حال کردن با مرد ۵۰ ساله خوش تیپ

  سلام ؛داستان قبلی که براتون تعریف کردم . از اشناییم با یک مرد تو سینما بود . وعنوان داستانم این بود .:حال کردن با پیرمرد حشری تو سینما .


  بعد از تقریبا یک ماهی که از اتفاق توی سینما گذشت.
  من همش به اون اتفاق فکر میکردم .
  وبه یادش جق میزدم .
  تا به این فکر افتادم که بهش زنگ بزنم ببینم چی میشه .
  و روز چهارشنبه بود که بهش زنگ زدم .
  بعد که تلفن رو جواب داد و من فهمیدم که خودشه .
  خودم رو معرفی کردم واون شناخت و کلی پشت تلفن تحویلم گرفت و قربون صدقه رفت برام .
  و گفت کیرت بلند شده بهم زنگ زدی .
  منم گفتم : اره بعد از اون روز چند بار به یادش جق زدم .
  بعد گفت که جمعه بیا خونمون .
  زنو بچه هاش نیستند رفتن قزوین خونه پدر خانومش .
  منم پنجشنبه شب رفتم حموم و خودمو واجبی زدم و رفتم به اون ادرس و زنگ زدم .
  درباز شد و رفتم تو .
  داد زد گفت بیا بالا .
  رفتم از پله ها بالا ودر رو باز کردم و دیدم لخت با یه شورت مامان دوز واستاده کیرشم سیخ شده .
  سلام کرد ودست داد و رو بوسی کرد .
  رو راست شوکه شده بودم و طپش قلبم رفته بود بالا .
  اما این رو هم بگم که یه مرد ۵۰ ساله با موهای تقریبا جو گندمی و با سیبیل خوش فرم . که بهش خیلی میومد و قیافه خوشگلی داشت و جذاب بود .
  وهیکل معمولی و خوبی داشت که نه چاق بود و نه لاغر .
  و خیلی خوش قیافه بود .
  که ادم دوست داشت باهاش حال کنه .
  به قول معروف که میگن ؛طرف خیلی کردنی یه .
  اسممو پرسید .
  منم گفتم حامد و اونم گفت که اسمش مش تقی است .
  امد جلو بقلم کرد و کیرشو می مالید به کیرم و کیر من سیخ شد و گفت لباساتو در بیار و منم در اوردم .
  وبعد بقلم کرد و منو میمالید .
  حس خوبی برام داشت و منم که کمر
  .اونو و کونشو میمالیدم .
  بعد مش تقی شورتشو دراورد و شورت منم کشید پایین .
  و کیرمو گرفت دستش .وبا اون یکی دستشم خایمو میمالید و هی میگفت .:
  که چه کیر قشنگی داری .
  چه صاف و قلمی یه .
  چه خوردنی یه .
  چه کردنی یه .
  چه کلاهک خوش گلی .
  و خایه ی تو پری داری .
  بعد کیرمو بوسید .
  گفت تا حالا دادی .
  گفتم نه .
  گفت : تا حالا کردی .
  گفتم نه .
  گفت امروز کاری میکنیم با هم که .
  برات یه خاطره خوب بشه .
  که دلمون دوباره برای هم تنگ بشه .
  بعد دستمو گرفت و رفتیم تو اتاق خواب.
  که دیدم تشک انداخته ومرتب با وازلین کنار تخت و یک پیکنیک و زغال هم اونور اتاق .
  مثل اینکه قبل از من تریاک کشیده بود .
  بعد مش تقی دراز کشید و گفت :حامد بیا روم .
  منم بصورت بر عکس رفتم روش .
  بعد با دستش کمرمو اورد پایین و شروع کرد کیرمو لیس زدن و گفت :
  حامد شروع کن .
  خیلی خوش مزه است .
  میدونم تا حالا نخوردی .
  حامد بخورش .
  حتما خوشت میاد .
  منم کیرشو گرفتم دستم و سرشو کردم تو دهنم .
  کیر کلفتی بود و تقریبا فکر کنم ۱۷ سانتی میشد و تقریبا کلفتیش دو برابر کیر من بود و قدشم از کیرمن ۳ سانت بلند تر بود. اما خایش خیلی کوچک بود و خایه های من از برای اون بزرگتر بود .
  طوری که کیرش که سیخ بود . خایهاش چسبیده بود بالا و اصلا اویزون نبود .
  خلاصه منم شروع کردم به خوردن و اونم داشت با اشتها کیر و خایه هامو میخورد .
  و لذت میبرد و منم خوشم اومده بود و لذت میبردم .
  وکیر اونو میخوردم .
  بعد وازلین رو باز کرد و مالید به سوراخ کونم .و شروع کرد سوراخ کونم و زیر خایمو مالیدن .
  ومنم خوشم میومد و در عین بازی با سوراخ کونم .
  تخمامو میخورد و بعد اروم انگشتشو کرد تو کونم .
  که من گفتم ؛مش تقی من تا حالا کون ندادم .
  گفت :کاری ندارم حامد .
  دارم بازی میکنم باهاش .
  مش تقی بعد از چند دقیقه گفت پاشو .
  منم نشستم رو تشک و اون پاشد .
  و خم شد و گفت : حامد ببین منو .
  هیچی نمیشه .
  الان تو منو بکن تا ببین چه حالی میده .
  بعد اگه خاستی من تو رو میکنم .
  که اگه بدت اومد . دیگه ادامه نمیدیم .
  و خم شد و کونشو وازلین زد و خودشو جلو من انگشت کرد و گفت :
  حامد پاشو که کونم کیر تو رو میخاد .
  منم پا شدم و اون قنبل کرد و کیرمو تا گذاشتم در کونش .
  سریع رفت تو .
  ومش تقی اه واوه راه انداخت و منم شروع کردم تلمبه زدن .
  خیلی حال میداد .
  مش تقی گفت :
  حامد قبلا از این که ابت بیاد کیرتو در بیار .
  گفتم چشم .
  منم حس کردم که میخام ارضا بشم کیرمو در اوردم .
  بعد بلند شد .گفت برو کیرتو بشور .
  رفتم دستشویی کیرمو با اب شستم .
  مش تقی گفت ؛ نخاستم ابت بیاد .
  چون اگه میومد .
  پنچر میشدی و دیگه حال نمیکردی .
  حالا قنبل کن نوبت منه .
  ومنم قنبل کردم و شروع کرد وازلین مالیدن .
  و انگشت کردن و تا کونم باز شد و دو تا انگشت کرد توش .
  ومنم خوشم اومد و فکر میکردم همینه دیگه .
  بعد کیرشو گذاشت در کونم و اروم کرد سرشو توش و نگه داشت وگفت درد نداری منم گفتم نه .
  بعد شروع کرد اروم کردن تو .
  که من گفتم درد دارم .
  و اونم کیرشو نگه داشت و تکون نداد .
  بعد از چند دقیقه گفت تکون بدم .
  منم گفتم اره .
  مش تقی شروع کرد تکون دادن .
  و اه و اوه را انداختن و شروع کرد محکم تلمبه زدن .
  ومنم لذت میبردم .
  اما اصلا ابش نمیومد و همینطور داشت میکرد و کونمو داشت پاره میکرد .
  که یک دفعه داد زد و کیرشو کشید بیرون و منو برگردوند .
  گفت دستتو باز کن ومنم باز کردم و اب کیرشو ریخت تو دستم .
  و بعد بوسم کرد و نشست وبعد گفت دراز بکش .
  منم دراز کشیدم و اومد روم و کیرم که هنوز سیخ بود رو کرد تو کونش و شروع کرد بالا و پایین کردن .
  تا ابم اومد و خالی شد تو کونش .
  و بعد رو تشک دراز کشیدیم و منو بقل کرد و کیرامونو بهم میمالیدیم .
  یکم کنار هم خابیدیم .
  بعد بلند شدیم رفتیم باهم حموم و خودمونو شستیم .
  بعد مش تقی چای ونبات درست کرد خوردیم .و کمی حرف زدیم .
  و ازمن پرسید خوب بود .
  منم گفتم اره .
  بعد گفت :قول بده اگه هوس کردی و دوست داشتی .
  باز به من زنگ بزنی .
  بعد لباس پوشیدم و خداحافظی کردم و رفتم خانه .


  حالا ادمهایی که مشکل روحی و روانی دارند .
  بعد از خواندن داستان .
  نظرات شون را با فحش و دری بری .
  همانطور که لایق خانوادشون هست و تربیت شدند .
  بگویند .
  با تشکر از شما .


  نوشته: بیژن

 • 18

 • 13
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 7 ماه،4 هفته
   • 11

  • عصر شاهان بیژن و منیژه مینوشتن تو جمهوری اسلامی بیژن و مش تقی!!! و این است آنچه دین برای سرزمینمان به ارمغان اورده....


  •   Terminator1
  • 7 ماه،4 هفته
   • 2

  • پیرو کامنت اول
   تو منو امتحان کن، ماشین بفرستم (biggrin)


  •   خوشگلخانم
  • 7 ماه،4 هفته
   • 4

  • محض رضایه خدامش تقی آبشوریخت تودستت ؟ مگه گدابودی ؟ مش تقی اگه پول دار بود حاجی بود نه مشدی ...کیرسگ توهرچی مشدیه ..


  •   Mr.smart
  • 7 ماه،4 هفته
   • 3

  • جیگیلی جیگیلی کونتو واکن پیسرم به من نیگاکن مرتیکه پیرمردباز


  •   Mr.smart
  • 7 ماه،4 هفته
   • 1

  • جیگیلی جیگیلی کونتو واکن پیسرم به من نیگاکن مرتیکه پیرمردباز


  •   saeedno15
  • 7 ماه،4 هفته
   • 2

  • تو در جایگاهی نیستی که بخوای راجع به نحوه نظر دادن بچه ها چیزی بگی, تو خیلی بخوای نظر بدی باید راجع به سایز کیری که دوست داری صحبت کنی که بچه ها حواله کنن بهت (biggrin)


  •   Mustang.gt
  • 7 ماه،4 هفته
   • 1

  • تو تبریز یه بچه باز معروفی بود به نام حاج تقی ما حاژ تقی میگیم کیرش تو کون دوتاییتون


   از پشت بوم مجلس شورای اسلامی بشناسم تو دهنت با این کسشعرات


  •   Amojohnidovom
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • ناموسا الکی بود دیگه اگر نبود پیا بفرست خصوصی کارت دارم


  •   wildchip
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • عالی بود عزیزم، حظ کردم ??⁦♥️⁩??


  •   Navidjj
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • واقعاهیچ لذتی بالاترازاین نیست که یه سن بالابگیره توبغلش تورومن تجربه ای که داشتم مال ده ساله پیشه وپنج سال دراختیارش بودم انگارزنش بودم دستورمیدادبی چونوچراتسلیم بودم ولی رفت وتنهاموندم وده سال که کذشته دیگه هیچ کس ونتونستم جای اون بزارم باوقارودرست کارتوی پنج سال کلادوباریاسه بارابشودادخوردموکردتوم اصلاراضی به دردم نبودیادش بخیرای کاش پیدامیشدیه بالای پنجاه سال مشتی تایادگذشته روتکرارکنم


  •   Niggi
  • 7 ماه،4 هفته
   • 1

  • نه نه نرو اونجاها
   ناموسا 100 تومن میدم بیژن (dash)


  •   احسان با کون گنده
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • کونم به خارش افتاد


  •   samsepg
  • 7 ماه،4 هفته
   • 1

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


   وقتی با مرد یا زن دیگه ای در رابطه هستید، مخصوصاً اگه متأهلید، خیلی خیلی بیشتر هم باید مراقب باشید و فقط سکس ایمن داشته باشید، که نتیجه زیرآبی رفتن هاتون، اون بدبخت از همه جا بی‌خبر رو به فنا نده. اگرم طرفتون که متاهل هست اینقدر احمقه که رعایت نمی کنه، شما حواستون باشه و تن به سکس پرخطر باهاش ندید.


  •   Caboos1
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • مش تقی گفت پاشو منم نشستم رو تشک و اون پاشد؟
   جان من یه دقه پاشو
   برو جلوی آیینه
   داد بزن کیرم تو مغزت


  •   saman.3
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • عالی و فکر کنم واقعی


  •   Mohamadkhadem
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • کیر خر دهنت


  •   Sami_bsh
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • جالب بود


  •   hamedgay
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • 50 ساله سکس داره اخه؟ ووووووویییییع


  •   rezastr
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • شماره مش تقی را داری به من هم بده


  •   Navidjj
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • لذتی که من ده سال پیش داشتمودیگه ندیدم حصرت یه سن بالا


  •   جواد@@@
  • 1 روز،6 ساعت
   • 0

  • بسیار عالی خوش بحالت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو