خواهرزن سبزه و کون گنده

1399/09/21

سلام دوستان داستان سکس من با خواهرزنم که شوهر داره میخوام واستون تعریف کنم
خواهرزن من یه زن ۴۰ ساله سبزه با قد ۱۶۵ وزن ۷۰ وسینه ۸۵ واقعیه
چند وقت بود که خواهرزن من با شوهرش اختلاف داشت همیشه خونه ما بود من با خواهرزنم خیلی راحتم همیشه شوخی هایی میکنیم که شاید هبچ خواهرزنی با دامادش نکنه ولی ما خیلی راحت بودیم باهم.
همیشه پیش من حمام میرفت از حمام میومد میگفت چشماتو ببند میخوام از حمام بیام بیرون منم ریزریزکی دیدش میزدم خیلی بدن پر و تپلی داشت.
چندباری که خودمم از حمام میومدم بیرون وقتی میرفتم تو اتاق که لباس عوض کنم میدیدم الکی بدون درزدن میومد تو اتاق وسیله بگیره چندبار کیر منو دیده بود الکی میخندید اااااا هنوز لباس نپوشیدی میرفت بیرون من زیاد تو فکر سکس باهاش نبودم ولی یه اتفاقی افتاد که دیگه نمیشد کاری نکرد.
یه بار که خیلی با شوهرش اختلاف داشت یک ماهی پیش ما بود و ما کلی باهم وقت ازاد داشتیم یه شب که خانمم خونه دوستش بود من از سرکار اومدم خونه دیدم صدای شرشر اب میاد گفتم حتما خواهرزنم حمامه رفتم تو اتاق تا لباس عوض کنم دیدم صدا اب قطع شد و صداهای ناجوری میاد از حمام پشت در حمام گوش ایستادم دیدم از خواهرزنم داره صدا اه اه میاد اروم در حمام وا کردم دیدم کف حمام نشسته داره با خودش ور میره انگشت کرده تو کونش با یه دستش کسش ور میره کلی داشت با خودش ور میرفت خیلی کس بزرگی داشتو سبزه هم بود یه خال مو نداشت سینه های نوک پهن و رون پری هم داشت دیگه کیرم خیلی بلند شده بود یک لحظه هواسم پرت کیرم شد دیدم یک دفعه چشم تو چشم شدیم سریع درو بستم رفتم تو اتاق و درو بستم با گوشیم داشتم ور میرفتم که خواهرزنم از حمان اومد بیرون و رفت لباس عوض کرد.
ده دقیقه بعد اوند در اتاق و زد اومد تو گفت عزیزم کی اومدی گفتم نیم ساعتی میشه یکم من من کردو گفت ارسلان عزیزم از قضیه امشب که به خواهرم نمیگی؟!!گفتم نه عزیزم شتر دیدی ندیدی.
بعد گفتش که اون دیوس که کردن بلد نبود چند ساله این کارم شده.خیلی دلم واسش سوخت.
از این قضیه کلی گذشت و بعضی وقتها خانمم که نبود میدیدم رفته حمام و باز سروصداش بلند میشد و خودش که میومد بیرون رنگ و روش باز میشد.
بعد این قضیه ها خیلی شوخی باهاش میکردم کونشو انگشت میکردم از پشت بهش میچسبیدم چند بارم خودش از قصد دیتشو میزد به کیرم فهمیدم این داستان سر دراز داره.
یه روز جمعه خواهر زنم به منو زنم گفت که بریم سر باغشون یکم پرتقال و نارنگی بکنیم من که خونه حوصلم سر رفته بود گفتم باشه خانمم گفت من خسته ام میخوام بخوابم گفت شما برین زود بیاین.
ما رفتیم و تو راه یکم دردو دل کردو از شوهرش گفت که اره چند ساله که درست و حسابی سکس نداشته و مجبوره این کارو بکنه و از این حرف ها منم از موقعیت استفاده کردم و گفتم حیف این ران و کون نیست مردیکه بی عرضه که دیدم خندید و گفت کیه قدر بدونه.
رسیدیم به باغ و من قلیونمو اتیش کردم و خداهر زنم رفت یه دوری زدو اومد گفت بلند شو بریم یکم پرتقال بکنیم بلند شدم رفتیم یکم کندیم و جاهای بلند دیگه قدم نمیرسید نتونستم بکنم خواهررنم گفت منو بلند کن من میکنم منم یکم بلندش کردم ددتا دستام و گزاشتم زیر کونش بلندش کردم واییی چه کون نرمی بود سینه هاش جلو صورتم بود یکم کیرم بلند شد یکم که کند گفت بسه دیگه وقتی اونمد پایین کیرمو که دید خندش گرفت. خیلی ضایع شده بودم یکم دور زدیم تو باغ من گفتم من شاش دارم برم اون گوشه بکنم بیام گفت برو من رفتم درحال شاشیدن بودم دیدم یکم اونورتر یکی داره نگاه میکنه دیدم خواهرزنم داره دید میزنه منو فهمید که دارم نگاهش میکنم بلند بلند خندیدو گفت کارت تمام شد بگو من میخوام بشاشم گفتم بیا رفت یکم جلوترو من داشتم میرفتم که راحت باشه گفت کجا میری من میترسم گفتم ترس نداره که گفت نه تو باش.
دیدم شلوارشو کشید پایین واای چه کون گنده ای شرت قرمز تنش شرتم در اورد نشت خیلی کیرم بلند شده بود داستم میترکیدم کارش که تمام شد گفت دستمال یادم رفت برو از تو ماشین بیار واسم منم سریع رفتم اوردم گفتم چجوری بدم بهت گفت بیا جلو بده بهم منم داشتم دیوانه میشدم سریع رفتم دستمال دادم بهش بلند شد برگشت اول کیرمو دید باز خندید گفت خواهرم از دستت چی میکشه گفتم خودتم میتونی بفهمی چی میکشه.
دیدم شلوار نصفه بالا اومد سمتم گفت ااااا اینجوریاست ببینم تو میتونی حریفم بشی یه من…
محکم کیرمو گرفت به حد انفجار بودم منم محکم کونشو گرفتم اوووف بلندی گفت و گفت بریم سمت ماشین…
وسط راه دست کردم تو کونش گفت کنم تنگه؟!!گفتم فعلا اره تا یک ساعت دیگه گشادش میکنم…
رسیدیم به ماشین گفت کرم تو کیفمه بیار که طاقت ندارم دیگه کرم و در اوردم شلوارشو نصفه کشیدم پاین اومد یه ساک پرتف زد واسم گفتم چقدر شوهرت بی عرضه گفت اره واقعا بلند شد کونشو سمت من کرد کرم و باز کرد زد به کونش گفت توام بمال به کیرت منم مالیدم اروم گذاشتم دم سوراخ نرم هولش دادم دادش رفت بالا گفت یواش بزار جا باز کنه یکم تلمبه زدم خیلی نرم شده بود در ماشین و باز کردم رو صندلی نشستم اوند نشست روم خودش بالا پایین میشد گفت بسه از جلو بزار قمبلش کروم اروم تو کسش گذاشتم خیلی داغ بود اونم بهم گفت چقدر داغی تو خوش بحال خواهرم مثل دیوانه ها تلمبه زدم گفت چقدر طول میکشه ابت بیاد گفتم اول اب تو بیاد بعدش من گفت باشه پس بشین تو ماشین من بیا روت اومد روم ده دقیقه تلمبه زد شل شل شد گفت حالا نوبت توه منم پاهاشو جفت کردم شروع به تلمبه کردم ۵ دقیقه ای ریختم تووش دستما تمیز کردم خودمو اونم همین.تا همین الان کلی سکس قشنگ دیگه هم داشتیم.

نوشته: ارسلان


👍 18
👎 39
88901 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

781114
2020-12-11 00:28:28 +0330 +0330

اول کون کردی بعد کیر عنی و کرم دار رو کردی تو کص؟ ای ریدم تو تخیلات ملجوقت

2 ❤️

781120
2020-12-11 00:35:24 +0330 +0330

خواهرزن جون میده فقط بگاییش

1 ❤️

781131
2020-12-11 00:44:25 +0330 +0330

معلومه از باغ باجناقت زیاد پرتقال چیدی!! فقط بگو همونجا پرتقالاشو میزاشت دهنت یا صبر میکرد برین خونه!

5 ❤️

781134
2020-12-11 00:47:25 +0330 +0330

خیلی خواستی به واقعیت نزدیکش کنی ولی نتونستی.حدس میزنم اصلا تابحال سکس هم نداشتی چون هیچ ذهنیتی ازش نداری.پس یا ننویس یا بذار تجربه کنی و بیشتر داستان بخونی دستت پر بشه

0 ❤️

781137
2020-12-11 00:50:07 +0330 +0330

کیری خان ترکیدم با لهجه داستانت😂😂😂یادم رفت که تو جقی هستی و توهم کون داری

1 ❤️

781164
2020-12-11 02:02:57 +0330 +0330

99درصد اینجا تصورات ادم جقی وواقعیت نداره همه ما توخماری یه چیزی هستیم که اینجایم چرا یه زن نمیاد داستان بنویسه چون اراده کنه به ده نفر میده وتو کف نیست مردا بدبختن تو هم اینو میدونی میای اراجیف مینویسی

0 ❤️

781168
2020-12-11 02:22:57 +0330 +0330

خانمت خوابش میومده؟؟ باور کن بعد رفتن شما لنگاش هوا بوده و شوهر خواهرش داشته هارد میزده تو کس و کونش

4 ❤️

781169
2020-12-11 02:24:36 +0330 +0330

کوس کش شبکه مستند پورن هاپ روترکیبی زدی

0 ❤️

781170
2020-12-11 02:45:18 +0330 +0330

من میمیرم برا سکس با خواهرزن،

0 ❤️

781190
2020-12-11 06:33:30 +0330 +0330

ارسلان معمولا کونی ها میرن باغ کون بدن دیوث جقی حداقل تو توهمت هم شده کمی باحالترش کن یابو از بس کون دادی حس شهوتت رفته زنت به کی میدی اونو بگو

0 ❤️

781202
2020-12-11 08:19:29 +0330 +0330

من ارزومه دوتا از خواهرزنهامو بكنم

0 ❤️

781203
2020-12-11 08:24:23 +0330 +0330

ننویس ،کستانت پراز غلط املایی و نا موزون در ضمن هیچ زنی اول به کوس خودش حال میده بعد به کون دادن ،یا اینکه باجناق زیر درخت پرتقال تورو تپ…

0 ❤️

781227
2020-12-11 12:18:43 +0330 +0330

خیلی کیرت بلند شده بود؟
جک هیدرولیک اسکانیا هست مگه؟
85 واقعی؟ مگه مجازی هم داریم؟ یعنی اپلیکیشن 85؟
با دامادش چنین شوخی هایی نمیکنه؟ مگه شوهر خواهرش نمیشی؟
آخرش نفهمیدیم خواهر زنتو کردی یا مادرزنت

0 ❤️

781235
2020-12-11 13:21:45 +0330 +0330

خاک تو سرت خیانت کار،خیانت کار گفتم نه واسه اینکه این کاروکردی چون بنظرم داستانت دروغ بود،ولی بنظرم وقتی ینفر فکر انجام یکاری رو داشته باشه،حتی اگه موقعیت انجامشو پیدا نکنه، دلیل نمیشه نگیم اون کاره نیست.

0 ❤️

781241
2020-12-11 14:26:00 +0330 +0330

اونجا ک گفتی زنت خونه دوستت بود

احتمالا رفته بود بده بدبخت

خواهرشم از این ک بهت نداده ناراحت شدی اومدی کس نوشتی ها

0 ❤️

781247
2020-12-11 15:42:13 +0330 +0330

زنت موند خونه تا من بیام بکنمش

0 ❤️

781251
2020-12-11 16:07:10 +0330 +0330

خواهر زن ممکنه عاشق شما بشه ولی هیچوقت نمیتونه خودشو راضی کنه با شما سکس کنه مگه از خواهرش متنفر باشه یا کینه به دل کرده باشه
و من خودم شنیدم بنده خدایی خواهرزنشو میکرد و چطور مخشو زده بود

0 ❤️

781260
2020-12-11 19:16:33 +0330 +0330

داستان باید طولانی باشه چیه انقدر کوتاه؟اصلا نخوندمش

0 ❤️

781276
2020-12-11 23:57:57 +0330 +0330

مرحبا دلاور

0 ❤️

781284
2020-12-12 00:13:07 +0330 +0330

ای کیر نره خر توی کوس والده مکرمه شما بابت زائیدن یه همچین مجلوق چونکشی که معلومه توی زندگیش فقط کون داده

0 ❤️

781309
2020-12-12 00:43:58 +0330 +0330

آفرین ،قربون کون وکس خواهر زنت ،عکس از بدنش داری؟بازم بفرس

0 ❤️

781359
2020-12-12 02:32:14 +0330 +0330

واقعا حیفه به این کستان
دیس ندی.

0 ❤️

781393
2020-12-12 08:33:08 +0330 +0330

ارسلان
ننویس
مادر جنده ننویس

0 ❤️

781420
2020-12-12 12:06:15 +0330 +0330

واقعا داستانت تخمی تخیلی بود و خیلی غلط املایب داشت طوری که دیگه وسطاش از خوندن خسته شدم و ول کردم

0 ❤️

781425
2020-12-12 12:19:42 +0330 +0330

چرا دست تو شورت می‌نویسید…
بعضی جاها دیگه چشماتم نمی‌دید چی داری تایپ می‌کنی…
داستانت بیشتر طنز بود تا سکسی😅

0 ❤️

781464
2020-12-12 19:21:42 +0330 +0330

گلم خانومت کجا بود ازحموم لخت درمیشدین تواروپا زندگی میکنی

0 ❤️

781470
2020-12-12 20:41:43 +0330 +0330

برو کس کش جغی بدبخت مخ گوز

0 ❤️

781524
2020-12-13 01:24:43 +0330 +0330

از زن بهتر
خواهر زن

0 ❤️Top Bottom