خیانت همسرم پرستو

  1394/5/30

  سلام دوستان خوبه شهوانى خاطره من سکسى نيست ولى از کسانى که روحيه لطيفى دارن خواهش ميکونم نخونن,,,
  خب خاطره من بر ميگرده به بهار سال 87
  از خودمو خانمم بگم من مردى 29 ساله به گفته اطرافيان خوشتيپ با هيکل ورزش کارى و همسرم پرستو زنى 27 ساله بلونده واقعا خوش قيافه و خوش هيکل منو پرستو قبل ازدواج باهم دوست بوديمو و با سختياى زيادى دستو پنجه نرم کرديم تا تونستيم ازدواج کنيم از اونجاى که فرهنگ خونواده ها بهم نميخورد چون پرستو از خونواده تقريبا مذهبى بود خوب موضوع از اونجاى شروع شد که از زندگى ما سه سال بيشتر نگذشته بود که موتوجه عوض شدن رفتارش نسبت به من شدم اخه ما خيلى گرم و حشرى بوديم و هفته اى سه بار باهم سکس داشتيمو و منم ارضاش ميکردم ولى پرستو کم کم نسبت به من سرد شده بود ماهى يه بارم بزور ميکردمش منم از اونجاى که خيلى دوسش داشتم کارى نميکردم تا زمانى که خودش ميخواست از اين موضوع چند روزى گذشت و من کم کم داشت شک ورم ميزاشت چون همش سرش تو گوشيش بود همش در حاله اس ام اس دادن بود ازشم ميپرسيدم کيه ميگفت رويا دوستم تازه اشنا شدم باش اخه کار منم يه جورى بود صبح که ميرفتم مغازه شب ساعت هشت ميام خونه.

  يه روز که اومدم خونه ديدم پرستو داره با تلفون صحبت ميکونه و متوجه منم نشوده شنيدم که ميگه فردا ميام عشقم قطع کن الانه است که شوهرم پيداش شه من اينو که شنيدم شکم دو برابر شد تا منو ديد سرم داد کشيد که چرا فال گوش واستاديو از اين کس شعرات منم به ناچار قسم خوردم که هيچى از حرفات نشنيدمو تازه رسيدم دم در کولى الکى باش شوخى کردم که شک نکنه شب داشتم روانى ميشدم
  فردايش مغازه نرفتم واستادم کشيک خانومو دادم طرفاى ساعت 11 بود که ديدم بلللللله خانوم شيک و پيک کرده حسابى خوشگل شده چند دقيه اى گذشت ديدم يه ماشين پرايد سوارش کرد پرستو هم جلو نشست دونبالشون رفتم تا رسيديم به يه خونه ويلاى خدا چي ميديدم واااى پرستو با يه پسر تقريبا 25 ساله که من تا قبلشم نديده بودمش وارد خونه شدن اينارو که ديدم ميخواستم بميرم يه نقشه چيدم که مچ اينارو تو خونه خودم بگيرم
  شب شد گفتم من چند روزى نيستم دارم ميرم جنس بيارم واسه مغازه اخه من بوتيک لباس دارم گفت اع دلم برات تنگ ميشه گفتم باشه و به شوخى گفتم نيست که ما خيلى رنگ کوستو ميبيم پس دورى برات سخته تحمول کن تا بيام فرداى لباسامو جم کردم رفيقم سامان رو که يکى از رفيقاى دوراو بچگيمه گزاشتم مغازه


  تقريبا ساعت پنج بود که بهم زنگ زد گفت کجاى عشقم منم گفتم تازه رسيدم تهران گفت باشه مواضب باش بوووس باى حتى نزاشت خدافظى کنم گوشيو روم قطع کرد منم سريع رفتم دورو وره خونه واستادم بعد يک ساعت ديدم همون پسره زنگ ايفونو زد در باز شدو رفت تو ساختموون منم يه چند دقيقه گزت واستادم تا کارشون شروع بشه بد وارد شم بعد چند دقيقه درو ارومو بى سرو صدا باز کردم رفتم تو ديدم بلللللله شروع کردن و پرستو هى داره قربون صدقه کيرش ميره ميگفت جوووووووون على کيرتو دوست داارم جرم بده عشقم منم فورا گوشيمو در اوردم ازشون فيلم گرفتم تا مدرکى دستم باشه او پسرهم روش خوابيده بود ميگفت شوهر کس کشت کجاست ببينه زنش زيرم خوابيده تا اينو گفت وارد اتاق شدم گفتم شوهر کس کشش اينجاست تا منو ديدن شوکه شدن هر دو تاشون شروع کردن به گوه خوردن على اومد لباساشو ور داره که فرار کونه چنان موشتى زدم تو دماغش که خون پاچيد رو ديوار اتاق گرفتم به موشتو لقد گرفتن پسررو پرستو اومد مارو جدا کونه يه سيلى خوابوندم زير گوشش پرت شود عليو گرفتم لوخت از خونه پرت کردم بيرون بدون حتى شورتش اتماس ميکرد لباساشو بدم ولى يه لغد زدم از پله ها پرت شود پاين درو بستم اومدم گفتم گوشيت کجاست مادر جنده اها يالا گفت رو ميز گوشيو برداشتم گفتم شمار اين پسررو چي سيو کردى گريه کرد گفت رويا شمارشو بر داشتم گوشيو موحکم زدم تو سرش خورد کردم ديدم سرش داره خون مياد کمر بندمو باز کردم تا ميخورد زدمش اونم فقط گريه ميکرد التماسم ميکرد که نزنمش واااااى خدا اخه منى که تا قبلش روش دست بلند نکرده بودم ميديدم که چه بلاى دارم سرش ميارم ولى وقتى صحناى که داشت به کس ديگه ميدادو ياد اوردم حرسم گرفت وحشيانه تر ميزدمش اروم که شدم رفتم با چاغو سيمه ايفونو قطع کردم و تلفونه خونرو زدم خورد کردم کليدشو گرفتم ازش درم قفل کردم فورا زدم بيرون رفتم پيشه سامان موضوعو براش تعريف کردم از اونجاى که سامان چنتا رفيقه شر داره ازش خواستم مادر عليو بگايم رفتم خونه به پرستو گفتم ادرسشو بده گريه کرد گفت ندارم بازم شروع کردم به زدنش که گريه کرد بالاخره ادرسو داد فرداى شود با سامانو ابوذر دوسته سامان و دوتا از دوستاى ابوذر که من تاحالا نديده بودمش رفتيم سمت ادرس ديدم بلهههه اى خونه همو خونه اى که من اولين بار موچشونو گرفتم به سامان گفتم تو بورو دنبالش سامان زنگ خونه رو زد ديديم خودش درو وا کرد با دماغ باد کرده و باند پيچى کرده سامان گفت سلام على اقا افتخار ميدى چند لحظه وقتتونو در اختيارم بزاريد گفت شما سامان گفت بيا بت ميگم على شک کرد رفت عقب سامان به زور اوردش بيرون چاقو رو گزاشت لبه گردنش گفت سوار شو اونم ترسيد دادو بيداد کرد که ابوذرو دوستاش فورا پياده شدن سوار ماشين کردنش
  ديديم کوچه داره شلوغ ميشه سريع گازو گرفتيم فرار کرديم برديمش به يه خراب شده اى که جاى پرتى بود اول که کولى کتک خورد سامان گفت لختش کنين اونم گريه ميکرد بم ميگوفت گوه خورم حسين تورو خدا ولم کنين ديدم سامان اينا دارن به زوور ميکوننش منم گوشيمو در اوردم ازش فيلم بگيرم که يه وقت هواى شکايت نزنه به سرش بعد اينکه بى رحمانه کرديمش تقريبا بى هوش شوده بود ماهم لباساشو ور داشتيمو لخت ولش کرديم همونجا امديم شب که شد رفتم خونه ديدم داره گريه ميکونه گوشيمو در اوردم فيلگو بش نشون دادم هيچى نميگفت فقط گريه ميکرد شب شد اس ام اس زدم به سامان گفتم واسم جنده جور کونه از اونجاى که سامان مجرد و تو کار جنده بازى بم گفت کجا ميخواى بکونيش گوفتم کاريت نباشه جور ميکونى يا نه که ديدم بعد چند دقيه زنگ زد شماره دختريو بم داد گفت اسمش مهرناز فقط بگو من دوست سامانم شمارتو از او گرفتم امشب ميخوامت چند دقيقه بد شد زنگ زدم بش ديدم يه خانومى پشت خط که چقدر با نااز حرف ميزد گفت شما گفتم رفيق سامان گقت مکان دارى گفتم اره پس کوجا بيام دنبالت ادرسو دادو رفتم دنبالش تو راه همه چيو واسش تعريف کردم گفت درسته اشتباه کرده ولى کار تو اشتباه تره گفتم تو فقط پولتو بگير کار نداشته باش


  وارد خونه که شديم ديدم تو اتاق خوابيده مارو که ديد انگار برق 220 ولتى بش وصل کردى تو شک رفت گفتم چيه مزه خيانتو بچش حالاهم گم شو از اتاق بيرون گريش گرفته بود منم تو اون وضيت ديدمش دلم براش سوخت رفت بيرن منم اون شب تا خود صبح مهرنازو کردم از حرص و ناراحتي و عصبانيت دير ارضا شدم فرداى شد پول مهرنازو دادم رفت پرستو صبح که منو ديد گفت طلاقم بده ميخوام جدا شم منم گفتم اره گزاشتم برات


  چند روز گزشت مامانش بم زنگ زد که پرستو کجاست گوشيش چرا خواموش چرا شماها پيداتون نيست گفتم مامان شب ميام پيشت بهت ميگم چرا شب شد مغازرو بستمو رفتم خونه مامانش همه چيزو واسش تعريف کردم اولش خونوادش باورشون نشد ولى وقتى فيلمو که ديدن از خجالت تو چشمام نگاه نميکردن اخه بهتون گفتم که پرستو خونواده مذهبى داشت باباش گفت طلاقش بده بزار هر گوهى ميخواد بخوره گفتم نه ميخوام مزه خيانتو بازم بچشه مامانش گفت هرچى ميلته چون ما ديگه دخترى به نام پرستو نداريم رفتم خونه واسش تعريف کردم باور نکرد زنگ زدم به باباش گزاشتم رو ايفون گفتم بابا پرستو ميخواد باهات صحبت کنه گفت بره به جهنم ما پرستو ديگه برامون مرد اينو گفت گوشيو قطع کرد پرستو شروع کرد به گريه کردن گفت منو ببخش زندگى برام تکرارى شده بود غلط کردم حسين گوه خورم ببخشيد منو منم گفتم باهات زندگي ميکنم ولى نمي بخشمت حتى تختامونم جدا ميکنيم حتى رنگه بيرونو بدونه من نميبينى اونم قبول کرد


  الان چند ساله از اين موضوع گذشته و من و پرستو مثل دوتا ادم مرده ايم و هيچ حسى نسبت به هم نداريم و تنها چيز مشترکمون اينه که حس شهوت بينمون مورد منو پرستو فقط داريم باهم زندگى ميکنيم ولى هيچ حسى به هم نداريم حتى باهم حرفم نميزنيم و پرستو با من هيچ جا نميره و منم با پرستو هیچ جا نميرم نه اينکه تنهاى جاي برم نه کلن مرده متحرکيم ولى من مثله خيلى از مرداى بي غيرت نيستم که از کوس دادنه زنم لذت ببرم نه من غيرتم بهم اين اجازه رو نميده و به نظرم کار دوروستيو کردم و نظر شمارو نميدونم???? و در اخر ببخشيد که خاطرم طولانى شد ولى اين بغص لعنتى داشت خفم ميکرد خواستم يکم اروم شم


  نوشته: حسین

 • 24

 • 2
 • نظرات:
  •   Parivash70
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • چرنديات بود


  •   fesher1978
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • چند کلاس سواد داری؟یا اینکه از برادران افغان تشریف دارین؟آخه مرد حسابی یا درست و حسابی مینوشتی یا زیرش فرهنگ لغات میذاشتی آدم بفهمه منظورت چیه wacko


  •   saeedstz
  • 4 سال،6 ماه
   • 8

  • مردک دیوس اگر فک کردی میتونی حالمونو بگیری گووه خوردی :))
   من با این داستانم جق زدم دیوس !!


  •   sexi man tak2
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • فیلم هندی بود/ wacko دمت گرم صیقل خان mosking


  •   sash pashmalo
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • Kose sher bod.ki miad chand sal ba ieki zendegi kone vali dast behesh nazane.taze kos dadanesham bebine


  •   arasyar
  • 4 سال،6 ماه
   • 3

  • یعنی شما فکر میکنی کار درستی کردی، زندگی خودت را تبدیل به جهنمی کردی که باید تا آخر عمر بسوزی و ذره ذره آب بشی، مگه چند بار قراره فرصت زندگی کردن را داشته باشی، زمان مرگت میخوای بگی توی عمر نکبتت چه غلطی کردی، چه بهره و ثمری از این فرصت که بهت داده شد بردی، امیدوارم از حرفم ناراحت نشی ولی خریت کردی داداش، جای این کولی بازیها میتونستی آروم و بی سروصدا ازش جدا بشی و یه زندگی جدید واسه خودت دست و پا کنی و از زندگی لذت ببری


  •   بیوه باز0
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • میکشتیشو سر به نیستش میکردی سزای خیانت همینه اونم کسی که هیچی واسش کم نزاشتی خدا واسه هیشکی نیاره کیرم تا یه هفته خابید good


  •   mani93
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • این اولین داستانیه که من تواین سایت میخونم چون اصلا حوصله ندارم فانتزی سکسای یه جقی رو بخونم اما این داستان به نظرم واقعی میاد,دوست عزیز نمیدونم کامنت منو میخونی یانه اما اگه خوندی بدون فقط داری خودتو نابود میکنی,هیچ چیزی تواین دنیا ارزش اینو نداره که آدم زندگیشو بخاطرش نابود کنه بقیشو دیگه خوددانی


  •   Blueman
  • 4 سال،6 ماه
   • 2

  • با اينكه كس شعره ولى بنظرم تو كه ميدونستي فرهنگتون به هم نميخوره گه خوردى مردك بيسواد اوسكول هم خودتو بدبخت كردى هم پرستوو جووونو biggrin
   پرستو جون عزيزم اصلا خوب كردى كس دادى اگه بازم خواستى من ميكنمت كه هيچ ميزنم كون اين شوهر بيغيرت بيسواد مادر جندتم ميگام درجا .
   lol
   بعدم ميام ميگيرمت حالا كه اينجوري dash1


  •   majid 19
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • کارت درست بود
   تقریبا تو بیشتر جاها باهات هم فکرم
   اما اینکه داری باهاش هنوز زندگی میکنی را قبول ندارم
   من اگه جای تو بودم بعد از اون اتفاقها بدون یک ریال مهریه طلاقش میدادم
   اینطوری برای خودم یه زندگی بهتر درست میکردم
   اونم خونه باباش که نمیتونست بره پول هم که نداشت خواهرش گاییده میشد


  •   bezar begamet
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • اون فیلمی که از زنت و اون پسره گرفتی بزار تو سایت بلکه بتونیم با اون یه جقی بزنیم . خودتم نگاه کن جق بزن ،


  •   sator69
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • کسشعر ترین داستانی که خوندم.
   حداقل ی جور دروغ بگو ادم باور کنه ديوث.


  •   کس ناب
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • سلام داستانی که گفتی به حقیقت میخوره اینکه کارت درست بوده یاراه بهتری هم میتونستی بری ویاکاره اون چقدر بد بوده دیگه گذشته بنظر من شما هردونفرتون دارید اذیت میشوید وخیلی زود بدتر خواهید شدوزندگی سختر و عذاب اورتر ميشه اگه یک روانکاو یامشاور خوب پیدا کنید زندگیتان مثل آول ازدواجتان میشه. واین. خاطرات بد گذشته راهم فراموش می کنید


  •   Ares.1
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • چی بگم
   فلسفی حرف بزنم نمیخونی و میگی نصیحته
   ب زبون خودمون میگم
   زندگی های تخمی این دور و زمونه امون همه رو بریده
   شوهر دارای خائن
   مجردای زن باز
   زن دارای جنده باز
   اون کس کشی که داستان کردن خواهرش رو میذاره
   اون حرومزاده ای که به دختر 10 ساله هم رحم نمیکنه
   همین فرمون رو برو


   این زندگی ارزش زندگی کردن رو نداره


  •   ehsehs5506
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • ایول سعید جوابت دندون شکن بود.


  •   علی 20 تک
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • خدایی خیلی مردی بهترین کارو کردی من به افراد مثل تو افتخار میکنم باعث افتخاری


  •   Aber11
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • گوه خوردی مرتیکه جاکش کونی بیسواد... آدمهای احمق و امل و بیسواد و خری مثل تو حقشونه زندگیشون اینجوری بشه... حیف از دختره


  •   _17MAHDI
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • من که کیف کردم به زنا رو بدی میپرن سرت افرین اگرم دروغ باشه از حرفات خوشم اومد ایول داری


  •   mohammadbeik
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • بنظر من اشتباه کرده ولی ببخشم خوبه


  •   pomaxps
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • تکراری وکپی شده
   این داستان قبلا نوشته شده


  •   Mehdi...Sex...esf
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • من نمیدونم این داستان واقعی بود یا ن....نصیحتم نمیخام بکنم اما فقط اینا بدونین هر دستی بدین همون دست پس میگیرین....برو بشین فکراتو کن ببین تو زندگیت چکار اشتباهی کردی ک اینجوری سرت اومده. ..


  •   22amir22
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • آخه اینم شد حرف؟؟؟؟؟
   این که نشد زندگی.یا آشتی کن یا جدا شو خو/عجبا


  •   dr.manijoon
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • من با نظر «بذار بگامت» موافقم ...
   فیلم کس دادن زنت رو بذار ببینیم اصن مالی بوده یا نه ؟؟؟
   ضمنن عکس کیر خودت رو هم بذار تا مشخص شه چرا زنت جنده شده
   ضمنن من تجربشو دارم ، زنها و دخترهای مذهبی ، حشر دادنشون خعلی بیشتر از این خوناده های امروزیه


  •   gol.pesar1970
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • حتما زیاد توی رختخواب گوز میدادی اونم دل سرد شده ازت. تازه روش نمیشه بگه این نره غول گوزو از آب در اومده!
   واقعا صبرش زیاده و تو هم پررو


  •   0082619360
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • این زنت گناه داره بگو هروقت نیستی ما بیاییم بکنیمش حیفه


  •   fabls1984
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • گل پسر دمت خیلی باحال بود نظرت کلی خندیدیم.


  •   M@rshal
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • فيلم كردن اون پسره رو بذار تا گي هاي سايت يه فيضي ببرن لااقل! :D


  •   samane-51
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • الاغ


  •   Homi77
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • دمتگرم ایول به غیرتت ولی این باید بیشتراز اینا ازش انتقام بگیری مرتب زن بیار جلوروش باهاش حال کن یجوری که هرلحظه خیانتش یادش بیاد


  •   t.n
  • 4 سال،5 ماه
   • 1

  • من با اینم جق زدم
   فکر کردی اگه داستان جنایی بگی ما نمیزنیم
   چرا میزنیم کور خوندی
   خخخخخخ


  •   hhhh1364
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • حتما ازش جدا شو


  •   AssKiller
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • فلسفه زندگی تو | پخ | هست


  •   azarakhsh 60
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • ببین خودت چه اشتباهی کردی که این بلا سرت اومده ،شاید براش کم گذاشتی


  •   Yaral3
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • سن یازیخ اولیبسان


  •   Yaral3
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • سن یازیخ اولیبسان


  •   azad10000
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • ه دیدی سر و گوشش می جنبه اما کاری نکردی تا موقع خیانت مچشو بگیری؟؟؟


  •   aboli slm
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • ریدی بابا.1%امکان نداره با این زن باشی.ولی اگه واقعی باشه تو کارت از سکس با جنده اشتب بود.ولی خوب زدیش.تنها کار بدت اون جنده بود


  •   volvoli
  • 4 سال،4 ماه
   • None

  • درود به شرفت واقعا


  •   Shaaaaaark
  • 4 سال،2 ماه
   • 0

  • چه عجب بالاخره یه مرد با غیرت دیدم تو این سایت بهترین کار ممکنو کردی خصوصا اینکه اون پسره رو کردی و ازش فیلم گرفتی همه میگن اینجوری داری زندگیتو خراب میکنی ولی من میگم دمت گرم خونه را براش بکن مثل زندان طلاقش هم نده بذار عذاب بکشه تا شاید تاوان کارشو پس بده فقط باش خشن و بدون احساس باش سکس کن این سکس برای زن ها خیلی سخته


  •   bos.
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • الکی اکشنش کردی


  •   nazi1n
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • هر انسانی ممکن الخطاس این ذات ادمهاست.خدا به اون بزرگی بنده هاشو میبخشه شما ک دیگ بندشی.ب زندگیتون ی فرصت دوباره بده من طعم خیانتو چشیدم اما ب شوهرم فرصت دوباره دادم


  •   mahmood2590
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • عشقم قطع کن الانه است که شوهرم پيداش شه من اينو که شنيدم شکم دو برابر شد تا منو ديد سرم داد کشيد که چرا فال گوش واستادي.... کون کش دروغ گو اومدی دیدی زنت داره قرار میزاره بعدش ترو دید بجای اینکه دس پاچه بشه سرتو داد کشید؟؟؟کس کش دروغ گو


  •   mahmood2590
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • وقتی اومدی دیدی داره قرار عشقی میزاره تازه شک ت دو برابر شد ، یعنی هموز مطمئن نشدی که رفیق داره؟؟؟ (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)


  •   Okay20
  • 3 سال،2 ماه
   • 1

  • سلام دوست عزیز خیلی متأسف شدم از این اتفاق که زندگیتون رو به آتش کشید ،نمیدونم میخونی پیام من رو یانه ولی من هم درد کشیده ام نه به عمق درد تو ولی میفهمم چی میگی ،اما برادر من تصمیم خودم رو میگم که شاید تجربه دو خط من هم به درد بخوره ،،من هم اشتباه کرده بودم خطا کرده بودم که به سرم اومد و بعد شش ماه مثل شما زندگی کردن کلاه خودم رو قاضی کردم و به خدا گفتم طرف حسابم توئی ،من خیانت نکرده بودم ولی به من خیانت شد ،خدایا گفتی قصاص حق همه هست ولی اگر ببخشید بهتره پس من به خاطر تو میبخشم تو هم به ما کمک کن و به قولی حالی به ما بده ،،بخشیدم و با خدا معامله کردم که محافظ زندگی من باشه بعد ان ،خدا خودش شاهده که خدا کمک کرد و تمام غم ها به شادی و خوبی تبدیل شد و شرمندگی همسرم باعث شد صد برابر بهتر و خوب تر از قبل بشود و خدا روشکر میکنم که عجولانه تصمیم به جدائی نگرفتم چرا که زنم قطعا نابود میشد و خود من هم سرخورده و شکست خورده تا اخر عمر با ننگ خیانت همسرم دیوانه میشدم ،برادر گلم با خدا معامله ای کن . و ببخش برکت به زندگی و عمرت میدهد انشاالله به اندازه کافی متنبه شده است ،


  •   بچه.غول.اهوازی
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • خوب کاریش کردی، بزن خواهرشو بگا...؟


  •   ممم64
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • کاش طلاقش میدادی ارزش نداره زیر یه سقف با همچین ادمی زندگی کنی طلاقش بده بعد برا خودت یه زندگی جدیدی شروع کن


  •   komakmanoto2
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • سلام .دوست عزیز متاسف شدم .اما اگر توبه کرده و. واقعا این مدت ثابت کرده پشیمون هست ببخش چون معلوم هست تو هم هنوز دوستش داری که با این شرایط کنارش موندی .ببخش و اول خودت را نجات بده بعد فرصت توبه و راه راست رو به اون داده ای خدا هم بخشنده هست و بابت این کار تو برکت و مهر و محبت رو تو زندگی مجدد جاری میکنه .طلاق در این شرایط یعنی یک فاحشه به جامعه اضافه کردن و خدا جبران خواهد کرد گذشت و بخشش تو را .من هم درد کشیده ام مثل تو و میفهمم چه میگوئی و هم چه میگویم خودت و همسرت رو به زندگی برگردون


  •   south_kirkoloft
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • کییییرم تو غیرتت کسس کش روانی خب دوست نداره بزور که نمیشه طلاقش بده الحق که حیف کسس که بتو بدش لجن


  •   Sadegh.6
  • 2 سال،1 ماه
   • 0

  • درکت میکنم داداش منم همچین چیزیو کشیدم


  •   Shakhi92085
  • 2 سال،1 ماه
   • 0

  • بم دندون بابات ریدوم با این داستان کس وشعرت (cool)


  •   amir hossein16
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • سلام ای عزیز
   ادما حرف زیاد میزنن ولی ادم تا تو موقعیت قرار
   نگیره نمیتونه درست تصمیم بگیره تو کارت تقریبا
   درست بوده نه همش اولا باید طلاقش میدادی
   دوم چرا خودتو نابود کردی مگه تو ادم نیستی گور
   باباشون با هم خوابیدن دهنشونو گاییدی دمت گرم
   ولی نباید خودتو نابود میکردی ی زن دیگه البته راهت
   میشه حرف زد ولی عزیز زمانه فرق کرده ادما نمک
   خورو نمکدون شکن شدن
   تو ی مردی اگه واقعا زنی سرراهت سبز میشد تو نمیکردی
   اگه بگی نه پس همه حرفات دروغه نمیگم کار زنت درسته
   ولی کار تو هم درست نبوده


  •   شاهین444
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • دوست عزیز خیلی برای خودت موضوع رو پیچیده کردی اگه دیدی خیانت میکنه به جای این همه بگیر ببند جدا میشدی بابد قبول گنیم تو رابطه وفا داری و خیانت باهمه


  •   E1355M
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • سلام اگه چند مرد باغیرت مثل تو پیدا بشه والله کشور درست میشه تحسینت میکنم فقط بکنش وتحقیرش کن نجاستو بده کیرتو بخوره ابتو بریز تو دهنش تو کونش بذار دربیار با گوهاش بده دهنش نوقع پریودی چنان بکنش نتونه راه بره دیوث


  •   oscar_kir_kaj
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کس خل پهن مغز، یعنی هنوز جنده خانوم تو خونت داره میچره و خرجشو میدی؟
   روانی هستی بمولا، تیپا میزدی در کونش پرتش میکردی بیرون جاکشو


  •   Am1360
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • طلاقش بده تو باعث کوس دادنشی تو نتونستی زنت رو مهار کنی تو از سکس چیزی نمیفهمی خیلی از این داستانهایی شهوانی میتونه به ما کمک کنه تا سکسمون به بهترین نحو انجام بشه و از حالت تکراریی در بیاد ولذت بخش تر بشه منم تجربه تلخ تو رو داشتم و از زن اولم جدا شدم وامروز بعد ۸سال ازدواج مجدد با پوزیشن هایی جدید وفانتزی هایی جدید تونستم زندگی خیلی خوبی داشته باشم اینو بدون اگر زنت خیانت کرده تو بی تقصیر نبودی بگرد دنبال علتش چون‌زنی که ارضا شده باشه هیچ وقت خیانت نمیکنه


  •   شاهین444
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • کونی بی عرضه فیلم فارسی زیاد میبینی بی عرضه گی خودتو میخوای با زدن زنت ومعشوقش پنهان کنی خیلی لاشی هستی


  •   GondeBack1363
  • 1 سال
   • 0

  • استاد من کاری به خیانت نداررم...ولی اگه حرفایی که گفتی حقیقته و الانم تو این مملکتی شما الان یه جنایتکار و مجرم هستی....آدم دزدی ، تجاوز، ضرب و جرح، اخاذی با فیلم ، اجیر کردن مزدور، زندانی کردن.......حداقلش سنگسار و اعدام مجازاتته....


  •   lezatbebarim
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • نباید این کار و میکردی ، که چی بشه داستان یکی دیگه رو برداری و با غلط نوشتن متن همان را مجدد ارسال کنی به سایت ، چرا اینجا متوجه نشدن و اجازه دادن بنام خودت منتشر کنی کار خیلی زشتی هست ادمین میتونه متوجه بشه اما چرا چیزی نگفته نمیدونم


  •   lezatbebarim
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • نباید این کار و میکردی ، که چی بشه داستان یکی دیگه رو برداری و با غلط نوشتن متن همان را مجدد ارسال کنی به سایت ، چرا اینجا متوجه نشدن و اجازه دادن بنام خودت منتشر کنی کار خیلی زشتی هست ادمین میتونه متوجه بشه اما چرا چیزی نگفته نمیدونم


  •   lezatbebarim
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • در ضمن من با نظر جناب AM 1360 که نوشته مقصر خود مرد هست که زن خیانت کرده و اگر زنی و خوب سکس کنی خیانت نمیکنه شدید مخالف هستم دلیل های علمی و موارد بسیاری از خیانت های زنان هست که این حرف و رد می‌کنه دلیل نمیشه چون ایشون هشت سال قبل همسرش بخاطر سکس بلد نبودن ایشون رفته پی خیانت با یکی دیگه بیاد فکر کنه هر زنی خوب نتونه ارضا بشه خیانت می‌کنه ، اگر کمی درک داشت فکر میکرد متوجه میشد اینطوری نیست من خودم نتونستم درست از نظر جنسی همسرم و نیازهای جنسی اش و برطرف کنم و از وقتی دچار مشکل شدم تا همین حالا که دارم دنبال یکی میگردم تا با همسرم سکس‌کنه چون می‌خوام لذت ببره و تا الان قبول نکرده و من با گفتگوی بسیار زیاد راصی اش کردم بلاخره چون نمی‌خواهیم از همدیگه جدا بشیم هرکسی هم هرنظری داره برای خودش نگه داره چون اهمیتی نمیدهم به اینکه یکی خوشش نیاد و هزار جور کون وارونه میاد میده ولی جو غیرتی شدن برمیدارند میگن که غیرت نداری و وووو یا حتی خودشون هنوز آب داخل مقعدشون که از دادن به یکی دیگه خشک‌نشده میان نظر میدن الکی بنابراین من نه با نظر اینها چنین تصمیمی گرفتم نه حالا بانظرشان منصرف می‌شوم فقط خواستم جواب چرند گویی و بدهم نگن ژنه خیانت می‌کنه چون توی سکس‌ارضا نمی‌شده پس باید گفت اکثر مادران خودتان هم باید حتما سکس جدا از پدران شمارا هم تجربه کرده وخیانت کردن چون اگر دقت بتونید کنید باباها ی شما اکثرا در بعضی مواقع دچار مشکلاتی شدن که با این حساب ننه اکثرا باید خیانت کرده باشه که البته میدانم چنین نیست و این دلیل چرتی بود که ایشون گفته


  •   aref.3200
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • ریدی مثلا غیرت داری ؟ تاوقتی تلافی نکرده بودی حق با تو بود تو که جنده اوردی کردی دیگه خودت شدی بدتر از زنت پس ادم شو برو باهاش اشتی کن خواستید با هم کنار هم زندگی کنید مثل ادم اگرم خواستی دیگه میتونی هردوتون حال کنین با افراد دیگه و از دست هم ناراحت نشید خیلی راه هست که بدترینش اینه که خودت و اون کوس قشنگ رو نابودکنی ، بابا تو مردی مثلا مردی اره برو مردی کن ببخش لذتشو ببر


  •   لاوندر
  • 6 ماه
   • 0

  • خب خب خب اول اینکه
   من راجع به داستانت با وجود اینکه خودم خیانت دیدم نظری نمیدم ....
   دوم اینکه
   نظردهندگان داستانت تا اینجای کار نظراتشون بسیار نزدیک هم بوده
   جقی ها۹۰درصد
   ارای موافق۲درصد
   مخالف ۸درصد
   ?????
   کلی وقت گذاشتی ولی بلاخره جقی ها کار خودشونو کردن


   دوستان همیشه در صحنه نظرات قشنگی گذاشته بودن دم همشون گرم


   یعنی واقعا لذتی که تو خوندن نظرات کاربرا هست تو خوندن خود داستان نیست????


  •   Javane.jahel
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • میکونه = میکنه


  •   شهر اشوب
  • 1 ماه،4 هفته
   • 0

  • کاری ندارم داستانت واقعیته یا نه ولی از این دست معضلات توی جامعه ی ما زیاده. چه از لحاظ قانونی چه عُرفی و چه شرعی برای هرکاری راه حلی وجود داره اینکه بعداز دیدن خیانت همسر تونستی از اون پسره و خانمت زهرچشم بگیری و گوشه ای از عصابانیتت رو خالی کنی یه امر عادی و قابل پذیرش. ولی ب نظرم ادامه دادن ب اینطور زندگی اشتباه ممضه.یا باید همون اول تمومش میکردی یا بهش یه فرصت دوباره میدادی و می بخشیدیش
   هیچ توجیهی برای نابود کردن ادامه ی زندگی و حق حیات خودت و اون خانم پذیرفته نیست


  •   زنت1400مال0من
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • بابا آرنولد


  •   زنت1400مال0من
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • آرنولد جان رسالت تو این بود که کیرمون رو بلند کنی خوابوندیش که سالار کیرم تو دهن تو و پرستو جووون


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو