داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خیانت به یاد موندنی

1390/12/14

من مریم هستم 20 سالمه و نامزدم حمید 25 سالشه 4 ساله که با هم هستیم ی 3 سالی هست ک حمید پرده منو زده و منو از کس میکنه .تا یادم نرفته بگم من باسن خوبی دارم گرد و بزرگ اینقدر ک چندباری بخاطرش از پسرا متلک شنیدم و سینه های بزرگی دارم رون هامم خیلی بزرگ وقتی شلوارتنگ بپوشم فوق العاده میشن و البته کسم خیلی تپل و قلنبش و سفید حمید خیلی برام میخوره عاشقشه.حمید پسر بدی نیست اما من یکم باهاش مشکل دارم مشکلمم بخاطر مسائل اقتصادی و … .7ماه پیش یکی از دوستام آمد روی مخم و از خیانت پسرها برام گفت و ی پیشنهاد برام داشت.پیشنهادش این بود که برای تلافی خیانت احتمالی ک ممکن حمید کرده باشه شماره ی پسر رو بگیرم و باهاش سکس چت داشته باش و ی شماره بهم داد ک گفت پسر خیلی خوش هیکلیه و چندباری باهاش سکس چت داشته میگفت پسره خیلی حشریه منم ک خیلی حشری بودم و حالا ی بهونه از حمید داشتم قبول کردم و شماره رو ازش گرفتم.ی شب بهش زنگ زدم ولی کلی استرس داشتم خودمونو معرفی کردیم اولش خیلی خجالت میکشیدم و روم نمیشد زیاد وارد مسائل سکسی بشم.

بعد از 5 روز حرف زدن کم کم روم باز شد و شروع ب سکس چت کردم حسابی حال میکردیم اون از اون طرف حرف از کوس و کون من میزد و هی کیرشو میکرد توی کوس و کون من و منم از این طرف کوسمو میمالیدم و حال میکردم و اون کیرشو میمالید و از کیرش برام حرف میزد و خلاصه حال میکردیم آخرش هم ک آبمون میومد کلی قربون صدقه همدیگه میرفتیم و قطع میکردیم.در همین میون اون بارها به من اصرار کرده بود ک بیا تا ببینمت و من ک دوست نداشتم ببینمش قبول نمیکردم تا این ک ی شب توی شهوت بهش گفتم باشه ولی گفتم ک سکس نمیکنم .قرار گذاشتیم ک بیاد اصفهان.قرار گذاشتیم ک توی انقلاب کنار رودخونه همدیگرو ببینیم.روز موعود فرارسید و من با کلی التماس از مامان اجازه گرفتم و ب بهانه بیرون رفتن با دوستم نسیم از خونه زدم بیرون به حمید هم چون باهاش مشکل داشتم اصلا خبر ندادم.وقتی ب قرار رسیدم دیدم ی پسر خوش هیکل همینطور ک دوستم میگفت منتظرم بود.رفتم و خودمو معرفی کردم و رفتیم کنار رودخونه نشستیم روی ی نیمک و با هم خوش و بش میکردیم مشغول حرف زدن بودیم ک کم کم هوا تاریک شد دوروبرمون کاملا خلوت شد هیچکس نبود.سعید ی نگاهی ب اطراف انداخت و دستشو گذاشت رو رون های تپل و داغ من و شروع به فشار دادن کرد منم فقط نگاهم ب کیر قلنبش ک زیر شلوار کاملا تابلو شده بود و من کلی بخاطرش کسمو مالیده بودم بود. ولی نمی خاستم اینطوری بشه می خواستم بگم ن یهو دستشو گذاشت پشت گردنم و لباشو چسبوند ب لبام و با دستش داشت کسمو می مالید و منم از بس حشری شده بودم هیچی نگفتم وکلی لبام باد کرد از بس میمکیدشون اما چون ممکن بود کسی میدمون براهمین دیگه خودمونو کشیدیم اونطرف و سعید کیرش شق شق شده بود تازه اندازه واقعیش معلوم شده بود وای چقدر بزرگ بود دلم ضعف رفت دلم میخواست شیرجه بزنم کیرشو بخورم ولی روم نمیشد.سعید توی چشمام خیره شد و بهم گفت بریم خونه یکی از دوستام اینجا خونه دانشجویی دارن من یکم فکر کردم و چون خیلی حشری بودم ب نشونه اوکی سرم رو تکون دادم اونم دستمو گرفت و رفتیم ب سمت خونه.توی راه فکر این بودم ک ی موقع حمید چیزی نفهمه از طرفی هم نمیتونستم قید این کیر رو بزنم.

بالاخره رسیدیم توی خونه سعید بدون مقدمه دستش رو گذاشت روی کونم و کونمو میمالید منم کونمو تکون میدادم و همینطور آب از کسم میومد شرتم خیس خیس بود برگشتم و لباشو بوسیدم و اونم با دستش کرد توی شلوارم و دست گذاشت روی کسم بهم گفت چقدر آب از کست آمده فداتشم و بعد منو خوابوند روی تخت و شلوارمو از پام درآورد و از روی شرت شروع ب خوردن کسم کرد و کلی لیس روی واژنم میزد منم میگفتم وایییییییییییی سعید شورتم در بیار من دیگه حال ندارم خیلی حشریم اونم شرتمو در آورد بازبون شروع ب لیسیدن کس داغ و سفید من کرد زبونشو روی چوچورم میکشید و باهاش بازی میکرد منم هی کوسمو تکون میدادم روی دهنش و با موهای سرش بازی میردم سرش رو روی کسم فشار میدادم و پاهامو باز و بست میکردم دیگه اصلا جون توی بدنم نبود دور واژنمو لیس میزد و چوچورمو میمکید وای چ خوب کس میخورد داشتم دیوونه میشدم بلند شدم گفتم کیرتو در بیار میخوام بخورمش اونم شلوارشو در آورد و دیدم عجب کیری داره همونیه ک سالها در انتظارش بودم همونی بود ک خودش میگفت کیرش کلفت و حدودا20سانت طول داشت از بس حشری بود قرمز شده بود و تخماشم سفت شده بود کیرشو یک جا کردم توی دهنم و شروع ب ساک زدن کردم سرتاسر کیرشو لیس میزدم خیلی کیف کرده بود و دائم صداهای آه و اوه میکرد منم رفتم سراغ تخماش و حسابی براش لیس زدم و و مکیدم خیلی خوش مزه بود انگار بهشون عسل زده بود شیرین بود دلم نمیخواست ولشون کنم.کیرشو از دهنم درآورد .منو خوابوند روی تخت و تیشرتمو درآورد و سوتینمم در آورد و سینه هامو خورد سرشو میذاشت بین سینهام و میگفت مریم قربون اون سینه های گندت بشم چقد توی اینا شیر داری منم با صدای حشری گفتم شیر توش هست بخورشون تا سیر بشی قربونت برم خلاصه کلی سینه هامو بوسید و لیسید خیسشون کرده بود بلند شد و کیرشو گرفت و با سر کیرش روی واژنم میمالید منم کسم خیس خیس شده بود وقتی کیرشو میمالید روش کله بزرگ کیرشو حس میکردم بهش گفتم سعید بکنش توی کسم بکن دیگه دیوونه دارم میمیرم از شهوت پارم کن این کسو پاره کن با اون کیر کلفتت گفت باشه و کیرشو آروم هل داد توش وای عجب کیری!!! ی جیغ کشیدم و چشام از شهوت بسته شد دستامو باز کرده بودم اونم افتاده بود ب جون سینه هامو لیشون میزدو تند تند کیرشو توی کسم عقب جلومیکرد منم دائم جیغ میزدم میگفتم بکن کسمو پاره کن واییییییی واییییی .واژنم باز باز شده بود از بس این کیر کلفت بود کلی آب کسم روی کیرش جمع شده بود سعیدم با دستش اون آب هارو از روی کیرش جمع کرد و مالید روی لبام و با انگشت کرد توی دهنم همینطور ک داشت عقب جلو میشد و من زیر کیرش داشتم تقلا میکردم و جیغ میکشیدم یهو کیرشو درآورد و آوردش طرف دهنم با این ک از کیری ک توی کسم بوده بدم میاد ولی نمیشد قید این کیرو زد برعکس خوابیدیم طوری ک اون کس منو میخورد و منم کیرشو.کیرشو توی دهنم بالا پایین میکرد وای چ حالی داشت وقتی داشت کسمو میخورد کسم داشت دل دل میکرد کیرشو از دهنم درآورد تخماشو گذاشت دم دهنم منم با کمال میل لیسشون میزدم و پاهامو روی سر سعید محکم بسته بودم بلند شد و گفت بشین روی کیرم و ی کاندوم بهم داد و منم کشیدم روی کیرش و دست گذاشتم تخت سینش و آروم خوابوندمش روی تختو کیرکلفتشو گرفتم و یکم مالیدمش دم کوسم و بعد جاشو درست کردم و نشستم روش دوباره کلفتی و گرمای کیرشو توی کسم حس کردموقعی ک رفت توش ی وووووووووی کردم اونم ی آههههههه کشید و من خوابیدم روی سینش و سینه هاموگذاشتم دم دهنش ک شیر بخوره و بالا پایین میشدم صورتشو گذاشته بودم بین سینه هام اونم تموم سینمو لیسید و هردومون داغ داغ شده بودیم و کلی عرق کرده بودیم صورتش از شهوت قرمز شده بود و توی چشمای من زل زده بود منم روی کیرش ب چپ و راست تکون میخوردم آب سفید کسم تموم روی کاندوم رو سفید کرده بود تا حالا اینقدر حشری نشده بودم با دستام با موهای سینش بازی میکردم وبا صدای حشری و آروم قربون صدقش میرفتم گفتم من خسته شدم حالا نوبت توئه اونم دستشو گذاشت روی باسنم و خودش کیرش و بالا و پایین میبرد تندتند بالا پایین میکرد منم چشامو بسته بودم لبامو بردم روی لباش و همون طور ک اون تلنبه میزد من میگفتم وایییییییییییییییییییییییییی تا یهو وایساد و کیرشو در آورد و گفت اسبی بخواب منم از خدا خ,استه دولاش دم و سرمو گذاشتم روی تخت و کونمو دادم بالا اونم یکم سوراخ کونمو خیس کرد و منم نا نداشتم مقاومت کنم کیر کلفتشو گذاشت دم سوراخ کونم و هلش داد توی سوراخ منم جیغ زدم ن سعید کونم پاره شد ی چند باری ک عقب جلوش کرد درد تبدیل ب حال شد دیگه من کونمو عقب جلو میکرد کیر کلفتم توی کون حال میده!!! با دست واژنمو میمالید منم بی حس افتاده بودم روی تخت و فقط ناله میکرد اونم میکرد توی کونم و با دست محکم میکوبید روی باسنم باسنم داغ شده بود کیرشو در آورد و سرش رو آورد لای باسنم و با زبون سوراخ کونمو لیس میزد چند بار هم ی لیس سرتاسری از کوسم تا دم سوراخ کونم زد منم کوسمو بالا پایین میکردم دنبال کیرش میگشتم کسم داشت دل دل میکرد اونم کیرشو کرد توی کسم گفتم سعید بکن این کس مال خودته و با ولع تمام کسمو عقب جلو میکردم ک یهو ی آهههه بلندی از سعید بلد شد آبش آمد منم دیوونه شده بودم همون موقع ک آبشو توی کسم حس کردم منم ارضا شدم و همزمان با اون گفتم واییییییییی و کسمو روی کیرش چرخوندم تا تموم آبشو بریز توی کوسم.موقعی ک کیرشو در آورد و افتاد روی تخت ب خودم آمدم گفتم نکنه آبو ریخت توی کسم !!!نگاه کردم دیدم ن خدارو شکر کاندوم داشت هردومون بیحال افتادیم توی بغل هم ی لب ازش گرفتم وتخت سینشو بوسیدم و سرمو گذاشتم روی سینش و ب خیانتی ک ب حمید کرده بودم فکر کردم وقتی لباسامونو پوشیدیم بهش گفتم ک دیگه بهتره همدیگرو نبینیم چون دیگه نمخوام خیانت کنم و اونم قبول کرد و از خونه خارج شدیم …

نوشته: مریم


👍 6
👎 5
193752 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

312985
2012-03-04 06:35:03 +0330 +0330
NA

داستنانت بد نبود…
از اصفهان یه دختر یا زن سکسی حشری پیام خصوصی بدن…

0 ❤️

312986
2012-03-04 06:46:31 +0330 +0330
NA

داستانت بد نبود
ولی آخه جنده خانوم تو شهر شما اول میکنن بعد کاندوم میندازن دوباره میکنن خب یا کاندوم نمینداختی یا از همون اول سکس این کارو میکردین ولی بازم داستان خوبی بود

ممنون جنده خانوم

0 ❤️

312987
2012-03-04 06:59:55 +0330 +0330

خوب اینو گفتی بگی جنده ای
حامله نشی اول میکنن بعد کاندوم میزارن

0 ❤️

312989
2012-03-04 09:20:50 +0330 +0330
NA

پیش خودت چی فکر کردی جنده…برای کس بودنت چه دلیلی میخوای؟؟؟؟اگه جای شوهرت بودم مطمئن باش می کشتمت 4 تیکتو می زدم 4 گوشه شهر که جنده هایی مثل تو بدونن نباید با احساسات و عواطف یه مرد بازی کرد…مرده مثل سگ کار کنه و سگدو بزنه شکم توی نفهم کسده رو سیر کنه توی جنده هم بری کون خودتو جای دیگه بدی…بزن به چاک کونی…حالم از آدمایی مثل تو به هم می خوره…

0 ❤️

312990
2012-03-04 10:02:00 +0330 +0330
NA

jan maryam jon
bia pm bezar khodam ba kandom mikonamet
manam az esf hastam
mail midam khososi
bia hama bebinim

0 ❤️

312991
2012-03-04 12:19:41 +0330 +0330
NA

چرا خیانت کردی نکبت؟ دیگه نشنوم خیانت میکنیا.همچین میکنمت درس عبرتی باشه برا دیگران

0 ❤️

312992
2012-03-04 13:52:33 +0330 +0330
NA

من فقط پاراگراف اول را خوندم

جنده خانوم تا حمید مشکل مالی پیدا کرد 

   رفتی زیر یکی دیگه 

تف به این همه جندگی 

تف به این همه رذالت

تف تف تف تف تف تف  

بیا تف ها رو جمع کن به جا کاندوم استفاده کن

حیف نام پر محتوای جنده که به تو گقتم

0 ❤️

312993
2012-03-04 18:03:39 +0330 +0330
NA

خیلی عالی بود تبریک میگویم بهت واقعا قشنگ مینویسی وتاثیر گذار
منتظر خوندن داستان قشنگ بعدی شما هستم

0 ❤️

312994
2012-03-04 19:25:05 +0330 +0330
NA

اینها داستان واقعی نیست دوم اینکه این فرد برده جنسی است و نمیتونه شوهر داشته باشه چرا که با هر کسی سکس میکنه

0 ❤️

312995
2012-03-04 20:07:53 +0330 +0330

اين مدت همه داستانها مثل يارانه ها هدفمند شدن قربونش برم چند تااز كانالهاي ماهواره كه فقط زوم كردن رو مقوله خيانت اينجا هم يه عده نويسنده حرفه اي اجير شدن كه با جادوي قلم اين مسئله رو اپيدمي كنن به خدا قسم اين موارد كاملا طراحي شدن تا خيلي راحت قبح اين عمل رو از بين ببرن و به هدف خودشون كه همانا بدبين كردن زوجين ونابودي بنيان خانواده هست برسن شما رو به هر كي كه ميپرستين قسم ميدم دست از اين نوشتناي مغرضانه و جهت دار بردارين و اوضاع اجتماعي رو از اين كه هست بدتر نكنيد لطفا

0 ❤️

312996
2012-03-04 20:21:57 +0330 +0330
NA

از اسمش فهمیدم که یه داستان کاملا تخیلی از ذهن یه
پسر یا دخترعقده ای که داره از حسودی میترکه
بیچاره جنده به اون جنده ایش اگر4سال بایکی باشه دیگه محاله بهش خیانت کنه
تویه عقده ایی هستی که فکر میکنی هرکی میاد تو شهوانی حشریه ودستش یا به کیرشه یا به کوسش
همه برای تفریح میان بیچاره خواهربرادرات حیف فهش که به تو بدم

0 ❤️

312997
2012-03-04 22:22:14 +0330 +0330
NA

Ta akharesh nakhoondam vaqti fahmidan k unjuri khianat kard shakhsiate dastan, dastane khianate mamaneto benevis k vaqe’ee bashe.

0 ❤️

312998
2012-03-05 00:07:09 +0330 +0330
NA

جالبه که نمیدونستی بهت خیانت کرده برای پیشگیری اینکارو کردی.اونوقت وقتیم داره زندگیمون نابود میشه دلیلشو نمیدونیم .من اگر جای تو بودم اون دوستو می انداختم تو سطل زباله انقدر هم سر مسائل اقتصادی دعوا نمیکردم واز لحظه های زندگیم لذت میبردم واینم قبول کن که خودت میخواستی بدی فقط دنبال بهانه بودی

0 ❤️

312999
2012-03-05 00:28:02 +0330 +0330

کاملا واضحه که پسری. بچه کونی از کون دادنت به پسر همسایه مینوشتی بهتر بود. از کون کثیفت درش آورد کرد تو کوست؟ خیلی احمقی با این داستان تخمی تخیلیت.

0 ❤️

313000
2012-03-05 01:37:08 +0330 +0330
NA

شك ندارم كه تو پسري بچه كوني ، يا خيلي عقده اي هستي و يا اينكه كوني هستي و اُب تشريف داري! راستي اگه وقت كردي از كس دادن ها و خيانت هاي مامان جونت هم بنويس بچه كوني.

0 ❤️

313001
2012-03-05 03:31:56 +0330 +0330
NA

آخه كوني تو پارك روي نيمكت كي جرات ماچ و ماچ بازي داره
تو كه براي 10 دقيقه بيرون رفتن هزارتا قسم و دروغ ميبافي
چطوري جرات رفتن به خونه دانشجويي پيدا كردي؟ (شايد 10 نفري خفتت ميكردند)

0 ❤️

313002
2012-03-05 05:10:56 +0330 +0330
NA

منم بیام بکنمت؟ کیرم 17 سانته کلفتیشم 5 سانته

0 ❤️

313003
2012-03-05 06:12:10 +0330 +0330
NA

vaghean fekr mikoni ma ahmaghim???

0 ❤️

313004
2012-03-05 14:34:40 +0330 +0330
NA

ye vaghtayi vahshatnak delam vase nevisandehaye dastanhaye in site misoozeh!!! akhe in cherto perta chi bood!!! behet khiyanat shode, sookhti! bad tooye tavahomatet be yaroo khiyanat kardi! hatman ma ham bayad bavar konim

0 ❤️

313005
2012-03-06 00:12:18 +0330 +0330
NA

تو متن وقتی از سكس می گفتی جزیياتش و شرحش خوب بود؛اما موضوع داستان بد بود ؛خيانت از رو حشر?¿!¡

0 ❤️

313006
2012-03-06 01:47:23 +0330 +0330
NA

دمت گرم من که حال کردم .Thanks خانمimagesCAA6P5AR.jpg

0 ❤️

313007
2012-03-06 02:42:31 +0330 +0330
NA

khub bud man ke hasgari shodam
darczemn unsyi kexaz khiyanat badeshun miyad ab nemibinan vagarna shenagare khubi hastan

0 ❤️

313008
2012-03-06 08:19:29 +0330 +0330
NA

من همون اولاشو خوندم ولی عزیزم کسی تا حالا موفق نشده با تلفن سکس چت کنه!!!؟؟؟؟؟!!! بقیش رو هم حتما دوستای گلم مینویسن واست

0 ❤️

313009
2012-03-06 09:07:20 +0330 +0330
NA

داستان داستانت شر بود !

0 ❤️

313010
2012-03-06 10:35:00 +0330 +0330
NA

خیلی قشنگ بود از اون داستانهایی بود که اب منو با فوران اورد بازم بنویس

0 ❤️

313011
2012-03-06 17:38:18 +0330 +0330
NA

فارسی وان و پی ام سی و جم باسریالاشون که معلومه مال دولت . . . این سایت هم همینطور . . . یبار استادمون گفت هرچی جوونا فاسدترباشن بسیجی هابهونه بیشتر دارن . . . .

0 ❤️

313012
2012-03-07 03:43:43 +0330 +0330
NA

سلام من اهل فوحش نیستم فقط اینارو میگم : تو دختر نیستی پسری و داهاتی با این لهجه ضایعی که داری . بعدشم آخه نامرد کذوم دختری در حین اینکه رو پسر خوابیده میتونه سینه هاشو بده بخوره؟ بعدشم آقا پسر خانوم نما دخترها تو وضعیتی که الان گفتم نمیتونن آب سفید کوسشونوببینند! برو حموم همون جق بزن بیشتر بهت میآد!

0 ❤️

313013
2012-03-07 22:55:08 +0330 +0330
NA

حال میکنم فقط بیام نظریات آبدار دوستان رو بخونم

وای وای عجب مملکت گل وبلبلی و ملت بامزه ایی داریم ما

0 ❤️

313014
2012-03-08 20:25:38 +0330 +0330
NA

خیلی پستی آدم بخاطر پول به نامزدش خیانت میکنه تو که انقد تنت میخارید غلط کردی ازدواج کردی…تازه کاراتو کردی تموم شده به خیانت فکر کردی گفتی دیگه نبینیم همدیگرو
اخه ابروی هر چی دختر وزن بردی… یجا چوبشو میخوری که بد سرت گیج میره
نامرد پست گوسفند

0 ❤️

313015
2012-03-10 13:46:23 +0330 +0330
NA

من فکر میکردم دخترا وقتی عاشق بشن بکشیشون هم خیانت نمیکنند

0 ❤️

313016
2012-03-11 10:31:22 +0330 +0330
NA

منم خیلی حال کردم خوش به حال اون شد

0 ❤️

313017
2012-03-12 14:05:56 +0330 +0330
NA

چون داستانت خیلی خوب بود و کلی حال کردم کاری با خیانتت ندارم.مرسی

0 ❤️

313018
2012-03-13 02:27:01 +0330 +0330
NA

كير تموم شهواني تو مغزت

0 ❤️

313019
2012-03-26 11:11:08 +0430 +0430
NA

من يه سوال ذهنمو مشغول کرده،
اوليش: واژنم يعني چي؟ هي گفتي دست به واژنم ميزد.
2.چوچورم چيه؟ چوچورمو ليس ميزد.

خدايا سواد ندارن داستان مينويسن.

0 ❤️

313020
2012-03-26 19:19:13 +0430 +0430
NA

آفرین،داستانت صرفنظر از مسائل اعتقادی و باور های دینی و صرفا از لحاظ نوشتاری خوب بود هم از لحاظ پرداخت موضوع هم هیجانی که بهش دادی قابل تحسین بود فقط اونی که گفتی چوچور نیست چوچوله و در ضمن نیازی نبود که به جای گفتن کس بگی واژن چون قرار نبوده مقاله پزشکی بنویسی هدفت نوشتن داستان سکسی همین .

0 ❤️

313021
2012-03-31 22:58:11 +0430 +0430
NA

وای… هر وقت دلم میگیره میام اینجا نظرات و میخونم میمیرم از خنده…خیلی با حالی هستین …هم نظر دهنده ها…هم داستان بی سر و ته که انگار داری طنز می خونی :)) چقدر خوبه اینجا هیچی جدی نیست…ادم مشکلات روز یاذش میره…

0 ❤️

313022
2012-04-01 09:00:23 +0430 +0430
NA

khak to saret ke bekhatere masaele eghtesadi be shoharet khianatmikoniiii hagheshe shoharet harshab yekiu bokone man halkonam dokhtareye jende

0 ❤️

313023
2012-04-02 09:10:08 +0430 +0430
NA

khob bood
vali dg in karo nakon

0 ❤️

313024
2012-07-02 13:39:38 +0430 +0430
NA

آخ انقد بدم میاد بعضی اوسکولا میان میگن کیرم فلان سانته بهم پیام بده. گیریم که شوهرت عوضی و خیانت کار شما باید بری بدی؟کیرم تو وجودت.کیرم تو ذات تو و اون دوست جندت.

0 ❤️

313025
2012-07-20 14:16:41 +0430 +0430
NA

احمق کسی هست که این داستان ها رو باور کنه
من فقط بخاطر عکس و فیلم عضو شدم شوهرم رو هم دوست دارم و تا دلش بخواد بهش حال میدم ولی بمیرم هم خیانت نمیکنم
فقط مشکلم اینه که خیلی فیلم سکسی دوست دارم ولی شوهرم زیاد دوست نداره

0 ❤️

313027
2012-09-23 03:56:39 +0330 +0330
NA

خیانت پروژه ی تکراری و عادی برای دختره.چیز جدیدی نخوندم.که نظر بدم

0 ❤️

313029
2013-01-22 19:51:53 +0330 +0330
NA

خیلی پستی که به بهونه یه مشکل کوچیک میری کس و کون میدی
بعد روت میشه بنویسی.

0 ❤️

313030
2013-01-22 19:55:23 +0330 +0330
NA

واقعا خیلی پستی سر یه مشکل کوچیک کس و کون میدی
باز روت میشه بنویسی.

0 ❤️

313031
2013-01-28 04:47:59 +0330 +0330
NA

نمي دنم داستان واقعيت داره يا تخيلي و من خودم تو اصفهان منار سي و سه پل دوس دخترم كير منو خورد البته به مدت 20ثانيه و وقتي سوار قايق مي شديم كيرم همش تو دستش بود . پس لب مي تونسته بگيره . البته اينكار شجاعت نيست. انوقتا من سنم كمتر بود سال 1384 يادش بخير . البته دوس ندارم خاطراتشو بگم .

0 ❤️

527737
2016-01-07 12:56:37 +0330 +0330

bo0ro0o0 koskesh boroo koseto bende jende
bekhatere ehtemale khiyanatii az janebe namzadet dar ayande ke aya bekone ya nakone raftii ko0s dadii
boroo jende

0 ❤️

528640
2016-01-16 23:25:57 +0330 +0330

تو دیگه یک نجاست هستی وفقط اتیش پاکت میکنه حییف از این پسرها که تو دام آشغالایی مثل شما می افتند

0 ❤️

546947
2016-06-30 17:10:38 +0430 +0430

آمدم فقط در جواب جناب ha dish
که نظر داده چه مملکت گل و بلبلی داریم و مسخره کرده
فقط خواستم اولا یادآوری کنم صحبت از افغانستان نبوده که چنین حرفی زده بلکه حرف کشور ما بود که به ایشان ربط نداشته و دوم اینکه آقا پسر وقتی اسم حدیث و خواستی با لاتین و به انگلیسی بنویسی اینطوری نیست که نوشتی چون اسم تو الا شده ها دیش .! خخخ

0 ❤️

548231
2016-07-09 10:01:53 +0430 +0430

هر زنی خواست خیانت کنه من تو خیانتش شریک میشم

0 ❤️

552036
2016-08-10 05:24:51 +0430 +0430

فک کنم خیانتت با تورم رابطه مستقیم داره
روحانی باید کاری کنه ک تورم، گرونی و مشکلات اقتثادی بالا پایین نسه تو مملکت ک خانوم رو کیر بالا پایین نشه
خاااار استدلال بود این الان…!

0 ❤️

569295
2016-12-19 11:59:47 +0330 +0330

جاان عالی بود

0 ❤️

569296
2016-12-19 12:06:28 +0330 +0330

کسکشا به هر نوع خاطره ای فحش میدن اخه حروزاده ها پس یه زوج رسمی بیان خاطره بنویسن؟ تف به کسمادراتون کهاخوندا ریدن تو نژاد ایرانی سگ توله ها شما که همش فحش میدین خب چه میخاین تو سایت سکسی ؟ شما که مشتری دایمی هم هستین

0 ❤️

586713
2017-03-30 20:13:15 +0430 +0430

دختر چه عالی نوشتی آورین

0 ❤️

666055
2017-12-18 22:43:34 +0330 +0330

این اصفحونیا لامصبا توی خیانتم صرفه جویی میکنن

0 ❤️

675435
2018-02-27 19:53:59 +0330 +0330

کس داد بعدشم‌میگه نمیخوام خیانت کنم

0 ❤️

713575
2018-08-27 21:29:09 +0430 +0430
NA

ندوست…سه هزار بار گفتی کیر کوس کون!!!بابا چه خبره؟یه کم خودتو کنترل کن مال خودته خو (dash)

0 ❤️Top Bottom