حاج خانم رفتم جنده برگشتم

1400/07/18

سلام دوستان
خوشحالم که سایتی اینچنین هست که میشه ناگفتنی ها رو گفت
من سمیرا 34 ساله مطلقه شش ساله از حسام نامرد که ی ازدواج ناموفق و خیلی مزخرف داشتم طلاق گرفتم
حسام یک آدم بی روح و چرت بود
من پیش مامانم زندگی میکنم که بعد از مرگ پدرم به خاطر مجرد شدن عموم که تنها فامیلمون بود رابطه نداشتیم و تنها رابطه مون با سعید پسر عموم بود که هم من هم مامانم خیلی دوسش داشتیم
بعد از طلاقم خودمو با خوندن کتاب های خانوادگی و مذهبی مشغول کرده بودم و اعتقاداتم برام خیلی مهم بود
سعید ی شب اومد خونمون پاشو کرد تو ی کفش که بابام راضی نمیشه بیاد خونتون شما بیاید بعد از کلی اسرار مامانم قبول کرد که من تعجب کردم

فردا ظهر سعید اومد سراغمون که طبق پیش بینیم مامانم خودشو به مریضی زد و منو راهی خونه عموم کرد

رسیدیم خونه عموم و مورد استقبال عموم شدم و خوشحال از دیدنش شروع کردم به تمیز کاری چون جفتشون مجرد بودن
ی کم گذشت دست بکار شام شدمو بعد شام ظرفا رو شستم و راهی خونمون شدم که توی مسیر سعید خیلی ازم تشکر کرد و خوشحال بود
ماها گذشت و چندین بار این منوال تکرار شد و وقتایی که عموم شیفت نبود میرفتم خونشون و کمک میکردم

ی روز سعید پیام داد دلمون برا دستپختت تنگ شده فردا میام سراغت قبول کردم و با مامانم هماهنگ کردم
فردا سعید اومد سراغم که نشستم تو ماشینش با بوی عطر خوبش حالم قشنگ شد
رسیدیم خونشون کلید انداخت و رفتیم داخل یااله گفتیم که خبری از عموم نبود
سعید گفت حتمأ رفته بیرون الان میاد
تو هم ی کم استراحت کن
نشستم روی کاناپه سعید لباسشو عوض کرد اومد نشست کنارم
سعید 6 سال ازم کوچیکتره
نزدیکم شد و شروع کرد به صحبت کردن که من خیلی خانواده عموم رو دوست دارم و نمیخوام رابطمون سرد باشه
منم از طرز صحبتش تعجب کردم گفتم ما که سرد نیستیم
-نه میدونم ولی دوست دارم صمیمی تر باشیم من تو رو خیلی دوست دارم و حاضرم بخاطرت هر کاری کنم
+سعید جان منم تو رو دوست دارم، چی باعث شده فک کنی دوست ندارم
-خوب همین که باهام راحت نیستی
+چرا فک میکنی راحت نیستم؟
-خوب مگه ما دختر عمو و پسر عمو نیستیم؟
+خوب بله هستیم
-مگه محرم نیستیم؟
+اگه نبودیم که من اینجا نبودم
-آره اینجایی ولی مثل غریبه ها،
نگاه پوششت کن
+سعید جان این مربوط به اعتقاداتمه اگه اذیتت میکنه بیا درش آوردم
-مرسی سمیرا جان
و خودشو انداخت بغلم و دوستشو حلقه کرد دور بدنم و سرشو گذاشت روی شونم
+سعید جان ولم کن زشته بخدا بابات الان پیداش بشه فکر بد میکنه
-نترس امروز بابام شیفته
+واقعا
-آره مگه بده
+نه ولی نگفتی
-آره چون میخواستم نه نیاری
+نه بابا چه اشکال داره، حالا ولم کن برم سر وقت آشپزخونه
-نمیخواد بری میخوام بغلت بمونم
+وا سعید بخدا زشته
-چی چیرو زشته؟ خیلی هم خوبه
+باشه سعید جان
دو سه دقیقه گذشت اومد بالا خواست بوسم کنه که پریدم از بغلش و گفتم سعید بخدا داری اذیت میکنی من میرم
-نه غلط کردم ببخش
+باشه پس من برم سر وقت آشپزخونه،
با ناراحتی گفت باشه برو،
رفتم توی ظرفشویی داشتم ظرف میشستم که اومد کشو کابینت رو باز کرد و ی چیزی درآورد اومد نزدیکم بهم دادش، نگاش کردم چاقوی آشپزخونه بود گرفتمش خواستم بپرسم این چیه که رفت پشت سرم و بغلم کرد دستشو حلقه کرد دور شکمم کامل چسبید بهم
خواستم جیغ بزنم که گفت یا با اون چاقو شاهرگمو بزن یا بزار بغلت کنم
+یعنی چی سعید تو رو خدا ولم کن
-بخدا ولت نمیکنم مگه اینکه بکشیم
+سعید جان مگه دیوونه شدی چرا بکشمت؟!!!
-پس بزار بغلت کنم و بوست کنم
+خوب دیگه بسه بغلم کردی
-نه خیر باید ببوسمت
صورتشو نزدیک گردنم آورد خودمو دادم عقب که متوجه شدم اون حالت خیلی بدتره
پس مجوز بوس رو دادم ولی بوس نمی‌کرد فقط بو می‌کشید و میک میزد گردنمو
+سعید داری از اخلاقم سو استفاده میکنی
-نه بخدا ده دقیقه بغلم باش تموم میکنم
+یا خدا منو ببخش
متوجه شدم توی این کش مکش دستش رسیده به زیر سینه هام
چاقو رو گذاشتم روی کابینت و دستکشامو درآوردم خواستم منتظر بمونم که ده دقیقه تموم بشه که چشمامو بستم و متوجه شدم دستاش روی سینهام داره تکون میخوره حسم از حس گناه به حس لذت داشت تغییر می‌کرد تا به خودم اومدم متوجه شدم ربع ساعت گذشته و من داشتم لذت میبرمو چیزی نمیگفتم
گفتم سعید پاهام خسته شد ولی اعتراضی از دستمالیم نکردم
همون توی بغلش منو برد روی کاناپه و رو به بالا خوابوند خودش نشست کنارم
منم تنها از روی خجالت دستمو گذاشتم روی چشام
انگار نمیتونستم به سعید نه بگم و حس خجالت، اعتقاد ولذت باهم قاطی شده بود ولی لذت مقدم تر بود
دستاشو روی سینهام حس کردم ولی حس کردم مانتوم بین سینهام و دستاش نیست خیلی زود مطمئن شدم مانتومو باز کرده با توجه به اینکه دستشو از زیر تاب به سوتینم رسوند دستام حرکت نمی‌کرد که مانع بشم لبام هم تکون نمی‌خورد بله مطمئن بودم این حسو دوس دارم
ولی جرات پیش قدم شدن رو نداشتم
ی دستشو روی دکمه شلوارم حس کردم با دستم مانع شدم ولی خیلی زود دستمو برگردوندم
دستش از زیر سوتینم دراومد و شلوار و شورتمو حس میکردم که از پام در میومد
از زیر دستم نگاه کردم که سعید خم شد بین دوتا پاهام
گرمی دهنشو روی چوچولم حس کردم
کاری که هرگز حسام نکرده بود
با برخورد دهنش به چوچولم ناخواسته آههههههی کشیدم که سعید در پاسخ ی جووون گفت دلم میخواست از این حس خوب جیغ بزنم یا گریه کنم
ولی بجاش دهن باز کردمو گفتم مرسی سعید بخور جون عاشقتم بخور
دیگه واقعا میخواستم
اصلا کیرتو بکن توش
آره کیرتو میخوام
سعید ی چشم گفت بلند شد لباسشو در بیاره منم مانتو و بلوز و سوتین رو آنی درآوردم
دیگه من مدعی شده بودم
کیر 16 سانتی سیخ شدشو که دیدم ی جوون گفتم زانو زدم ملتمسانه گفتم سعید بده بخورمش
هنوز بوی صابون ازش میومد چنان مک میزدمش عین قطعی زدهها
به نظر خودم که بهترین ساک عمرمو زدم
-آفرین سمیرا جان، نوش جوونت، همش مال خودته، بخور
ده دقیقه خوردمو دراز کشیدم گفتم نمیخوای از آبش سیرابم کنی
که گفت چشم و نشست بین پاهام و کیرشو تنظیم کرد و میکشید بالا و پایین می‌کرد رو کسم
دیدم بازیش گرفته گفتم سعید تو رو خدا بکن تو دیوونه شدم
گفت بگو چی میخوای
ی کیر گفتم که اگه ویلایی نبود خونشون، ی آپارتمان میشنید
ی چشم دیگه گفت کرد داخل انگار که تشنه چشمه ببینه یا مجنون لیلی ببینه، چنان بغضی گرفته بودم که میخواستم داد بزنم خدایا شکرت
داد داخل و عقب جلو می‌کرد چنان کمر سعید رو با پاهام فشارش میدادم سمت خودم که به سختی عقب جلو می‌کرد و با هر ضربه به ته کسم میزد
نتونستم دیگه تحمل کنم توی ی حس غریب چند ثانیه‌ای ارضا شدمو با لرزیدن و آه گفتنم کامل خالی شدم و با افتادن سعید روم متوجه شدم که اونم ارضا شده
سرشو گرفتمو لباشو بوسیدم و
+نوش جونت
-نوش تو هم بشه
کم کم حس قبل سکس اومد سراغمو خواستم خودمو جمع کنم که حس قشنگ ارضا شدنم یادم افتاد دلم نیومد که از بغلم بیرونش کنم (این دو گانگی بین اکثر ما دخترای ایرانی مخصوصا دخترای معتقد هست)
ی کم بعد ازش خواستم روم بلند شه برم دستشویی که پیشنهادی داد که نتونستم رد کنم
دستمو گرفت بردم سمت حموم هنوز وجدانی راضی نبودم ولی کاری بود که شده و من عین اسباب بازی بودم در دست سعید
دوش آب رو تنظیم کرد و منو برد زیر دوش و خودش چسبید بهم خیس شدیم و دوشو زد پایین خواستم شامپو بزنم که شامپوی منو نداشتن و با صابون بدنمو کفی کردم که دست بکشم که پیش قدم شد و نذاشت بدنمو دست بکشم
خودش شروع کرد دست کشیدن که انصافا خوب دست می‌کشید تا اینکه رسید به کوس و کونم که ی کم غلغلکم میومد ولی زود تموم شد و فرستادم زیر دوش بیرون اومدم که دیدم صابون زده بدنشون ازم خواست بدنشون دست بکشم که کشیدم و به کیرش که رسیدم خوشش میومد ولی با دست کشیدنم به کونش مشکل داشت در هر صورت تموم شد و رفتیم زیر دوش دوتامون همو میشستیم چون منم کفی شده بودم اومدیم رختکن همو خشک کردیم اومدیم بیرون رفتم سراغ لباسام که دستمو گرفت و قسمم داد تا شب بدون لباس باشیم با اسرار من تونستم راضیش کنم شرت و سوتین ببندم خودشم شرت پاش کرد
رفتم سراغ آشپزخونه غذا درست کنم که یاد داستان امروز افتادم که حاج خانم وارد شدم جنده بیرون میرم ولی بعد کمی فک کردن متوجه شدم این شور و شری که نصبت به اعتقاداتم داشتم از بیکاری و عدم عشق بوده وگرنه اگه سعید پایه باشه من با اسم جنده هم مشکلی ندارم
پس خودمو قوی کردمو تصمیممو گرفته بودم
+سعید جون
-جانم
+تا غذا دم بکشه میتونی ی بار دیگه سکس کنیم یا بزاریم برای بعد شام
-ای جانم دخترعمو، هر ثانیه که اراده کنی من هستم
+پس بزار زیرشو کم کنم، میگم خان عمو کی دوباره شیفت میشه؟
-24ساعت کاره 48 ساعت استراحت
+پس من سه روز دیگه اینجام
-قدمت روی چشم
نشستم کنارش بوسش کردم و بغلش کردم ازش خواستم بزاره خودم نفر رو باشم اون فقط لذت ببره
اونم استقبال کرد و ذوق زده شد
پریدم سمت کیرش انقدر با ولع براش خوردم دادش درومد خواستم تمومش کنم که ازم خواست کسمو بزارم دهنشو جفتمون همین جور ارضا بشیم و همین هم شد
سه روزی یک بار میرم خونشون به هوای اینکه میرم کمک خونه عموم و عموم خونست یک سال از این قضیه میگذره و ی بار ی بچه سقط کردیم
آنچنان راضیم از این روند که هیچ خواسته ای از خدا ندارم جز سعید
امیدوارم هر کی تو زندگیش ی امیدی به این بزرگی داشته باشه
خدانگهدار

نوشته: سمیرا


👍 52
👎 28
112301 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

836641
2021-10-10 01:12:26 +0330 +0330

کسکش کی تاحالا دختر عمو پسر عمو باهم محرمند


836643
2021-10-10 01:28:34 +0330 +0330

اسرار !!!؟
محرم بودن پسر عمو و دختر عمو !!!؟
یا حضرت آفتابه !


836646
2021-10-10 01:38:51 +0330 +0330

نوش

2 ❤️

836657
2021-10-10 02:43:53 +0330 +0330

یعنی منو پسر عموم محرمیم؟
آخ جون برم بهش زنگ بزنم


836659
2021-10-10 02:55:50 +0330 +0330

دمت گرم.لایک

1 ❤️

836662
2021-10-10 03:08:06 +0330 +0330

حال کن عزیزم

1 ❤️

836668
2021-10-10 04:05:36 +0330 +0330

نوش جون

0 ❤️

836670
2021-10-10 04:16:33 +0330 +0330

یکی به دختر عمو ما بگه ما محرمیم این ادا تنگا چیه حتما نباس بعد یکس بگیرمش ک😐

1 ❤️

836679
2021-10-10 06:26:06 +0330 +0330

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی پسره جلقی عقده ای هستی مطمئن هستم کوس از نزدیک ندیدی

5 ❤️

836683
2021-10-10 06:43:44 +0330 +0330

خب اون مامان قحبه ات را هم میبردی پیش اون عموی کوس کش ات

3 ❤️

836693
2021-10-10 07:49:55 +0330 +0330

به نظرم نباید احساس کنی جنده شدی از زندگیت لذت ببر

1 ❤️

836700
2021-10-10 09:19:24 +0330 +0330

حاج خانوم میشه خونه مام تمیز کنی

0 ❤️

836706
2021-10-10 09:58:28 +0330 +0330

خوبه قبول داری جنده‌ی…
آفرین

3 ❤️

836715
2021-10-10 11:13:29 +0330 +0330

حس زیبایی بود نوش جونت

0 ❤️

836728
2021-10-10 11:41:19 +0330 +0330

خب اگه همدیگه رو دوست دارین چرا ازدواج نمیکنین ؟

0 ❤️

836730
2021-10-10 11:42:31 +0330 +0330

چرا هر حرفی از حسام توی شهوانیه مربوط به لاشی بودن و بی روح بودنه؟مشکلی دارین با این حساما آیا؟😂

1 ❤️

836731
2021-10-10 12:03:17 +0330 +0330

کیرم تو اعتقاداتت

0 ❤️

836734
2021-10-10 12:25:04 +0330 +0330

عین قطعی زده ها؟!!! کجات قطع شده بود؟
قحطی درسته فرزندم

1 ❤️

836735
2021-10-10 13:01:50 +0330 +0330

خوب بود خوش بگذره.
فقط یه چیزی قحطی زده درسته نه قطعی زده.
البته خب از بس حرف از قطعی آب و برق و گاز و یارانه و این چیزا شنیدیم که کلمه قطعی برامون زیادی آشناست

0 ❤️

836736
2021-10-10 13:13:19 +0330 +0330

قطعی زده چجوری میشه؟
حاج خانمی که کتاب میخوندی هنوز قحطی رو میگی قطعی؟

1 ❤️

836740
2021-10-10 14:08:32 +0330 +0330

خدایا برسون یه حاج خانم

0 ❤️

836741
2021-10-10 14:12:30 +0330 +0330

حاج خانم رفتی؟!! توی کجای حاج خانم رفتی ؟
با همون پسرعموی محرمت رفتی مکّه ؟
آفرین خوب پیشرفت کردی و خیلی زود جنده شدی
گفت که: پار بودم جوجه و امسال گشتم تخم مرغ ، سال دیگر گر بمانم میروم در کون مرغ

1 ❤️

836743
2021-10-10 14:14:23 +0330 +0330

ناموسا از کجا میدونشتی ک کیرش دقیقا 16 سانته؟ 😐😐خاک بر سرت مرتیکه ی جقی دروغگو اخه کصکش حداقل بک جوری دروغ بگو کسی نفهمه الان همه فهمیدم کیرم تو تون مویرگ های مغذ کصخلت بره، بنظرم تمام کسایی ک داستان مینویسن از زن و مفعول و کونی گرفته تا پسر های فاعل همه دروغه همه! بدون استسناع چون ک اگه واقعی بود طرف نمیومد تو این سایت تعریفش کنه چون یک کار بیهوده بود براش🤷🏻‍♂️

0 ❤️

836748
2021-10-10 15:01:10 +0330 +0330

اومدیم سمت رخت کن!! مگه توی اردوی تیم ملی بودین🤣🤣

1 ❤️

836756
2021-10-10 16:45:18 +0330 +0330

عنوانش اصلا قشنگ نبود

0 ❤️

836757
2021-10-10 16:51:03 +0330 +0330

این که شوهر بیچاره رو میخوای خرابش کنی درست نیست

0 ❤️

836774
2021-10-10 19:58:36 +0330 +0330

خوش بحال پسر عموی تو کاش منم پسر عموت بودم

0 ❤️

836844
2021-10-11 03:31:40 +0330 +0330

[هنوز بوی صابون ازش میومد چنان مک میزدمش عین قطعی زدهها]
اینو صرفا جهت اطلاع خودتون میگم حاج خانوم… چون از توضیحات سکسی که دادی، معلومه اصلا تو باغ نیستی و همش سرت لای کتاب ادعیه و مجمع الاحادیث و بحار الانواره ،خدمتتون عرض میکنم. از این دفعه دقت کن، اگه کیرش بوی هر صابون دیگه ای غیر گلنار میداد، مهم نیست، خوبه، النظافته من الایمانه،،،، ولی اگه بوی گلنار میداد. بدون که داری آثار و بقایای آخرین جق سرعتی که اصلانم نمیدونی به یاد کدوم کس تپلی زده رو میل میکنی، خلاصه خیلی م فکر نکن این آقا سعیدت پی اینه که کیر تمیز بذاره دهنت… شاید بین آخرین جق و کردن جنابعالی، فرصت مقتضی دست نداده که کیرشو طهارت شور کنه یا، بهداشت خیلیم، به کیر محترم ۱۶ سانتی ش نیست…

از این داستان ۲ تا پند بهداشتی میگیریم…
۱: دفعه اول سعید تو رو گائید… ولی از دفعه بعد دیگه دختر عمو جون سعید و گائید که ۳ روز یه بار باید دسته هیدرولیکش و بکنه تو پمپ دختر عمو، و تا رسیدن به چاه آب هم آی بکن…آی بکن…
۲: من نمیفهمم، تو اگه یه خانم خیابونی که کارش دادنه و کتاب دعا هم نمبخونه و حاج خانوم نیست و خیلیم مسائل شرعی و گناه کبیره و صغیره، به یه لاخ پشم مبارکشم نیست رو، هر چی بمالی، هر چی لب بگیری ، و هر جوری کون خودتو پاره کنی، اصلا به هیچ جاشم نیست و تا پول قضیه رو نسلفی، نه شهوتی میشه، نه وا میده و نه خشتک از لنگان جدا میکنه… نمیدونم درجه حشر حاج خانومای نویسنده سایت رو چتده که تا دست رو سینه شون میذاری و کوچکترین لبی و مالشی میری، دستشون رو میذارن رو چشاشون و زیر بالا رو رها میکنن و بقیه کار و به عهده پسر عمو جان که نفهمیدیم از کی تا حالا عقد نکرده اتوماتیک محرم شدن و با این فتوی که الان شما از خودت در کردی ، دیگه کردن دختر عمو، نه عقد میخواد، نه صیغه…میسپارند و کس از هم میگشایند… با این کسشعری که شما تلاوت فرمودی ،از فردا شاهد این هستیم که ملت همیشه در صحنه، افتا ن رو دختر عمو ها و د بکن… که میکنی… چون محرمه دیگه…
استاد دیندار کتابخون و کسخول… محارم ۲ جورن… یه جورشون که همیشه زگیل وار محرمن و هیچ جوری بهت نامحرم نمیشن، از قبیل ننه و آبجی خانم و خاله خان خانم و مادر بزرگ محترم و اینا… که این محارم رو تحت هیچ شرایطی نمیتونی بکنی… البته از نظر دینی که البته شما استاد فن هستی و ملا … وگرنه اگه داستانای سایت رو بخونی از ۳ تا داستان یکی خواهرشو دارا میکنه، از هر ۵ تا داستان یکی خاله س، از هر ۸ تا داستان مادر محترمشونه… بماند که تازگیا همه هزار ماشالا جاکش شدن و زنشون رو به زور زیر دوست و رفیق میخوابونن و .راستی از هر ۵ تا داستان هم که ۷ تاش گی شده بگذریم… یه جور دیگه محارم هستن که اول محرم نیستن، ولی بعد که عقد یا سیخچه… ببخشید …صیغه کردین، میتونین بکنین و بکنین …
این قبیل محارم که البت دختر عمو هم شامل حالشون میشه و دختر خاله و دختر ممد سوپری سر محل و همکلاسی دانشگاه و دختر غزیبه تو خیابون… کدوم کس کشی فرموده بوده جنابعالی با پسر عموی نره خر تون محرمین؟؟؟ ریدم تو همه کتابایی که خوندی و مطالبش ون ، البته با عرض پوزش…
خلاصه شما حاج خانوم نرفتی ، جنده برگردی،
جنده تشنه رفتی، جنده سیراب برگشتی عزیزم…خیلیم زور نزن کتاب متاب و از این کسشعرا بخونی، چون وقتی هیچی از هیچ مطلبی نمیفهمی، فایده نداره… بهترین کار برات اینه که تا میتونی بدی، هم خودت حال کنی، هم بقیه، اینجوری قطعا ثوابش خیلی بیشتر از کتابای کسشعر ادعیه و … هست که هیچیم ازشون نمیفهمی، یعنی چیزی توشون نیست که بخوای بفهمی… که اگه چیزیم بود… تو یکی حتما میفهمیدی… آره قربونش… تا توانی فقط بده…

2 ❤️

836858
2021-10-11 05:26:10 +0330 +0330

😁😁😁

0 ❤️

836913
2021-10-11 13:40:03 +0330 +0330

یعنی وقتی قحطی زده را نوشتی قطعی زده فهمیدم نهایت یه جقی ۱۵ ساله ائی

2 ❤️

836951
2021-10-11 20:33:55 +0330 +0330

سعید جان این مربوط به اعتقاداتمه اگه اذیتت میکنه بیا درش آوردم

این قسمت داستان خیلی سم بود آخه تو اعتقاد داشتی یکم مقاومت کن بانو

1 ❤️

836967
2021-10-12 00:16:19 +0330 +0330

خوب نامرد خودت عشق و حال میکنی بدبخت ننت و عمو خودارضایی خوب اونا رو هم با هم مچ کن بعدش هم ننت هم مثل تو گرم هستش ضربدری برید بقول خودت محرم هم هستید ولی از کجا معلوم اونا قبل شما شروع نکرده باشند و مریضی ننت بخاطر همین باشه

0 ❤️

837017
2021-10-12 01:27:35 +0330 +0330

شما کارت درسته،فقط ابزار کار نداری،به حرف مردم کاری نداشته باش،شوهر که نداری بگی داری بهش خیانت می کنی و کارت اشتباه،کارت هیچ مشکلی نداره،شما هر چقدر خواستی به سعید جون بده،من خودم پول میز رو حساب می کنم،بالاخره کاری که از دستم بر میاد.

0 ❤️

837362
2021-10-14 00:28:03 +0330 +0330

افرین 👏

0 ❤️

838846
2021-10-23 10:05:26 +0330 +0330

خیلی خفن بود و حرفت درباره اعتقاد کاملا درست بود👌🏻

0 ❤️