حل مشکل خواهری برادری با سکس

1391/08/23

تیرماه سال 1389 برای من واقعا ماه خوبی بود بنیان کاری را گذاشتم که تا الان هم ادامه دارد و هیچ هم بابت آن متاسف نیستم وچون زندگی مرا دگرگون ساخت همیشه در خاطرم خواهد ماند .اونموقع 17 سالم بود و خواهرم هنگامه 15 سال داشت . خواهرم بگی نگی دختره زیبایی است اما هیکلش و مخصوصا باسنش بیسته از اونایی که مردا با دیدنش متلکاشونو بار میکنن .روز سوم تیر اون سال با هنگامه سر موضوعی بگو مگوم شد عصبانی که شدم یه سیلی به صورتش زدم با گریه به اتاقش رفت و درو محکم بست . چند دقیقه بعد واقعا از کرده ام پشیمان شدم.اما غرورم اجازه نداد برمو عذرخواهی کنم . اون روز و شب بدون اینکه هنگامه رو ببینم گذشت . اما روز بعد توی حیاط جلوشو گرفتم و ازش معذرت خواستم اما توجهی نکرد و یک کلمه هم حرف نزد . و برای کار خودش خونه بیرون رفت وبعد از ظهر اون روز منتظر فرصت شدمتا دوباره باهاش حرف بزنم آخه بغیر از او کسی رو توی خونه نداشتم که معمولا باهاش درد دل کنم .اون روز مامانم از ساعت 2 بعداز ظهر که دوستاش برای انجام مراسمی در منزل یکی از اونا دنبالش اومدند رفت و خوب پدرم هم کاسب بود و معمولا کمتر برای ناهار خونه میومد . نمیدونم همه چیز اتفاقی جلو رفت و چیزی که پیش اومد در همون لحظه پی ریزی شد .سراغ هنگامه که رفتم طبق معمول توی اتاقش بودو رکابی تنش بود .کتابی دستش بود و داشت مطالعه میکرد . در اتاق باز بود و من هم داخل شدم.پشتش به من بود . همون لحظه چیزی که به مغزم خطور کرد اجرا کردم .رفتم وبدون اینکه هنگامه مجال داشته باشه نه از صورت که لبشو بوسیدم . فریادش بلند شد چیکار میکنی دیوونه چرا بوسم میکنی احمق گفتم دارم عذرخواهی میکنم فریادزد اینطوری عوضی ! گفتم خوب حالا اینجوریشه .گفت من اصلا با تو حرفی ندارم قهرم . خلاصه پنج دقیقه ای همین جوری بگومگو کردیم . منکه هنگامه رو دوست داشتم و خطا کار هم بودم حاضر بودم دست به هر کاری بزنم تا هنگامه آشتی بکنه . دوباره وسط نزاع خل شدم و گفتم هنگامه خدا شاهده اگه آشت نکنی همین جا شورتمو در میارم . هنگامه که حرف منو جدی نگرفته بود با صدای بلند گفت عرضه شو نداری لابد خل شدی گفتم آره خل شدم و خلم میشم . چند بار گفتم هنگامه شلوارمو درمیارم ها گفت تو غلط میکنی که این حرفش منو لجی کرد و من هم شلوار و شورت رو با هم کشیدم پایین . برای لحظاتی خشکش زد وبعد زد زیر خنده .تو دیوونه ای پسربرو بیرون وگرنه به مامان میگم.گفتم خوب بگو کیو میترسونی اصلا به جهنم آشتی نکن . من که دیدم این موضوع هم مشکل منو حل نکرد با حیای خودم از اتاق اومدم بیرون . رفتم توی آشپزخونه تا یه چیزی بخورم . حدود ده دقیقه نگذشته بود که دیدم هنگامه وارد آشپزخونه شد.رفتارش یه طوری بود مثل کسیکه از چیزی خوشش اومده و میخواد در باره ش حرفی بزنه . یه لیوان آب که خورد رو به من کرد و گفت میدونی تو دیوونه ای و برای همین منم دیوونه ها رو دوست دارم . به من نزدیک شد و گفت میدونی من دیگه آشتم .گفتم خیلی خوبه پس با دیوونه بازی هام نتیجه گرفتم . خنده کوتاهی کرد وگفت یه چیزی بگم نه نمیگی گفتم چی ؟ گفت آخه … گفتم چی ؟ گفت میشه بازم نشونم بدی گفتم چی رو گفت اهه بابا تو هم که خنک خدایی . گفتم آها اونو میگی گفتم برای چی میخوای گفت آخه تا حالا از نزدیک ندیدم فقط عکسشو دیدم . گفتم آخه بین هر دومون میمونه گفت آره بخدا به هیچکی نمیگم حتی به مامان . از جام بلند شدم و اومدم جلوی پنجره آشپزخونه که مشرف به حیاط خونه بود تا مطمئن بشم کسی نمیاد . بعد شلوار وشورتمو پایین آوردم تا هنگامه ببینتش . هنگامه برای لحظاتی همینجوری به کیرم که خوابیده بود نگاه کرد . کیرم خوابیده بود چون خداییش قصدم کردن هنگامه نبود و فقط یه چیزی رو اونم در خلوت خونه میخواستم نشون هنگامه بدم البته بدم نمیومد که منم مال هنگامه رو ببینم . هنگامه به من نزدیک شد و گفت میتونم بهش دست بزنم . اولش گفتم نه و شورتم رو بالا کشیدم اما بلافاصله گفتم باشه بیا .با خوشحالی جلو اومد و با دست لمسش کرد .نمیدونم چطور شد تا دست گرمشو زد بکیرم باد کرد و بزرگ شد . خنده ای کرد ودو دستشو روی دهنش گذاشت وگفت وای … بزرگش کردی.منکه از لمس کیرم خوشم اومده بود گفتم هنگامه بیا بریمتوی اتاق تو اونجا بهش دست بزن و بمالش . هنگامه گفت نکنه کسی بیاد آبرومون بره گفتم میرم پشت دروازه رو میندازماینطوری اگه اومدند باید زنگ خونه رو بزنند . قبول کرد . بعد از این کار به اتاق هنگامه رفتیم و من روی تختش نشستم و شلوارمو پایین کشیدم و هنگامه شروع کرد به اول دست زدن و بعد حالت مالش گرفت . کیرم شق شق شده بود کیرم حدود 11 سانتی میشد و باریک . تحریک که شدم گفتم هنگامه من به مال تودست بزنم هنگامه نگاهی به من کرد و گفت قبوله فقط از روی لباس گفتم اشکالی نداره من هم شروع کردم به مالیدن کون هنگامه . چند دقیقه ای که گذشت هنگامه دستمو گرفت و گذاشت روی کوسش و گفت اینجا رو دستمالی کن . من که حواسم به کون هنگامه بود دستم رو از روی شلوار پارچه ای هنگامه رویکوسش گذاشتم و نوازشش کردم . هر دومون تحریک شده بودیم . هنگامه روی تخت به روی سینه اش خوابید و نیم نگاهی بهمن انداخت منکه حسابی شهوتی شده بود چشمم به حالت هنگامه که دمرو خوابیده بود افتاد منظورشو فهمیدم . رفتم روی پشتش و روش دراز کشیدم و شروع کردم به تکون تکون دادن لگنم . من بدون شلوار بودم اما هنگامه شلوارش تنش بود. چند دقیقه بعد آروم توی گوشش گفتم هنگامه شلوارتو بکشم پایین ؟ چیزی نگفت و چشماشو بست . من هم منتظر بقیه اش نشدم آروم شلوار و شورت قرمز رنگشو کشیدم پایین کون سفید و تپل هنگامه افتاد بیرون و من هم کیرم رو لای کونش گذاشتم و شروع کردم به درمالی کردن. هر دومون عرق کرده بودیم و برای همین کیرم لای کون هنگامه خیس میشد و دستم رو که از زیرش رد میکردم دیدم کوسش خیس خیسه … اون روز تا مامانم از مهمونی بیاد منو هنگامه همش مشغول هم آغوشی بودیم و جالب اینه مرتب از هم لب میگرفتیم . الان چیزی حدوددو سال از اون موقع میگذره . وبدون اینکه والدینمون بدونند بعضی شبا با هم سکس میکنیم مخصوصا وقتی دوتایی مسافرت میریم هیچ شب و روزی رو بدون سکس نمیگذرونیم و هنگامه قول داده اگه قراره بکارتشو از دست بده خودم اینکارو براش بکنم .باور کنید برای اون وقت دارم لحظه شماری میکنم . هرچنددرمالی کوسشم زیاد کردم اما وارد شدن به کوس هنگامه آرزومه .

نوشته: ؟


👍 10
👎 8
334070 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

343175
2012-11-13 03:29:59 +0330 +0330
NA

کار خوبی نکردی

0 ❤️

343176
2012-11-13 03:43:22 +0330 +0330
NA

خواهرت دروغ گفته که تا حالا از نزدیک ندیده و عشقش کیره. خواهرت جنده تشریف داره.

0 ❤️

343178
2012-11-13 03:57:54 +0330 +0330
NA

خاک توسرت بی شعورکچل.محارم ممنوع.ننویسین بی غیرتا.

0 ❤️

343181
2012-11-13 04:26:27 +0330 +0330
NA

ای خاک بر سرت .برای تو خاک هم زیادیه. تورو باید انداخت تو چاه دستشویی بی غیرت .

بکارتشو زدن ذوق داره . احمق . انقد دخترا بهت بی توجهی می کنن که رفتی سراغ خواهرت.؟

0 ❤️

343182
2012-11-13 04:28:00 +0330 +0330
NA

عبدول جان سلام من خودم شخصا ننش گاییدم ثوابش برسه به روح همه رفتگان.

0 ❤️

343183
2012-11-13 04:31:10 +0330 +0330
NA

احتمالا مامانت واسه مراسم پر فیض (هارداکر)و سکس پارتی رفته بوده خونه دوستش باباتم که کاسبه واسه این ناهار نیومده خونه چون داشته تو مغازه کس میکرده ابجیتم که با این چیزایی که گفتی جنده بوده داشته تو خونه کس میداده تو هم داشتی به پسر همسایتون که تو داستان اسمش نیاوردی کون میدادی.حرومزاده کیرم تو نافت .باید دروازه ننت ببندن که جاکشی مثل تو رو پس نندازه ریدم تو دروازه ننت .

0 ❤️

343184
2012-11-13 04:40:53 +0330 +0330
NA

دوستان عزیز عبدول جان و رویای مهتاب کافی بود یا بیشتر بهش حال بدم.

0 ❤️

343185
2012-11-13 04:43:04 +0330 +0330
NA

تف تو روت نمیخونم داستان تخمیتو تا کونت بسوزه کله کیری.احمق یعنی دیگه هیچ جنس مونثی رو این زمین نبود که توی حیوان بری باهاش “جفت گیری” بکنی که رفتی خواهرتو کردی بدبخت؟ کیر خر توکونت از پهنا…

0 ❤️

343186
2012-11-13 04:45:09 +0330 +0330
NA

دوست عزیزم پسر غیرتی اخه خدایی چی بگیم به این اشغالا شما بگو منم میگم چشم.

0 ❤️

343187
2012-11-13 04:48:26 +0330 +0330

رویای مهتاب دوست عزیز

کارتون پسندیده نبود رفیق

حیف نیست واقعا اینجا فحش و فحش کاری میشه

به قول شیر جوان الان زیر برخی داستانها دیگه مثل قدیم فحش و این حرفها نیست و این جای بسی خوشحالی دارد

فحش عملی ناپسند و مسخره است

یه عده فحش میدن و یه عده دیگه هم تایید میکنن
این عزیزان فحش رو برای خود افتخار میدونن که جای بسی تاسف داره

یعنی فرهنگ ما ایرانیها اینقدر پایین اومده که حرمتها رو حفظ نمیکنیم؟!متاسفم واقعا
ببخشید اگه فضولی کردم ولی واقعا ترویج فحش در حضور شما بانوان کاری بسیار بد و ناپسند است عزیز
کسانی که اینگونه فحشهایی میدن متاسفانه …بیخیال
موفق باشید

0 ❤️

343188
2012-11-13 04:59:38 +0330 +0330
NA

عبدل دادا شما که تاج سری :)

0 ❤️

343189
2012-11-13 05:05:44 +0330 +0330

آقای پیشی پیشی عزیز

نظرتون رو قبول ندارم

خدا به من عقل داده رفیق

یه مثال بهت میزنم عزیز

به من میان میگن پسر غیرتی فلان جا تریاک میکشن ،یا عرق میخورن ،یا سکس هست ،یا هرچیز دیگه

به من میگن بیا خودتو از ساختمان 10طبقه بنداز پایین من باید این کار رو بکنم رفیق؟
پس دو راه بیشتر ندارم رفیق

1:داستان رو بخونم و منم مثل ترویج دهنده های داستانهای سکس با محارم بی فرهنگی خودمو اثبات کنم ،فحش بدم و خودمو بی فرهنگ ترین و کثیفترین آدم بکنم ،هر روز فحش بدم و یه عده هم بیان ازم تمجید کنن آخرش که چی؟

2: داستان رو نخونم و بیخیال اینچنین داستانهایی بشم فدات بشم
اگه کسایی که مخالف این داستانها هستن چرا میان میخونن و دیگ غیرتشون به جوش میاد مثلا؟
اگه کسایی که ادعا میکنن ترویج دهنده های سکس محارم رو باید فحش داد چرا خودشون میان میخونن و فحش میدن؟
یه راه برای مقابله با این فرهنگ کثیف اینه که زیر همچین داستانهایی اصلا نظر نذاریم

همین

0 ❤️

343191
2012-11-13 05:22:28 +0330 +0330

رویای مهتابی عزیز …دوست گلم قصدم جسارت نبود خدا شاهده

شما یه نگاه به کامنت بالاییم بنداز متوجه میشی عزیز

اگه جسارتی کردم عذر میخوام ولی حقیقت رو گفتم

من گفتم فحش و فحش کاری کار عاقلانه ای در حضور خانمها نیست مگه من حرف بدی زدم دوست عزیز؟

من میگم ترویج دهنده های اینگونه داستانها افراد کثیف و بی فرهنگی هستن ماهم باید اینجوری باشیم؟

اگه حرفم بده ثابت کنید و قانعم کنید

بازهم معذرت میخوام قصدم جسارت نبود من کلی گفتم

0 ❤️

343193
2012-11-13 05:37:10 +0330 +0330

ببخشید رفیق فکر کردم با یه دوست با منطق صحبت میکنم

شما راحت باش اصلا هرکی میخواد راحت باشه

من نظرم رو گفتم رفیق عرض نکردم شما اینجوری بر افروخته بشی

شما فحش بده و به بقیه هم بگو که ادامه بدن که رستگار میشید
بازم شرمنده که خواستم داستانها از اینیم که هست بدتر بشه رفیق

0 ❤️

343194
2012-11-13 05:37:35 +0330 +0330
NA

كلهم خاك برسرت …

0 ❤️

343196
2012-11-13 05:56:26 +0330 +0330
NA

دوستان عزیز لطفا بحث نکنید . فحش دادن عمل پسندیده ای نیست این رو همه قبول دارن ، امابعضی اوقات تنها راه تخلیه عصبانیت و… است َ، و کسانی که دوست ندارند نباید عصبانی بشن و جلوگیری کنن . ببین داداش مثلا من صبح میرم بیرون با 50 تا ادم بی فرهنگ و بیشعور مواجه میشم (که تو خیابون ها ریخته ، از هر 70 نفر 50 نفر عوضی هستن) بعد میام خونه و میگم که عیب نداره عوضش بقیه ادمن ، بعد میام تو این سایت که کامنت 4 تا از بچه های گل (مثل شیر جوان وبقیه) رو بخونم که میبینم این حروم لقمه های عوضی ، که ما خودمون رو جر دادیم تا بایکوت شون کنیم دوباره برگشتن و با افتخار علم بی غرتی رو افراشته کردند ! اون عوضی میگه با این که زن دارم یکی دیگه رو کردم ، این دیوث میگه پرده خواهرم رو زدم و…
من دیگه نمیدونم چی بگم . بابا جان من وقتی محارم و خیانت و گی و… میخونم کهیر میزنم . چرا کسی نمیفهمه ؟؟ خوب اگه ما چیزی نگیم این عوضی ها میان این جا و دوباره کسشعر مینویسن . شما میگی سکوت بکنیم و چیزی نگیم تا خجالت بکشن و دیگه نیان ؟؟؟ من میگم اگه این دیوث ها ادم بودن این داستان ها رو نمینوشتن . شما محلشون نده ، فردا داستان ننش رو اپ میکنه !
من موندم کار این سایت به کجا کشیده شده ؟ قبلا یک دکتر بنده خدا دنبال سکس بود و بچه ها بهش گیر میدادن ، الان یک مرد هی میاد میگه منم میدم و غیر از اینکه هیچکی هیچ چی نمیگه ، یکی از دوستان پای یک کامنت ازش طرفداری میکنه !!! ببین حتی بعضی ها مردی و مردونگی خودشون رو قربانی میکنن تا چی بدست بیارن ؟؟
من دیگه هیچ چی نمیگم ، چون امپر میسوزونم . فقط میگم کسی نباید به فحش دادن کسی اعلام ناراحتی کنه . اگر کسی فحش میده دلیل نداره که طرف بی فرهنگ و … باشه . فقط بدونین اون میخواد خالی بشه . حالا اگه اینجا خالی نشه ، کجا خالی شه ؟؟؟

عیب نداره ما هم رفتیم اما دوستان یک نگاه به دور و بر خودتون بندازین ببینین کارمون به کجا کشیده شده …

0 ❤️

343197
2012-11-13 05:58:04 +0330 +0330
NA

دوست عزیز پسر غیرتی!
این صحبتتو قبول ندارم چون نظرات خواننده ها فیدبکی هست که به نویسنده میفهمونه داستانی که نوشته طرفدار داره یا خیر! و اینکه کسی که توی این سایت میاد و داستانی رو میخونه،تاثیر میپذیره از داستانی که برای ایجاد حس لذت یا شهوت نوشته شده چون ایشون هم به دنبال همون حس اینجاست!پس کم نیستن کسایی که این خزعبلات رو توی ذهنشون تجسم میکنن همه که مثل شما همه چی تموم نیستن شاید افرادی اینجا به دنبال حسی که عرض کردم بیان که خیلی کم سنو سال تر از ماها باشن.

0 ❤️

343198
2012-11-13 06:27:58 +0330 +0330

آقای عبدل عزیز

من روی حرفم با شما نبود کلی گفتم

الانم میگم منطق اینجا معنایی نداره

شما از 20 دولت آزاد باش من اشتباه کردم و با خانم رویای مهتاب بحث میکردم نه دخالت که حالا بعضیها جبهه گیری میکنن

تاسف ،تاسف و هزاران تاسف

راحت باشید دوستان من معذرت میخوام

من میگم حرمتها حفظ بشه شما میگی نشه باشه نشه دوستان من که حرفی نزدم
من میگم فحش و فحش کاری نباشه چون به قول بعضیا بچه های 10 15 ساله هم اینجا میان

میگم در حضور بانوان بی احترامی نشه شما میگی بشه ،مهم نیست باشه بشه

من خودم رو میکشم کنار و دیگه هیچوقت زیر داستانها نظر نمیذارم که به دوستان بر بخوره

عبدل جان داداش گلم راحت باش ازت عذر میخوام

0 ❤️

343199
2012-11-13 06:32:20 +0330 +0330

آقای ابی عزیز لطفا تهدید نکنید مثلا اگه من مخالفت کنم چی میشه؟

0 ❤️

343200
2012-11-13 06:33:51 +0330 +0330
NA

ببین جناب پسر غیرتی : من نظرم رو توی کامنت بالا گفتم . شما خودت چرا قهر میکنی و جبهه میگیری ؟ گفتی فحش ندید ، دیدی بعضی ها مخالف هستن حالا این قهر کردن داره ؟ مرد باید پای حرفش باشه اما قهر کردن ؟ بعد هم بچه 10 و 15 ساله ای که اینجا میاد باید دست از جون خودش شسته باشه چون سر در سایت زدن 18 سال به بالا .

0 ❤️

343201
2012-11-13 06:38:28 +0330 +0330
NA

ببین عزیز جان ، من تهدید نکردم . من با شما دعوا ندارم ، نظرمم محترمانه گفتم . حالا شما مخالفی باش . من که نمی خوام کسی رو بزنم . نظر هر کس برای خودش محترمه

0 ❤️

343202
2012-11-13 06:44:23 +0330 +0330

خب ابی جان اگه نظر هرکس برای خودش محترمه پس چرا در نظر بالا که به جناب عبدل دادید گفتید که فقط نیخوام ببینم کی مخالفه؟

به نظرتون این تهدید نیست؟

منم دعوا یا مشکلی با کسی ندارم با عبدل هم کاری ندارم به فحشهاش ادامه بده و حمایت کننده ها هم ازش حمایت کنن

موفق باشید

0 ❤️

343203
2012-11-13 06:45:40 +0330 +0330
NA

سکس فامیلی نمیخونم ولی دلیل نمیشه نظر ندم
اینایی که میان فامیلی سکس مینویسن یعنی انقدر بدبختن که چشمشون هیچ دختر و پسر دیگه رو ندیده واسه خونواده اشون جق میزنن یعنی خاک بر اون سرت که به سکس با خواهرت فکر میکنی احمق دیوث اون آدم خواهرته , گرچه من سکس با دختر خاله پسر عمو و … رو هم جزء دسته فامیلی سکس میدونم ولی این دیگه خیلی فکر کثیفی میخواد به خواهر و مادرت فکر کنی
زبونم قاصر از هر حرفیه کلی فجش دارم میگن نگو باشه زشته عیبه نمیگم ولی … توی … بی خیال اعصابم بهم ریخت

0 ❤️

343204
2012-11-13 06:55:13 +0330 +0330
NA

درسته ، حرف شما درست . شما مخالف فوحش هستید ؛ نظر شما محترم و خوب . بعضی ها گوش میکنن و بعضی ها گوش نمیکنن .
جناب پسر غیرتی من با شما دعوا ندارم ، چون نظرتون رو گفتید . من هم نظرم رو تو یک کامنت گفتم . حالا اگه نا خواسته به شما بی احترامی شده یا تهدید شده بودید ، من از همین جا ازت معذرت میخوام . حلالم کن داداش .
ببینین یک بی ناموس با یک کار کثیف چجوری بچه های اینجا رو به جون هم میندازه . به نظرتون حقش چیه ؟

0 ❤️

343205
2012-11-13 07:00:56 +0330 +0330
NA

پسر غیرتی… دوست خوبم منم باهات موافقم میدونی که من اصلا اهل فحش نیستم و بازم میدونی که به عشق بچه های سایت عضو شدم.ولی با حرف اون دوستمون هم موافقم که اگر این احمقایی که سکس با محارم رو ترویج میدن رو اگر به اندازه ی کافی دستمالی نکنیم فکر میکنن دارن به هدف نجسشون میرسن و داستانای کثیفشون خونده میشه و مخالفی نداره. اینا هدفشون همینه و همین که نوشته های کثیفشون اینجا خونده بشه و فقط تصویری از این کثافتکاریا تو ذهن جوونای همسن من و تو نقش ببنده براشون کافیه. ولی این بیلاخ بزرگ رو باید از طرف همه ی ما ببینن و گورشونو گم کنن…

0 ❤️

343206
2012-11-13 07:01:10 +0330 +0330

سلام آبجی سوگل

بله درسته حق با شماست آبجی گلم ولی یه چیز رو در نظر بگیریم

درسته اینجا یه سایت سکسی هست و هر فیلم یا عکس یا هر داستانی توش پیدا میشه

من حرفم اینه که یا نظر نذاریم یا اگر هم نظر میذاریم احترام هم رو داشته باشیم ما که مثل ترویج دهنده های سکس فامیلی یا شهوترانی نیستیم اگه ادعا میکنیم فرهنگ ایرانی تو ذاتمونه

اگه اونا اشتباه میکنن و سکس خانوادگی رو ترویج میکنن بی فرهنگ و بی عرزه ای بیش نیستن

ماهم کارمون اشتباهه ،ترویج فحشهای دست اول و حفظ نکردن حرمتها
من میگم به نظرتون با فحش چی درست میشه؟ یک سوال
تا حالا خیلیها فحش خوردن و به خیلیها فحش داده شده ،سوالم اینه
آیا از تعداد چاپ شدن داستانهای فامیلی کم شده؟ آیا دیگه کسی از فامیل یا اقوام چیزی اینجا نمیذاره؟ خودتون ببینید و قضاوت کنید
آبجی خیلیها فحش بلد نیستن ،حتی یه پدر سوخته گفتن هم بلد نیستن فقط برای نیاز جنسی به این سایت میان که فیلم و عکس ببینن نه فحش و فحش کاری

حالاهم هیچ حرفی ندارم هرکس هرجور دلش میخواد باشه

ولی همه جا با فرهنگی انسانها رو میگن نه بی فرهنگی

0 ❤️

343207
2012-11-13 07:12:42 +0330 +0330
NA

Man ba nazarat shoma dostan aziz mokhalefelefam…ye mosht bigheyrat mian in chertoperta ro minivisan ke hata age Dorogh ham bashe haye tasof dare bayad ye kolang kard to koneshon!!

0 ❤️

343208
2012-11-13 07:17:50 +0330 +0330
NA

رویای مهتاب
خواهر گلم من امروز از اون رواست که به شدت عصبانیم و دلم میخواد فحش بدم هر جا خواستی بگو خودم میام فحش میدم ناراحت نکنی خودتو اینجوری خانوما هم معذب نیستن یه خانوم فحش داده
البته با کسب اجازه از پسر غیرتی
برادر من سخت نگیر آخه هی میگی فحش ندین خب میخوام ببینم فحشای ماها بدتره یا اراجیف اینا طرف میاد میگه مادرمو…
خب سکوت کنیم فردا یه پسر بچه بیاد بخونه میگه آآآآآآآ به به چه شد منم بزنم تو خط مادرم.دِ آخه داداش من قربون غیرت پاک ایرانیت برم با اینا نمیشه با ملایمت حرف زد اینا رو باید فحش داد شست آویزون کرد
در ادامه داداش عبدول دمت گرم

0 ❤️

343209
2012-11-13 07:21:51 +0330 +0330
NA

دوستان هرجوری بخواین حساب کنید فحش ناموسی دادن کار اشتباهیه
در ادامه باید عرض کنم که :
کاش میشد سکس با خواهرو مادر تو یه تاپیک جداگونه بود تا هم کاربرا حالشون به هم نخوره هم به نویسنده ها بی احترامی نشه.

0 ❤️

343210
2012-11-13 07:23:16 +0330 +0330
NA

به قول عبدل جان…
بچه همین چند روز پیش بود که خواهرتا دیدمش تو جنده خونه این یکی دوروغ : )
اما چرا مادر پدرتا خنگ حشاب میکنی هان : (
کله کیری
از ادمایی که با خواهر که دوروغ با مادر که دوروغ و… شکش میکنن بدم نمیاد ولی از اونایی که شکش میکنن و میا تز میدن متنفرم
بچه جغی ابتدایی
میونی شکشا با کدوم ش مینویشن با هون ش که تونه شاشو را مینوشن
{حوزه علمیه عبدلان}

0 ❤️

343211
2012-11-13 07:29:55 +0330 +0330
NA

آقا پسرای سایت از اینکه همیشه به جرم زن بودن تو این داستانا به جنسم توهین میشه خسته ام از تبعیض خسته ام از اینکه حتی نتونم حرف دلم رو اینجا که یک سایت سکسی هست و پر از کلمات رکیک بزنم دچار حناق شدم.از اینکه میگن تو زنی سکوت کن ما مردا حرف بزنیم خسته ام .من یه زنم برابر با یک مرد.شرایطی کاملا برار با یک مرد دارم ولی حقم برابر با اون نیست حتی تو همین دنیای مجازی بقیه خانوما رو نمیدونم ولی بنده نمیتونم خودمو کنترل کنم گاهی فحش میدم شرمنده ولی من زنی نیستم خودم رو سانسور کنم پس هر کی به نظر من رسید چشما بسته رد بشه مخصوصا امروز .شاید منم اینجوری نبودم اینجوری شدم بی خیال امروز حالم بده

0 ❤️

343212
2012-11-13 07:46:43 +0330 +0330
NA

عبدل جان شما خیلی آقایی و عزیز و فحشات همه به جا ,جایی که من سکوت کردم شما ادامه بده

0 ❤️

343213
2012-11-13 07:51:02 +0330 +0330
NA

سارا جان منم با حرف تو و عبدل موافقم . اگر به بعضی از این بی ناموس ها فوحش نداد اینجا پر میشه از این جور ادم ها . البته همیشه هم فوحش دادن خوب نیست اما بعضی جاها واقعا لازمه .

0 ❤️

343214
2012-11-13 07:52:31 +0330 +0330

اینقدر وقیح و بی شرف هستی که میگی از کارت متاسف نیستی!!!کدوم منطقه بدنیا اومدی که به درب خونه میگید دروازه؟؟؟؟؟؟فکر میکنم اونجایی که تو بدنیا اومدی یکی از پاکترین و غیور پرورترین مناطق ایران باشه اونوقت حیوون نجسی مثل تو غیرتشون رو زیر سوال میبره…چی بگم بهت؟دهنم قفله،مغزم هنگه…سکس با خواهر!!!واااااااااااای…از ته دل قسم میخورم که خوک شرف داره به تو…لعنت و مرگ بر تو…اینم بدون که جون پسرای ایرونی به خواهرشون بسته است،هر چی که تو و امثال تو ترویج سکس محارم کنید بر پسر و دخترای پاک و باحیای ایران تاثیری نداره…

0 ❤️

343215
2012-11-13 08:10:42 +0330 +0330
NA

X(

برای همتون متاسفم.

0 ❤️

343216
2012-11-13 08:22:22 +0330 +0330
NA

منم با نظرات پسر غیرتی موافق هستم شخصیت وانسانیتمونو نباید بافحش خراب کنیم.

0 ❤️

343217
2012-11-13 09:11:36 +0330 +0330

اینجا کلاس درس شده…یادمه یه کاربری میگفت:در جائی که از در و دیوارش عکس کیر وکوس اویزون شده،حرف از غیرت و دین وائین خنده داره…من نه این حرفو تائید میکنم ونه رد میکنم…ولی در این که این سایت یه فضای باز ایجاد کرده که هرکسی بیاد وعقاید خودشو بگه بحثی نیست…عزیزانم نعمت ازادی بیان ظاهرا تا حدی فقط در این مکان دیده میشه.که خودش جای شکر داره…مثل شعار مخالف نویسی که تو توالت بیاد و رو دیوارش اون حرفی رو که داره خفش میکنه بنویسه،ایا باید ذر اون توالتو بست /با عرض معذرت از مثالی که زدم/بیاید خودسانسوری نکنیم و هر چی دلتون میخواد بگین،باور کنید خارج از این سایت به این راحتی نمیتونید هرچی دلتون خواست بگین…پس حالشو ببرین…
پسر غیرتی اسمت مثل خودت بامسماء است که دوست دارم…
سارا خانم: ابجی تمام کامنت هاتو میخونم ولذت میبرم…
ابجی سوگلی/کاش اسمتو درست نوشته باشم/اخر محبتی…بجای نویسنده اشغال یه دختر خوب برا عبدول تابه تای عزیزم پیدا کن…

0 ❤️

343218
2012-11-13 09:22:17 +0330 +0330
NA

پسرغیرتی خودت میدونی دوستت دارم و نظرت قابل احترامه.ولی وقتی بری برسی به یه تپه گوه…بعدش میگی اه اه اه…خوب باگفتن اه اه اه تو چی میشه؟ گوه چه بگی چه نگی همون جاست.اینکه میگی فحش ندی چی میشه? حکایت بالا هست.
نویسنده برو خدا رو شکر کن که اسپم خوردم نتونستم اون طومار چند صفحه ای رو تقدیمت کنم.حوصله ندارم دوباره بنویسم.
فقط بدون میشناسمت تخمی 36 ساله.واسه من زیر آبی نرو تا نکردمت.

0 ❤️

343219
2012-11-13 10:00:24 +0330 +0330
NA

سلام پسر غیرتی

آفرین غیرتی جان گل میکاری همیشه و امروز هم گل کاشتی

با نظرت کاملا موافقم

موفق باشی غیرتی عزیز

0 ❤️

343220
2012-11-13 10:10:57 +0330 +0330
NA

درود بر همگی
داستانت مزخرف بود و تاسف بار …متاسفم برات خائن

پسر غیرتی …دوست عزیز
با نظرات شما 100 موافقم ولی این حرفها رو به کی میگی
من فقط عضو سایت هستم و نظر نمیذارم ولی امروز فقط و فقط به خاطر شما نظر میذارم

حق با شماست و با تمامی نظراتتون موافق هستم
مرسی

0 ❤️

343221
2012-11-13 10:29:36 +0330 +0330

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
کس مغز با اون داستان آبکیت

0 ❤️

343222
2012-11-13 10:41:39 +0330 +0330

جناب پیر فرزانه عزیز …سلام

نظر شما متین و قبول دارم

اگر اینجا سایت آزاد هست پس بذارید من هم عقایدم رو بگم

درود به شرفت پسر غیرتی ،درود به شیر پاکی که خوردی

فحش و فحش کاری …بی فرهنگی و بیغیرتی همه جا محکوم می باشد …چه تو دنیای حقیقی و چه مجازی

پسر ایران زمین

0 ❤️

343223
2012-11-13 11:28:28 +0330 +0330
NA

سلام به همه
نویسنده آشغال ازت متنفرممممم!!!
ازهمه پسرای برادر نما متنفرم!واقعا متاسف نیستی؟
خواهرآشغالت بدتر از تواه!
عوضی چطوری اینکارو میکنی!تمام تنم میلرزه وقتی داستان آشغالایی مثل تورو میخونم!
بیشرم الهی امثال تو به بدترینو چندش آورترین نحو نسلشون از زمین کنده بشه!

0 ❤️

343224
2012-11-13 11:52:38 +0330 +0330
NA

adami ke khaharesho bekone akhe che foshi mishe behesh dad vaghan khejalat bekesh farda khaharet shohar mikone chejori to roye ham negah mikonin

0 ❤️

343225
2012-11-13 13:08:05 +0330 +0330
NA

بیایید به شرف و انسانیت همه-حتی اونایی که یه مثقال هم ندارن،مگه اینکه خجالت بکشن-احترام بذاریم.پسر غیرتی حرف قشنگی زد،بیایید مثل اون نویسنده بی ناموسی رو ترویج نکنیم

0 ❤️

343226
2012-11-13 13:13:45 +0330 +0330
NA

كيرم تو كس خواهرت.راستي مامانت اون روز اومده بود كيرمن رونوش جان كنه بهت دروغ گفته بودمنظورش ازمراسم مراسم كيرخوري بوده :D

0 ❤️

343227
2012-11-13 13:44:51 +0330 +0330
NA

پیرفرزانه
خیلی ممنون حرف منم دقیقا حرف شماست در مورد نظردادن در این سایت حالا شاید به مذاق خیلی خوش هم نیاد.

0 ❤️

343228
2012-11-13 16:14:32 +0330 +0330
NA

سلام.
دلم میخواد خیلی چیزا به این مردک بگم.
بچه ها به نظر شما چرا این داستانها نوشته میشه؟
با سکس مخالف نیستم.
ولی از سکس فامیلی و ناموسی بیزارم.
حیف شیپورمو گم کردم وگرنه . اه یه لحظه وایستا پیداش کردم.
شیپورم از سمت گشادش تو کونت بی ناموس.به درک یکی نوشو میخرم.
خوب اخه کیر فیل تو کونت بی ناموس . اصلا موندم چی بگم.

اصلا بیاین یه بحث فلسفی بکنیم.
اصلا نه ، ولش کن . فلسفه ارسطو و افلاطون و سقراط تو کونت. بی ناموس.

0 ❤️

343229
2012-11-13 17:33:35 +0330 +0330
NA

هنگامه چرا تو قهر كردي؟
دنيا رو براش تو زهر كردي
حالا مي كشه پايين كه شايد
شانسي بتونه تو را بگايد
كون تو بزرگ و خوش تراشست
اندر كف باسنت داداشست
اين كس خل بي سواد جلقوز
از مغز تراوشيد يك گوز
ملت همه فحش مي دهندش
خرهاي محله مي كنندش

ساغر برگشت …

0 ❤️

343230
2012-11-13 17:35:15 +0330 +0330
NA

کیر تو ناموس نداشتت .خوار کسته.هر کی میاد سایت سکسی کس کون میبینه میگه فحش ندید.به این بی ناموسا که به خوار مادر خودشم رحم نمی کنه باید فحش داد.الان فقط ثبت نام کردم بگم کس ننه نویسنده این مطلب

1 ❤️

343231
2012-11-13 17:52:00 +0330 +0330
NA

Che ta’asof bar bud,maharem nanevis lotfan,hamin munde baradar khahar be ham cheshm dashte bashan,hata tavahomesham manfure

0 ❤️

343232
2012-11-13 17:52:36 +0330 +0330
NA

یک کس مغز دیگه که مخ همه رو کار گرفت

0 ❤️

343233
2012-11-13 19:28:11 +0330 +0330
NA

دوستان سلام
بنظر من این داستان شیطانی فقط و فقط برای تحریک نوجوانان ما نوشته شده که بخاطر کم سن بودن نزدیکی با خواهر و مادر شون را بتونند تجسم کنند و بعد هم عمل شیطانی را انجام بدند .
خدا جوانان کشورمان را از هرز نویسان شیطان صفت نجات دهد

0 ❤️

343234
2012-11-13 20:33:54 +0330 +0330
NA

درود به غیرتت درود به شرفت به تو باید گفت پسر غیرتی وهمه دوستانی که غیرت وناموس دارند و از بی ناموسی وسکس محارم بیزارند وبیزاریشونو ابراز میکنند در پایان کیر خر ارمنی تو دهن پدر حرومزادت زنا زاده زنا زاده زنا زاده ننویس این کسشعرهای کیریتو دیوث … بهروز جان کجایی این کثافتها رو ادم کنی عبدو جان تو هم کاری به نصیحت کنندهای ارشاد سایت نداشته باش که تو جامعه نصیحت کننده زیاد داریم …گشت ارشاد…

0 ❤️

343235
2012-11-13 20:36:58 +0330 +0330
NA

ادمین جان محض رضای خدا این داستانها رو نذار جز جگر بزنی

0 ❤️

343236
2012-11-14 01:25:01 +0330 +0330
NA

تو داری با آتش بازی میکنی.شهوت عقل را کور میکنه .نباید وارد اینگونه مسایل با خواهرت بشی چو آخر و عاقبت نداره .من در این سایت میبینم که افرادی سعی دارن سکس با محرم را عادی جلوه بدن .چرا چیزی را که در دین ما حرام شده و خودمون هم خوب میدونیم آینده ای نداره سعی داریم درست جلوه بدیم .تو اگه عاشق خواهرت شدی بازم هم نمیتونی با اون ازدواج کنی.حالا این غلط را کردی تو خواهرت رو بخاطر هوس خودت خراب کردی.والله جنده بازی به کار تو شرف داره .چون اون زن خراب بوده و تو موجب جنده شدنش نبودی.بین بد وبدتر ، بد را انتخاب کن .

0 ❤️

343237
2012-11-14 01:26:23 +0330 +0330

سلام دوستان گل من

اومدم از همگی معذرت خواهی کنم و برم

از همگی ممنونم که نظر دادن ،چه اونایی که مخالف نظر من بودن و چه اونایی که موافق بودن

من همتونو دوس دارم و احترام همتون برام واجبه

اگه اینجا بودم که هیچ ولی اگه رفتم حلالم کنید همگی

من فکر کنم منظورم رو درست نرسوندم وقتی نظرات رو دیدم که مخالفها چطوری جبهه گرفتن بر علیه من

من خودم مخالف اینگونه داستانها هستم و اگه نظراتم رو مشاهده بفرمایید خودم این آشغالا رو مورد لطف قرار دادم

هتاکی آنچنانی نکردم چون احساس میکنم در حضور خانمهای گل این سایت هتاکی زیاد خوب نیست

این نظر من هست خواهشا منطقی باشید دوستان

دوست عزیز و گلم داداش گرامی تک خال عزیز
میخوام بگم اگه منظورت من بودم کجا خایه مالی کردم؟

کجا توهینی به کسی کردم؟

نظر گذاشتن خایه مالیه داداش

شما نظرت رو میذاری و منم نظرم رو میذارم

اینجا ارزش بانوان برای من از هرچیز بالاتره ،حجب و حیا بهم اجازه نمیده فحش بدم مثل بعضیها

این خایه مالی هست داداشم؟

من با هیشکی مشکلی ندارم فقط نظرم رو گفتم دیگه برداشت غلط یا درست با خود شماهاست

شما آزاد هستین هر تصمیم و هر کاری بکنید تو این سایت
جناب پیر فرزانه عزیز شما تاج سر مایی و نظرتون قابل احترام ولی اینجا کلاس درس نیست عزیز

یکی مثل من چه تو دنیای حقیقی و چه مجازی به دختران و زنان این سایت ارزش میده و هتاکی نمیکنه خب یکی هم میاد فحش میده و رعایت نمیکنه

پیر فرزانه عزیز دلم اگه فحش دادن به اینو اون عقده خالی کردن هست دیگه وای به حال ما

من از خدا هیچی نمیخوام جز سلامتی شما دوستان وطنم
چه اونایی که ایران هستن و چه اونایی که خارج از وطن ستن

من همه چیز دارم و احتیاج به هیچی ندارم ،یک روز عضو این سایت شدم و یه روزم میرم از اینجا

اگر هم تا حالا اینجا موندم به خاطر دوستان گلی همچون شماست

من اینجا دوستانی پیدا کردم که یه تار موی اونا رو با دنیا عوض نمیکنم

آقای ابی من از شما معذرت میخوام چرا شما

من نباید نظر میذاشتم تا این مسائل پیش بیاد و متهم به خایه مالی و این حرفا بشم

رویای مهتاب آبجی عزیزم حلالم کن …من منظوری نداشتم به خدا
فقط در عالم خواهر برادری بهت یه چیز گفتم اما منظورم بد برداشت شد آبجی

این داداشتو حلال کن

داش عبدل عزیز من از هیشکی دلخور نیستم عزیز
شما راحت باش داداش گلم

بهروز جان خودت هم میدونی که منم خیلی دوست دارم و همیشه در خاطرم میمونی

سارا جان آبجی گلم ببخش که غیرت تو ذاتم هست فدا بشم

ببخش که حیا نمیذاره منم فحش بدم

ببخش که برای خانمهای گل این سایت خیلی ارزش قایلم

از نظراتت لذت بردم آبجی سارا
برای من ثابت شده هست که شما واقعا مرد صفت هستی

آبجی سوگل هرکس ندونه خدا میدونه که شما چقدر برام عزیز هستین پس جسارتم رو ببخشید اگه چیزی بهتون گفتم

رومینای عزیز ممنونم از حمایتت و به دختران پاکی همچون شما افتخار میکنم

دوست گلم سوگلم از شما هم بابت نظرتون ممنونم شما لطف داری عزیز

همه و همه چه موافق و چه مخالف از همگی معذرت میخوام

من به خودم اجازه ندادم چه تو دنیای حقیقی و چه مجازی به کسی توهین کنم حتی به دشمنام

اینایی که اینگونه داستانها رو مینویسن عقده ای هستن نه شماها

اینایی که چه واقعی و چه تو خیال آرزوی سکس با مادر ،مادری که این توله سگها رو بزرگ کرده ،9ماه تو شکمش این بدبختای عقده ای کثافت رو حفظ کرده
از شیره جونش که همانا شیر پستان بوده بهشون غذا داده
پوشاک بچگی اونا رو عوض کرده

غصه خورده و با هزار مشقت این بیشرف ها رو بزرگ کرده رو در سر می پرورونن خودشون ذلیل هستن و بدبخت

با فحش من و شماهم هیچوقت آدم نمیشن

زیاد حرف زدم ببخشید …از دست پسر غیرتی دلخور نباشید که پسر غیرتی همه شما رو دوست داره

من دیگه نظر نمیذارم و موجب ناراحتیتون نمیشم

همتون برام عزیز هستین

راحت باشید دوستان من

خدا نگهدارتون باشه و حافظتون

ارادتمند همگی …پسر غیرتی علیرضا

0 ❤️

343238
2012-11-14 16:26:13 +0330 +0330
NA

نفر پنچمی که نظر دادی تو کره خر اینجا چکار میکنی

0 ❤️

343239
2012-11-15 04:28:27 +0330 +0330
NA

به نام و قداسته نام کوروش کبير قسم:تو ايرانى نيستى.
من که خواهر ندارم ولى به امام حسين قسم وقتى مادرم از رويه حس مادرى بقلم ميکنه .خجالت ميکشم.
يعنى سختم ميشه.خاک بر سرت.نميدونم چى بگم والا.آبرويه فردين و بهروز وثوق رو هم برديد.الان اگه دستم بهت ميرسيد به اسمه مولا على قسم گردنتو ميزدم.

0 ❤️

343240
2012-11-15 11:18:53 +0330 +0330
NA

ای ول دادا غیرتی منم میخاستم همینو بگم، بچه ها با هم یکی باشن زیر داستان محارم کامنت نذاریم، این بی شرف ها که به خارمادر خودشون تجاوز میکنن فحش توفیقی نداره نظر ندادن از هزار تا فحش ناموس براشون بدتره

0 ❤️

343242
2012-11-23 16:10:02 +0330 +0330
NA

سکس با محارم یکی از گناهنان کبیره است

0 ❤️

343243
2012-11-24 20:02:55 +0330 +0330
NA

هیچی دیگه تعلیم و تعلم عبادت شد…فردا هم یکی پیدا میشه میگه نگین این اونو کرد.زشته !..بگین بر شکاف پشتش اعمال کرد…بیتربیتا.

0 ❤️

343244
2012-12-22 16:47:34 +0330 +0330
NA

noshe jonet age vaghean dosesh dari bahash mashti eshgh bazi kon halesho bebarid

0 ❤️

343245
2014-07-31 02:06:32 +0430 +0430

روان پریشی و فساد فکردی و توهم…

0 ❤️

343246
2014-12-22 23:28:43 +0330 +0330
NA

این بچه کونی مربی اخلاق شده.
کو نکش بتوچه ربطی داره کی فحش میده.
کص لیس لاشی

0 ❤️

343247
2014-12-22 23:30:33 +0330 +0330
NA

علیرضا درتو بزار کونکش کیرم تو ادبت

0 ❤️

343248
2014-12-23 04:32:08 +0330 +0330
NA

عبدول کیرت تو دن علیرضا

0 ❤️

343249
2014-12-23 04:40:46 +0330 +0330
NA

سوگول منو یادته؟عمرا
<3
بهروز خیلی وقت بود ندیدمت.هنوزم اسپمی؟ :-D

0 ❤️

343250
2014-12-25 02:19:39 +0330 +0330
NA

داداش علیرضا رحمت به کیره پاکی که توخوردی.درود بر عقبت.
کو ن قشنگ با تربیت

0 ❤️

539041
2016-04-29 14:47:02 +0430 +0430

باحال بود بنویس که خوب نوشتی.فحش دادن هم نشانه ی سن و سال کم و بیشعوری برو بکسه

0 ❤️

654175
2017-09-24 21:45:03 +0330 +0330
NA

بنویسین باو …سکس بامحارم…یا هرچی دیگ…این سایت سکسی ناراحتی نخون…خوب بود…بازم بنویس

0 ❤️

661432
2017-11-09 02:16:53 +0330 +0330
NA

همیشه بعد از خواندن نظریاتی که حاوی توهین و نسبت دادن انواع دری وریها به نویسنده یک مطلب است را میبینم ازخودم ایت سوال را میپرسم ،اگر من علاقه ای به این موضوع «مثلا سکس با محارم »ندارم در این بخش چه میکنم؟اگر تصادفی آمده ام نیروی ناشناخته ای که مرا مجبور به خواندن نمیکند پس خودم آگاهانه میخوانم.،وقتی خواندم چرا نویسنده را متهم به حیوان بودن یا بیغیرتی یا … میکنم ،این بخش جهت درج نظرات نسبت به کیفیت داستان است نه جهت فحاشی به نویسندگان ،تا یاد نگیریم که نظرات مخالف و علایق متفاوت را بپذیریم وضعمان همین آش وهمین کاسه است ،هرزمان یاد گرفتیم به عقاید دیگران احترام بگذاریم اولین قدم را جهت پیشرفت برداشته ایم.برای مثال من علاقه ای به گی سکس ندارم ،پس دلیلی ندارد بروم داستانهای گی را بخوانم ودر انتها انواع فحشهای آبدار را به نویسنده بدهم. بگذارید مثالی بزنم ،در قطب اسکیموها رسمی دارند که اگر مهمانی به منزل انها امد و شب را در انجا ماند همسر اسکیمو باید شب را در آغوش مهمان سپری کند و این یکی از بالاترین احترامهایی است که برای مهمان قایل میشوند ،حالا فرض کنید من به خانه یک.اسکیمو رفته ام و همسر او شبرا در اغوش من بوده ،حال زمانی که اسکیمو به خانه من می آید تکلیف چیست؟من باید اسکیمو را به فحش بکشم و بیرونش کنم؟.باید قبولکرد دیگران هم دارای نظریات ،عقاید و اعتقادات متفاوت با من هستند و بخاطر این تضاد هیچکس حق قضاوت یا محکوم کردن طرف دیگرا ندارد .

0 ❤️

691315
2018-06-01 09:10:46 +0430 +0430

همش فکرمیکردم خواهرت هنگامه خواننده معروفه،کیرسگه جان کلودتو کونت😂😂

0 ❤️

731399
2018-11-20 15:27:39 +0330 +0330

خیلی جیگر بود داستانت

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom