جیشش تمام وجودمو گرفت

  سلام.
  داستان گی و فتیش.
  من رضا هستم 29 سالمه.
  یه جنده تمام عیار.
  بدنی بدون مو دارم.
  با یه کون گنده که آب همه رو میتونه بیاره.
  یه حشریم که هر چند روز باید کونمو باز کنن بکننم اما متاسفانه خیلی فرصت پیش نمیاد که سکس کنیم.
  میخوام داستان یکی از سکسامو واستون بگم.
  یکی از شبهای بهاری اول سال قرار شد برم خونه سینا واسه سکس.
  من بیرون بودم.رفتم خونه تا وسایلمو بردارم. لباسای زیرم و لباسای خوابم. چنتا دارم تا هر کدومو خواست واسش بپوشم.
  سوار ماشین شدم و رفتم سر راه سینا رو برداشتم. نشست تو ماشین و بعد سلام و احوالپرسی دستشو آورد جلو منم فهمیدم که تم سکس امشب اربابو برده هست.
  دستشو گذاشت روی لبام منم بوسشون کردم.و گفتم مرسی سرورم که اجازه دادین امشب بهتون خدمات بدم.گفت خفه شو آشغال از این به بعد فقط باید هاپ هاپ کنی. تو سگه گوه خور منی نه چیز بیشتر فهمیدی.
  گفتم بله ارباب.
  گفت باز که حرف زدی. تنبیهت از الان باید شروع بشه.
  بزن ماشینو کنار.
  ماشینو تو اتوبان با احتیاط آوردمش کنار تا وقتی ماشینو نگه داشتم ارباب هم یکی از پاهاشون در آوردن و گفتن پاهامو ببوس. منم شروع کردم به بوسید پاهاشون از روی جوراب. بعدپاهشو محکم به صورتم فشار میداد جوری که تمام بینی و دهنم پر شده بود از بوی پاهای ایشون و میگفتن نفس عمیق بکش.منم نفس میکشیدم و ازشون تشکر میکردم.بعد جوراب دیگه شونو از پاشون در اوردن و گفتن این دوتا رو بهم گره بزنم و مثل ماسک ببندم جلوی صورتم. تا تنها از طریق اون جورابا بتونم نفس بکشم.
  بعد این کار راه افتادیم تا برسیم سمت خونه.بعد که رسیدیم دم در با هاپ هاپ کردنم خواستم چیزی بگم که ارباب از ماشین پیاده شد و رفت سمت خونه.به منم اصلا توجهی نکرد.منم تو ماشین منتظرش بودم تا اینکه اومد دم در و اشاره کرد که بیا.منم با همون وضع وسایلمو برداشتم و رفتم توی خونه.
  توی خونه هاپ هاپ کردم.دیدم خبری نیست.هرچی هاپ هاپ کردم دیدم از ارباب خبری نیست. وسایلو گذاشتم یه گوشه و رفتم توی اتاق دیدم ارباب دارن دوش میگیرن. هاپ هاپ کردم گفتن بنال.
  گفتم من چیکار کنم خودمو حاضر کنم واستون.
  گفت نه بیا زیر دوش منو حمام کن و بشور حیوون.
  لخت شدم رفتم زیر دوش همه جامو خیس کردم به غیر از سرمو بعد ارباب شامپو بدنو دادن گفتن شروع کن. منم شامپو رو مالوندم به بدنشوم و تمام بدنشونو کف مالی کردم.
  کیرشونو که بلند شده بودو مالوندم.خایه هاشونو میمالیدم.سوراخ کونشونو حسابی تمیز کردم بعد اوردم زیر دوش آبشون کشیدم.بعد ژیلتو داد دستم گفت بزن مو های اضافمو.منم از زیر بغلشون شروع کردم.
  خیلی کم مو داشتن اول زیر بغلشونو لیس زدم واسشون بعد موهاشونو زدم دوطرفو.
  بعد رفتم سمت کیرشون دیدم حسابی صافه یه بوس کردمش گفتم کونتون چی ارباب.
  گفت اونجارو هم بزن.
  یکم مو نزدیک سوراخ زیبا و متبرکشون بود که اونو زدم و دیدم دارن سرمو فشار میدن به کونشون.فهمیدم میخوان کونشونو بخورم.منم شروع کردم به لیس زدن سوراخ زیباشون.حسابی واسشون لیس میزدم ایشونم لای سوراخو بیشتر با دستش باز میکرد.بعد چند دقیقه گفت کافیه توله .بتمرگ جلوم .منم روی زانوهام نشستم جولوشون.ایشونم کیر زیباشونو که بلند شده بودو تو دستش گرفت و گفت بخورش کرم کثیف منم با لذت تمام شروع به لیس زدنش کردم و کردمش تو دهنم و میخوردمش بعد خایه های سفتشونو لیس میزدم و باز میرفتم سمت کیرشون. و ساک میزدم واسشون که یه دفعه گفت صبر کن توله سگ .منم دست نگهداشتم.گفت دوست داری فضولات منو بخوری. گفتم یعنی چی. گفت میخوام جیش کنم روت.منو بگی گفتم اونا واسه من از همه چی خوشمزه تره. اونم یکم تمرکز کرد و بعد چند لحظه جیش سفیدو خوشمزشون ریخت روی تمام وجودم .روی لبام. روی صورتم.خودم با دستم میمالیدمش به تمام بدنم به سینهام به کونم. کیرمو میمالیدم گفت زبونتو بیار بیرون.آوردم مثل سگ شروع کردم به له له زدن که. توی دهنم جیش کرد و منم با جیشش قرقره میکردم. و بعد ریختم روی خودم.بعد گفت پاشو بریم بیرون.اون رفت منم خودمو شستم اومدم بیرون. از تو کیفم حولمو برداشتم و خودمو خشک کردم. گفت خودتو حاضر کن توله نجس.
  منم گفتم هاپ هاپ
  وسایلمو برداشتم رفتم تو اتاق یه شورت پشت باز داشتم که پشتش مثل قلب باز بود اونو پوشیدم. و یه لباس خواب توری که از بالا تا پایین منو میپوشوند . اونم پوشیدم. خیلی خوب شده بودم. بعد رفتم پیش ارباب. اونم تا منو دید گفت جوووون. بیا جنده من .گفت اسمت چیه گفتم رضا .گفت تو چی منی گفتم سگ جندتون.گفت تو رضا جنده منی. گفتم بله سرورم.گفت جلو پاهام زانو بزن و همینو بگو.منم جلوشون زانو زدم و گفتم من رضا جنده شما هستم ارباب. بعد گفت جلوم سجده کن و منو پرستش کن. من از این به بعد خدای تو ام. منم سجده کردم و گفتم رضا جنده فدای شما بشه. بعد اومد و با پا صورتمو فشار میداد به زمین. بعد رفتن روی سرم وایستادن که خیلی دردم گرفت.بعدش گفتن شروع کن کارتو من اومدم جلوشون و شروع کردم به خوردن کیرشون. یکم که کیرشونو خوردم با دو تا دستاشون دو طرف دهنمو باز کردن و شروع کردن به ساک حلقی زدن.
  کیرشونو تا ته میکردن توی حلقم و نگه میداشتن تا من عق بزنم و تف میکردم بیرون اونم تفای منو میمالید روی صورتم .تمام صورتم پر تف شده بود. بعد گفت میخوام کیر شکلاتی بدم بهت بخوری. دیدم یه کرم شکلات از یخچال آوردن و مالیدن روی کیرشون و گفتن بخورش. منم شروع کردم مثل سگ به خوردن کیرشون که باز شروع کردن به ساک حلقی زدن و صورت من پر شده بود از تف و شکلات اینقدر ساک زدم که تفهای روی صورتم میریخت روی لباسم منم فقط مثل یه شی مصرفی تو دست ارباب بودم و هیچی نمیتونستم بگم.
  بعد از اینکه ساک زدنم تمام شد گفتن خودتو تمیز کن . گفتن برو تو سرویس بهداشتی خودتو بشور. منم رفتم که از دستشورشون خودمو بشورم. گفت هوی توله گفتم برو توی سنگ توالت از آب اونجا خودتو بشور.گفتم یعنی چی. دیدم بلند شدن و یه لگد زدن توی کونم و گفتن بیا تن لش.منو بردن پای دستشویی فرنگیشون و درشو باز کردن گفتن با آب داخل این صورتتو بشور.
  من یه نگاهی بهشون کردم گفتم چشم. شروع کردم از آب اونجا زدم به صورتم.و خودمو تمیز کردم .بعد دکمه سیفونو زدم و اومدم بیرون صورتمو با حوله خودم خشک کردم. دیدم ارباب نشسته لبه تخت.گفت بیا دراز بکش روی تخت و سرت لبه تخت باشه. منم همین کارو کردم.دیدم اومدن روی صورت من لای کونشونو باز کردن و سوراخشونو با لبای من تنظیم کردن و نشستن روی صورتم. گفتن مثل یه توله سگ لیس بزنم. منم با تمام لذت داشتم از بوی کونشون نفس میکشیدم و زبونمو میزدم به سوراخ کونشون. بعد یه دفعه تمام وزنشونو انداختن روی من طوریکه بغییر از باریکه هوایکه از طریق سوراخ کونشون میومد هوای دیگه ای به من نمیرسید و بوی کونشون میرفت توی حلقم. منم همش دستو پا میزدم که از روم بلند بشن.تا بتونم نجات پیدا کنم. هر وقت دستو پا زدنم شدید میشد یه لحظه کون مبارکشونو بلند میکردن تا من یه نفس عمیق بکشم و بعد باز میشستن روی صورتم و کونشونو محکم فشار میدادن به صورتم. منم یه بار اومدم به زور بلندشون کنم که ارباب خیلی ناراحت شد و گفت آشغال عوضی چطور جرات میکنی منو بلند کنی. بعد گفتن دهنتو باز کن. زودباش کرم کون کثیف.
  من گفتم ببخشید ارباب غلط کردم.
  گفتن دهنتو باز کن
  اومدن سوراخ کونشونو با دهن باز من تنظیم کردن بعد یه دفعه یه گوز محکم توی دهن من زدن.و نشستن روی صورتم. شاید باورتون نشه. ولی با اونکارشون کیرم حسابی شق شده بود. و من مجبور شدم تمام گوزشونو تنفس کنم.بعد چند ثانیه بلند شدن و گفتن پاشو بریم تو دستشویی.
  منو بردن توی دستشویی و گفتن خم شو بعد کرمو برداشتن زدن به سوراخم و با انگشت سوراخمو باز کردن و شروع کردن به عقب جلو کردن بعد یه انگشت دیگشونو اضافه کردن بعد چند دقیقه که سوراخم باز شده بود . کیرشونو کاندوم زدن و گذاشتن دم سوراخم. گفتن ازم خواهش کن تا بکنمت. گفتم سرورم ازتون خواهش میکنم این بنده حقیرتونو بکنین.التماس میکنم این سگ نجستونو با کیر زیباتون مورد عنایت قرار بدین.که کیرشونو کردن تو و شروع کردن به تلمبه زدن محکم. جوری تلمبه میزدن که کیرم محکم میخورد به اینورو اونور.سیع کردم از دستشون فرار کنم که دیدم گفتن برو سمت توالت فرنگی.بعد درشو باز کرد و گفتن سرتو بکن توش. بعد کله منو گرفتن و گذاشتن توی توالت و باز شروع کردن به تلمبه زدن. اینقدر محکم تلمبه میزدن که من داشتم از لذت میمردم منم همش میگفتم جندتو بکن. رضا جندتو محکمتر بکن.چند دقیقه که منو کردن گفتن آبو چیکار کنم منم گفتم بریزین روی صورتو دهنم. که یه دفعه گفتن برگرد منم برگشتم و کاندومو در آوردن و آب زیادشونو که فکر کنم حداقل 10 قطره بود ریختن روی صورتو دهنم. و با یه آه بلند رفتن کنار. منم داشتم با کیرم ور میرفتم تا آبم بیاد که گفت آبتو نیاری سگ لجن هنوز واست برنامه دارم جنده.
  بعد اومدن کیرشونو گرفتن جلوی صورتم و چشماشونو بستن و شورع کردن به جیش کردن روی من دوباره . همینطورکه شاششونو ریختن روی موهام و صورتم گفتم میشه آبمو بیارم. گفتن نه توله. صبر کن. میخوام سیرت کنم. نباید گشنه بری از اینجا. گفتم یعنی چی. غذا میخواین بدین به من. گفتن آره از دیروز نریدم تا گوهمو بدم بخوری. گفتم ارباب گوه شما واسه من از سرمم زیاده اما من نمیتونم تحمل کنم این کارو .تا حالا نکردم.لطفا منو معاف کنید. گفتن چون سگ خوبی بودی نمیخواد بخوری. پاشو برو ولی حق نداری خودتو ارضا کنی. فقط یه راه داره خودتو ارضا کنی. اونم اینه گوه من بریزه روی بدنت و تو هم جق بزنی همزمان. منم یکم فکر کردم گفتم چشم.
  گفتن برو کناز سنگ توالت دراز بکش.منم دراز کشیدم.ایشونم اومد به حالت دستشویی نشست روی شکمم و گفت چقدر طول میکشه آبت بیاد .منم گفتم یکم بمالم آبم میاد.گفتن پس صبر کن من کامل گوه کنم بعد که گفتم حالا اونوقت خودتو ارضاء کن. بعد هنوز حرفشون تموم نشده بود یه دفعه یه عالمه گرما روی شکمم حس کردم نگاه کردم دیدم یه عالمه گوه زردو کلفت داره میریزه روی شکمم و منم بدون اینکه دست به کیرم بزنم احساس کردم داره آبم با شدت میریزه بیرون. حسابی تحریک شده بودم. و یکی از بهترین لذتهایی بود که برده بودم.
  پایان
  امیدوارم دقایقی ذهنتونو از مشکلاتتون دور کرده باشم.
  با تشکر


  نوشته: برده.ازمشهد

 • 5

 • 38
 • نظرات:
  •   407TT
  • 1 ماه،1 هفته
   • 14

  • با 29 سال سن هنوز می دی؟!!


   به خدا من وقتی 18 سالم شده بود خجالت می کشیدم دیگه جق بزنم !!!!


   پ.ن: تو با این داستانت مشکلی به مشکلات ما اضافه کردی خدانشناس چیو دور کردی ازمون؟!!


  •   mynameispussylicker
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • کصکش آبروی هرچی رضا بود رو بردی
   نمیدونم ثبت احوال اسممو عوض کنه یا نه


   در کل دیس میدم ک دیگع داستان ننویسی کیری خان


  •   The.BitchKing
  • 1 ماه،1 هفته
   • 9

  • چقد جالب! توی تعریف داستانت طرف رو با احترام و افعال جمع خطاب میکنی! بعد توی خود داستان که باهاش حرف میزنی بهش میگی تو؟؟؟؟ خار احترام به ارباب رو به خایه های نداشته ات پیوند دادی مردک. کیر تو کستانت


  •   Real_slim_shady-
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • ینی کیر تمام سیاهپوستای آمریکا دهنت با این کسشری که نوشتی حالمو بهم زدی آشغال کونی


  •   19masoud13
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • کیرم توی اون سوراخ زیبا و متبرکشون
   انتر این چه داستانیه آخه؟


   کیرم توی وجودت شاشید توی دهنت و غرغره کردی!!!!!!!!!!!


  •   ariyaii-boy
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • اه اه اه واقعا که مزخرفی،پلشت.
   یعنی تو با اون ارباب کثیفت ریدید به همه فتیشی.کیرم تو تک تک عصب هات.


   نکته:دیگه سیع کن ننویسی


  •   منتقدمنقلب
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • متاسفانه کسی لذت نمیبره از کثافت کاریت ننویس دیگه


  •   King.69
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • جیش چیه بابا 29 سالت بگو شاش
   شاشیدم تو مغزت :)


  •   Mazy1221
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • به قرآن که به ننت رفتی


  •   Kamijojo
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوشبحالت
   منم دنبال این مدل ارباب هستم ولی گیر نمیاد


  •   Lady_parto
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • ذهنمو از مشکلات خودم دور کردی آفرین الان فقط ب مشکلات روانی و بهداشتی تو و بکن احمقت فک میکنم جا زندگی خودم


  •   ناژو
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • تا همون هاپ هاپ خوندم...
   دیس.


  •   nasrin1980na
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • چرا تموم نمیشید؟


  •   eli.ab7162
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • اقا مرنه پراید چنده امروز


  •   Bad.booy7
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • ببین یه شب نبودمااااااا؟!
   ۱-کونی ۲۹ سالته هنوز میدی؟
   ۲-به شاش میگی جیش؟
   ۳-پلشت کون ملشت از اینکه صورتتو با آب توالت فرنگیش شستی خوشحالی اومدی با حولت خشک کردی به ماهم آمارشو میدی؟
   ۴-ریدم تو شرف نداشتت که به اینا افتخار میکنی
   ۵- ذهنمونو از مشکلات دور نکردی بلکه یه درگیری ذهنی عمیق تو ما ایجاد کردی که یعنی چی یکی میتونه تا این اندازه خودشو خوار و خفیف کنه بعد اسمشو بزارن «اشرف مخلوقات» واقعا یعنی چی من نمیفهممت!؟؟؟


  •   Mohammad_fmx
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • فضولات کسکش؟؟؟ (dash)


  •   مهسان۷۰۹۳
  • 1 ماه
   • 1

  • اولا مرده شورتو ببرن که ابرو واسه مشهدیا نذاشتی دوما گوهش زرد و کلفت بووووود؟؟؟زرد؟؟؟ (dash)


  •   slv96
  • 1 ماه
   • 0

  • منم یک برده نرم از مشهد از کون دادن و برده شدن و تحقیر شدن لذت میبرم اما نه به هرکس به یک ارباب مقتدر


  •   Arman14071407
  • 1 ماه
   • 0

  • کس شعر ۲۴ عیار


  •   Burwin
  • 1 ماه
   • 0

  • آغا داستانو نخوندم ولی دیدم خیلی فوش خوردی
   چرا آخه
   دیس میدم به احترام رفقا


  •   Hunter7508
  • 1 ماه
   • 0

  • تا اونجا که نوشت باید با اب داخل توالت فرنگی صورتتو بشوری خوندم حااالم بهم خورد کسکش بی جود.جزو چندتا کسشعرترین داستان های سایت بود.ترامپ سرت بشاشه باو.کسکش تو حیوانی مگه،حتی اگر واقعیت هم نداشته باشه خیلی داغانی.خاکبرسر جندت. ابروی هرچی گی رو بردی چه برسه مرد


  •   Saeedسعید۲
  • 1 ماه
   • 0

  • کسی نیست بیاد ی کون بدد


  •   aminabz1
  • 1 ماه
   • 1

  • یه عده همچین نوشتن با 29 سال سن هنوز میدی؟ که انگار هیچ اطلاعاتی از گی بودن ندارن. یه عده از گی ها کلا علاقمند به مفعول بودنن


  •   برده.پولی
  • 1 ماه
   • 0

  • بسیار زیبا و عالی بود.
   کسایی نظر میدن که از این احساس ها هیچی نمیدونن.
   مثل زندگی عادیشون که هیچی حالیشون نیست بعد تو همه زمینه ها گوه خوری میکنن.


  •   میسترس.ساناز
  • 1 ماه
   • 0

  • گوه کنم؟


  •   kir mikham az karaj
  • 3 هفته،4 روز
   • 1

  • دوست دارم سه تا پسر ۱۸ تا ۲۰ ساله همین کارو بامن کنن منم برده اونا بشم . سینا هستم ۲۶ کرج


  •   برده.پولی
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • بسیار عالی.
   آفرین
   خوب نوشتی


  •   aliii.shahi
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • با هر نوع فیتشی میشه کنار اومد الا ارباب و برده، اونم اینکه باید فحش بخوری و حال کنی
   ریدم تو مغزتون


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو