داداشم نه !

  سلام، اسمم محمد امین، یه پسر خوشگل ترسو و احساساتی.
  تا قبل از سیزده سالگیم تو بهترین شرایط رفاهی بودم و یکی از بهترین مناطق تهران زندگی میکردم و میتونم بگم تو پر قو بزرگ شدم.
  الان 19 سالمه ...
  سیزده سالم بود که بابام کارخونه ماشین خونه زندگیش و همه رو از دست داد و تنها یک خونه که تو میدون خراسون داشتیم و فروختیم و امدیم و قم و بعد از چند ماه مستاجری و بدبختی یه خونه کلنگی تو پایین شهر تو قم گرفتیم و بابام یه بنگاه ماشین باز کرد تو یکی از خیابونهای قم ولی قم بخاطر بنگاهش مجبور بودیم تو یکی از لاتی ترین و بدترین مناطق پایین شهر قم زندگی کنیم ...
  من بودم مامانم بابام و داداش کوچیکم ...
  من 13 ساله محمد امین.
  داداشم 9 ساله محمد علی.
  بابام 35.
  مامانم 33.
  تو قم همسایه ی ما زنی بود به اسم زهرا خانم که یه پسر بنام حمید داشت و یکی هم حسن که حمید 16 سالش بود و حسن 21 ...
  زهرا خانم خیلی زن خوبی بود ولی حمید واقعا کابوسی شده بود برای من، و همیشه با تهدیداش منو میخواست به کون دادن بهش وادار کنه ...
  هر تهدیدی که بفکرتون برسه رو انجام داد که دوتاش واقعا ترسوند منو و میخواستم تن بهش بدم ...
  یک روز که زهرا خانم امد خونمون که آش بهمون بده حمیدم همراهش بود، منو مامانم داشت حموم میکرد، که در خونه خورد و داداشم محمد علی در و باز کرد و زهرا خانم و حمید وارد شدن.
  مامانم در حموم که تو حیاط بود و پیش کرد و زهرا خانم اونور تر نشسته بود ولی دید داشت تو حموم و داشتن غیبت میکردن واسه خودشون و واسه ی من خیلی چیزه عادیی بود چون تا اون موقع یا مامان یا بابا حموممون میکردن، که حمید چند بار سرک کشید و دو روز بعد شروع به تهدید کرد که اگر بهم ندی میرم به همه میگم مامانت میبرتت حموم ...
  خب بنظره تهدید خاصی نیست و نباید بهش اعتنا کرد ولی اون زمان با این تهدیدش دنیا روی سره من خراب شد چون کم کم با جووه پایین شهر و فرقه فرهنگمون باهاشون پی برده بودم ... ولی خب خلاصه تن به حمید ندادم، تا اینکه چهارده سالم شده بود تقریبا و دیگه کاملا اخت شده بودم با پایین شهر ولی مثل الماس بودم تو کوچه، بخدا نه اینکه بخوام بگم خوشگل بودم و اینا ولی واقعا از خیلی از دخترا هم من خوشگل تر بودم و همه ی محل عاشقم بودن غیره از خوشگلیم تا همین الان هم با ادب و متینم.
  محمد علی داداشم شده بود 10 ساله.
  داشتیم تو کوچه با هم از نونوایی برمیگشتیم که حمید امد از پشت بغل کرد محمد علیرو و شروع کرد خیلی محسوس مالیدن کیرش رو به کون داداشم، خیلی شکستم و خورد شدم اون لحظه ولی محمد علی نفهمید داره حمید چکار میکنه، داداشمو فرستادم خونه و خودم وایسادم پیش حمید، و حمید ضربه ی اصلیش که بعد از چند بار حرکاته مشابه انجام دادن زد، گفت امین اگر بهم کون ندی داداشت و میکنم، من زیر بار نرفتم تا یه جا دیگه جدی داداشم و داشت میکشید تو خونه و میخواست بکنتش و وقتی من رفتم جلو یه مشت زد تو شکمم و من پخش زمین شدم (بچه های محلمون واقعا قوی بودن نسبت به من و تیز و فرز بودن) من که دید
  م کاری از دستم بر نمیاد به حمید گفتم باشه ولش کن من میام.
  به من گفت بیا تو، رفتم تو حیاط محمد علی و ول کرد و در و بست منو کشید تو زیر زمین، رسیدیم زیر زمین با یه قدرت و سلابتی دست برد طرف شلوارم راحتیم که درش بیاره که من با گریه شروع کردم التماس کردن که تروخدا من از این کارا نمیکنم ...
  ولی حمید این حرفارو قبول نداشت.
  شلوارم و کشید پایین، من اینقدر خجالت کشیده بودم که جلوش لختم و دستم و گرفتم رو کیر که بهش نمیگن چون واقعا الانم خیلی بزرگ نیست، خلاصه دست گرفتم رو دولم و اخرین التماسارو کردم، بدنه سفیدم داشت در برابر حمید برق میزد.
  حمید فقط کیرش و در آورد، نسبت به من خدایی بزرگ بود.کیرش، تو زیر زمین بودیم منو دلا کرد گفت دستتو بزار رو گونی (چند تا گونی رو هم چیده بودن) دستم و گذاشتم و یه تف زد به کیرش دستشو آورد جلو دهن من گفت تف کن، من تف نکردم یکی زد پس کلم گفت تف کن، تف کردم گفت قشنگ تفتو جمع کن تف کن یه تف گنده کردم و مالید با دستش رو سوراخ کونم، با یه دستش یکی از لپ های کونم و کشید با دست دیگش کیرش و میزون کرد رو سوراخم، حتی فرصت نکردم بگم الو کجا ??? با تماااااااام قدرت کیرش و کامل کرد تو سوراخم ....
  من خودم و پرت کردم رو گونیا حمیدم همونجوری خودش و قفل کرده بود رو من و کیرش تا ته تو کونم بود، من هنوز فرصت نکرده بودم اشک هام و جاری کنم که شروع کرد تلمبه زدن، ووووواقعاااااا جدی جدی با مرگ یک قدم فاصله داشتم ... خیلللللللی درد داشتم، ننننفسم بالا نمیومد، همینجور که داشت تقه میزد یککککک لحظه نفسم برگشت و با صدای پاره پاره جیغ زدم ... ولی صدامو هیچکس نشنید، حمید مثل حیوونا تن نحیف من و در اختیار داشت و به بدترین شکل ممکن داشت تو کون من تلمبه میزد، سوراخم و تمام استخون های بدنم داشت درد میکشید ...
  همه ی این اتفاقات شاید دو دقیقه بیشتر نبود، وقتی کیرش و کشید بیرون آبشو ریخت بالای کونم و همینطور که داشت لیز میومد یه سمت سوراخم من مثل فلجا خودم و زدم زمین و به خودم میپیچیدم، حمید خیلی ترسیده بود، با ترس و لرز از من میپرسید چی شده پاشو خوب میشی گریه نکن صداتو میشنون آبروت میره ها ...
  بعد از پنج دقیقه بدون اینکه شلوارم و بپوشم همونطور لخت رفتم در خونه (همسایه دیوار یه دیوار بودیم) در زدم و گگگگگگگگریه میکردم، مامان امد دم در تا منو لخت و گریون دید انگار حساب کار دستش امد، منو کشید داخل خونه گفت چی شده من هیچی نگفتم فقط با انگشتم اشاره کردم به سوراخه کونم ... گفت پیشه کی بوووووودی ??? با صدای بریده بریده گفتم حمید، اون لحظه مامان ولم کرد و سر لخت رفت در خونه حمید اینا که خودش تنها خونه بود، جوری در میزد که گفتم درو داره میکنه، حمید در و باز کرد .... من چیزی نمیدیدم چون تو خونه بودم ولی صدا مشخص بود مامانم داره میکشتش، صدایی میومد مثل اینکه
  وزنه صد کیلویی و داری از سه متر ارتفاع میندازی رو زمین.
  بعد از اینکه مامان حسابی حمید و زد برگشت خونه من داشتم میلرزیدم بدنم یخ کرده بود نگاه به رون پام کردم دیدم ببببببببخخخخخخخشید ولی یخورده شکمم (یعنی دسشوییم مدفوعم) با خون روی رونم داره میره پایین، مامان تا پشته منو دید، سریع لباس پوشید و رفتیم دکتر ...
  خیلی وضعیتم داغون تر از اون بود که تو خونه درمان بشم، بعد از ورود به بیمارستان، سریع منو بردن اتاق عمل و بیحسی موضعی زدن و به خودمم مسکن زدن و عکس و غیره ... که مشخص شد روده ی من. از داخل شکاف برداشته ...
  طولانیش نمیکنم یک ماااااااه هر بار دسشویی میکردم ددددددددرد میکشیدم ....
  یک ماه فقط رو شکم میخوابیدم و آبروم رفته بود و خیلی خجالت میکشیدم که مامان و بابا میدونن یکی منو کرده ...


  به شش ماه هم نکشید که حمید تویه فلکه ی شهر قائم قم یا موتور خورد زمین و سرش رفت زیر چرخ های بنز 10 تن و مرد ..
  من خوشحال نشدم از این داستان و دلم خیلی سوخت چون مامانش زهرا خانم امد بهم گفت خاله حلالش کن جوون مرگ شد، بزار اون دنیا کمتر عذاب بکشه و من فقط گریه کردم.
  واقعا شاید فکر کنید چیزه خاصی نبوده و گندش کردم ولی نه خیلللللللللللی تازه من کم گگگگگفتم.
  تمام شد داستانم ولی ترووووووخدا اگر کسی شناخت منو یا حمیدو حرف نزنه و منم دیگه داستان نمینویسم همین یدونه بود.
  ولی بازم اگر قرار بود داداشم اینجوری درد میکشید خوشحالم که منو اونجوری کرد حمید نه داداشمو
  خداحافظ


  نوشته: محمد امین

 • 24

 • 6
 • نظرات:
  •   Milad.moresex
  • 2 ماه
   • 3

  • اخخخ تجاوز كثيف بازم تحقر بازم گي هاي زوري خدايي دارم از همجنسگرا بودن خودم شرمندع ميشم


  •   Soroush_Khi
  • 2 ماه
   • 2

  • بد نبود داستانت واقعی بنظر میومد
   ولی خدایی اونجا که نوشتی "الوو کجاا؟" مگه قرار بود بره کجات؟
   نکنه تو کس هم داری کلک؟!


  •   Zhazha
  • 2 ماه
   • 7

  • نتیجه اخلاقی: تجاوز نکنید که به گای سگ میرید‌. الانم اون دنیا حمید دستش رو گونیاس میگه الو کجاااااا؟


  •   A.t1363
  • 2 ماه
   • 5

  • محمد امين از چلخترون!!!


   تا ديروز گل پشت بوم زوله ميكشيد حالا مال ما آدم شده داستان مينويسه گه


  •   hossein1191
  • 2 ماه
   • 0

  • فیلم هندیه نمیدونم چرا همه بچه کونا اولش تو رفاه بودن مگه این خراب شده چند تا ورشکسته داره که تا الان ۱۰۰۰ تا داستانه این مدلی نوشتن


  •   کارخودشونه...
  • 2 ماه
   • 3

  • ناموسن نمیدونم چرا هر پسر اینجا میاد خیلی خوشگله


   حتما این کون خرایی که تو شهر ولن از مریخ اومدن !


  •   Amir_78
  • 2 ماه
   • 1

  • هعییی ):


   تجاوز!
   بدترین کار ممکنه
   تنها کاری که به نظرم اعدام و مرگ حقشه...


   امیدوارم بتونی فراموشش کنی...


  •   As-pikc
  • 2 ماه
   • 4

  • اصولا پسری که تو سیزده سالگی با پدر مادرش میره حموم باید کرد


   اما نه به زور
   چون خودش کونیه


   بعدش اینجا هرکی داستان مینویسه خوشگله
   من نمیدونم این ادم کیریا تو پیاده رو که میبینیم کین؟


   پاکستانین هندین بنگلادشین
   هرچی هستن کسکشا خیلی کیرین


  •   Neshane21
  • 2 ماه
   • 1

  • A.t1363 مردم اینقد به کامنتت خندیدم خدا لعنتت نکنه دائیه


  •   M.mis.m
  • 2 ماه
   • 2

  • حقش بود ای کاش قبلش به بابا یا مادرت میگفتی دادستان قم تواین مسائل خیلی سخت گیر بوده و مطمئنم وقتی به کسی تجاوز بشه بره بیمارستان حتما‌پای قانون وسط میاد....
   ولی دوستان خواهشن تجاوز نکنید مخصوصا به پسرکه زندگی اون وتااخرعمر خراب میکنید


  •   ssonna
  • 2 ماه
   • 1

  • اول شنيدم ،بعدبه چشمم ديدم كه٩٠٪ اونايي كه مدعين و نشستن كنار گود و اعمال و رفتار ديگرانو نقد ميكنن وقضاوت ونهايتاً محكوم ميكنن ويجوري حرف مي زنن كه انگار ختم بي غلطاي روزگارن،همه اين لافارو در حالي ميزنن كه با يه زير شلوار راه راه خوابيدن و از ترس باباشون كلشونو كردن زير پتو و كامنتارو زير داستانا مينويسنو توي زندگي واقعيشون پراز سرخوردگين از كارهايي كه اراده ي انجامشو نداشتن ،
   بعضي از ماها حتي به اندازه ي نوشتن يه داستان كوتاه وبي سروته و دروغ و پر از غلط املايي اراده ي انجام كاري رو نداريم ولي به حرف ختم روزگاريم و به عمل اراده اي به قدره زدن لگدي آرام به ماتحت گربه اي رنجور را نداريم  .
   خدا ميدونه كه قصدم جسارت و سركوب شخص خاصي نيست ،چون با تمام سختيا و آسيبهاي ناحقي كه تا اين لحظه بواسطه آدما كشيدم و ديدم وميدونم كه باز هم خواهم ديد، اين باور كه خوبي و زيبايي وديعه اي همگاني و در همه وجود داره رو حفظ كردم وبه يك قانون اعتقاد داشتم كه قضاوت هركسي وهر اتفاقي نيازمند توجه به موقعيت و مكان و زمان و عوامل محيطي مختلف و مسيري كه طي شده داره و ازهمه مهمتر قبل از هر نقد و قضاوتي پرسيدن يه سؤال از خودمون وجواب دادنش هست ،كه اگر ما واقعا درون موقعيت قرار بگيريم عكس العمل بهتري نشون ميديم ؟!
   خيلي طولاني شد ولي ميدونيد چرا آباداني ها به مردمان لاف زن معروف شدن؟!!
   بعداز پيداشدن نفت در جنوب ايران و ورود ملل پيشرفته به ايران به بهانه ي ساخت پالايشگاه ، همراه خودشون تكنولوژيهاي پيشرفته اي رو هم آوردن كه مردمي كه همجوارشون بودن ميديدن و توي سفراشون براي مردم شهرهاي ديگه ازشون حرف ميزدن ولي ازونجا كه باورشون سخت بود پس راحت تر بود اونهارو لاف زن و دروغكو خطاب كنن تا باورشون كنن ..
   هميشه درسترين مسير راحت ترين نيست


  •   ماینر
  • 2 ماه
   • 4

  • متاسفانه ایران پرشده از سادیسمهای جنسی که حتی سکس زوری با دیگران براشون افتخارشده.یه عده پسر روانی وعقده ای هم هستن بادخترمردم عشق وحالشونومیکنن بعد یواشکی فیلم هم میگیرن و منتشرهم میکنن.نمیفهمم دلیل اینکارو واقعا نمیفهمم چرا یه عده اینقدر پست ولجنن.لعنت به جمهوری اسلامی کثیف با این جمعیت اشغالی که پرورش داده.به ضرص قاطع میگم نود درصد ایرانیا بی شرف ودزد واشغال وبی فرهنگ وبیشعورن.توهرزمینه ای که فکرشوبکنین.چه تو رانندگی چه توی پایمال کردن حق دیگران چه تو اداب اجتماعی و....یک مشت مردم فرصت طلب بی اخلاق که ادعای پوچ زرنگی هم دارند.امیدوارم نسل این ادما ازبین بره هرکسم بهش برمیخوره ازاین حرفم جز اون نود درصده.ودراخر متاسفم بابت داستانت واصلا هم ناراحت نباش برا اون گوربه گورشده.مطمن باش اگه زنده بود یه لات اسمون جل بود که زندگی خیلیای دیگه روتباه میکردخوشحالم باش که گوربه گورشده


  •   Javane.jahel
  • 2 ماه
   • 4

  • کیرم تو قم که کثیف ترین شهر دنیاست. کون کردن و بچه بازی تو قم بخش عادی زندگی مرداست. خاطره دردناک تو هم حالمو خراب کرد. حقش بود حرومزاده. خوشحال باش مرد.


  •   loverider
  • 2 ماه
   • 0

  • خب از خودگذشتگی نشون دادی شاید هرکس دیگه هم بود همین کارو میکرد ولی میتونستی زودتر به خونوادت بگی.شاید اینطوری نمیشد


  •   p.h
  • 2 ماه
   • 1

  • اینو بدون که با بچه بودنت خیلی کار بزرگی کردی و واقعا مردی


  •   alisexy1372
  • 2 ماه
   • 2

  • اونجا که گفتی رفته زیر ده تن و مرده دلم خنک شد


  •   shaokahn98913
  • 2 ماه
   • 0

  • والا نمیدونم چی بگم...


   یه جورایی مثل سریال های ترکی شد ..


   حریم سلطان از نگاهی دیگر


  •   Parniyan.queen
  • 2 ماه
   • 1

  • چرا ازش شکایت نکردین با مدرک پزشکی قانونی حکمش تا اعدامم جا داشت
   ولی خییییلی جیگرم خنک شد که شنیدم چجوری مرد
   امیدوارم هیچوقت داستان تجاوز تکرار نشه برای هیچکس تو هیچ جای دنیا


  •   ahoora6164
  • 2 ماه
   • 0

  • الان میخای بدی یانه؟


  •   arashdlove1776
  • 2 ماه
   • 1

  • ب امید روزی ک هیچ تجاوزی تو این مملکت صورت نگیره


  •   charon_ali
  • 2 ماه
   • 0

  • ناموسا کیرم تو داستانت
   این همه تهدیدت کرد به ننت میگفتی بره با دیلدو پسره رو بکنه
   حالم بهم خورد ناموسا تجاوز (گی)ننویسین


  •   haamed khan
  • 2 ماه
   • 1

  • کاری به راست یا دروغش ندارم
   تجاوز منزجر کنندس حالا به هر صورت که میخواد باشه
   چه به زور چه گول زدن چه سوءاستفاده


  •   Saeidbokon2
  • 2 ماه
   • 0

  • خوب من به عنوان یه همشهری تلایم تو این جند ساله این بوده که جلوی این اتفافات رو بگیرم بله منم‌تواین سهر زندگی میکنم از ابن داستان هم‌به چشم دیدم هم سندیم و واقعا تعدیف کردنش افتخار نیست متاسفم الماسی به زیبایی شما اینگونه و با همچنین وضعی با رابطه زیبا و پر احساس گی اشنا شد و واقعا امیدوارم از این دست اتفاق ها دیگه برای هیچ نو جونی رخ نده


  •   amirmiserable
  • 1 ماه
   • 0

  • خیلی گریه کردم به حالت عزیزم
   آفرین ایثار کردی
   از خود گذشتگی کردی.
   خر هایی مثل این باعث میشن که بچه مردم دیگه تا عمر داره از کون دادن بدش بیاد.
   کاش با منم یبار اینجوری میشد دیگه متنفر میشدم از این کار.
   کسی که اولین بار منو با قدرت زور و بازوش گرفت خوابوند و اینکارو باهام کرد.با آرامش و تمانینه اینکارو کرد وحشت زده نشدم.تحریکم کرد.وقتیم آدم تحریک بشه عجله ای در کار نباشه.ناخودآگاه بعده تحریک عظلات مقعدی(دریچه اسفنکتر)
   شل میشه.
   و کمتر اذیت میشه.
   وقتی که من در همون رابطه ارضا شدم زیرش
   بیشترین لذته عالم رو بردم که تا بحال تجربه نکرده بودم
   البته بگم چیزش خیلی بد قواره و کلفت نبود
   و این شد که منه خر خوشم بیاد از اون کار.بعدش دیگه خودم بگم بیاد.
   بعد از اینکه سه بار حیله و ترفند های عجیبو غریب ریخته بود و منو تو خلوت کشونده بود و مقاومت در حده جون کرده بودم.بعدش دیگه خودم خوشم میومد
   خاک بر سره من.
   خدا ازم بگذره.
   عزیزم همدان رات افتاد مشتاقم باهات همصبحت بشم و همدرد.
   یا حق


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو