خیانت یا انتقام با چاشنی خشونت

1390/10/13

سلام من سحر هستم متاهل
چند وقت پیش متوجه شدم شوهرم با یکی از دوستام به اسم متین ارتباط برقررکرد. از اونجایی که هیچ مدرکی نداشتم ازشون کلا هردو شون انکار کردن
منم برای اینکه انتقام بگیرم با یکی از دوست پسرای دوره مجردیم به اسم مهدی که اونم به تازگی متاهل شده بود ارتباط برقرار کردم
مهدی و من هردو مون از فانتزی تو سکس خیلی خوشمون میاد و فانتزی های مختلف رو امتحان میکنیم
زن مهدی اهل شهرستانه و بیشتر سکس های من مهدی تو خونه اونا انجام میشه
اما ایندفعه که شوهرم به یه ماموریت اداری رفته بود من از مهدی خواستم به خونه ما بیاد تا تو بستر شوهرم منوبکنه تا من انتقام خوبی ازش گرفته باشم
مهدی اولش قبول نکرد مثل همیشه که حاضر نمیشد بیاد خونه من که بلاخره با اصرار من حاضر شد با رعایت همه جوانب بیاد
این دفعه به پیشنهاد من قرار شد فانتزی ما یه چیز جدید باشه
قررارشد من کنیز مهدی باشم و مهدی وقتی منو میکنه از خشونت استفاده کنه
البته به صورت فانتزی نه واقعی
خلاصه روز موعود رسید مهدی مپل همیشه خوش تیپ و خوش عطر وارد شد
یه بوسه از لبم گرفت و من رفتم بتو بغلش قلب هردو مون تند تند میزد
همونطور که تو بغلش بودم دستشو از پشت تاپم به بدنم رسوند و بعدشم اومد پایین طرف کونم
بهش گفتم فانتزی یادت نره عزیزم اونم گفت حتما چشم عزیزم و منو به دیوار چسبوند و در حالی که سینه هامو فشار میداد ازم لب گرفت
ازش خواستم بریم تو اتاق خواب
رفتیم تو اتق خواب بازم از من لب گرفت و گفت جنده کوچولو حاضری گاییده بشی
منم گفتم اره
اون گفت معلومه که حاضری تو جنده ای
تو همیشه حاضری که کس بدی
و با تحکیم از من خواست جلوش زانو بزنم و براش ساک بزنم
منم کیر نیم خیزشو از تو شلوار جینش و شورت ابی رنگش بیرون کشیدم.اونو تو دستم گرفتم و بهش گفتم میخوام مثل جنده ها برات ساک بزنم
که گفت تو خودت جنده ای زود باش جنده من کارتو شروع کن
منم کیرشو بوسیدم و ازش واسه اینکه اجازه داد براش ساک بزنم تشکر کردم و مثل کیر ندیده ها براش ساک زدم
صدای ناله هاش من دیونه میکرد منم با یه دست کس خودم میمالوندم. کسم از بس اب انداخته بود شورتم خیس شده بود .
بعد از چند دقیقه گفت بسه عوضی کیرمو کندی اون شوهر کس کشت بهت کیر نمیده.
رفت رو تخت نشست و از من خواست عین جنده های تو فیلمای سکسکی لباسمو در بیارمو با خودم ور برم منم اطاعت کردم دامن کوتاه و تاپو در اوردم و سینه هامو از تو سوتینم کشیدم بیرون با دستام از اب دهنم بهشون مالوندم . دست دیگه امو تو شورتم کردمو کسمو مالوندم
مهدی بهم گفت بسه جنده لاشی بیا لباسای منو در بیار منم شورتو شلوارشو که تا نصفه پایین بود باهم از پاش در اوردم و بعدم تیشرتشو کندم بلند شد شروع کرد سینه هامو که از تو سوتین بیرون بودن خوردت هر چند وقت یه سیلی بهش میزد و میگفت این سینه ها مال کیه جنده بگو بکنت کیه من یا اون شوهر بی ناموست
منم میگفتم تو بکنه منی تو سرور منی من زن توام نه هیچکس دیگه
من فقط به تو کس میدم
بعدش منو پرت کرد رو تخت(این کارو اروم انجام داد تا من اسیبی نبینم)
از من خواست طوری رو تخت بخوابم که گردنم از تخت اویزون باشه
فهمیدم تا چند لحظه دیگه قراره دهنم گاییده بشه. طبق دستورش خوابیدم اونم دهنمو گایید .راستش زیاد خوشم نیومد ولی دوست داشتم یکم جلوش مثل برده باشم و فقط اون حال بکنه بلکه اتش نفرتم به شوهرم خاموش بشه
هر بار که کیر عضلانی و قرمزشو تو دهنم میکرد احساس خفگی میکردم
بعدش یه پاشو رو تخت گذاشتو بیضه هاشو تو دهنم گذاشت و گفت بخورش عوضی خوبه .زبون بزن .مثل سگ زبون بزن کثافت جنده
بعدش بهم گفت بلند شو دیگه وقت کردنته
از من خواست کنار میز توالت واستم یه پامو بزارم رو میز تا منو بگا بده
منم گفتم چشم و اینکارو کردم اونم از پشت کیر کلفتشو نزدیک کسم کرد یکم با سوراخ کس و کونم بازی کرد .گرمای کیرشو احساس کردم از همیشه داغ تر بود
با یه حرکت کیرشو وارد کسم کرد اهی کشیدم بیضه هاش به کونم چسبیده بود
شروع کرد به تلمبه زدن از پشت سینه هامو چنگ میزد که هنوز از سوتینم بیرون بود(مهدی دوست داشت وقتی با من سکس میکنه سوتین تنم باشه و سینه هام از بالاش بیرون باشه)
خلاصه اون تلمبه میزدو من ناله میکردم و کسم از جلو میمالیدم
اونم میگفت خفه شو جنده عوضی و سینه هامو محکم تر فشار میداد دیگه سینه هام حسابی قرمز بودن تو همین حین من به ارگاسم رسیدم اون تو این لحظه
صورتشو بهم چسبونده بود و همونطور که نفس داغش بهم میخورد میگفت باید جرت بدم تا دیگه هوس کیر نکنه عوضی
تو همون حالت کیرشو کشید بیرون و احساس کردم با اب دهن خیسش کرد
که دیدم گذاشت دم سوراخ کونم. منم شروع کردم به التماس که تو رو خدا نه دردم میگیره
البته قبلا هم به شوهرم هم به مهدی کون داده بودم گرچه یکم درد داشت ولی بعضی وقتا منو از کون میکردن اما اینبار بخاطر اینکه فانتزی مون خراب نشه یکم الکی بهش التماس کردم اونم گفت خفه شو برگرد باید کونتو پاره کنم
کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم یکم فشار داد نتونست تو کونم جا کنه.یکی از انگشتاشو داد بهم که خیسش کنم بعدش کرد تو کونم یه چند دقیقه ای اینکارو کرد و بعد کیرشو دوباره خیس کرد و گذاشت رو سوراخم و اروم اروم کرد تو مثل همیشه درد داشت نفسم بالا نمیومد از درد لبامو گاز میگفتمو بازو های مهدی رو چنگ میزدمخلاصه همش کرد تو چند لحضه تمرکز کرد و اروم تلمبه زد. کیرشو تا توی قلبم حس میکردم هر بار که کیرشو بیرون میکشید حس میکردم دل و روده ام هم داره بیرون میاد
از من خواست رو تخت قنبل کنم . طوری که صورتم رو تخت باشه و با دستم کونمو واسش از دو طرف باز کنم تو این مابین چند تا محکم به کونم سیلی زد و بهم گفت عوضی چقد کونت تنگه کیرم درد گرفت
من قنبل کردم همونطور که مهدی دستو داده بود. دوباره از کون منو گایید از اون پایین صحنه تکون خوردن سینه هام با اون سرخیش داشت منو دیونه تر میکرد
خلاصه بگم یه بار دیگه ارضا شدم
بعد از ارضا شدنم مهدی منو برگردوند و از من خواست رو تخت بشینم اونم اومد رو تخت و کیرشو گرفت جلوم گفت بخور ببینم حیوون جنده تا سیلی هم بهم زد
بعدش من هل دا به عقب طوری که دستامو از پشت ستون کردم و یه حالت نیمه خوابیده جلوش بودم اونم رو یه زانوش نشست و شروع کرد کیرشو مالوندن تا ابش اومد و همشو ریخت رو شکم و سینه و سوتینم
گرمای اب کیرش و بوی خاصی رو که میداد هیچ وقت یادم نمیره بعدشم کیرشو اورد جلوم و منم مثل یه جنده فهمیده که کارشو بلده قطره باقی مونده اب کیرشو با زبونم پاک کردم که یه مزه سی به زبونم داد بعدش کیرشو مالوندم که از ناله هاش فهمیدم خیلی خوشش اومد
بهش گفتم مرسی که ابتو روی من ریختی و گذاشتی کیرتو بلیسم
اونم گفت از جلوی چشام گم شو جنده عوضی نمیخوام قیافه اتو ببینم
منم از جلوی چشمش گم شدم!!! رفتم خودم تمیز کردم و با دو تا ابمیوه اومدم تا کمر خالیه بکنم پر بشه و قوت بگیره
مهدی هم از من بخاطر فحش ها و کارایی که کرده بود عذر خواهی کرد
منم بهش گفتم خودم خواستم مرسی عزیزم و لبشو بوسیدم یه نیم ساعت کنار هم دراز کشیدم و من به شوهرم فکر میکردم
تو دلم گفتم کجایی ارمین که زنتو رو تخت خودت گاییدن…
(اسم ها مستعار میباشد)

نوشته: سحر


👍 0
👎 0
41917 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

307642
2012-01-07 03:00:13 +0330 +0330

تو خودت جنده هستی چرا تقصیر این خیانت رو میندازی گردن شوهرت؟

0 ❤️

307643
2012-01-07 03:24:27 +0330 +0330
NA

ای به قربان فانتزی دادنت جنده عوضی
همین راهو ادامه بده تا موفق بشی و یه روز کنار جوب بخوابی
حالا پاشو گمشو از جلو چشام

0 ❤️

307644
2012-01-07 07:00:43 +0330 +0330
NA

جنده بد بخت. تو خودت جنده ای بعد میگی انتقام؟ جنده ی بدبخت

0 ❤️

307646
2012-01-11 00:58:22 +0330 +0330
NA

حالا خوبه به شوهرش فقط شک کرده و مطمئن نبوده شوهرش بهش خیانت می کنه!!
فکر کنم اگه مطمئن میشد می رفت می خوابید وسط میدان اصلی شهر یکی یه دست به همه مردای شهر میداد.

واقعا بعضی ها چقدر عقده ایند… برای اینکه در توهم خودش زور شوهرشو دربیاره وعقده های خفته درونی اش التیام بیابند {{و تو دلم گفتم کجایی ارمین که زنتو رو تخت خودت گاییدن…}} حاضر میشه بره خیانت کنه

0 ❤️

307647
2012-08-01 01:44:43 +0430 +0430
NA

مرسی سحر جان واقعا عالی بود لذت بردم عزیز دلم

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها