تینا، رویای همیشگی من

  من رامین هستم 25 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به 7 سال پیش یعنی وقتی که من 18 سالم بود
  چند وقتی بود با دختری از طریق اس ام اس آشنا شده بودم به نام تینا...
  تینا 2 سال از من بزرگتر بود ولی شد عشق اول زندگیم و به شدت به هم علاقه داشتیم
  تینا دختری 20 ساله چادری با هیکلی توپر و سفید و بسیار سکسی بود که آرزوی اغوشش تا مدت ها به دلم بود
  بعد گذشت چند ماه از آشنایی و دوستیمون یک روز با برنامه ریزی ها و اصرار زیاد دعوتش کردم بیاد خونمون
  یادمه قبل ظهر بود
  زنگ به صدا در اومد و در رو براش باز کردم که بیاد داخل
  عشق همیشگیم اومده بود و من به شدت ذوق زده بودم
  با همون چادر و لباس بیرونی که داشت نشست رو مبل و من پذیرایی مختصری ازش کردم
  با فاصله کمی نشستم کنارش
  بعد از کمی حال و احوال دیدم چشماش خمار شده که
  بی هوا و یهویی خودشو ول داد تو بغلم
  من شوکه شدم و خوشحال
  دستامو دورش حلقه زدم و محکم گرفتمش تو بغلم
  اولین باری بود که بغلش میکردم و تن نازشو حس میکردم
  دوست نداشتم اون لحظات تموم شه
  اما بعد چند لحظه بدون هیچ حرفی از بغل هم جدا شدیم و رفت
  اونروز تا همین حد بیشتر پیش نرفتیم
  ولی بعد چند روز دوباره فرصت شد و اومد خونمون
  اینبار دیگه با هم راحتتر شده بودیم
  من به خودم جرات دادم و اونروز به محض ورودش بغلش کردم و صورتشو بوسیدم
  اون سکوت مطلق شده بود
  ازش خواستم چادرشو دربیاره و راحت باشه
  اونم قبول کرد چادر و مقنعه ای که به سر داشت رو در اورد ومن برای اولین بار اندامشو میدیدم
  وای این دختر محشر بود
  موهای خرمایی بلند تا وسط کمرش
  سینه های برجسته که از زیر مانتو هم خودنمایی میکرد
  و اندامی توپر و گوشتی
  حسابی قربون صدقه قد و بالاش رفتم و گرفتمش تو بغلم
  حس فوق العاده ای داشت دستامو دورش حلقه کرده بودم و قفل شده بودیم بهم
  تو همون حالت دکمه های مانتوشو باز کردم و مانتوشو دراوردم
  زیر مانتوش تاپ آبی رنگ تنگی پوشیده بود که برجستگی و فرم سینه هاشو کامل نشون میداد و ترکیبش با شلوار جینی که پاهای خوش فرم و گوشتیشو به رخ می کشید حسابی جذابش کرده بود
  دوباره گرفتمش تو بغلم و اینبار دستامو رسوندم به سینه هاش..
  لبامو گذاشتم رو لبای گوشتی و نازش و سینه هاشو از روی تاپ گرفتم توی دستام
  وای نرمی سینه هاش دیونم کرده بود و شروع کرده بودم مالیدن سینه هاش
  لباشو اروم بین لبام میگرفتم میک میزدم و میخوردم
  تنها صدایی ک شنیده میشد صدای نفس نفس زدنای اون و قربون صدقه رفتنای من بود
  با اجازه خودش دستامو بردم زیر تاپشو اروم دراوردمش
  وایییی تن گندمی و نازش فوق العاده بود
  ی سوتین ابری صورتی بسته بود که نصف سینه های مرمریش معلوم بود
  سرمو بردم جلو و لبامو گذاشتم رو چاک دیوونه کننده سینه هاش
  محکم بوووسیدم و اروم میک زدم
  نفس نفس زدناش بیشتر شده بود
  سینه هاشو گرفتم تو دستام
  حسابی نرم و گرم بودن
  شروع کردم مالیدنشون
  واییی لبامو رسوندم به گردن نازش و شروع کردم خوردن گردنش
  دیگه طاقتش کم شد و اروم سرمو با دستاش داد پایین
  لبامو گذاشتم بین سینه هاش و شروع کردم به خوردن
  منو از خودش جدا کرد و سوتینشو باز کرد
  وای...
  چه سینه هایی داشت
  سفید و خوش فرم
  سایزشون 80
  با نوکای قهوه ای کمرنگ که سفت شده بودن
  دیوونه سینه هاش شده بودم و ازش تعریف میکردم
  رفتم سراغ سینه هاش
  گرفتمشون تو دستام
  وای دو تا سینه نرم و گنده تو چنگام بود حس فوق العاده ای داشت آروم میمالیدمشون
  دیگه طاقتم تموم شد و با اجازش سینشو گرفتم دهنم
  زبونمو دور نوک سینش میکشیدم و اروم دادمش تو دهنم
  شروع کردم به مکیدن نوک سینش
  اروم و محکم میک میزدم و میخوردم
  اونم بلند بلند نفس میزد
  سینشو کامل دادم دهنم و شروع کردم خوردنش
  محکم میک میزدم و میخوردمش
  نوبتی سینه هاشو میخوردم و تو دستم میمالیدم
  وایی عالی بود
  حسابی حشری شده بودیم و لذت میبردیم
  گفت برو پایین
  ازش فاصله گرفتم و زود لباسامو کندم
  سینشو دهنم میک میزدم و دستمو رسوندم به لای پاهای نازش
  از رو شلوارش چنگ میزدم ک خودش شلوارشو دراورد
  واییی ی شرت نازک صورتی تنش بود
  زودی دستمو گذاشتم روش و چنگ زدمش
  واییی حسابی داغ بود و یکم خیس شده بود
  همزمان ک سینه هاشو میخوردم شروع کردم مالیدن کس داغش
  تند تند میخوردم و اروم میمالیدمش
  اونم دیگه بلند تر نفس نفس میزد و اروم اه می کشید
  خودمو رسوندم لای پاهای سکسی و نازش
  صورتمو نزدیک کس نازش کردم
  وااییی چه بوی دیونه کننده ای میداد
  شرتش از اب داغ و لزج کس نازش خیس شده بود
  اروم از روی شرت گرفتمش دهنم
  اومممم محکم میک زدمش
  یک اه بلند کشید و من شروع کردم میک زدن
  بالای شرتشو با دندون گرفتم و اروم کشیدمش پایین
  واییی چه کس نازی داشت
  تپلی و مایل به صورتی
  حسابی خیس شده بود
  اروم دهنمو گذاشتم رو کس نازش و میک زدم
  اومممممم واییی خیلی خوشمزه بود
  پاهاشو بیشتر باز کردم و کسشو گرفتم دهنم میزدم
  حسابی حشری شده بود و اه می کشید
  یکی از دستاش رو سینش بود و محکم چنگ میزد و میمالید
  اروم با انگشتام کس نازشو باز کردم و زبونمو گذاشتم لای کسش
  اوممممممم
  یک لیس محکمممم کشیدم
  واییی چه کیفی داد
  شروع کردم لیس زدن و تند تند میخوردم براش
  زبونمو لای کسش میکشیدم و میرسوندم به چوچول نازش
  سرصداش در اومده بود و بلند اه می کشید
  اروم چوچولشو گفتم تو دهنم و شروع کردم میک زدنش
  حسابی خوشش اومده بود و من سرعت خوردنمو بیشتر کردم
  تند تند میک میزدم و اون اه میکشید
  سرمو فشار داد به کسش و منم محکم براش میخوردم
  بدنش شروع کرد لرزیدن
  من میخوردم و اون چشاش رفته بود
  سرمو ول کرد بی حال شده بود
  میخواستم خوردنو ادامه بدم که خودشو ازم جدا کرد و دستشو رسوند لای پام
  اروم کیرمو از روی شرتم گرفت دستش و شروع کرد مالیدنش
  کیرم حسابی سفت و شق شده بود
  شرتمو در اورد
  کیرم متوسطه، 14سانت اما کلفت...
  گرفت تو دستش و شروع کرد مالیدن
  صدای اه کشیدنم بلند شده بود و اون بیشتر ادامه میداد
  زبونشو گذاشت سر کیرم و اروم دور کیرمو لیس زد
  سر کیرمو گرفت دهنش و شروع کرد میک زدن
  اروم میک میزد و با دستش میمالید
  واییی حسابی حشری شده بودم و سینه هاشو گرفته بودم تو دستام و میمالیدم
  اونم حسابی برام میخورد
  کیرمو تا ته میکرد تو دهنش و باز در میاورد
  دیوونه کننده میخورد
  تخمامو اروم لیس میزد و کیرمو میک میزد
  سرعت خوردنشو زیاد کرد و منم اه میکشیدم
  نزدیک ارضا شدنم بود ولی اون ادامه میداد
  گفتم داره میاد
  همینجور میخورد
  اخ ابم اوومد از دهنش دراورد و شروع کرد مالیدنش
  به مالیدن کیرم ادامه داد و کامل ابم خالی شد تو دستش
  بعد یکی از انگشتاشو کرد دهنش
  من حسابی کیف کرده بودم و بیحال شده بودم
  خودشو انداخت کنارم و من کشیدمش تو بغلم و لبامو گذاشتم رو لبای نازش و لبای همو خوردیم...
  تو گوشش اروم زمزمه کردم خیلی دوستت دارم عشقم
  اونم لبخند زد و بوسم کرد
  شرت و سوتینشو تنش کردم و یکی دو ساعت کنار هم اروم گرفتیم...


  نوشته: رامین

 • 1

 • 17
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 4 ماه،2 هفته
   • 14

  • نصف لذت سکس به اینه که بعدش دوستتو لخت بغل کنی اول شورت کرست تنش کردی بعد بغلش کردی؟؟ ترسیدی تنت به نامحرم بخوره؟؟ (biggrin)


  •   vitamin4rooh
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • داستانت که خیلی در کل جالب نبود. اما کم غلط و اشتباه بود.
   یجا گفتی آروم چوچولشو گفتی تو دهنت.
   یعنی با چوچولش حرف زدی؟ (rolling)


  •   Gayaneh
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • من نمیدونم مثلاً میگید دختره سایز ۸۰ یا ۸۵ سینه داره خیلی دافه خب وقتی ۳۵ یا ۴۰ ساله شد که سینه هاشو باید بزاره تو شورتش یه چیزی بگید بگنجه آخه،بعد دختری که اولین ساکش اینقدر خوب باشه این مهارتشو از کجا آورده؟تازه اونم آبتو از رو انگشتاش لیس بزنه


  •   Ado_Den_Haag
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • فکر می کنم موقع نوشتن داستان دستت تو شورتت بود.ای کاش اول به صورت کامل جق می‌زدی بعد داستان و می نوشتی.


  •   demonKing1998
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • وایییی وای واییی وای مم مممم خو کونی همش داشتی وای وای میکردی کیرم تو کونت اخه ۱۴ سانت گفتن داره بعدش «من داشتم براش میخوردم اون چشاش رفته بود» دیگه حرفی ندارم دیس چهارم مماس با محور x ها تو کونت


  •   tehranpol
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • این چادری هام از زیر چادر خوب کون میدن ، دختر که بیاد خونه پی کردنشو میماله به خودش که میاد


  •   Minow
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • تا اونجا ک گفتی چشاش خمار شد خودش و انداخت تو بغلت بیشتر نخوندم امکان نداره ی دختر تو قرار اول تو خونه همچین کاری کنه یکی ب این دلیل و ی دلیل دیگه هم اینه ک کلا دخترا کز میکنن ی سمت طرف بره سمتشون شروع کنه یعنی کلا چرت و پرت مینویسین شهوانی شده پر از پسرای هیجده تا بیست ساله و پیرمردای بالای چهل سال ک یا کونی ان یا با محارمن کلا اینجارو خراب کردین دیگه ننویس و کمتر جق بزن ملجوق بیچاره نمیدونم ادمین اصلا وقت میزاره اینارو بخونه ک میزاره اینجا یا صرفا فقط دلش خوشه ادمینه ی حرکتی میکنه نخونده میزاره خسته نباشی واقعا خدا قوت پهلوان وقت کردی بخون اینا رو


  •   off_boy
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • چه عجب اين دختره پرده داشت و هزاران بار رحمت كه ارتجاعي نبود.فقط مگه دوس دخترت سوراخ كون نداشت كه خونه خالي رو جور كردي كه واست جق بزنه!!!حداقل انتظار اين بود كه كونش ميذاشتي حداقل فحش ميديم عذاب وجدان نداشته باشيم (biggrin)

   ولي باور كن اون جقو خودتم تو حموم ميتونستي بزني،به استرسش نمي ارزه.


  •   Kami3399
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • کیرم دهنت اوممممممم


  •   off_boy
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • وب.گرد
   به داستان توجه كني يه صحنه دوس دختره گفته برو پايين.حالا جدا از اينكه اين ديالوگ پسرونه اس و به دختره ميگن برو پايين ساك بزن ولي دختره لال نبوده فقط ميشه شك كرد اصلا دختري نبوده و داستان گِي بوده (biggrin)


  •   Caboos1
  • 4 ماه،2 هفته
   • 4

  • وب گرد برادره من جق مخاطب نداره که


  •   sarbaz..delha
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1


  • هردختری که بوده چون چادری بوده نداده هم نبوده با مشخصاتی که دختر بوده وبار دوم هم داده وهم کاملا عالی ساک زده فکر کنم تورا بچه دیده وخواسته با اخری بچه بازی هم انجام بده حال نکردم هیچ فهمیدم ساده هم گیرش امده باچادر گولش زده  •   Vashkin
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • از بس میک زدی و میک زدو
   میک میک کردی جر خورد لباتون
   چی نوشته این زبون بسته (dash)


  •   .zy.zy.
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • شربتو تنها تنها میزنی ب دوز دخترت نمیدی؟؟برات متأسفم


  •   Hooman.esf.59
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • فقط چون نگفتی 25 سانته دیس ندادم.


  •   Mahi_iiii
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • فقط اونجاها که یه خط در میون میگه واییی :))))))


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو