داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خواهر یه نامرد

1399/01/06

سلام دوستان این داستان که مینویسم کاملا واقعی هست.من اسمم امینه تو یک شهر نسبتا کوچیک زندگی میکردیم اون روزا اوج جوانی و شر و شورم بود تقریبا 17 یا هیجده ساله بودم خیلی غرور داشتم از خود تعریف نباشه هم خوشکل بودم هم خوشتیپ با دوستا بزرگتر از خودم میگشتم که این باعث ناراحتی خونوادم بود. یه سوپر مارکت نزدیک خونمون بود که پاتوق دوستام و بچه محلهامون بود عشق موتور بودم و هر کس یه موتوری داشت منم باهش دوست میشدم و اکثرا بچها بخاطر اینکه دخترا بخاطر من نگاهی به اونا هم بکنن هوامو داشتن منم خیلی ادعام میشد وغرور جوانی سراغم بود تا اون روز کذایی که کس از دوستام که تقریبا هم سن هم بودیم امد پیشم که یه موتور دستمه بریم دختر بازی منم از خدا خواسته پریدم رو موتور وحرکت بعد از چند دور که زدیم دیدم داره از شهر میره سمت بیابون شک کردم ولی باخودم گفتم که این زورش به من نمیرسه که فکر بدی برام داشته باشه البته یادم رفت بگم هم ورزشکار بودم کاراته کمربند قهوای داشتم هم فوتبال بازی میکردم در ضمن درسم هم خیلی خوب بود.از داستان دور نشم ازش پرسیدم کجا گفت بریم تو باغ ما هلو بخوریم که شکم رفع شد همین جور که میرفتیم دیدم که از مسیر باغها داره دور میشه بهش گفتم کجا گفت از طرفی میریم که فکر نکنن امدیم دزدی فهمیدم که یه خبری هست من همیشه یه پنجه بکس همرام بود بخاطر کارای که میکردم از پشت کمرم درش اوردم گذاشتم جایی که تو دسترس باشه که دیدم صدای یه موتور دیگه هم هست که داره بما نزدیک میشه پیش خودم گفتم از روستایها هست تا نزدیک شد دیدم قیافش اشناست نزدیک شد دوستم وایستاد تا همو ببینیم من هنوز از مسئله پرت بودم وبه دوستم گفتم بریم که اون رو کرد به من وگفت کجا بریم امدیم اینجا تا یه کاری انجام بدیم و رفت از زیر صندلی موتور یه چاقو اورد وبطرف من گرفت که تو چند روز پیش به خواهر من متلک گفتی و باعث شدی خواهرم جلو دوستاش کم بیاره. من هرچی قسم که خواهرتو مثل خونواده خودم هست من از این نامردیها نمیکنم که ول کن نبود دراخر بهش گفتم باشه هرچی دلت میخواد بزن تا ناراحتیت کم شه اون دوستش که تا حالا حرف نمیزد یکمرتبه امد جلو وگفت چرا دروغ میگی راستشو بگو و امدطرفم ورو کرد به من وگفت ببین حاجی ما میخوایم رو تو رو کم کنیم تو داخل شهر خیلی پرو شدی میخام ببینم اینجا هم پروی میکنی وگفت خودت میکشی شلوارتو پایین من کارمو بکنم یا با زور کتک هم بخوری که دستشو برد طرف شلوار من که من باسر زدم تو صورتش اون هم که قویتر از من بود برگشت با مشت کوبوند تو صورت من که شروع کردیم به دعوا دوتا که میزد یکی هم میزدم تا اینکه رو کرد به رفیق نامردم واون هم شروع کرد بهش کمک کردن شدن دو نفر من تنها ولی من باز هم کم نیاوردم ومقاومت کردم بایه دستم کمربندم روگرفته بودم با یه دستم هم از خودم دفاع میکردم تا از چند متر دورتر از ما صدای موتوری امد که بیخیال شدن تا اون موتور رد شه منم طوری مهار بودم که نمیتونستم فرار کنم تو همین لحظه بارفیقم تنهابودم که به رفیقم گفتم منو بکش ولی من نمیزارم کاری با من بکنین اگه نکشی من تورو میکشم که ترسید وشروع کرد به حرف که منو تهدید کرده و قرار نبود باهت کاری داشته باشه فقط میخواست بهت بگه چکار به خواهرش داری که من قبول کردم تو همین بحثا بودیم که امد وگفت زود باش موتوری دوستام هستن که رفیقم فهمید چکار کرده و از طرف من شد ورو کرد بهش که ولش کن تو زدیش چکارش دیگه داری که نامرد زد زیر خنده که من اصلا خواهر ندارم دارن دوستام میان تا دوتاتونو بکونیم که دوستم فهمید چه کلاه کشادی سرش رفته و اون موتوری هم از دوستاشه که من دیگه دیدم اوضاع خیلی خرابه نمیشه از دستش رها شیم باپنجه بوکس زدم تو صورتش وپریدم رو موتور بدبختانه موتور ماداغ کرده بود روشن نمیشد اون هم داشت بهتر میشد هرچه هندل زدم روشن نشد پریدم روموتور او و دیدم چاره ای نیست به دوستم گفتم بدبخت اینا بتو هم رحم نمیکنن هول بده اون هم بخودش امد وشروع کرد به هول دادن تا اینکه موتور روشن شد همینکه امدیم حرکت کنیم پرید وترک موتور رو گرفت وهرچی گاز میدادم نمیرفت واونها هم داشتن نزدیک میشدن که من نامردی نکردم یه ضربه محکم با پا زدم به صورتش واون هم مجبور شد موتورو ول کنه وبه کون خورد زمین که فرار کردیم اون هم هر کار کرد نتونست بما برسه که رفتیم نیروانتظامی شکایت کردم ودوست نامردم هم شد شاهدم ولی یکی از مامورا که اشنا بود گفت ما میاریمش ولی یک تعهد ازش میگیریم ولش میکنیم اگه بری دادگاه ابرو خودت وخونوادت میره شهر کوچیکه ومردم که نمیگن تو فرار کردی پشت سرت هزارتا حرف میزنن و منم قبول کردم با این شرط که سر وریش وسبیلش رو بزنه قبول کرد ماشین سر تراش اوردن تا امدم بزنم شروع کرد به گریه والتماس که نزن ببخش ابروم میره عروسی خواهرم هست که من ازش پرسیدم تو که گفتی خواهر ندارم پس چی شد گفت دروغ گفتم سه تا خواهر دم بخت دارم ابروشون میره عروسیش بهم میخوره که من بیخیال شدم ولی چنان کشیده ای تو گوشش زدم که یکی از من خورد دوتا از دیوار و دوست مامورمون هم یه چند تا کشیده بهش زد و با خودم عهد کردم که باید هر سه تاخواهرشو بکنم تا اوقدم کم شه ویه کمی اروم شم اول که رفتم سراغ خواهردوستمو که همسایه هم بودیم خواهر دوستم که به یک هفته نرسید چون از قبلش خودش میخوارید ولی من بخاطر دوستم بیخیال بودم
یه روز که خونه خالی بود به یه بهونه امد در خونه ما که بر گشتن کجکی راه میرفت .ولی از اونا بگم خواهری که ازش داشت عروس میشد شانس من امد تو خونه پدر بزرگم مستاجر شد ومغازه پدر بزرگم که نزدیک خونه بود هم اجاره کردن ومقداری از کفشها مغازه شوهرشو ریختن اونجا تا خانم بیکار نباشه که من تغیر مکان دادم خونه پدر بزرگ ونرسیده مخشو زدم وخیلی زودترازاینی که فکرشو کنم ترتیبشو دادم رفتم سراغ خواهر وسطی که محجبه بود وتوکتابخونه بسیج کار میکردم به هر دری زدم نشدکه نشد دیدم سخت شده ودارم ضایع میکنم واون هم راه نمیده رفتم سراغ خواهر کوچکی اون زمان سال دوم دبیرستان بود خیلی راحت امد تو راه وخیلی زود لنگاشو دادم بالا توحیاط پشتی خونشون که لانه کبوترها برادرش بود کردمش در زمان کردن هم برا کبوتراش کفتر کاکل بسر معین رو براشون میخوندم تا برا برادرش تعریف کنن برگشتم سمت خواهر وسطی خیلی سختی کشیدم پا نمیداد چونکه خودشو سفت گرفته بود من بیشتر طلبه شده بودم چشمتون روز بد نبینه تا بخودم امدم دیدم عاشقش شدم اگه یه روز از جلو کتابخونه رد نشم ونبینمش اون روز برام سخت میشه به هر بهونه که بود باید میدیدمش.باخودم گفتم نمیشه من دوتا از خواهراشو کردم بابرادرش به جون هم افتادیم اصلا نمیشه بیشتر از این جلو رفت مجبور شدم بیخیال بشم وچندوقت هم رفتم دانشگاه تو یه شهر دیگه ولی خدایی تااز ذهنم بره اذیت شدم چون خیلی دختر خوبی بود برعکس بقیشون این مسئله باعث شده بود ادم شم دست از غرور بیجا بردارم و دوست بازی رو بزارم کنار بیشتر تو فکر ابرو خانوادم باشم بفهمم که دوست بدرد نمیخوره وهمش سرم تو کتاب بود همین جور سه سال گذشت تا سال سوم دانشگاه بودم یه روز از دانشگاه بااتوبوس میرفتم سمت خونه ناگفته نباشه تو سال دوم بایه دخترپولداردوست شدم نه برا ازدواج برا وقت گذرونی باهم بودیم تواین سالها کارم شده بددباشگاه رفتن خیلی خوش هیکل شده بودم ولی مثل قبل از ظاهرم سواستفاده نمیکردم خیلی تغییر کردم اصلا بی ناموسی وبی وجدانی نمیکردم ولش کن ادامه داستانو بگم بااتوبوس میرفتم شهرمون که تو اتوبوس دیدم یه خانم محجبه برام خیلی اشناست وهمش هم منو دید میزنه که یکمرتبه شناختمش وتو مسیر که اتوبوس ایستاده بود رفتم طرفش وباهش حرف زدم وشمارشو گرفتم که بعدها تعریف کرد اون هم عاشقم شده بوده وهرروز منتظرم بوده وبعد از اینکه من غیبم زده افسرده شده وکلی زجر کشیده.که اینبار دیگه واقعا از خودم بدم امد که چرا بخاطر اشتباه یه نفر شاید هم خودم بازندگی چندنفر بازی کردم.ودیگه حقش نبود که اذیت شه براش توضیح دادم که مافقط باهم دوستیم ومن قصد ازدواج ندارم وخانم هم بعد از اونی که فهمید من باهش قصد ازدواج ندارم البته بخاطر شرایط پیش امده که نمیتونستم بهش بگم بایه خواستگار خوبش ازدواج کرده الان هم پرستاره وهروقت کاری داشته باشم برام انجام میده ومن هم همش بخدا میگم کاش یه طور دیگه سر راه من سبزش میکردی واقعا دختر خوبی هست .امیدوارم از داستان من هم لذت برده باشین وهم درس گرفته باشین.

نوشته: امین


👍 3
👎 60
58023 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

860460
2020-03-25 22:02:45 +0430 +0430

پاتوق تون سوپر مارکت بوده

میگم چرا بعضی ها کرونا نمیگیرن تو نگو کرونا به آدم حسابشون نمیکنه


860469
2020-03-25 22:11:40 +0430 +0430

اونروز تونستی فرار کنی و دست هیچ کس بهت نخورد بعدشم مامورا برات اوردنش که کتکش بزنی! اخرشم هم خواهر اینو کردی هم جفت خواهرای اون یکیو سومی هم عاشقت بود خودت دلت نخواست نکردیش!!😁 من که همشو باور کردم ایشالا دوستان هم باور کنن خاطرات بیابون برات اینجا تکرار نشه!!😁


860473
2020-03-25 22:19:49 +0430 +0430

خیلی کص میگی ملومه همونجا گرفتن 6 7 نفری کردنت

4 ❤️

860480
2020-03-25 22:32:06 +0430 +0430

اول بخیه های کونتو کشیدی بعد خواهراش و کردی؟
یا با بخیه ها کردی؟
ببین بچه جون، ماهم موتور دیدیم ها، ماهم موتور سوار شدیم ها
وقتی کسی پشتت نشسته باشه
دیگه نمیتونی به کسی که ترک موتور را گرفته لنگ و لقد بزنی
برو بچه جون، برو خوب شو
کمتر چاخان کن
امین کون پاره
از شهری کوچک
آنطرف دره ی کون کن ها


860484
2020-03-25 22:38:02 +0430 +0430

اول داستان از قیافت تعریف کردی فک کردم برت پیتی
بعدش از ورزشکار بودن و اینا تعریف کردی فک کردم بروسلی
بعدم از درس خون بودن و دانشگاه رفتن فک کردم بیل گیتسی
اخرم مخ ۴تا ابجی رو زدی کردی فک کردم جانی سینزی
اخرش کلی فک کردم فهمیدم اینا همشون مادرتو گاییدن و از روح هرکدوم یکمش تو بدن توهم هست و ترکیبی از اونایی 😁


860488
2020-03-25 22:44:37 +0430 +0430

شاید راست باشه داستانت شاید هم نباشه
ولی داستانی که به این جا بخوره نبود
بیشتر یه خاطره بود که شاید برای هر کسی جذابیت نداشته باشه
موفق باشی

1 ❤️

860493
2020-03-25 22:48:06 +0430 +0430

وقتی قاتل بروسلی میاد شهوانی


860500
2020-03-25 22:58:56 +0430 +0430

بچه قشنگ
کون دادی ما رو نپیچون
خیلی لاف زدی
دیس


860503
2020-03-25 23:02:42 +0430 +0430

جقی وارد میشود

4 ❤️

860507
2020-03-25 23:10:47 +0430 +0430

کمربند قهوه ای ?

3 ❤️

860511
2020-03-25 23:16:45 +0430 +0430

حیف کرونا که تو بگیریش

5 ❤️

860516
2020-03-25 23:28:12 +0430 +0430
NA

چه جوری میشه عکس بزارم؟؟؟؟

1 ❤️

860525
2020-03-26 00:16:35 +0430 +0430

باز خوبه اوقدت خالی شد ولی معلومه هنوز جای اوقدت در میکنه بدم درد میکنه

2 ❤️

860544
2020-03-26 02:17:26 +0430 +0430
NA

اولن ک کیرم تو داستانت چون ۱۵ دقیقه بگا رفت.بعدشم کیرم تو رفیقات و غرورو این کصشرات…بعدشم کونی مگه پسره مامانتو خورده ک عقده گرفتی؟؟؟ی کون کونک بازیه دیگه توهم کونشون میزاشتی رفاقتی تموم میشد میرفت…بعدشم پسره مثلا خاستی بگی بکن خوشتیپ بخشنده ی محلی؟ب کیرم

1 ❤️

860550
2020-03-26 02:59:24 +0430 +0430

خوشکله نکنیمون

4 ❤️

860552
2020-03-26 03:02:52 +0430 +0430

اول اینکه بقیه دوستان ریدن به هیکلت که خودت هم همرنگ اون کمربند قهوه ای کاراته ات شدی ، شاسکول

دوم اینکه جوجه قناری چرا با آدمایی که سنشون بیشتر ازت بود می گشتی؟؟؟ خارش کون داشتی دیگه حتما ‌
هر کی هم با موتور میومده که بریم هلو بخوریم سریع میرفتی باهاش

و تو شهر کوچیک و پاتوق سوپرمارکت!! منظورت همون بقالی هست دیگه ؟ شیشه نوشابه ها رو روت امتحان میکردن ؟ ‌
و سرپا شاشیدم به طرز تفکر کودکانه و ابلهانه ات از دوست و رفیق! که میبردن بگاینت

5 ❤️

860554
2020-03-26 03:03:49 +0430 +0430

عامو این دو خط دیگه مینوشت تک تک ماها رو هم میاورد تو داستانش که کرده مارو
خخخ

6 ❤️

860562
2020-03-26 03:43:47 +0430 +0430

تو بگو کردی ولی ما میگیم دادی،
اونی که میگه ندادم هزار بار داده،

5 ❤️

860566
2020-03-26 04:21:33 +0430 +0430

اینو فیلمنامه کن بفرست بالیوود، حیف که بخاطر کرونا فعلا تعطیله

5 ❤️

860571
2020-03-26 04:44:11 +0430 +0430

بابا سوپر من بابا گرينگو بابا اميتا چاخان بابا كدو حلوايى
لطفا به استعمال جق خودت بپرداز ديوث عقده اى

4 ❤️

860585
2020-03-26 05:36:13 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.رزمی کارا میدونند که ورزش رزمی و فوتبال همخوانی ندارد چن باعث جمع شدن پا می شود

3 ❤️

860587
2020-03-26 06:05:28 +0430 +0430

خیلیا همینجوری به گاج رفتن
، بعد اینکه بردن گذاشتن درت… اومدی تو خیالت انتقام گرفتی و واسه ما مختار نامه نوشتی

5 ❤️

860588
2020-03-26 06:15:01 +0430 +0430

بابا تو بکن کی بودی؟ همرو از دم کردی ک. دمت جیییز. یه یارو میره دم داروخونه میگه 99 تا کاندوم بدین داروخونه اییه میگه ماشاالله بیا منم بکن میگه پس 100 تا بدین. جریان توهم اینجوری ک هرچی دادیو زدی پای کردن…

4 ❤️

860598
2020-03-26 07:10:49 +0430 +0430
+A

امیدواری لذت برده باشیم ! اون کفتر کاکل به سر هم وقتی پیاده و گشاد گشاد از باغ برمیگشتی برا خودت میخوندی .

4 ❤️

860602
2020-03-26 07:19:11 +0430 +0430

در جواب به اون کاربری که ميگه هی پاکم کن پاکم کن شما یه اکانت درست کن بعد بذار چهار روز بگذره و بعد هم دیلیت اکانت بکن

1 ❤️

860611
2020-03-26 08:01:26 +0430 +0430

چقدر شرو ور میگی

1 ❤️

860644
2020-03-26 11:24:30 +0430 +0430

فرار مال کتاب قصه هاس 🤤 (rolling)

1 ❤️

860647
2020-03-26 11:40:14 +0430 +0430
NA

ببو گلابی گفتی درست خوبه؟
عقده رو نوشتی اوقد

2 ❤️

860652
2020-03-26 12:08:18 +0430 +0430

اصلا نیازی نبود بنویسی واقعیه. کاملا مشخص بود همش عین واقعیته.
ملتو چی فرض کردی کسکش جقی. فیلم هندی هم انقد کسشر نیست
تف

1 ❤️

860658
2020-03-26 12:42:20 +0430 +0430

آمون بزرگ نگهدارکونت باشد

1 ❤️

860661
2020-03-26 13:35:23 +0430 +0430

تا اونجا خوندم که کاراته بلد بودی و فوتبال بازی میکنی که طرف زورش بهت نمیرسید چون درس خون بودی

1 ❤️

860666
2020-03-26 14:01:24 +0430 +0430

کل داستان فقط از خودت تعریف کردی.
دانشگاه رفتی و درس خوندی ولی هنوز در افکار نوجوانی هستی.

کسل کننده بود

2 ❤️

860668
2020-03-26 14:08:14 +0430 +0430

توی آینه ی نگاه بخودت بکن!!!چی فکر کردی راجع به خودت؟؟؟هنوز درد داری؟؟؟میگفتی لااقل بخیه ها رو جذبی بزنن 😁

2 ❤️

860683
2020-03-26 17:01:02 +0430 +0430

کیر ميدوني چيه کیر تو داستانت

1 ❤️

860684
2020-03-26 17:27:17 +0430 +0430

خشم اژدها

1 ❤️

860688
2020-03-26 18:30:24 +0430 +0430

قیصر کی بودی بودی تووووو
فتح علی خااان کی بودی تووووو

مصدق کجایی! (blush)

1 ❤️

860694
2020-03-26 19:58:28 +0430 +0430

ماشاءالله همه هم که جانی سینز و بروسلی و جنگجو و خوش قیافه و ورزشکار و خوشکل و خوشتیپ و انیشتن هستن/:
این همه جقی کیری فیس کصخل کیر بدست همشون منم همشون/:

1 ❤️

860704
2020-03-26 21:05:15 +0430 +0430
NA

کیر تو کونت کوس کش ساک زن با این داستان کیریت

1 ❤️

860706
2020-03-26 21:09:40 +0430 +0430
NA

کوس نگو عقده ای اونا حسابی کردنت اینایی که گفتی انتقام توتصورات کیریته چاقال

1 ❤️

860779
2020-03-26 22:20:27 +0430 +0430

دیس۴۴
چه گوه هایی میخوره کونشوداده اونده واسه خواهراش داستان میبافه

1 ❤️

860801
2020-03-26 23:01:07 +0430 +0430

کونی حرومزاده

1 ❤️

860846
2020-03-27 00:09:10 +0430 +0430
NA

اون موقع که تو باغ خواستن کونت بذارن و تو فرار کردی مابختیاریا میگیم سرگلی زس در نردیه و اون قسمت که گفتی دوتا خواهراشو کردی بازم ما بختیاریا میگیم هرچی اگوی ز داغ دل اگوی.

2 ❤️

860852
2020-03-27 00:28:18 +0430 +0430

بچه خوشگل، یه وقت ما رو نکنی!!!

1 ❤️

860892
2020-03-27 05:28:16 +0430 +0430

یعنی فیلم هندی ها در برابر تو کم‌میاررررن کارااته باز

1 ❤️

861016
2020-03-27 15:52:53 +0430 +0430

کسمشنگ خیال باف کمتر بزن بگا میری

1 ❤️

861042
2020-03-27 21:19:09 +0430 +0430

خب خب بعضیا رومیبرن بیابون و بهشون هلو میدن

همه رو هم که تو بیابون کردی و بعدم خواهراشونو کردی و بعدم کسی نبود بکنی …خوبه
ازبیابون چخبر رفیق

1 ❤️

861175
2020-03-28 01:25:02 +0430 +0430

کس ننه این خاطراتو واسه بچهایی تعریف کن که ازت حداقل ۱۰ سال کوچیکتر هستن نه واسه بچهای سایتی که خواهر دنیا رو گاییدن . درسته نخوردی نون گندم ولی گذاشتیم کون مردم .یه صحبتیم دارم با اون دوتا کسکش که لایک کردن داستانتو ، کیرم تو ناموستون

3 ❤️

861210
2020-03-28 06:28:54 +0430 +0430

همه عقده ها. رو باهم یه جا نمیگنا

0 ❤️

861290
2020-03-28 14:48:33 +0430 +0430

عاقلان دانند

0 ❤️

861371
2020-03-28 22:57:20 +0430 +0430

یادت رفت بگی شیشه میزنی

0 ❤️

862179
2020-03-31 12:06:42 +0430 +0430

فازت چیه؟
ولی ماموره درست گفت نمیگن فرار کردی ;)

0 ❤️

863050
2020-04-03 02:45:18 +0430 +0430

واقعا باریکلا من که کلی کیف کردم یه تنه هرچی خواهر تو کل شهرتون بوده رو ترتیب شونو دادی دمت گرم ???

0 ❤️

863212
2020-04-03 17:36:18 +0430 +0430
tjn

ریدی با ر دسته دار?

0 ❤️


Top Bottom