خردم کرد

1399/09/05

من ثریام ۳۵سالمه قد ۱۷۶و ۸۰کیلو سفیدم و کون تپلی دارم…بعد طلاقم تو یه کارگاه شیرینی پزی کار میکردم…انبار بزرگی داشت . ۸تا مرد و ۴تا خانم…قسمت کیک بودم…اوسا کار کیک خیلی دوستم داشت و از علاقم به کار خوشش میومد من سکسی بودم ولی اونجا فقط دنبال کار بودم‌…
بعد یه مدت شروع کرد به محبت کردن و نزدیک شدن به من و بعدش هروقت میرفتم کیک ببرم سردخونه تو ی انبار دنبالم به بهانه کمک میوند …سردخونه با قسمت کارگاه جدا بود و دوربین نداشت…یبار در سرخونه رابست و وانمود میکرد دربسته شده …تو سردی اونجا و اون فضای کم روبروم ایستاد و تو چشمام میکرد…گفت خانم…شما خیلی مهربونی و منم تنهام میخام باهات باشم…من دستمو بردم بزنم بدر که دستمو گرفت و سینمو فشار داد و اون دستشو گزاشت رو کصم و میمالید و گفت ببین من میکنمت پس خودت باهام راه بیا کارتو از دست ندی،و کصمو میمالید من یخ کزده بودم‌…کصم خیس شد و گفتم تو روخدا بزار برم…گفت پس فکراتو بکن و خبر بده.گفتم باشه دستشو از وسط پاهوم بر د و انگشت کلفت مردونشو کرد تو کونم بی اختیار گفتم اخ گفت جون چقدر تنگه…هردو یخ کرده بودیم خودش میدونست دیگه تابلوعه …دکمه در زد و در باز شد و رفتیم بیرون…۳۹ثانیه تو انبار پشت گونی ارد نگهم داشت و گفت حرفی بزنی آبروت میره من اعتبارمو دارم‌.و کسی کاری باهام نداره و رفت از پلها پایین سر میز کلر،کصم میسوخت …جای دستای زخمتش رد سینم بود هنوز‌،گیج و تنها بودم.به این شغل احتیاح داشتم.چیکار باید میکردم،یه همشریامون قسمت خشک بود نمیشد آبرو ریزی کنم.،رفتم و کنار میز شروع به کار کردم. خوشحال شد و از کنار رد شد و گفت فردا صبح زودتر بیا اتاق استاد کارها،شب بدیو گزرونم ،تا صبح از خواب پریدم،به مادر پیرم هیچی نگفتم صبح زودتر رفتم که التماستش کنم،خوشحال تو اتاق دراز کشیده بود ،پا شد و دستمو گرفت برد نشوند کنار خودش،گفتم کاری بمن نراشته باش به این شغل اختیاج دارن…دستش روی کمرم بود حرفای منو نمیشنید راستی راستی فکر کردم اومده منو بکنه ،پاشدم برم که دستمو گرفت و از پشت با پارچه سفید استری بست،و درگوشم گفت صدا کنی اتاق کناری بیدار میشن،استادهایی بودن که از تبریز میومدن. و شبها میموندن،سینهامو میمالید و گفت باورت میشه یه کیر کلفت بخوری گفتم ولم کن نمیخام گفت تو مال منی کونت مال منه و انگشتسو کرد تو کونم و تو چشمام نگاه میکرد خانم…انگشت کی تو کونته؟حس خجالت بود یا غرور شکستم؟گریم گرفت،با اون دستش سینه مو اورد بیرون لباسامو باز کرد و شلوارمو نصفه داد پایین من از ترس ساکت بودم…انگشتس تو کونم بود درد داشت کیرشو دراورد و نشست روبرو با دستش دهنمو باز کرد و هل داد تو دهنم وای کلفت و بد بود،موهام تو دستش بود سرمو عقب جلو میکرد …سینهامو میمالید،حرفاش تحقیر کنند بود،کیر کی تو دهنته ،کیر مهرداد خوردی اخر، زن مغرور کارگاه کیر کیو میخوره؟ و مدام تلمبه میزد تو دهنم…خسته شدم دراورد و رو کمر منو خابوند دستام بسته بود به لوله گاز ،پاهامو داد بلا شلوارمو دراوردطعم …گریه و طعم کیرش تو دهنم بود کیرو گزاشت رو کصم و نوک سینهام تو دستش بود کیرشو میمالید رو کصم خب خانم…غرورت کجاست ،جوابش نمیدادم محکم زد تو گوشم صدا ش پیچید با چشمام التماسش کردم،گفت جواب بده ،کیرش محکم کرد تو کصم اخ کلفت بود و سفت نکن ،بگو استاد نکن ،بگو استاد کصمو پاره نکن،عین حرفامو نکرار کن،حرفلشو تکرار میکردم اونم سینهامو میمالید و کصم جر میداد دستاشو برد زیر کرم و انگشتاشو کرد تو کونم بحالت جر دادن وای ول شدم و پاشد کیرشو کرد دهنم و تلمبه زد …زیر کیرش بی دفاع بودم…سکسش وحشیبود و شهوتی اصلیتش عرب بود منو برگردوند برگشتم توروخدا کونمو نکن بهت بازم کص میدم…نمیشه باید بکنمت،خواهش میکنم ،محکم زد روی صورتم،درد داشت بخاب جنده،باید بکنمت که غرورت بشکنه ،تو مال کردنی ،اخ وای کیرشو گزاشت در کونم و کلاهکشو کرد تو کونم و درمیاورد در د وحشتناکی داشتم…صورتمو برگردوند تف کرد گفت تو چشمام نگاه کن کیر کی تو کونته ؟کی کونت گزاشت،گفتم شما استاد ،ازاین به بعد هروقت خواستم میدی فهمیدی ،۰یزی نگفتم گوشیشو بردلشت از حالتم عکس گرفت زدم زیر گریه کیرشو محکم کرو دستش در دهنم بود محکم وبی دریغ میکرد اون دستش روی کصم بود و میمالد اخ من جر خوردم و ازحال میرفتم کونم جر خورد خابید رو کمرم در گوشم گفت کونت گزاشتم یانه ،بله نشنیدم،گفتم بله ،اسکام بند اومده بود…دراورد و برم گردوند کرد تو کصم ،خوابید روم و زل زد تو چشمام،کص تنگیداری ،محکم میکرد من از ترسم ناله ریز میکردم…موهامو گرفته بود لب میخاست من سرمو برگردوندم…بزور گفت و و خورد و گفت همجاتو گاییدم…غرورت کجاست،جوابش ندادم محکم کرد تو کصم گفتم استاد غرور شکست،سینها مو گرفت و محکم میخورد …اخ چه مک زدنی اخ چه کونی کرد وای کصمو و کیرشو دراورد و بلند شد اومد روی صورتم،محمکم کرد دهنم،و گفت بخورش دستش روی کصم بود وای داشتم خفه میشدم ،بوی کونش و ابش در هم پیچیده بود کیرش نگه داشت تو دهنم التماس میکردم ابشو خالی نکنه کیر دراورد خوابید به پهلو و پاهامو داد بالا کیرشو کرد تو کونم و سینمو گرفت دهنش…با دستش میز د رو کصم…تو چشمام نگاه کرد گفت دلم برات سوخت دفعه دیگه میریزم دهنت ولی ،کیرش تو کونم بود جرات ناله بلند نداشتم اخ عقب جلو میکرد اخ اخ اخ بد میکرد از کردن و درد من حال میومد و کیف کرد زن مغرور کاره گاییده ابشو ریخت تو کونم و رستش کشید دوکصم و دستمامو باز کرد…لباساشو پوشید من لختو عرق کرده افتاده بودم کف اتاق گفت پاشو بپوش وگرنه به باقی استادا باید کون بدی،بزور پوشیدم…و کمکم کرد از راهرو اقایون خارج بشم کونم میسوخت …و جای گاز گرفتانش درد میکرد…تمام روز کنار میزش کار کردم…و خوشحال از کنارم رد میشد و میگفت کیر کی رفت تو کصت…یولش جواب میخاست…منم مجبور بودم میگفتم کیر شما؟گفت جر خوردی گفتم اره،گفت کی کونت گزاشت،حرفش خورد کردن من بود…من بخاطر پول و خرح بچم اونجا موندم…

نوشته: ثریا


👍 4
👎 22
19901 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

778554
2020-11-25 00:36:55 +0330 +0330

امشبم همش شد گی و بدبختی
هووووف

1 ❤️

778580
2020-11-25 01:21:09 +0330 +0330

اینقدر استاد استاد کردی فکر کردم تو اکسفورد کونت گذاشتن یه شیرینی پزی دیگه این حرفا رو نداره …

4 ❤️

778588
2020-11-25 01:50:54 +0330 +0330

چقدر کسشر

0 ❤️

778590
2020-11-25 01:54:25 +0330 +0330

با هر چی حال کنم اما با تجاوز حال نمیکنم 👎

1 ❤️

778593
2020-11-25 02:10:19 +0330 +0330

تا ۳۹ ثانیه خوندم.🤣🤣🤣🤣
کرنومتر داشتی؟

1 ❤️

778597
2020-11-25 02:20:10 +0330 +0330

همش گی تجاوز
یه اروتیکی عاشقانه ای دنباله داری
ش ع راد عزیز کجایی که داستانای کصشعر زیاد شده

0 ❤️

778614
2020-11-25 03:20:03 +0330 +0330

عجب …؛

0 ❤️

778619
2020-11-25 04:25:28 +0330 +0330

به فرض محال هم حرفات درست باشه انقدر بد نوشتی چه نگارشی و چه غلط املایی که اصلا حس نداشت و عذاب آور بود خوندنش.مگه مجبورت کردن یا همون لحظات خیالی داشتی اینو مینوشتی؟

0 ❤️

778633
2020-11-25 07:08:27 +0330 +0330

شل کن حالشو ببر 😂

1 ❤️

778641
2020-11-25 08:34:57 +0330 +0330

تو که خودت بیشتر از استاد!!! عرورت را گاییدی با این نوشتنت و این استاد استاد کردنت …اینهمه غلط املایی و انشایی …کیک تولد هفت طبقه تو کون تنگت !!!

0 ❤️

778651
2020-11-25 12:09:45 +0330 +0330

اگه واقعی بود که زیر همچین مردی خوابیدی حقته… وقتی به خاطر پول بهت تجاوز بشه و حرفی نزنی با اون کنار خیابونی چه فرقی داری حتی اگه از کار بیکار بشی بهتر از اینه که یکی اینجوری غرور و همه چی تو خورد کنه اونی که این کار میکنه خودش مورد تجاوز وحشیانه تری بوده یا ناموسش یا زنش یا خواهرش یا مادرش یا دخترش یا پسرش…

0 ❤️

778652
2020-11-25 12:12:18 +0330 +0330
+A

اوووغ 🤮

0 ❤️

778679
2020-11-25 18:02:56 +0330 +0330

اون کصکش رو بدن دست من تا بهش بفهمونم باهاش چه برخوردی باید کرد

1 ❤️

778687
2020-11-25 21:48:25 +0330 +0330

گیر دادی به غرور هاااا
یه بار گفتی کافی بود دیگه

0 ❤️

778696
2020-11-25 23:11:37 +0330 +0330

شیرینی پزا استادن !؟

0 ❤️

778730
2020-11-26 00:37:02 +0330 +0330

چقد عن خوردی. نویسنده پسر و کونی است

0 ❤️

778804
2020-11-26 09:17:02 +0330 +0330

واقعا برات متاسفم و ابراز همدردی میکنم.
اون کسایی که فحش میدند و ناسزا میگن امیدوارم یه روزی خودشون محتاج بشن و نون شب نداشته باشن بخورن و بعد گیر یه آدم‌سوء استفاده گر حرومزاده بیوفتن تا بفهمن که تو چی میکشی.
لایک

1 ❤️

779009
2020-11-27 10:16:39 +0330 +0330

اگه واقعیته که خیلی تلخه ولی خب اگا توام راضی به سکس نیستی برو یه جا دیگا کار کن

0 ❤️Top Bottom