نمیومد برم میخواستم بازم منو بککنه ، وقتی راه میومد کیر خوشگلش تکون میخورد دیوونم میکرد، اخرم نتونستم طاقت بیارم، رفتم تو بغلش چندتا لب ابدار ازش گرفتم، نشستم جلوش شروع کردم به ساک زدن تند تند و تو حلقی براش ساک زدم، و همه،ی ابشو خوردم، و یه میک محکم به کیرش زدم، و رفتم،
  خیلی دوست داشتم بازم باهاش سکس کنم ولی دیگه ندیدمش بخصوص اینکه با دوست پسرم هم بهم زدم و دیگه اون طرفا نرفتم.


  نوشته: سمانه

 • 31

 • 16
 • نظرات:
  •   Amir_78
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • کثیف!


   فقط همینو میتونم بگم


  •   Zhazha
  • 2 ماه،2 هفته
   • 2

  • خوب بود. لهجه نداشت، غلط املایی نداشت، بی سر وته نبود، به اندازه کافی به موضوع سکس پرداخته بودی، باور پذیر بود. لایک میکنیم باشد که رستگار شوید.


  •   mehrasaa
  • 2 ماه،2 هفته
   • 2

  • jalbeeee


  •   ناصر39
  • 2 ماه،2 هفته
   • 3

  • استفاده از کاندوم کجای داستان بود ! چطوری میشه کیری که تو منبع کثافت بوده رو خورد ! چطوری حرفه ای های کون کن رغبت می کنند کیرشون رو تو کونی بکنند که خودش رو تمیز نکرده! دیسکلایک


  •   Soroush_Khi
  • 2 ماه،2 هفته
   • 3

  • بد نبود
   ولی این خو بهت گفت کاندوم دارم پ چطور اصلا کاندوم نزد رو کیرش؟!
   راستی بار آخر که ساک زدی مزه ی گوهت چطور بود؟ خوشمزه بود؟ نوش جونت!


  •   nima75hati
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • عالی بود


  •   DAmirksdk
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • اشغال بدم میاد از بیماری های جنسی خوب برو عمل کن


  •   DAmirksdk
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • اشغال بدم میاد از بیماری های جنسی خوب برو عمل کن


  •   DAmirksdk
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • اشغال بدم میاد از بیماری های جنسی خوب برو عمل کن


  •   As-pikc
  • 2 ماه،2 هفته
   • 2

  • آخه چرا سمانس (dash)


  •   iman1179
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • تعداد کونیا زیاد شده یا من هر داستانی میزنم گی از اب در میاد.


  •   iman1179
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • تعداد کونیا زیاد شده یا من هر داستانی میزنم گی از اب در میاد.


  •   ahoora6164
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • خوب شد فهمیدم حرفه ای ینی لپ کون بگیریم.. منم حرفه ایم عشقم


  •   nilajooni
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • تف


  •   Alikooon
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • حخخخخ . منم دوست دارم ولی نه اینجوری


  •   shiraz-m-m
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • لایک میکنم نه بخاطر داستانت چون خیلی آبکی بود انگار داشتی خاطره تعریف میکردی لایک میکنم بخاطر حمایت از گرایش جنسیت که اون سبک مغزهای که توهین کردن بفهمن امثال شماها و ترنس ها این رفتارها دست خودتون نیس آق مصطفی کاش بابای تو هم اون شب کذایی ابشو میریخت روی دستمال که انگلی مثل تو وارد اجتماع نشه با این ادبیات سبک مغز


  •   persia30
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • هر دفعه چهار بار میدی مراقب باش کونت پاره نشه!!!
   بعدم به این راحتی کون میدی و اینقدر تشنه کیری یک کون هم به ما بده.
   داستانت هم کسشعر و غیره واقعی بود اما نشون میده خیلی دوست داری کون بدی،و در رویایه کون دادن خودت را انگشت می کنی!!!


  •   _KING_WOLF_
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • خاک بر سر پدرت!
   شب تا صبح نخوابید تا تو یه کونی رو پس بندازه؟


  •   samsepg
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • باید امیدوار بود که کاندوم دکوری نبوده باشه و ازش استفاده شده باشه.


   سکس، هر نوعش، با هرکس، هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه.


   سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   nima7718
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • از رو یه لب و کون مالیدن فهمیدی حرفه ایه...ریدم تو مغز فندقیت


  •   mohsenbandar
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • نظر شما چیه؟کسشر


  •   kamranpoya
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • حال کردم دمت گرم


  •   soheil.zanpoosh
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • اونایی که از داستان گی بدشون میاد لطفا نخونن برن جق.شونو بزنن


  •   Mmghmmgh4
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • امروز برا اولین بار دادم .خبلی میسوزه چیکار کنم


  •   fateme2020
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • من گی دوس ندارم و نخوندم
   اما اولش که نوشته بودی بعضی وقتا آدم خیلی حشری میشه و خیلی دوس داره زود سکس کنه بخصوص اگر خیلی وقت باشه رابطه نداشته باشه رو کاملا موافقم


  •   Sexgayfucking
  • 2 ماه
   • 0

  • همیشه دوست داشتم تو پارک پسرای جذاب بکنن . خجالت اما نمیذاره چیکار کنم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو